Harry Teernstra over: letselschade! De jusriterij blijkt een beerput van belangenverstrengeling voor de slachtoffers

Letselschade blijkt een beerput van belangenverstrengeling voor de slachtoffers

Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

De staat van ons recht

Door de gevolgen van een verkeersongeluk beschikte ik over veel tijd, die ik goed wilde gebruiken. Meer dan 10 jaar (van 1994 tot nu) heb ik ons Recht geheel belangeloos recht in de ogen gekeken. Ik ben mij werkelijk kapot geschrokken van de staat waarin ons Recht - en daarmee de rechtstaat verkeert. Ik heb talloze keren moeten ervaren hoe belangen van advocaten, rechters en andere hoeders van ons recht zich verstrengelen met belangen van bijvoorbeeld verzekeraars, wetenschappers, politici en van andere machtige personen en partijen.

Vele voorbeelden leveren het pijnlijke bewijs dat de toegang tot de onafhankelijke rechter door de commerciële advocatuur wordt afgesloten. Ik beschik over een steeds dikker wordende map met de namen van al die mensen, die tijdens hun leven niet voor recht in aanmerking zijn gekomen.

Jaar in jaar uit heb ik de volslagen rechteloosheid van zeer vele mensen ervaren en hun vaak explosieve, zeer gevaarlijke onvrede beleefd. Over al die misstanden in ons Recht heb ik in enkele regionale kranten en op radio,TV en Internet (Sociale Databank / SDN) bericht. Die berichten leidden tot zoveel reacties van slachtoffers van advocaten, rechters en andere hoeders van ons Recht dat ik om al die rechteloze mensen te woord te staan en te helpen, met een aantal geestverwanten de stichting Advocadur en de stichting/uitgeverij Jurilet heb opgericht. Over die stichtingen geeft de site van SDN informatie.

Geen interesse van de rechtswetenschap noch van daarvoor geëigende instellingen en de politiek

Die stichtingen hebben in de loop der jaren de structurele oorzaken, die ten grondslag liggen aan die rechteloosheid en onvrede, blootgelegd. Ik heb er boeken over geschreven, die de SDN ook op haar site heeft gepubliceerd. Ik heb - net als na mijn dood mijn lichaam - al mijn onthutsende ervaringen, feiten en gegevens over de daadwerkelijke rechtspraktijk ter beschikking van de rechtswetenschapwetenschap gesteld. Die wetenschap blijkt wél in mijn dode lichaam, maar totaal niet in mijn levende ervaringen met en kennis over het rechtsbedrijf geïnteresseerd te zijn.

De stichting Advocadur en ik hebben zich ook tot achtereenvolgens de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtspraak, de vaste kamercommissie voor Justitie, de Commissie voor de Verzoekschriften, de Minister en het Ministerie van Justitie, de Raad van State, de Nationale Ombudsman, diverse hooggeplaatste personen en instellingen, vele fondsen en kamerbreed tot politiek Den Haag gewend. Er kwam noch komt een serieuze reactie. Alle democratische kanalen schoten en schieten tekort.

Geen interesse van onderzoeksjournalistiek / kwaliteitskranten

Omdat alle democratische kanalen tekortschoten, heb ik mij jaar in jaar uit in en buiten de stichting Advocadur tot de laatste waakhond in de rechtstaat, de journalistiek, gewend. Met name heb ik mijn heil gezocht bij de kwaliteitskranten Volkskrant, NRC en Trouw, die immers door de hoeders van ons recht, politici en wetenschappers gelezen worden. In tal van reacties, artikelen, ingezonden brieven, brieven aan de redactie, c.q hoofdredactie heb ik in het afgelopen decennium gewezen op de slechte staat van ons Recht - en daarmee van de rechtstaat. Ik heb gewezen op het ontbreken van reacties van de wetenschap en de politiek op de vaak zeer schrijnende misstanden in het rechtsbedrijf en keer op keer heb ik ook verwezen naar de talrijke illustratieve bewijzen daarvoor op de SDN.

Tevergeefs! De laatste waakhond blijkt niet aan te slaan noch onafhankelijk te zijn als het om ons recht gaat. De dames en heren van Noticia zitten op de warme schoot van vrouwe Justitia, van leden van het koningshuis of op schoot van andere met macht en aanzien omklede personen en instellingen / adverteerders, voor wier berichten zij als een goed geolied doorgeefluik fungeren.

Geestverwanten

In alle jaren, die achter mij liggen heb ik in en buiten de stichting Advocadur de ervaring opgedaan dat mijn/onze overtuiging over Recht, wetenschap en journalistiek door zeer vele mensen wordt gedeeld. Op de site van de SDN wemelt het van de geestverwanten, die net als ik onweersproken hun zorgen en onvrede tot uitdrukking brengen. Er zijn veel meer mensen die net als ik boeken en artikelen schrijven, die ook geen podium, geen forum vinden.

Geen forum / podium - ruimte voor kritiek op kwaliteitskranten

Uitgaande van de feiten is er geen andere conclusie dan dat de vrijheid van uiting van een kritische mening over ons recht, die de machtigen van Neerlands aarde niet welgevallig is, steevast geen ruimte in de kwaliteitskranten vindt. Daar helpt geen Ombudsman aan noch al die prachtige belijdenissen van journalisten over de publieke taak van de journalistiek, recentelijk ( 23 augustus 2006) van de hoofdredacteur van de Volkskrant, die dwars tegen alle feiten in op het o zo geduldige papier van zijn krant schrijft dat 'de serieuze journalistiek een rol opeist in het maatschappelijke debat, dagelijks verantwoording aflegt aan zijn lezers, accenten legt op het blootleggen van onwelkome feiten, etc.'

De kwaliteitskrant en m.n de Volkskrant laat echter een geheel andere journalistieke praktijk zien. De kwaliteit van onze kwaliteitskranten, onze onderzoeksjournalistiek blijkt keer op keer verbijsterend slecht, als het om kritiek op Justitie, de politiek, de wetenschap en zeker op de journalistiek zelf gaat. De zelfkritiek van journalisten ligt bedenkelijk ver onder de maat.

Talloze zeer ernstige feiten, die door modale mensen worden aangedragen liggen journalistiek braak. De gewone burger is keer op keer geen bron, aan de door journalisten terecht bejubelde opinievorming komt die gewone burger/kiezer simpelweg niet te pas. Zijn stem wordt door de kwaliteitskranten niet gehoord noch verwoord. Zijn stem lokt geen discussie uit. Kranten moeten verkocht worden, journalisten goed verdienen en daarmee basta. Het bewijs voor die verontrustende stellingen heb ik - en met mij vele andere mensen - geleverd met al mijn aan het adres van de kwaliteitskranten gerichte brieven, artikelen en reacties.

Ter beschikkingstelling van de Sociale Databank en de Sociale Volks Partij. Al die brieven, artikelen, etc, stel ik - net als mijn boeken - ter beschikking van de Sociale Databank Nederland, de door kwaliteitskranten doodgezwegen site op Internet, die oog en oor heeft, c.q ontvankelijk is voor de stem van met recht rechteloze en radeloze mensen.

Ik stel brieven, artikelen, etc, ook ter beschikking van de Sociale Volks Partij, die naar mijn overtuiging de enige partij is, die de geheel andere politiek wil voeren, die ons land nodig heeft, een partij, waarbij de mening van de kiezer er daadwerkelijk toe doet. Ik doe dat in de hoop, de verwachting en de rotsvaste overtuiging dat we er - in het belang van onszelf en onze kinderen - aan moeten werken dat Nederland het Recht, de politiek, de journalistiek, kortom de samenleving krijgt, die het verdient.

Oproep

In het licht van diezelfde overtuiging roep ik mijn geestverwanten op om hun ervaringen met ons Recht, onze politiek en onze journalistiek, d.w.z met de fundamenten van de rechtstaat, aan de SDN toe te vertrouwen zodat dat uiterst actuele Internetdocument nog meer tot de verbeelding gaat spreken.

Drs. Harry Teernstra

Onafhankelijk, onbezoldigd freelance journalist en schrijver

  Alle hoeders van het recht duiken weg voor verantwoordelijkheid
  Nationale Ombudsman duikt weg voor verantwoordelijkheid
  Introductie van het boek "Recht in de ogen gekeken"
  Strafklachten bij nader inzien en het boek "Leugens om bestwil" van mr. G. Spong
  Pleidooi om hoorzitting m.b.t het verzoek van de landelijke, ideële stichting Advocadur
  Brief van Stichting Advocadur en Uitgeverij Jurilet aan mr. A. Moscowicz
  Doen en laten van rechters en advocaten, een eerste balans van juridisch letsel.
  St. Advocadur eist dat het OM te Rotterdam beslist over aangifte van strafbare feiten
  Pleidooi t.g.v. de hoorzitting in het hoger beroep van de stichting Advocadur
  Reacties van Justitie op 'n simpel en noodzakelijk verzoek om hulp....!!
  Raad van State pleegt strafbare feiten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie
  Uitspraak van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen
  Hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank te Zutphen
  Doen en laten van rechters en advocaten, een eerste balans van juridisch letsel
  OPROEP: Om op te treden als getuige bij de rechtbank te Zutphen
  Harry Teernstra vertelt een verhaal over: Met Recht een ander gewicht in de schaal II
  Terug naar het begin

  Antecedentenregister Rechterlijke Macht