Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 22-12-00.

  A. v. Velsen
  P/a laan van Vollenhove 63
  37 06 CB Zeist

  Aan Dhr. Mr. A.H. KORTHALS
  's-Landswerf 160
  3063 GE ROTTERDAM.


  Geachte heer,

  Op 13 nov. deed ik U een brief toekomen terzake ONTOELAATBAAR OVERHEIDSGEDRAG door POLITIE en JUSTITIE te Rotterdam.

  Door de enorme gevolgen van dit criminele gedrag is mijn leven ineengestort, teneinde enige rechtvaardiging te verkrijgen heb ik mij o.a. tot U als hoogste chef van de Hulpofficier van JUSTITIE "HARROLD STAP" en de rechercheurs "MIRANDA van ES" en "JAN van de WERKEN" gewend.

  De Officier van JUSTITIE "G. KNOBBOUT" is inmiddels naar elders uitgeweken en door de Officier Mr. "BLANKEN" vervangen die nu de taak heeft om de onfrisse werkzaamheden van de "SCHOUT KNOBBOUT " en zijn "RAKKERS" onder de tafel te vegen. In tegenstelling tot deze lieden bezit ik nog karakter en gevoel voor rechtvaardigheid , DIT IS HET ENIGE WAT IK NOG BEZIT EN DIT LAAT IK MIJ DOOR EEN STEL LEUGENAARS EN HYPOCRIETE BEDRIEGERS NIET AFNEMEN.

  Op mijn brief van 13-12-00. aan U gericht heb ik geen reactie mogen ontvangen, mogelijk heeft de brief U om reden van een of ander ambtelijk gedrag niet bereikt, daarom wens ik heden deze samen met de aanvulling opnieuw aan U of UW vertegenwoordigers ter hand te stellen. Tevens meld ik U dat ik leden van het Koninklijk huis persoonlijk zal benaderen en brieven van gelijke strekking ter hand zal stellen , dit in de hoop dat Justitie eindelijk in zal zien dat zij de aan haar opgelegde taak om recht en veiligheid te waarborgen naar eer en geweten uit zal voeren , ook als dit inhoud dat er intern opgetreden dient te worden zelfs tegen het slecht functioneren van collega`s en vriendjes.

  Politie en Justitie dienders dienen zich te realiseren dat zij geacht worden een voorbeeld voor de samenleving te zijn, een samenleving die toch al word geterroriseerd door parasieten en misdadigers, die door zwakke en achterlijke overheidsbeslissingen aangemoedigd, inmiddels tot de grootste collectie plaag in de Nederlandse geschiedenis geworden zijn.

  Ik weet niet waarom maar het zal wel noodlot zijn dat het juist bij mij zover moest komen dat het schrijven van pikante brieven zonder resultaat blijft, en er drastischer acties dienen te komen om meer rechtvaardigheid bij Justitie en hierdoor in de maatschappij te verkrijgen. Ik vraag U nogmaals om voordat de acties te drastisch worden enige oprechte aandacht aan deze zaak te schenken, deze zaak, en ik zijn het waard.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen
  Tel. 06-17036320


  Blz. 150

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland