Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 23-1-01.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist
  Tel 06-17036320.


  Onderwerp :

   Schending v/h recht op een eerlijk proces.
   Handelen in strijd met de wet gel. pers. behandeling.
   Foute seponeringsformulering
   Onwettig motief wegnemen geheime documenten van organisatie GALLIO. regio Rotterdam

  Aan: Dhr. mr. P.G. Blanken
  Drieblad 3
  2811 EG. Reeuwijk


  Geachte heer Blanken,

  De gehele situatie overziende ben ik van mening dat ik Onterecht als verdachte ben aangemerkt

  Op grond van: onvoldoende controle van de aangifte, heeft de recherche immers geen rekening gehouden met de inhoud van de verklaring van de aangeefster, hierin geeft de 1` verbalisant aan dat van alle acties om aangifte te doen , er niet een afkomstig is van het z.g. "slachtoffer".

  In wezen is het "slachtoffer" door toedoen van haar vrienden en na het tel. verzoek van de politie, tegen haar zin en gedwongen door haar Cubaanse moraal en gewoonte de eenmaal ingeslagen weg blijven vervolgen. (Zij is op verzoek van de Recherche door de uur Dronkers naar Rotterdam gebracht.

  In het verhoor van getuige zegt zij: "Ik heb er in het begin nooit aan gedacht een aanklacht tegen mijn man in te dienen" en verder "en ( KLAAS en BIANCA ) die zeiden dat hij mij aangerand had en dat ik het beste naar de politie kon gaan."

  Na lezing van de aangifte, had de politie kunnen inzien: dat Bianca en in bijzonder Klaas er groot belang bij hadden dat ik opgeruimd zou worden, hiermede is het motief aanwezig. Samen met de talloze leugens en verdraaiingen van feiten die uit de aangifte, en de verklaringen van Klaas en Bianca, door lezing van mijn commentaar naar voren komen, vormt dit het fundament voor de aangifte die de politie weigerde op te nemen.

  Daar duidelijk is dat het hier de weigering van het opnemen van een zwaar strafbaar feit betreft heb ik een klacht ingediend, immers, ik had hiervoor onschuldig 12 jaar of meer vrijheidsberoving kunnen oplopen.

  Blz. 162 A

  Er zijn strafbare feiten en talloze leugens gepleegd in de aangifte dienaangaande heeft de aangifte alleen waarde als bewijsmiddel tegen de aangeefster en blijkt nergens uit de aangifte ook maar de minste aanwijzing laat staan bewijs tegen mij die niet door mij is ontmaskerd als leugen. Verder heeft de recherche een enorm aantal fouten en ontoelaatbare overheidsdaden ge-pleegd die mij als verdachte in een onrechtvaardige en buitengewoon nadelige positie heeft gebracht.

  Ook is het vreemd dat de in de woning aanwezige documenten van de ontbonden organisatie GALLIO tijdens het onderzoek schijnbaar door de recherche zijn meegenomen, ik heb ze niet meer aangetroffen toen ik na mijn vrijlating de woning op weggenomen spullen controleerde. Deze documenten hebben waarschijnlijk te maken met de politie die van de woning gebruik maakte tijdens het IRT-tijdperk. Het handelde zich om het verplaatsen en wegstoppen van 6649 kilo spul wat als C3 schrot omschreven werd .Men had mij hier ook om kunnen vragen. Als laatste kom ik terug op de seponering met de foute formulering : "Onvoldoende aanwijzing van schuld" De motivatie van de Officier, zoals U mij dat als zijn plaatsvervanger mededeelde zou zijn dat "hij niet tijdens de geslachtsdaad in de slaapkamer aanwezig is geweest, en dus niet kan weten of er al dan niet gevreeŽn of verkracht is".

  Is dit dus de reden dat dergelijke aanklachten zo vaak plaatsvinden , hiermee kan men iemand aangeven en zonder dat er een bewijs geleverd dient te worden kan men diegene met leugens de gevangenis inwerken, lukt dit uiteindelijk niet dan is hij toch gedeeltelijk schuldig , er wordt immers de term "ONVOLDOENDE" gebruikt.

  Meneer de Officier men is in Nederland ONSCHULDIG tot het tegendeel is bewezen, Zelfs een Officier mag niet zeggen dat ik een klein beetje schuldig ben als ik het niet ben.

  Deze politiek wordt alleen zo bedreven uit angst dat die BURGER die dit overkomt net als een ambtenaar een schadevergoeding krijgt, dat vinden de heren alleen in orde als het collega`s betreft. Ook de overheid dient verantwoording te dragen voor haar begane misdaden, dat wil zeggen de schade volgens de wettelijke bepalingen te vergoeden en de schuldigen te straffen, zodat zij hieruit wat leren, de ambtenaren dus ook .

  Mijnheer BLANKEN ik hoop dat er een eind komt aan dit gedoe ,mij is onrecht aangedaan waar Politie en Justitie enorm crimineel en op een kinderachtige wijze zichzelf hebben willen rechtvaardigen, U bent zelfs zover gegaan om mij tel . voor te stellen of ik in een ziekenhuis wilde komen. Ik wens niet in een ziekenhuis ik wens dat er recht gedaan wordt , dat kunt U met de Hoofd- Off. L.A.J.M. de WIT. Indien dit niet gebeurd acht ik de overheid immoreel en als criminele organisatie een gevaar voor mijn aanwezigheid en verblijf ik liever veilig in de gevangenis

  Er zijn reeds voldoende mensen bij beschadigd, en het scheelt mij veel werk om het aantal betrokkenen te verdrievoudigen om te vragen hoe hun er over denken.

  mr. BLANKEN EERLIJK DUURT HET LANGST in dit geval zelfs bij Justitie.

  Vr. groet,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 162 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland