Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

De geheimen van Vrouwe Justitia


Karel de Werd <=== weblog ====> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit

De Revolutionairen

Haagse toneelspelers, wij komen er aan !

K.H. de Werd / Woordvoerder Revolutionairen !

Geachte medeburgers, 

Met uw welnemen, heb ik de eer u voor te stellen, de Revolutionaire Partij. Hierna gemakshalve te noemen De Revolutionairen. Dit als goed alternatief voor het feit, dat de huidige generatie politici - lees toneelspelers - in de Eerste en Tweede Kamer, ondanks hun ambtsheden het algemeen belang, dus de rechtszekerheid c.q. het welzijn van de burgers opofferen aan strikt persoonlijk en/of dubieuze partij/politieke belangen, waarop zij en hun aanhang kunnen parasiteren zodat de verloedering, de rechteloosheid en de armoede bij grote groepen mensen op Nederlands grondgebied, hoogtij viert als nimmer voorheen.

Een Russisch gezegde luidt dan ook: Het verrottingsproces, begint bij de kop van de vis. En dat nu, geldt met name op Nederlands grondgebied voor vrijwel alle gebieden en alle niveaus. Met name bij de rechtspleging in overtreffende trap en wel zo ernstig, dat de burgers zich niet of nauwelijks nog tot de overheid kunnen wenden dit zonder dat hij/zij vrijwel onmiddellijk met zeer ongewenste belangenverstrengeling wordt geconfronteerd zodat de Staat der Nederlanden bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle met name op het functioneren van de Rechtelijke Macht tot één der corruptste landen ter wereld is verworden. 

Daar zijn leden bij Zittende en Staande Magistratuur, alsmede advocatuur t/m in de Hoge Raad der Nederlanden, net zo makkelijk te koop als een broodje haring, mits men daartoe de weg weet te bewandelen en over voldoende financiŽle middelen beschikt. In dat geval betrekt zelfs het Openbaar Ministerie, hierna gemakshalve te noemen het OM, als īwetshandhaver`ex art. 4 Ro formeel de stelling, dat het ongelimiteerd plegen van meineed ter aanranding van een behoorlijke procesgang, ondanks de artikelen 207 lid 1 en 2 Sr niet strafrechtelijk dient te worden vervolgd. Daarbij verduistert de Officier van Justitie zelfs hoogst persoonlijk de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv aan hem gegeven, tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd opzet delict. Door deze heimelijk actie in strijd met de Formele Wet (met name art. 246 Sv, de Grondwet en Internationale Verdragen) zijn die bevelen ter verjaring opgelegd. Zodoende werd ter verkrachting van Vrouwe Justitia plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur. 

Het College van Procureurs-generaal (onder voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn) en de Minister van Justitie hebben op 23 juli 2003 onder de juridische dwang van de benadeelde dat formeel moeten bekennen. Een huiveringwekkende bekentenis die op 13 november 2003 nogmaals formeel werd bevestigd door de juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn functie van Nationale Ombudsman. 

                                    Foto: Schoudervulling op Rij  c.q. het College van Procureurs-generaal

                                   Wie bewaakt deze Bewakers?

Op 23 juli 2003, heeft de Minister van Justitie Jan Piet Hein Donner, onder de juridische dwang van benadeelde, alle juridische onzin waarmee dit criminele college onder de voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn als topjuristen een jaar lang een behoorlijke procesgang gefrustreerd c.q. Vrouwe Justitia aan te randen, met het herroepen c.q. die te vervangen voor de bekentenissen, dat de Officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv op klachtte van benadeelde ex art. 12 Sv aan hem gegeven (tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed), in strijd met de Formele Wet, met name art. 246 Sv, de Grondwet en Internationale Verdragen, onwettig ter verjaring heeft opgelgd.

Dit in het kader van ambtelijke corruptie bij de Rechtspleging, en heeft deze zodoende de scheiding der machten doorbroken, door illegaal plaats te nemen op de stoel van de Formele Wetgever en van de Zittende Magistratuur. Een huiveringwekkende bekentenis die zoals gezegd op 13  november 2003 nogmaals formeel werd bevestigd door juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn functie als van Nationale Ombudsman, waarvan akte!

                Roel Fernhout: Koos als dank voor zijn benoeming voor de corrupte gevestigde orde!

Ook hij koos ten laste van Vrouwe Justitia  c.q. de rechtszekerheid van de burgers voor de huidige corrupte gevestigde orde er daarbij uiteraard er eveneens vanuit gaande dat zijn pakkans bij het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve functioneren en de ernstige leemtes in de Formele Wet en zijn maatschappelijke status, vrijwel nihil zou zijn. Ook hij veroorloofde zich in strijd met de objectieve normen van de Hoge Raad als juridisch hoogleraar, (waarvan akte!) om ambtshalve te functioneren en motiveren op een arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau. 

Ja zelfs juridisch ongeschoold niveau, waarbij hij de 'Wet op de Nationale Ombudsman', met name art. 26 lid 2 op ongekende wijze heeft geschonden, zodat de benadeelde aan de Tweede Kamer heeft verzocht dit juridisch ongedierte zonder behoud van salaris op non-actief te stellen, dit in afwachting van zijn oneervol ontslag, daar hij het Instituut Nationale Ombudsman en het vertrouwen dat de burger daarin zou moeten kunnen hebben tot fopspeen heeft gedegradeerd. Gelet op zijn ontslagaanvrage en de publicaties van het door hem uitverkoren slachtoffer terzake wordt hem kennelijk de grond onder zijn voeten te heet zodat hij er voor heeft gekozen om via zijn Rugklachten voorzover aanwezig het hazenpad te kiezen.  

Alsof het voorgaande al niet rampzalig genoeg is, voor het aanzien van de rechtspleging en het vertrouwen dat de burger daarin zou moeten kunnen stellen, blijken leden bij de Zittende Magistratuur, met name de uitermate beruchte rechter/raadsheren-plaatsvervangers, als gevolg van zeer ongewenste belangenverstrengeling in samenspanning ex art. 80 Sr. en onder de verzwarende omstandigheden van art. 44 Sr kortom via ernstig handelen en nalaten ex art. 11 lidc juncto 12 Ro er ook nog toe bereid om zowel Civielrechtelijk als strafrechtelijk, vrijwel het gehele Formele procesrecht op straffe van nietigheid in acht  te nemen inclusief de openbaarheid ter aanranding van een behoorlijke procesgang op ongekende wijze en zeer veelvuldig te schenden. 

Veelal ook nog onder dwang - lees misbruik van de Gewapende Macht - via een veel te ruime uitleg van de artikelen 24 Rv en/of 124 Sv dit om de protesten van de benadeelden zodoende onder afdreiging in de kiem te doen smoren, anders gezegd, de rechtspleging op Nederlands grondgebied is goeddeels failliet,met alle gevaren die daaraan kleven voor de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, tot ver in de volgende generaties

Foto: De Meervoudige Strafkamer

U doet er verstandig aan geachte medeburgers, niet blindelings af te gaan op hetgeen wat u ziet. Immers, niet voor niets luidt het gezegde: 'schijn bedriegt' en dat nu geldt in overtreffende trap voor de leden bij de Rechtelijke Macht waar integerheid door de jaren heen als gevolg van zeer ongewenste belangenverstrengeling een vies woord is geworden. 

Links ziet u de Officier van Justitie zij kan echter ook rechter / raadsheer-plaatsvervanger zijn. 

Midden waarschijnlijk de enige beroepsrechter omdat dit wettelijk is vereist, maar hoeveel bijbanen heeft hij die van invloed kunnen zijn op zijn ambtshalve functioneren en die hij niet heeft opgegeven? Dat geldt in overtreffende trap voor zijn bijzitters!

Naast hem links en rechts: twee rechter/raadsheer-plaatsvervangers? ( bijzitters )  Het is te zot voor woorden en ronduit bizar, die twee kunnen namelijk als zodanig beiden de confrŤres zijn van de advocaat die voor hen staat te pleiten, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk. Tot slot kunnen zij allen ook nog lid zijn van de Rotary, de Witte, de Ronde Tafel, de Vrijmetselarij en/of soortgelijke ondoorzichtige clubs om onder het genot van een goed glas wijn de verkoop van burgerlijke rechten te regelen c.q. te versjacheren aan de hoogste bieder alsof ware het schroot!

De Griffier geheel rechts: Hij behoeft slechts een zakelijke - lees verkorte weergave - te geven van hetgeen ter zitting gebeurt. De praktijk heeft onomwonden uitgewezen, dat hij/zij bij gebrek aan vaardigheden en/of als gevolg van ambtelijke corruptie dat veelal niet kan. Dat is bijzonder ernstig, omdat wat hij/zij niet heeft vermeld in het proces-verbaal van de zitting wordt geacht niet te hebben plaatsgevonden. Ook daar hebben financieel draagkrachtigen ongezonde belangstelling voor!

Ambtelijke corruptie in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr. met als doel het uitspreken van ernstige gerechtelijke dwalingen. In naam der Koningin komt als gevolg van voorgaande ongewenste belangenverstrengeling bij rechtsprekende  colleges vaak voor, hetgeen talrijke burgers helaas met hun gezinnen aan den lijve hebben moeten ervaren. De twee rechters / raadsheren-plaatsvervangers op de foto links en rechts van de beroepsrechter, c.q. de voorzitter, zijn veelal ook commerciŽle advocaten en omdat er in de raadkamer met meerderheid van stemmen wordt beslist, kunnen zij zelfs ter bevrediging van hun onbegrensde financiŽle vraatzucht de beroepsrechter, c.q. de voorzitter als bijzitters knevelen tot het opzettelijk uitspreken van gerechtelijke dwalingen, waarvoor hun veelal zeer vermogende cliŽnten (zo heeft hun rechtspraktijk onomwonden uitgewezen) bereid zijn om zeer diep in de buidel te tasten.  

Praktijk voorbeeld: 

                                 Eveline van Schaardenburg. voorzitter Meervoudige Strafkamer en 

                         Secretaris-penningmeester bij de Rotary Amsterdam.

Op gezag van het Gerechtshof ex art. 12i Sv diende zij te berechten de vraag, of de verdachte ten laste van een behoorlijke procesgang meineed had gepleegd. Haar bijzitters - lees rechter/plaatsvervangers -  c.q. commerciŽle advocaten, als zodanig ook de zakelijke relaties van de advocaat van de verdachte, hadden het bevel van het Gerechtshof ex art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd opzet delict al ontkracht ondanks dat genoemd bevel al tijdens de uitspraak van het Hof in kracht van gewijsde was getreden. 

Zij deden dit door als lagere Rechters  c.q. rechter/plaatsvervangers, c.q. de zakelijke relaties van de advocaat van de financieel draagkrachtige verdachten, het bevel van het Gerechtshof ex art. 12i Sv dat al in kracht van gewijsde was getreden, via misbruik van art. 262 Sv nogmaals te geven, alvorens zij beiden met de verdachte als zakelijke relatie van diens advocaat  meeverhuisden naar de Meervoudige Strafkamer. Dit om samen met Eveline van Schaardenburg, het strafrechtelijk College van Schaardenburg te vormen, om zodoende de financieel zeer draagkrachtige verdachte de hem gewenste gerechtelijke dwaling te gunnen. Dit via grove aanranding van het Formele procesrecht, waartoe de grondslag van de telastelegging werd verlaten;  c.q. opzettelijk een gerechtelijke dwaling uit te spreken!

Kennelijk kreeg Eveline van Schaardenburg last van haar geweten, nadat zij de strafechtelijke zitting zo lang mogelijk slepende had gehouden. Zij liet wederom veelvuldig meineed plegen. Zij had de grondslag van de telastelegging verlaten en ter zitting vrijwel het gehele formele procesrecht op straffe van nietigheid niet in acht genomen, inclusief de openbaarheid en deze op ongekende wijze geschonden. Tot slot had zij al dan niet gedwongen door haar malafide bijzitters - lees de zakelijke relaties van de advocaat van de verdachte - opzettelijk de door hen gewenste gerechtelijke dwaling uitgesproken. Want Eveline ging terzake biechten bij haar vriendin Hoofdgriffier mevr. Mr. van den Hoek.  Die liet de benadeelde daarop weten: Er zal als gevolg van de Macht waar zelfs Eveline van Schaardenburg als Rechter rekening mee dient te houden in uw zaak nooit geen recht kunnen worden gesproken en dat is in en in triest!

Tot zoverre geachte medeburgers dit praktijkvoorbeeld dat een goed beeld geeft van de belangenverstrengelingen bij de Rechtelijke Macht via het fenomeen Rechter/Raadsheer Plaatsvervangers. Deze schandelijke vertoning herhaalde zich ook bij het Gerechtshof onder het voorzitterschap van Mr. Wederven. Weliswaar gaat de Procureur-generaal in dat geval op aandringen van de benadeelde in cassatie, echter hij vergat daarbij wel zijn handtekening onder het cassatiegeschrift te plaatsen, zodat daardoor in ieder geval de gewenste Gerechtelijke Dwaling in kracht van gewijsde kon treden. 

Enorme bedragen worden voor voorgaande juridische zwijnerij aan de commerciŽle advocatuur betaald door hun zeer vermogende cliŽnten. Wordt er in dat geval ook nog de Deken van de Amsterdamse of Nederlandse Orde van advocaten aangetrokken, dan kan de benadeelde er verzekerd van zijn, dat hij ondanks de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv (lees de verplichte winkelnering) geheel verstoken blijft van de wettelijk vereiste rechtsbijstand. Dit alles in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen. 

Voorts mogen de welgestelde cliŽnten van de commerciŽle advocatuur, ter aanranding van een behoorlijke procesgang, ongelimiteerd meineed plegen. Dit ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr. In dat geval verduistert zelfs de Officier van Justitie als īwetshandhaver ex art. 4 Roī hoogst persoonlijk de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv aan hem gegeven, tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd delict. Hetgeen de Minister van Justitie, het College van Procureurs-generaal en de Nationale Ombudsman op 23 juli en 13 november 2003 onder juridische druk van de benadeelde hebben moeten bekennen.  

Voorgaande wantoestanden zijn geen uitzondering, doch komen vaak voor. Complete openbare rechtsgedingen worden zelfs door griffiepersoneel in samenspanning met de Officier van Justitie ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr verduisterd,  c.q. vervangen door geheel verzonnen rechtsgedingen. Desnoods worden er formeel stoffelijke overschotten in het geding gebracht voor een volstrekt handelingsonbekwame c.q. doodzieke rechters. Kortom, de rechtspleging vertegenwoordigt tot op heden een juridische zwijnenstal in overtreffende trap.

   A.H. van Delden: voorzitter van de Vereniging voor Rechtspraak!

Ook voor hem geldt: Hij heeft zeer veel te verbergen. In ieder geval dat ook hij bereid is gebleken onder dubieuze omstandigheden, ten behoeve van de onbegrensde financiŽle vraatzucht van de commerciŽle advocatuur, zijn ondeugdelijke beslissingen blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden ten laste van een behoorlijke procesgang, te motiveren op arglist bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig, ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau. Waarbij deze juridische gangster de benadeelde ook nog veroordeelde tot duizenden guldens aan advocaatkosten. Dit om hoger beroep tegen zijn ondeugdelijke uitspraak dat opzettelijk werd uitgesproken te ontmoedigen, waarvan akte!

Het door hem uitverkoren slachtoffers een gezin met twee kinderen wisten zijn opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwaling bij het Gerechtshof Amsterdam bij arrest d.d. 20 juni 1979 te laten vernietigen. Voor de enorme maatschappelijke, financiŽle en psychische schade die hij zodoende wist te veroorzaken, heeft hij tot op vandaag nog geen verantwoording afgelegd. 

Hij gaat er dan ook, evenals alle andere togacriminelen van zijn kaliber vanuit, dat zijn pakkans, gelet op de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve functioneren en zijn maatschappelijke status, vrijwel nihil zal zijn. De toekomst zal nog moeten uitwijzen of dat het geval zal blijken te zijn. 

Wat de Revolutionairen betreft, is de voorgaande schandelijke gang van zaken gefundeerd op belangenverstrengeling en de daaruit voortvloeiende gerechtelijke dwalingen 'IN NAAM DER KONINGIN' gepleegd wel zijn langste tijd gehad. Immers, in tegenstelling tot de huidige Tweede Kamerleden controleren de revolutionairen de Minister van Justitie wel op naleving van zijn ministerieplicht, waarvan akte!

Voorgaande zorgelijke situatie, heeft zich door de jaren heen bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op het ambtshalve functioneren van de juridisch / politieke ambtsdragers kunnen ontwikkelen. Dit omdat als gevolg daarvan de Staat der Nederlanden sinds lange tijd wordt geregeerd door een juridisch/politieke kaste die een Criminele Organisatie ex art. 140 Sr hebben gevormd bestaande uit malafide leden bij de Zittende en Staande Magistratuur, advocatuur en Politici. 

Die in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr en ondanks hun prachtig geformuleerde ambtseden ter volksverlakkerij onder het oog van de Media afgelegd.  De bevolking houden zij gegijzeld via het opzettelijk en veelvuldig uitspreken van gerechtelijke dwalingen die blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad altijd worden gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau met geknoei in de Formele Wet, c.q. het opzettelijk tot stand brengen van ondeugdelijke wetgeving. Dit alles IN NAAM DE KONINGIN, waarvan akte!

En dit alles in strijd met de Grondwet en Internationale Verdragen, ter opoffering van het algemeen belang, c.q. de rechtszekerheid van de burgers aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus partij/politiek belang. Daardoor wordt de wettelijke bescherming van de burger, c.q. zijn/haar rechtszekerheid zo ernstig wordt aangetast, dat klassenjustitie hoogtij viert als nimmer voorheen. 

En wel zo ernstig dat voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog in het gehele land voedselbanken moeten worden opgericht, omdat als gevolg van de heb- en schraapzucht van de huidige juridisch/politieke kaste en hun aanhang die daarop kunnen parasiteren, de burgers zo ernstig in hun eerste levensbehoefte worden aangetast, dat zij niet of nauwelijks nog in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

                  

Poortwachter/rechter      Poortwachter/rechter      Poortwachter/advocaat

Boris Dittrich                        Aleid Wolfsen                                Jan de Wit

Waarom hebben deze Rechters en advocaat, de zittingzaal verruild voor de Tweede Kamer?

Antwoord: Zij functioneren evenals de Procureur-generaal bij de Hoge Raad als poortwachters. Zij staan er voor de volle 100% voor garant, dat er over de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging in de Tweede Kamer met geen woord wordt gerept en dat ten behoeve van de onbegrensde financiŽle heb- en schraapzucht van de commerciŽle advocatuur ten laste van de rechtszekerheid van de burger die bewust met ondeugdelijke wetgeving tot stand is gebracht. ( zie ook hetgeen staat vermeld onder tuchtwetgeving )  Aldus rijst ook hier de vraag, wie bewaakt deze bewakers? 

Hoe meedogenloos de huidige juridisch/politieke kaste zich tegen de bevolking keert moge u, geachte medeburgers, ondermeer blijken uit de uitlatingen van de thans nog aan de macht zijnde Minister van Sociale Zaken de Geus. Hij durfde het zelfs aan in de media als ex-vakbondsman te laten weten, het een goede zaak te vinden dat de financieel minder draagkrachtige burgers zich naar kerken en voedselbanken  moeten begeven, omdat zij nauwelijks nog in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De goede kant hieraan is dat het eten anders zou worden weggegooid, zo wordt het tenminste nog opgegeten!

Foto: De politieke elitaire proleet Aart Jan de Geus: Een goede zaak, dat burgers zich naar de kerken en voedselbanken begeven, dan wordt tenminste het eten niet weg gegooid.  Deze eliteproleet zou men voor straf zijn gehele verdere leven van een minimum inkomen moeten  laten leven!

Tijdens de Franse Revolutie werd dit soort lieden met de valbijl begroet en in de jaren dertig, waarbij minister Colijn even arrogant als de Geus voorstelde dat men voor de arbeidersklasse ook viskoppen kon koken om zodoende toch nog voldoende vitamines binnen te krijgen. Dat veroorzaakte het Jordaan Oproer en nu anno 2005 de geboorte van de Revolutionaire Partij, hierna gemakshalve te noemen De Revolutionairen. Dit met de boodschap aan de huidige, door en door gecorrumpeerde gevestigde orde, dat er op de kortst mogelijke termijn ten behoeve van het welzijn en de rechtszekerheid van de burgers, met name de maatschappelijk en economisch zwakkeren binnen onze samenleving een omwenteling dient plaats te vinden.

De huidige juridisch/politieke elite zowel uit de Eerste als Tweede Kamer, waar zij ondanks hun ambtseden he6t algemeen belang  c.q. het welzijn van de burgers hebben opgeofferd aan hun strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus partij/politiek belang, dient te worden weggevaagd, c.q. vervangen door volstrekt integere politici. Ondermeer uit de kringen van De Revolutionairen die het nog als een eer beschouwen de publieke zaak c.q. de rechtszekerheid en het welzijn van de burgers op Nederlands grondgebied op bekwame en integere wijze te mogen dienen. 

Dit uitsluitend in de Tweede Kamer, wat de Haagse politiek betreft, omdat de Eerste Kamer niet alleen vanuit democratisch oogpunt geen enkel bestaansrecht heeft! Hetgeen genoemd instituut zelf onomwonden en formeel heeft bewezen. Immers: waar komt anders al die ondeugdelijke wetgeving in strijd met de Grondwet en Internationale Verdragen vandaan? Die geen ander doel heeft dan de burgers en hun welzijn gegijzeld te houden in een pure klassenjustitiemaatschappij. Wij komen daar in ons partijprogrammama te uwer informatie geachte medeburgers nog op terug. 

Het strekt mij tot eer als woordvoerder van De Revolutionairen daartoe aangewezen ons partij/politiek programma bij u te mogen presenteren. Het zal u bij lezing ongetwijfeld opvallen, dat de inhoudelijke strekking van dit partijprogrammama exact datgene vertegenwoordigt waarover alle andere thans nog aan de macht zijnde politieke partijen als gevolg van collusie collectief zwijgen als het graf. Dit om de huidige corrupte gevestigde orde, waarin zij en hun aanhang die daarop ten laste van de burgers parasiteren, zich thuis voelen en in stand te houden. Waaronder honderdduizenden burgers op één of andere wijze ernstig hebben te lijden, veelal zo ernstig dat er gesproken kan worden van gewelddaden tegen de menselijkheid.

We weten het allemaal, sinds het aantreden van Wouter Bos is vanwege zijn collusie met de gevestigde orde, c.q. de huidige machthebbers,  oppositie in de Tweede Kamer vrijwel geheel verdwenen. Met name het kabinet Balkenende maakt daar dankbaar gebruik van om vrijwel het gehele sociale stelsel, waarvoor de arbeidersklasse jarenlang via arbeidsconflicten heeft gevochten om dat te verwezenlijken, wordt afgebroken tot op het fundament. Dat is zo ernstig, dat talrijke burgers veelal belaagd door het deurwaardersgilde nu naar de kerken en voedselbanken moeten gaan, omdat zij niet of nauwelijks nog in eigen levens onderhoud kunnen voorzien. 

De burgers zelf hebben daarbij nauwelijks nog politieke keuze, omdat de oppositie vrijwel één lijn heeft getrokken met de macht, totdat De Revolutionairen aan de horizon verschenen. Vanaf dat moment heeft de burger sinds lange tijd weer de mogelijkheid tot een duidelijke politieke keuze. Een keuze tussen volstrekte onbetrouwbaarheid en volstrekte integerheid, tussen geklungel en vakmanschap, tussen recht en onrecht en oorlog of vrede, tussen Haags toneel en integere politiek. Kortom, een keuze tussen beschaving en barbarij, waarvan Akte!

                 Haagse Toneelspelers: Wij komen er aan !

Zoals gezegd: Het is lang geleden dat er in de Tweede Kamer op kundige integere wijze oppositie werd gevoerd, hetgeen strikt formeel inhoudt, dat de ministers niet of nauwelijks op naleving van hun ministerieplicht worden gecontroleerd. Geen wonder dat onder deze zeer ongewenste omstandigheden met name het College van Procureurs-generaal onder het voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth en de minister van Justitie Mr. Piet Hein Donner verstrikt zijn geraakt in zaken die het daglicht niet kunnen velen. Zaken die er geen enkele twijfel over laten dat het OM - lees de Gewapende Macht -  onder de MinisteriŽle verantwoordelijkheid van genoemde Minister in  verkeerde handen is gevallen. Een uitermate gevaarlijke situatie voor de rechtszekerheid, c.q. het welzijn van de burgers tot ver in de volgende generaties. 

Dat heeft kunnen gebeuren bij een ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op het ambtshalve decadent functioneren van genoemde individuen. Zij beschikken derhalve over vrijwel absolute macht en macht corrumpeert, bij gebrek aan journalistiek/politieke controle. En absolute macht corrumpeert, zodat op Nederlands grondgebied van objectieve rechtspleging al lang geen sprake meer is, c.q. de Nederlandse samenleving al is weggegleden in een totalitaire ambtelijke dictatuur! Die is opgeofferd aan de huidige juridisch/politieke kaste en de aanhang die daarop ten laste van de samenleving kan parasiteren en zich zodoende ongelimiteerd verrijken, waarbij rechtspleging voorzover nog aanwezig, nog slechts voor hen toegankelijk is.

 

E.Kalsbeek@tk.parlement.nl

Toneelspeelster Kalsbeek

De situatie bij de rechtspleging door belangenverstrengeling is zo ernstig, dat zij op 1 september 2003 ter volksverlakkerij  een vergissing van minister Veerman ( Landbouw ) aangreep om een debat over belangenverstrengeling in de politiek te voeren, waarbij zij met geen woord repte over de rol van rechters en advocaten in de Tweede Kamer die er als poortwachter ervoor garant staan, dat via die vorm van ongewenste belangenverstrengeling met geen woord over de ernstige misstanden bij de rechtspleging wordt gerept.  

Dit terwijl de burgers zich niet of nauwelijks nog tot de rechter en/of de politiek kunnen wenden, of zij worden vrijwel direct geconfronteerd met die ongewenste vormen van belangenverstrengeling. Mevrouw Kalbeek behoort samen met Jan Marijnissen tot één van de beste toneelspelers in het Haagse circus, beiden komen dan ook ter volksverlakkerij zeer geloofwaardig over.  

Voor beiden geldt eveneens, dat zij ondanks hun ambtseden, werken met een dubbele agenda waarin de code dat over de ernstige misstanden bij de rechtspleging met geen woord zal worden gerept, c.q. dat de minister van Justitie terzake niet zal worden gecontroleerd op naleving van  zijn ministerieplicht. Zowel Kalsbeek als Marijnissen accepteren zelfs dat genoemde minister en zijn Procureur-generaal zich publiekelijk als Nazi laten etaleren. Dit zonder aan hen te vragen hoe zich dit verdraagt met de waardigheid van het ambt, dat beiden pretenderen te kunnen bekleden. Dat nu zegt meer over de betrokkenheid van beiden bij een criminele organisatie ex art. 140 Sr dan zij zelf ooit publiekelijk zouden durven bekennen. Ook voor hen geldt, oud en grijs worden in de Tweede Kamer als toneelspelers om wel te verstaan!

Voor de maatschappelijk zwakkeren binnen onze samenleving, heeft dat tot gevolg dat de toegang tot de rechter, voor zover al niet het geval, voor hen in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen volstrekt onbetaalbaar wordt. Voor hen komt het recht dan nog slechts uit de loop van het geweer, c.q. het pistool van de politiefunctionaris die onder het motto 'Befehl ist Befehl' de deurwaarder begeleidt. Dit ongeacht de vraag, of zijn vorderingen wel deugdelijk zijn. Anders gezegd, totale rechteloosheid zal hen ten deel vallen

Uiteindelijk zal zich dit jegens hen ontaarden in gewelddaden tegen de menselijkheid. Temeer daar er structureel na het naoorlogs gratiebeleid - waaraan voorafgaande de kleur van het politie-uniform van zwart in blauw werd gewijzigd, dit om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten! Er is nauwelijks iets veranderd; en juist daarin schuilt het toekomstig gevaar dat de roetzwarte rechtsgeschiedenis van de Staat der Nederlanden, zoals zich die in 40/45 heeft geopenbaard en zich zal herhalen. 

Dat risico, wensen De Revolutionairen niet af te wachten zodat de huidige juridisch/politieke door en door gevestigde corrupte Orde en hun aanhang iedere bemoeienis met bestuursrechtelijke en/of Rechtsprekende functies op welk niveau dan ook dient te worden ontzegt en het gehele advocatengilde evenals tijdens de Franse Revolutie weer dient te worden opgeheven inclusief haar gehele Advocaten Wet, tuchtwetgeving en de verplichte Proces -Vertegenwoordiging ex art. 133 Rv  ten laste van de rechtszekerheid van de burgers uit pure heb en schraapzucht voor genoemde beroepsgroep via hun stromannen in de politiek middels ernstig geknoei in de Formele Wet ten behoeve van hun onbegrensde financiŽle vraatzucht geschreven. 

Een bevolking die hen  c.q. de huidige door en door juridisch / politieke Corrupte kaste nog langer in Rechtsprekende/ Bestuursrechtelijke functieīs accepteert, heeft geen recht van klagen indien het door Herrenvolk wordt geknecht en onteert, waarvan akte!

 

Foto: Het opgeheven Hollandse vingertje ter volksverlakkerij onder het oog van de media op pad om te protesteren tegen de rechtsgang in het buitenland!

Dit terwijl hun eigen rechtssysteem als gevolg van belangenverstrengeling verloedert als nergens ter Wereld. 

Uit de inhoudelijke strekking van ons Partij program, moge u geachte lezer ongetwijfeld blijken, dat men over onze bedoelingen en integerheid niet behoeft te twijfelen en evenmin laten wij over duidelijkheid geen enkele twijfel. Wij wensen op alle niveaus integere bekwame ambtenaren die er ten dienste van de burger zijn en niet andersom, zoals nu vaak het geval. Uitsluitend bekwame en integere ambtenaren die het nog als een eer beschouwen om de publieke zaak te mogen dienen en wel zodanig, dat de burger zich weer op alle niveaus tot de overheid kan wenden. Met name tot de Rechtelijke Macht zonder dat zij daarbij vrijwel onmiddellijk met ongewenste vormen van belangenverstrengeling - lees ambtelijke corruptie - worden geconfronteerd. 

Tot zoverre: Ter Uwer informatie  c.q. overtuiging volgt thans ons partijprogramma. 

Vriendelijke groet, 

K.H. de Werd / Woordvoerder van de Revolutionairen. 

 

 

Partij Programma. 

1) De verplichte procesvertegenwoordiging en tuchtwetgeving in welk een vorm dan ook afschaffen.

Toelichting. 

De verplichte procesvertegenwoordiging en tuchtwetgeving ten laste van de burger ten behoeve van de grenzeloze financiŽle vraatzucht van het advocatengilde middels ernstig geknoei in de formele Wet door hun stromannen in de politiek geschreven dient ten spoedigste te worden afgeschaft, daar deze in combinatie vaak totale rechteloosheid van de burger rechtstreeks tot gevolg heeft. Zie de talrijke klachten hierover op het internet, ondermeer door de link van de Sociale Databank Nederland aan te klikken. http://www.sdnl.nl/ die door de huidige corrupte politici in de Tweede Kamer volstrekt wordt genegeerd.

Tuchtwetgeving en voorgeschiedenis.

Zie de Handelingen in de Tweede Kamer, vergaderjaar 1983/84 d.d. 6-8 maart 1984 aan de Orde nieuwe Regeling Tuchtrechtspraak. In een vrijwel lege Tweede Kamer, bevonden zich enkele juristen waaronder de Minister van Justitie Korthals Altes (zie foto hieronder). Een commercieel advocaat die daar met enkele van zijn confrŤres de vernieuwing van de tuchtwetgeving ten laste van ontevreden `cliŽnten` regelde. Te weten advocaat van Dis, deze liet zich op 7 maart 1984 (kennelijk gevoed door zijn onbegrensde financiŽle heb- en schraapzucht) op schaamteloze wijze als volgt uit: De beste bescherming (van zich zelf) als beroepsgroep is de beste bescherming tegen de ander (het publiek).

Moge het de minister gegeven worden, om later ook (wanneer hij ter eniger tijd zijn vroegere ambt - als commercieel advocaat weer opvat) te kunnen zeggen; dat hij in zijn huidige verantwoordelijkheid zijn ex-beroepsgenoten een goede dienst heeft bewezen!

Voorgaande uitlatingen getuigen onomwonden van een ontstellend gebrek aan integerheid bij dit parlementslid, c.q. commercieel advocaat, die zodoende in samenspanning met zijn confrŤres en genoemde Minister van Justitie, (ook confrŤre) het algemeen belang opoffert aan de belangen van de onbegrensde financiŽle vraatzucht van het advocatengilde. Vandaar dat dit gilde vanwege soortgelijke malafide activiteiten, waaruit toen ook al ernstige misstanden voortkwamen tijdens de Franse Revolutie, door de geteisterde bevolking  in haar geheel werd opgedoekt!

Korthals Altes: Op 7 maart 1984, verzocht zijn confrŤre  de commercieel advocaat Mr. van Dis, hem er voor te zorgen dat hij als Minister van Justitie het algemeen belang zou opofferen ten gunste van zijn beroepsgenoten in de commerciŽle advocatuur. Dat misdadig verzoek, bleek niet tegen dovemansoren gericht! Korthals Altes bepleitte dan ook voor meer beslotenheid bij de tuchtwetgeving en acht advocaten in de Raden van Discipline !

Dergelijke lieden, zouden in een goed functionerende democratische rechtsstaat ter plekke worden gearresteerd. Op Nederlands grondgebied echter worden deze financieel vraatzuchtigen ondanks hun zeer ernstig geknoei in de Formele Wet zelfs benoemd tot erevoorzitter van de Raad van State!

Er bleek enig verzet te zijn tegen voorgaande onfrisse gang van zaken met name van Mevr. Wessel Tuinstra (D66). Echter, die domme gans heeft zich verkeerde stukken in haar handen laten drukken, zodat zij al spoedig werd genoodzaakt excuus aan te bieden, omdat zij met verouderde stukken stond te pleiten. Resteerde nog Mr. Schelto Patijn die in eerste termijn zijn standpunten tegen de hernieuwde tuchtwetgeving staande hield; en dat nu werd als volgt opgelost. De zitting werd geschorst en enkele dagen later bij hervatting bleek dat Schelto Patijn ( de ex-burgermeester van Amsterdam ) al zijn bezwaren had laten vallen, waarvoor de minister hem dan ook zijn erkentelijkheid betuigde. Korte tijd later werd Schelto Patijn benoemd tot de Commissaris van de koningin in Zuid-Holland.

Ten tijde van Napoleon werd er op hem druk uitgeoefend om het tijdens de revolutie opgedoekte advocatengilde in ere te herstellen. Napoleon stond voor een dilemma. Enerzijds wenste hij de afschaffing van de monopoliepositie van de advocatuur, omdat deze evenals vandaag tot ernstige misstanden had geleid, terwijl hij anderzijds het roofzuchtig advocatengilde vreesde. Met name omdat dit gilde door opleiding een elite vormde die hij niet (gelet op hun juridisch verleden) al te veel voorrechten en vrijheden wenste toe te staan. Napoleon komt helaas tot de conclusie, dat een wettelijke regeling van de rechtsbijstand onvermijdelijk is en dat dit slechts te realiseren valt via herstel van de advocatuur. Hij ontwerpt echter een zodanige regeling, dat hij het heb- en schraapzuchtig advocatengilde onder controle kon houden via benoemingen bij de Rechtelijke Macht, hetgeen in decreet d.d. 14 december 1818 werd verankerd.

Napoleon: Herstelde het toen al heb- en schraapzuchtig advocatengilde in ere, uit angst voor hun macht, waarbij zij via tuchtrechtelijke colleges over hun eigen misslagen mochten oordelen. Tot op vandaag bestaan deze uitermate dubieus samengestelde colleges ten laste van de rechtszekerheid van de burgers. Wat de Revolutionairen betreft, is dat ten spoedigste afgelopen.

Als gevolg van de inlijving werd die regeling ook van kracht op Nederlands grondgebied in het in 1838 afgekondigde reglement 111. In 1929 voltrok zich via geknoei in de Formele Wet een rampzalige gebeurtenis, die wat de rechtszekerheid van de burgers betreft tot op vandaag nog ernstige rechtsgevolgen heeft, omdat men daarbij wettelijk wist te regelen dat:  De misslagen van het heb- en schraapzuchtig advocatengilde via colleges die door de advocaten zelf zijn gevormd kunnen worden berecht.

Het heeft tot de invoering van de advocatenwet in 1952 geduurd, voordat die negatieve ontwikkeling was voltooid. Uitermate dubieuze colleges werden daarbij gevormd die zich allen kenmerken door het feit dat: Vakgenoten oordelen over Vakgenoten en als het even kan ook nog achter gesloten deuren, door bijv. de Raden van Discipline, bestaande uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en acht leden advocaten. Ook het Hof van Discipline was op dezelfde leest geschoeid. Kortom, de klager kwam altijd bij de duivel ten biecht! Hij/zij werd zodoende betrokken in een vorm van pseudo-rechtspraak die met deugdelijke rechtspleging nauwelijks iets van doen heeft. De uitspraken van genoemde `Tuchtrechtelijke` colleges zijn dan tot op heden als gevolg van motiveringen op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, ronduit berucht. Met name bij de door hen uitverkoren slachtoffers. 

De rechtzoekende/rechthebbende werd en wordt ook nu nog op deze wijze uitgeleverd aan het heb- en schraapzuchtig advocatengilde, dat via de verplichte winkelnering ( lees de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv ) waarmee volstrekt mondige burgers voor Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden en in strijd met de Grondwet en Internationale verdragen, volstrekt handelingsonbekwaam en onmondig worden gemaakt. Dit om zo gedekt door de advocatenwet en de tuchtwetgeving de burgers onder de valse vlag van rechtsbijstand legaal van hun bezittingen te kunnen beroven. Met als direct rechtsgevolg, totale rechteloosheid en ontstellend veel onnodig ideŽel leed voor het door hen uitverkoren slachtoffer. 

Wat de Revolutionairen willen, gelet op het voorgaande betreft, is het afschaffen van de tuchtwetgeving in welke vorm dan ook, en de gehele advocatenwet die speciaal ten laste van de burger ten behoeve van het heb- en schraapzuchtig advocatengilde via ernstig geknoei en de Formele Wet door hun stromannen in de politiek werd geschreven. 

Afschaffing van de  verplichte procesvertegenwoordiging

Art. 133 Rv luidende: 'De aanlegger is gehouden bij exploot van dagvaarding procureur te stellen op straffe van nietigheid', dient ten spoedigste te worden afgeschaft, omdat het één van de meest misdadige artikelen in de Formele Wet betreft, waarmee volstrekt mondige burgers ter bevrediging van de financiŽle onbegrensde vraatzucht van de commerciŽle advocatuur in strijd met de Krankzinnigen Wet, onmondig en handelingsonbekwaam worden gemaakt. 

Toelichting, 

Bovengenoemd artikel is, in combinatie met aanverwante wetgeving als tuchtwetgeving en Advocatenwet ten laste van een behoorlijke rechtsgang c.q. rechtszekerheid van burgers geschreven door de stromannen van het advocatengilde in de politiek. Dit ter bevrediging van primitieve lustgevoelens  c.q. de financieel onbegrensde vraatzucht van de advocatuur. Zo houdt men de burgers gegijzeld in het corrupte web van het advocatengilde. Hun stromannen in de politiek zijn zelfs zo brutaal gebleken, om in strijd met de Krankzinnigenwet en de vrijheid van meningsuiting voor Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden, volstrekt mondige burgers onmondig en handelingsonbekwaam te verklaren. Aldus wisten zij hun verplichte winkelnering, c.q. ongewenste monopoliepositie, ten laste van de rechtszekerheid van de burger middels geknoei in de Formele Wet te regelen. 

Voor De Revolutionairen, is voorgaand geknoei in de Formele Wetgeving volstrekt onacceptabel, zodat het algemeen belang vereist dat dit soort malafide wetgeving, c.q. juridische shit ten behoeve de financiŽle onbegrensde vraatzucht van het advocatengilde geschreven, ten spoedigste uit de Formele Wet wordt verwijderd. 

In september 1979, promoveerde Professor C.M. Rutgers op de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv. Hij kwam daarbij tot de eindconclusie: Afschaffen, omdat het ten onrechte er op voorhand vanuit gaat, dat de procespartij onmondig en handelingsonbekwaam zou zijn! Met als direct rechtsgevolg de kans op aanzienlijke kosten voor de rechtzoekende, aldus Professor Rutgers, waarvan akte!

Welnu, De Revolutionairen voegen daar direct aan toe: Dat de rechtspraktijk van het volstrekt onbetrouwbare advocatengilde onomwonden heeft uitgewezen, dat met name commerciŽle advocatuur ter aanranding van Vrouwe Justitia, c.q. een behoorlijke procesgang soms op liederlijke wijze frustreren, waarvan akte! Zij hebben misbruik maakt van het onder curatele stellen van volstrekt handelingsbekwame mondige burgers. Met name ook nog om de minderbegaafde advocatuur op kosten van rechtzoekende/rechthebbende het vak te doen leren, waardoor eveneens de weg naar de rechter in strijd met de Grondwet en Internationale Verdragen onrechtmatig wordt afgesneden. 

De monopoliepositie van de advocatuur, want daar praten wij Revolutionairen wel over, wordt vaak misbruikt. De burgers worden daarmee aan nietsontziende geldwolven overgeleverd. Immers: als gevolg van de verplichte winkelnering ex art. 133 Rv en aanverwante ondeugdelijke wetgeving, ziet de rechtzoekende/rechthebbende burger zich genoodzaakt om zich naar een soms volstrekt handelingsonbekwame advocaat/procureur te begeven. Waarbij de opgedrongen `rechtsbijstandverlener`al bij het betreden van het advocatenkantoor zijn cliŽnt met ogen als laserstralen aftast, om zodoende te taxeren of cliŽnt wel vermogend en dom genoeg zal zijn om hem/haar tot op het bot financieel te kunnen uitmelken. 

Immers: Het probleem van rechtzoekende, c.q. rechthebbende is de bron van inkomsten voor de advocaat, die er het grootste belang bij heeft, om juridisch zeer eenvoudige zaken te laten escaleren tot een Turkse knoop van ongekende omvang. Met als direct rechtsgevolg dat een behoorlijke rechtsgang via arglistig bedrog gebaseerd op de ernstige leemtes in de Formele Wet door hen op alle mogelijke manieren wordt getraineerd, c.q. slepende gehouden. Daarbij wordt een eventuele regeling van het conflict in den minne door hen vrijwel uitgesloten. Talrijke burgers worden maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde gericht. 

De advocatuur verdedigt haar monopoliepositie met het ondeugdelijk argument dat haar deskundigheid bij de procesvoering is vereist. Dit argument staat op gespannen voet met de uitlatingen van de Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten tijdens diens jaarrede al een tiental jaren geleden te Alkmaar, waarbij hij voor miljoenen guldens aan overheidssubsidie bepleitte dit met name om de minderbegaafde advocaten het vak te leren! 

Het is dan ook volstrekt schaamteloos dat zoīn minderbegaafde advocaat in de praktijk via de verplichte procesvertegenwoordiging als kostenfactor aan een rechtzoekende, c.q. rechthebbende wordt gekoppeld, waardoor deze veelal met een probleem wordt opgezadeld, dat vele malen groter is dan zijn/haar juridisch probleem op zich! Deze is zelfs de grootste juridische tegenstander.

Daarbij komt nog, dat rechtzoekende, c.q. rechthebbende vaak wordt geconfronteerd met de privé-omstandigheden van de aan hem gekoppelde onbekwame advocaat. Bijvoorbeeld: hij is met vakantie, zijn vrouw moet bevallen, zijn kinderen zijn ziek, hij gaat failliet en/of moet een wrat van zijn penis laten verwijderen. Voorts heeft hij/zij nauwelijks tijd, omdat er langs de wanden van zijn kantoor nog een paar honderd dossiers liggen opgestapeld waaruit hij een zo riant mogelijk inkomen wenst te vergaren. Van dat alles mag rechtzoekende / rechthebbende meegenieten en dan ook nog geheel ongevraagd. 

Nog daargelaten het feit, dat de advocatuur geen enkele resultaatverplichting heeft en dat te goeder trouw. Zo heeft de rechtspraktijk van het advocatengilde onomwonden uitgewezen dat gemiddeld genomen het systeem zeer sterk te wensen over laat. Aldus weg met die vervloekte verplichte procesvertegenwoordiging ex art., 133 Rv en alle aanverwante ondeugdelijke wetgeving als de advocatenwet en tuchtwetgeving die in combinatie daarmee wordt misbruikt om de totale rechteloosheid van de burger ten behoeve van de onbegrensde financiŽle vraatzucht der advocatuur veilig te stellen. 

Wat De Revolutionairen betreft, mag zelfs de gehele commerciŽle advocatuur van het juridisch toneel verdwijnen, evenals tijdens de Franse Revolutie toen het advocatengilde in zīn geheel werd opgeruimd. Want dit gilde heeft via haar volstrekte onbetrouwbaarheid ten laste van een behoorlijke procesgang, c.q. Vrouwe Justitia iets bewezen, dan is het wel, dat commercie en recht zich evenmin verdragen als water en vuur. 

Ook in strafzaken geen verplichte procesvertegenwoordiging. 

Toelichting, 

Ter bevrediging van de onbegrensde financiŽle vraatzucht der advocatuur, heeft men eveneens via ernstig geknoei in de Formele Wet, ten laste van de rechtszekerheid van de burger geregeld dat: Voor de verdachten aldus ook in strafrechtelijke Procedureīs de verplichte Winkelnering geldt. Zij dienen zich ter zitting te laten vertegenwoordigen door wat men noemt een Raadsman, indien hij/zij rechtsbijstand wenst. Hetgeen er formeel op neer komt, dat de verdachte zich door een al dan niet onbetrouwbare, onbekwame  advocaat dient te laten vertegenwoordigen dit zelfs indien dat te koste gaar van zijn / haar verdediging! Het biedt de opgedrongen advocaat de mogelijkheid om in samenspanning met de Officier de juridische belangen van de verdachte te versjacheren.

 Met name tijdens de strafrechtelijke procedures die een politieke sfeer ademen is deze vorm van verplichte winkelnering bijzonder gevaarlijk voor een behoorlijke procesgang immers: De advocatenwet luidt: Eerbied voor Hare Majesteit de Koningin, eerbied voor de Wet en eerbied voor de Rechtelijke Macht dit alles los gezien van de vraag of die Wet en/of bedoelde personen die genoemde ambten vertegenwoordigen zelf wel deugen, kortom de advocaat heeft zich trouw gezworen aan de huidige corrupte gevestigde Orde en wordt daarvoor beloond via de verplichte winkelnering met alle risicoīs van dien voor de rechtszekerheid van de Burger. Dus wat de Revolutionairen betreft: Ook in het Strafrecht, dient onder curatele stelling via de verplichte winkelnering te worden afgeschaft waarvan akte!

In tegenstelling tot de huidige Corrupte Gevestigde Orde accepteren De Revolutionairen onder geen enkele voorwaarde dat op welk een wijze dan ook en/of om welke redenen dan ook, volstrekt mondige, handelingsbekwame burgers onder curatele worden gesteld, aldus zeker niet ter bevrediging van de financieel onbegrensde vraatzucht van het advocatengilde  c.q. de commerciŽle advocatuur, waarvan akte!

3 ) Afschaffing van de eigen bijdrage bij Rechtsbijstand. 

Toelichting, 

Voor de instelling van de eigen bijdrage, was het ook voor de financieel minderbedeelden onder ons nog mogelijk zich tot de Rechter te wenden. De eigen bijdrage, werd ingevoerd met vijftig gulden intussen is dat bedrag tot ongeveer 350 Euro opgelopen bij een inkomen rond het Minimum. Het probleem doet hier in de praktijk voor dat: burgers met een dergelijk laag inkomen, veelal ernstig in de schulden zitten, aldus die eigen bijdrage nimmer kunnen betalen. zodoende ook op deze wijze , voor honderdduizenden burgers de gang naar de Rechter in strijd met de formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen wordt afgesneden.

                          Kortgeding President Mr. Asscher Tijdens Kortgeding.

Ook Kortgeding procedures zijn een Elite Zaak geworden. Heeft men geld, dan kan men op elk gewenst moment een kort Geding voeren, in zeer spoedeisende gevallen zelfs bij de President thuis! Dit terwijl voor de financiŽle minst draagkrachtige binnen onze samenleving, als gevolg van de zeer hoge Griffiekosten, de verplichte Procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv en de daaraan gekoppelde verplichte eigen bijdrage het voeren van een kort Geding in strijd met de Grondwet en Internationale Verdragen in het geheel niet meer tot de reŽle mogelijkheden behoort. 

Reden te meer, om de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv en aanverwante artikelen ten spoedigste af te schaffen, nog daargelaten de feitelijke omstandigheid, dat bij afschaffing daarvan de Staat der Nederlanden Honderden Miljoenen Euroīs per jaar zal opleveren. En zoals gezegd in tegenstelling tot het onbekwame, onbetrouwbare schraapzuchtig advocatengilde achten De Revolutionairen de burger niet op de voorhand onmondig en/of handelingsonbekwaam. 

De verplichte eigen bijdrage terzake rechtsbijstand, wordt dan ook bij afschaffing van de verplichte Procesvertegenwoordiging geheel overbodig. De Revolutionairen zijn daar groot voorstander van omdat alle belemmeringen die in strijdt met de Grondwet en Internationale Verdragen de weg naar de Rechter afsnijden  c.q. drempelverhogend kunnen werken, dienen te worden weggenomen. 

Aldus ook de eigen bijdrage voor Rechtsbijstand, de verplichte Procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv en aanverwante artikelen, de Advocaten Wet en tuchtwetgeving in welke vorm dan ook, zodat de rechtszekerheid van de burger daarmede wordt bevordert  c.q. de burger wordt bevrijdt uit de Gijzeling van de financieel onbegrensde vraatzucht van de commerciŽle Advocatuur. Hetgeen niet weg neemt, dat de burger zich geheel vrijwillig van Rechtsbijstand moet kunnen voorzien indien hij dat wenselijk acht!

4) De Griffier vervangen door technische middelen. 

Toelichting, 

Ter zitting, zo heeft de Rechtspraktijk onomwonden uitgewezen, zit de Griffier veelal uit zijn neus te smullen dit uit verveling, onbekwaamheid of andere dubieuze overwegingen bijvoorbeeld ambtelijke corruptie!!! waarmee hij/zij een behoorlijke procesgang in negatieve zin kan beïnvloeden. De oorzaak ligt in de feitelijke omstandigheid, dat hij/zij de Griffier dus slechts een zakelijke weergave van hetgeen ter zitting gebeurd behoeft weer te geven. Hetgeen voorzover niet het gevolg van ambtelijke corruptie meestal niet lukt bij gebrek aan vaardigheden. Omdat zij slechts een juridische opleiding hebben genoten. In de praktijk komt dat meestal hierop neer, dat hij/zij als Griffier een paar krabbeltjeīs op een blaadje papier heeft geschreven, om dit in later stadium en dan ook nog buiten de daartoe vastgestelde wettelijke termijn als een soort opstel,  uit te werken.  

Het vervelende hierbij is, dat: Al hetgeen de Griffier al dan niet opzettelijk vergeet, wordt geacht ter zitting niet te hebben plaats gevonden. Maar ook het feit, dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat, om met de Griffier geheel buiten de zitting om een deal te sluiten over de inhoudelijke strekking van bijvoorbeeld de beŽdigde verklaringen die ter zitting werden afgelegd, geeft er alle reden toe om dergelijke zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging tegen te gaan. 

De Procureur-generaal, neemt de houding van een verdachte in de zin van art. 27 Sv aan 

op het moment dat hij het Gerechtshof Ressort Amsterdam betreedt. 

Hetgeen aldaar geschiedt, geeft hem daar ook alle reden toe. Het Om betrekt zelfs formeel het standpunt en dit nota bene als īWetshandhaver ex art. 4 Ro `dat het ongelimiteerd plegen van meineed ter aanranding van een behoorlijke procesgang ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr. niet strafrechtelijk dient te worden vervolgt en verduistert daartoe zelfs meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv op klachtte ex art. 12 Sv aan de officier van justitie gegeven tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd delict. En zelfs met de Griffier kan worden onderhandeld over de inhoudelijke strekking van beŽdigde verklaringen buiten de zitting om. 

Gelet op voorgaande buiten gewoon ernstige misstanden dient het ten spoedigste formeel zo te worden geregeld, dat de griffier ter plaatse exact opneemt, wat zich ter zitting heeft voorgedaan en dit alles zonder dat hij/zij daaraan op welk een wijze dan ook een eigen interpretatie geeft en wel a la de minute dus ook niet binnen twee maal vierentwintig uur zoals thans wettelijk geregeld nee onmiddellijk en ter plekke en minimaal net zo perfect als de Griffiers van de Tweede Kamer dat kunnen en ook doen! Vervolgens dient tijdens het sluiten van het onderzoek ter zitting de pennenvruchten van de Griffier te worden verzegeld door de Deurwaarder, die de formele documenten van de zitting in een kluis bewaakt  c.q. bewaard. 

Indien men dat als Griffier niet kan bijbenen, dan dient de betrokkene een andere baan te zoeken immers; de rechtszekerheid van de burgers behoort niet te worden opgeofferd aan handelingsonbekwame. Het allerbeste is natuurlijk om dit soort lieden te vervangen door technische mogelijkheden, nog daargelaten de feitelijke omstandigheid dat handelingsonbekwame Griffiers juist vanwege hun onbekwaamheid wat ambtelijke corruptie betreft erg kwetsbaar zijn derhalve essentiŽle gegevens niet notuleren en/of daartoe onder ede afgelegde verklaringen lees formele documenten ter aanranding van een behoorlijke procesgang ernstig verminken om de feitelijke waarheid ter zitting zodoende geweld aan te doen. Wat De Revolutionairen betreft worden al deze misstanden via technische middelen volstrekt uitgesloten. 

5) Jaarlijkse keuring vanaf zestigjarige leeftijd op lichamelijk/geestelijk welzijn bij leden werkzaam bij de Rechtelijke Macht. 

Toelichting, 

Het is ronduit bizar en een aanfluiting voor het aanzien van de rechtspleging voorzover nog aanwezig, dat Leden bij de Rechtelijke Macht worden benoemd tot zeventigjarige leeftijd, dit zonder dat zij vanaf hun zestigste levensjaar jaarlijks worden gecheckt op lichamelijk en geestelijk welzijn. Indien dit binnen de Vliegwereld zou geschieden, dan zou er vrijwel dagelijks een Crash plaatsvinden. Wat De Revolutionairen betreft is ook deze zeer ongewenste situatie ten laste van een behoorlijke procesgang, volstrekt onaanvaardbaar. 

De Zittende en Staande Magistratuur maar ook de Griffiers behoren zonder enige twijfel in tegenstelling tot thans het geval onder alle omstandigheden Fysiek en Geestelijk voor de volle 100% en niets minder dan dat in staat te zijn tot het volstrekt integer en bekwaam uitvoering te geven aan het hen toevertrouwde ambt. In tegenstelling tot de huidige gevestigde corrupte Orde nemen De Revolutionairen met minder geen genoegen aldus ten spoedigste invoeren deugdelijke wetgeving waarin formeel wordt verankert dat de leden bij Zittende en Staande Magistratuur alsmede de Griffiers vanaf hun zestigste levensjaar jaarlijks worden gecheckt op lichamelijk en geestelijk welzijn en om niet te vergeten op integerheid. Dit laatste via een motiveringscommissie die volgens objectieve normen van de Hr  beoordeeld of de betrokkenen nog wel in staat is om zijn/haar beslissingen op volwaardig niveau te motiveren

6) liquidatie van de Raadsheren rechter/plaatsvervangers!

Toelichting, 

In het IRT Rapport onder ISBN: 90-803469-1-08 onder de Redactie van de heer drs. Nico Burhoven Jaspers MBA Mr. Paul Ruis en de heren Henk Rem en Rob van den Vaart als verontruste burgers op 5 december 1996 uitgebracht wordt er over de Rechters/Raadsheer Plaatsvervangers en volkomen terecht zo heeft hun Roetzwarte Rechtsgeschiedenis onomwonden uitgewezen als volgt beschreven. 

Er waart een spook door Nederland, door de wandelgangen van de Paleizen van Justitie. Ternauwernood zichtbaar, maar vermond in zwarte Toga en witte Bef.  De Rechter/Raadsheer Plaatsvervanger!

Wij beschouwen het instituut Rechter/Raadsheer Plaatsvervanger als de brandhaard der verloedering binnen de Rechtelijke Macht, aldus gaat het IRM Rapport verder en daarmede hebben genoemde onderzoekers niets te veel geconcludeerd immers: Ook De Revolutionairen, komen als specialisten op het gebied van ambtelijke corruptie bij de rechtspleging exact tot de zelfde eindconclusie te weten: Dat het fenomeen Rechter/ Raadsheren plaatsvervangers zo ernstig de oorzaak is van belangenverstrengeling dat zij als zijnde de sluipmoordenaars van Vrouwe Justitia  c.q. de Verkrachters van ons gehele rechtssysteem voor zover nog aanwezig,  kunnen ja zelfs moeten worden aangemerkt om de feitelijke waarheid geen geweld aan te doen. 

Het fenomeen Rechter/Raadsheren plaatsvervangers heeft men in strijd met de oorspronkelijke bedoelingen te weten het invallen voor een zieke rechter of vervanging bij vakantie, ten laste van een behoorlijke procesgang volstrekt uit de hand laten lopen. Dit met het ondeugdelijk argument dat daarmede de Zittende Magistratuur zou worden ontlast. 

Het tegendeel gebeurde, als gevolg van de zeer ongewenste belangenverstrengeling die ontegenzeggelijk kleven aan het fenomeen Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers, waardoor de juridisch meest eenvoudige procedures zich als gevolg van ongewenste belangenverstrengeling  c.q. ambtelijke corruptie oneindig voortslepen ten behoeve van de Financieel onbegrensde vraatzucht van met name de commerciŽle Advocatuur is het aanzien van de Rechtspleging, waarin de burger niet alleen in theorie vertrouwen zou moeten hebben zeer ernstig geschaad, waarbij door de jaren heen talrijke burgers en tot op heden ten dage ernstig onrecht werd/wordt aangedaan.

Zeer ernstig onrecht, hetgeen men botweg weigert te herstellen omdat het zelfreinigend vermogen bij ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle op het ambtshalve functioneren van de Zittende en Staande Magistratuur, in de praktijk vrijwel nihil is gebleken. Het is ronduit bizar, dat de Bevolking kennelijk bij gebrek aan wetenschap en/of als gevolg van indoctrinatie via de Media deze voor hen zeer ongewenste situatie tot op heden ten dage heeft geaccepteerd er zijn zelfs commerciŽle Advocaten kantoren, alwaar zich een tien tot vijftiental Rechters/Raadsheren Plaatsvervangers bevinden. 

Dat deze Kantoren ten behoeve van hun veelal vermogende CliŽnten via die weg in negatieve zin de Rechtspraak kunnen beïnvloeden en dat ook in de praktijk zullen doen, dat behoeft bij geen enkel weldenkend Jurist nadere toelichting immers: Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers zijn veelal commerciŽle Advocaten afkomstig van invloedrijke Advocaten Kantoren Die even hun Toga verwisselen om ongeschoold Rechtertje te spelen Dit terwijl Commercie en Recht bij rechtspleging zich evenmin verdragen als Water en Vuur! Het Marmer in hun Advocaten Paleizen, is als gevolg daarvan dan ook niet met lijm, doch met het bloed van de door hen uit FinanciŽle vraatzucht uitverkoren slachtoffers aan de wanden geplakt. 

Men behoeft totaal niet over telepathische gaven te beschikken, om te kunnen zien aankomen, dat met de ongebreidelde toename van het fenomeen Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers vrijwel het gehele rechtssysteem zeer ernstig zou Corrumperen immers: Het biedt, de financieel meest vraatzuchtige beroepsgroep te Weten de commerciŽle Advocatuur, de mogelijkheid eventjesīs van Toga te verwisselen, waarbij onderling wordt geregeld dat een zakelijke relatie eventjesīs plaats neemt in het `Rechtsprekend`College, om de door hun veelal zeer vermogende cliŽnten gewenste gerechtelijke dwalingen zodoende zeker te stellen. 

Men herkent dergelijk situatieīs vrijwel altijd aan de wijze waarop zij de door hen IN NAAM DER KONINGIN opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwalingen motiveren namelijk altijd in strijd met de Objectieve normen van de Hoge Raad  te weten op arglistig bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau. Onder voorgaande zeer extreme negatieve omstandigheden, moet men zich niet verbazen, dat zelfs met medeweten  c.q. instemming van de Zittende en Staande Magistratuur ter aanranding van een behoorlijke procesgang ongelimiteerd het opzet delict meineed kan worden gepleegd. in dat geval zelfs het OM als īWetshandhaver ex art.4 Ro, formeel de stelling betrekt dat het veelvuldig plegen van meineed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr niet strafrechtelijk dient te worden vervolgt erger nog de Officier van Justitie daartoe hoogst persoonlijk de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv heeft verduistert, door deze in strijd met art. 246 Sv , Grondwet en Internationale Verdragen heimelijk en ondanks de zeer felle protsten van de benadeelde daartegen ter verjaring heef opgelegd. 

Een huiveringwekkende situatie die als zodanig onder juridische dwang van de benadeelde van voorgaand mindersociaal onwettig gedrag op 23 juli 2003, door het college van Procureurs-generaal onder voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth en de Minister van Justitie Piet. Hein Donner, werden bekend en op 13 november 2003 nogmaals formeel werd bevestigd door de juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn functie van Nationale Ombudsman. 

Een Togacrimineel in beeld

Dit soort togacriminelen zijn vanwege hun onbegrensde financiŽle vraatzucht handelaars in burgerlijke Rechten alsof ware het schroot. In hun Maatschap en of die van hun zakelijke relaties,  hebben zij veelal Rechter/Raadsheer Plaatsvervangers om voor  hun veelal vermogende cliŽnten de gewenste Gerechtelijke Dwalingen tegen extreem hoge betalingen,  zeker te stellen. Het betreft hier totaal gewetenloos geboefte. Ze zijn te vergelijken met Teken, die zich aan hun slachtoffer vastklampen om vervolgens leeg te zuigen. 

Zij duiken als een Atoombom in de toekomst en het levensgeluk van de door hen uitverkoren slachtoffers en vernietigen dat via misbruik van de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet en hun malafide contacten achter de schermen bij de Zittende en Staande Magistratuur alsmede advocatuur, waarmee zij een criminele organisatie ex art. 140 Sr vormen, tot in de Hoger Raad der Nederlanden toe! Wat een behoorlijke procesvoering betreft, zijn de door hen uitverkoren volstrekt slachtoffers gelet op de zeer ernstige leemteīs in de Formele Wet  volstrekt kansloos. 

De Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers, waarmee zij  achter de schermen de burgerlijke Rechten verhandelen laten hun veelal zeer vermogende cliŽnten ten laste van een behoorlijke procesgang ongelimiteerd meineed plegen, dit ondanks dat de Formele Wetgever daarop blijkens de inhoudelijke strekking van art. 207 lid 1 en 2 Sr een strafsanctie van zes tot negen jaren gevangenisstraf heeft gesteld. Voorts worden vrijwel alle formele Procesregels op straffe van nietigheid der gehele procedure zowel Civielrechtelijk als strafrechtelijk in acht te nemen, inclusief de openbaarheid op veelvuldig en op ongekende wijze geschonden 

Dit zelfs veelal onder dwang via een veel te ruime uitleg van art. 24 Rv en 124 Sv ( lees via misbruik van de Gewapende Macht ) Dit om de protesten van de benadeelde in de kiem te doen smoren. Tot slot wordt daarbij de Gewenste Gerechtelijke dwalingen ten behoeve van de zeer vermogende cliŽnt uitgesproken die blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden, allen zijn gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau. Dit laatste heeft het voordeel dat zij makkelijk zijn te traceren voor het geval dat er ooit zal worden besloten de rechtspleging van deze togacriminelen te zuiveren. tot zover de juridische shit waarmee niets vermoedende burgers kunnen worden geconfronteerd bij gebrek aan wetenschap hieronder ter uwer informatie, maar vooral als waarschuwing gevisualiseerd. 

 

                                                       Drie Vakbondsgangsters in beeld

Deze drie hadden uit pure Wraak een Bouwbedrijf via een ondeugdelijk beslag geliquideerd evident daaraan besloten dat er in geen geval ooit Recht zou mogen worden gesproken. Vandaar dat zij tegen extreme bedragen zowel Civielrechtelijk als strafrechtelijk togacriminelen hadden aangetrokken, waaronder ook de Deken van de Amsterdamse en Nederlandse Orde van Advocaten en daarmede wisten zij ook nog zeker te stellen dat door de Advocatuur tot op heden ten dage ondanks art. 133 Rv ( lees de verplichte winkelnering) collectief rechtsbijstand wordt geweigerd. Met instemming van Zittende en Staande Magistratuur pleegden alle drie ter aanranding van een behoorlijke procesgang  c.q. Vrouwe Justitia vrijwel ongelimiteerd meineed!

                   Foto: Bovenstaande affaire, onthulde onomwonden het bestaan van een juridisch

                   Crimineel Netwerk bestaande uit malafide leden bij Zittende en Staande Magistratuur 

                   Alsmede Advocatuur en Politici Die Vrouwe Justitia houden gegijzeld ter bevrediging 

                   van hun strikt primitieve lustgevoelens.

Tot zoverre de juridische shit, die rechtstreeks voortvloeit uit het uit de hand gelopen fenomeen Recht/Raadsheer Plaatsvervangers, talrijke burgers zijn ook nog tot  op heden ten dage het slachtoffer van de ambtelijke corruptie daarop gebaseerd. Vanwege hun mondigheid, wordt daartegen veelal op uiterst bekwame wijze gereageerd  zie ondermeer SDN http://www.sdnl.nl/video/de-wereld-verklaard-rechtspraak.wmv De Tweede Kamerleden worden vanuit de samenleving vrijwel dagelijks overspoeld met klachten over de zeer  ernstige misstanden bij de rechtspleging en tot in details daarover geïnformeerd, geven er echter ondanks hun ambtseden de voorkeur aan om zich te verstroppen achter het argument Wir haben es nicht gewuŖt en daarmede offeren zij de rechtszekerheid van de burger op schaamteloze wijze op aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus Partij/politiek Belang. Houden zelfs ter Volksverlakkerij met de huidige machthebbers een debat over hun waarden en normen, dit zonder daarbij ook maar met één woord te reppen over de bijzonder ernstige misstanden bij de rechtspleging waarover zij zoals gezegd tot in detail zijn geïnformeerd waarvan akte!

De Minister van Justitie Piet Hein Donner was er zo zeker van dat hem over de mistanden bij de rechtspleging en de zeer ernstige excessen daaruit voortvloeiende tijdens het debat over zijn waarden en normen geen enkele vraag over de mistanden bij de rechtspleging en de daaruit voortvloeiende zeer ernstige excessen zou worden gesteld, dat hij zich kon veroorloven om onder het oog van de zogenaamde oppositie en de Tv Camera in slaap te vallen.  

  Piet Hein Donner: Wordt niet gecontroleerd op naleving 

  van zijn Ministerieplicht zodat hij beschikt over 

  Vrijwel absolute Macht terwijl hij niet integer is gebleken.

De Revolutionairen, eisen alleen nog beroepsrechters en dan ook nog zonder bijbanen anders zijn zij ter bevrediging van hun financiŽle vraatzucht ten laste van een behoorlijke procesgang meer met hun bijbanen bezig dan met de Rechtspraak zelf. Voorts eisen De Revolutionairen, in het belang van een behoorlijke procesgang  c.q. het aanzien van de rechtspleging voor zover nog aanwezig dan wel de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied tot ver in de volgende Generatieīs, dat de Rechtelijke Macht geheel van togacriminelen wordt gezuiverd. De Revolutionairen, verstaan onder togacriminelen:

Top juristen  c.q. juridische Terroristen die als gevolg van ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke controle op hun ambtshalve functioneren blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden evident aan hun onbegrensde financiŽle vraatzucht en/of andere primitieve overwegingen ambtshalve functioneren en motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau. 

Dit juridisch geboefte  c.q. deze juridische Terroristen kunnen aan de hand van de stelling van de Werd eenvoudig worden getraceerd en berecht. Deze stelling luidt; Onbetrouwbare juristen herkent men aan de wijze waarop zij motiveren, omdat daarin hun bekentenis ligt opgesloten. 

De Stelling van de Werd functioneert in de praktijk perfect omdat die is gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin wordt bepaalt, dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen met name omdat men in dat geval gelet op ervaring en opleiding wordt geacht te weten waarmee men bezig is. Dit geldt uiteraard in overtreffende trap, voor individuen die pretenderen het ambt van Minister van Justitie, Nationale Ombudsman, Procureur-generaal en/of Rechter/Raadsheer te kunnen bekleden, waarvan akte! 

Het zal gelet op het voorgaande duidelijk zijn geachte Medeburgers, dat via de stelling van de Werd de Rechtelijke Macht op uiterst goedkope en effectieve wijze in het belang van een behoorlijke procesgang, het aanzien van de rechtspleging en het vertrouwen dat de burger daarin zou moeten kunnen stellen,  van genoemde togacriminelen  c.q. juridische Terroristen kan worden gezuiverd, waarvan akte! De Revolutionairen geven hieraan de allerhoogste prioriteit, omdat de huidige corrupte gevestigde Orde hierover zwijgt, ten laste van een behoorlijke procesgang en het tot stand brengen van deugdelijke Wetgeving, om zodoende de bevolking gegijzeld te kunnen houden in de door haar gewenste klasse justitie samenleving. 

Onder: Haagse toneelspelers in beeld. Zij werken met dubbele agendaīs,  ter handhaving van de corrupte gevestigde orde waarvan zij zelf deel wensen uitmaken!

                                               

Jan Marijnissen            Femke Halsema                 Jan de Wit                         Wouter Bos

Boven: Criminele Organisatie ex art. 140 Sr in beeld.  De beste duurste en meest onbetrouwbare toneelspelers op Nederlands grondgebied. Ter Volksverlakkerij pretenderen zij in de hen ter beschikking staande kritiekloze Media oppositie te voeren. Vandaar hun deelname aan hun waarden en normen debat, waarbij zij met geen woord repten over de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging als gevolg van ongewenste belangenverstrengeling waarover zij veelvuldig en in tot in details werden geïnformeerd, aldus offeren ook zij ondanks hun  ambtseden, het algemeen belang  c.q. de rechtszekerheid van de burgers op Nederlands grondgebied op aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus Partij/politiek belang. 

En dat nu zegt meer over hen zelf dan dat zij publiekelijk ooit zouden durven/willen bekennen. Vergeet dat vooral niet geachte Medeburgers met name niet op het moment dat u in het stemhokje staat gebruik uw stem als alternatief voor de Valbijl waarmee dit soort lieden met hun ambtelijke corruptie werden begroet tijdens de Franse Revolutie. Geloof nooit hun mooi praatjes zoals zij die via de Media  c.q. richting verkeer tot u ventileren want daar geloven zij zelf niet in integendeel zij werken met dubbele agendaīs om de huidige klasse Justitie samenleving  c.q. de gevestigde Corrupte Orde waar zij zelf deel van uit wensen te maken via arglistig bedrog te weten het uitschakelen van de oppositie in  de Tweede Kamer in stand te houden.

 Zij gaan daarin zelfs zover, dat zij accepteren dat de Minister van Justitie Mr. Piet Hein Donner en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal, Johan de Wijkerslooth (zie fotoīs hieronder) zich publiekelijk als Nazi laten etaleren dit zonder aan hen te vragen, hoe verdraagt zich dit met de geloofwaardigheid van het ambt, dat u beiden pretendeert te kunnen bekleden?

Ook hieruit moge u geachte Medeburgers onomwonden blijken dat de oppositie in de Tweede Kamer als gevolg van Collusie met de Macht vrijwel geheel afwezig is. Daar genoemde īOpposanten`slechte één doel hebben te weten: Oud en Grijs worden in de Tweede Kamer dit zonder daarbij in positieve zin een bijdrage te leveren aan het welzijn  c.q. de rechtszekerheid van de burgers, waarbij zij de huidige Corrupte Orde waarvan zij zelf deel uit maken in stand houden door geen vragen te stellen over de Zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging waardoor het College van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie beschikken over vrijwel absolute Macht dit terwijl genoemde individuen alles behalve integer zijn gebleken. Voor De Revolutionairen is een dergelijke vorm van uiterst gevaarlijke corruptie , waarbij het algemeen belang  c.q. de Publieke Zaak inclusief haar rechtspleging wordt opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of uiterst dubieus Partij/politiek belang volstrekt onaanvaardbaar. 

Nadat dit soort Politici via Bijltjes Dag in het Stemhokje zijn verjaagd, dient er in  het belang van de rechtszekerheid van de burgers een Parlementaire EnquÍte te komen, waarbij de vraag dient te worden beantwoord, waarom alle controle op corruptie bij de Overheid en haar Uitvoerende Organen volstrekt falen dit ondanks dat de Formele Wetgever daarin wel heeft voorzien. 

                           

 Minister van Justitie anno 2005          De Procureur-generaal anno 2005

Beide Topjuristen hebben gemeen zo werd door De Revolutionairen onvervreemdbaar ten laste van hen gearchiveerd, dat zij als zodanig ter aanranding van Vrouwe Justitia, hun ondeugdelijke beslissingen blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden  ter aanranding van een behoorlijke procesgang  c.q. Vrouwe Justitia in strijd met hun juridische kennis, ervaring en het ambt dat zij pretenderen te kunnen bekleden , hebben gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig, ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau, dit met als doel wettig overtuigend bewijs te verduisteren, hetgeen hen niet is gelukt anders dan door eigen toedoen,  waarvan akte!

Gelet op het voorgaande haasten beiden zich om in de Media te verklaren Donner in het Dagblad de Telegraaf er komt geen strafrechtelijke vervolging !

http://www.sdnl.nl/de-werd/de-werd-telegraaf3.htm en de Wijkerslooth op de Tv, dat laten wij maar zo !http://www.sdnl.nl/video/de-wijkerslooth-met-hitlersnor-op-tv.wmv  

Dat zij akkoord gaan met de feitelijke omstandigheid, dat  geheel straffeloos een half miljoen van bovenstaande afbeeldingen van hen over vrijwel de gehele Wereld werden gezonden, waardoor beiden onherstelbaar werden beschadigt aldus de AIVD

Fotoīs onder: Zes handen op één Buik !

                   

Falende controle op Macht      Vrijwel absolute Macht               Falende Controle op Macht

Zowel Wouter Bos als Jan Marijnissen die in de Media op gespannen voet met de feitelijke waarheid pretenderen oppositie te voeren hebben er geen enkel probleem mee indien de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Johan de Wijkerslooth en de Minister van Justitie zich geheel straffeloos als Nazi laten etaleren. Vandaar dat Donner er zo zeker van was, dat hem daarover en de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging tijdens het debat over hun waarden en normen geen enkele vraag zou worden gesteld, dat hij zich zelfs kon veroorloven om daarbij onder het oog van de Camera in slaap te dommelen. 

Hetgeen meer zegt over Wouter Bos en Jan Marijnissen dan zij ooit zelf publiekelijk zouden durven toegeven. Te Weten dat zij Collusie plegen met de Macht, ten laste van het welzijn  c.q. de rechtszekerheid van de burgers tot ver in de volgende Generatieīs. Beiden hebben daarmede bewezen, hoe kwetsbaar een democratische rechtsstaat voorzover aanwezig kan zijn. 

De Revolutionairen: Accepteren deze vorm van Corruptie niet immers: Geen zinnig mens laat zich als Nazi etaleren tenzij de betrokkenen zichzelf zo ernstig hebben verstrikt in zaken die het daglicht niet kunnen verdragen dat zij te kwetsbaar zijn geworden om alsnog ambtshalve deugdelijk te kunnen functioneren en dat nu beseffen Wouter Bos en Jan Marijnissen donders goed. 

Als Opposanten behoorden zij aan de Minister van Justitie te vragen hoe verdraagt zich de feitelijke omstandigheid, dat u beiden zich tot op heden geheel straffeloos op het Internet als Nazieīs laten etaleren met de waardigheid van het ambt, dat u  beiden meent te kunnen bekleden? Niets van dit alles integendeel in samenspanning hebben zij besloten dat er over de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging die voor de burgers totale rechteloosheid ten gevolge heeft met geen woord in de Tweede Kamer zal worden gerept!

Na bijltjes dag in het stemhokje, dient er een parlementaire enquÍte te komen waarbij de vraag dient te worden beantwoord waarom īde oppositieībotweg weigert om de Minister van Justitie te controleren op naleving van zijn Ministerieplicht zodat het OM  c.q. de Gewapende Macht volledig kan ontsporen, een uitermate gevaarlijke situatie voor de rechtszekerheid van de gehele Nederlandse samenleving. 

7) termijnstelling bij een bevel ex art. 12i Sv 

Toelichting, 

Art. 12i Sv dient in tegenstelling tot thans het geval een termijn te bevatten, waarbinnen het OM  c.q. de officier van justitie genoemd bevel van het Gerechtshof dient op te volgen  c.q. de verdachte dient te Dagvaarden immers: Het eindresultaat van een strafrechtelijke vervolging kan zeer wel van invloed zijn op het verloop van een Civiele Procedure men denke bijvoorbeeld aan die Civiele Procedures waarin ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr al dan niet met toestemming van Zittende en Staande Magistratuur meineed werd gepleegd, waarop door de Zittende Magistratuur al dan niet opzettelijk ernstige gerechtelijke dwalingen werden uitgesproken. 

Een bevel ex art. 12i Sv op klachtte ex art. 12 Sv aan de officier van justitie gegeven, houd op zich al in dat het OM om haar moeverende redenen, als Wetshandhaver ex art. 4 Ro aldus in haar natuurlijke taak ernstig heeft gefaald dit geldt natuurlijk in overtreffende trap, wanneer in één en dezelfde zaak zelfs drie bevelen ex art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd opzet delict aan de officier van justitie door het Hof wordt gegeven. In zón zeer ongewenste situatie die overduidelijk de sfeer van ambtelijke corruptie ademt, geldt veelal met onwillige honden is het slecht hazen vangen. 

In de Rechtspraktijk van het OM vertaalt zich dit in de feitelijke omstandigheid, dat de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12 i Sv in de onderste bureaulade van de officier van justitie verdwijnen, om vandaar uit uiteindelijk ten laste van een behoorlijke procesgang in strijdt met art. 246 Sv, zodoende in strijdt met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen door het OM  c.q. de Gewapende Macht ten laste van een behoorlijke procesgang  c.q. de rechtszekerheid van de burgers wordt plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur dan wel de scheiding der Machten doorbroken. Gelet op het voorgaande vereist een behoorlijke procesgang  c.q. het aanzien van de rechtspleging dat: De Formele Wetgever aan art. 12i Sv een uiterste termijn toevoegt, waarbinnen de Officier van Justitie ter uitvoering van genoemd bevel de Dagvaarding jegens de verdachte dient te hebben uitgebracht. 

8) Fatale Fouten in de Dagvaarding dienen Statistisch te worden bijgehouden. 

Toelichting, 

Fatale fouten in de Dagvaarding die dienen statistisch te worden bijgehouden, al ware het maar vanwege het feit, dat vermogende burgers daartoe ongetwijfeld genegen zullen zijn diep in hun geldbuidel te tasten. Een officier van justitie en /of hoger, die anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken,  relatief vaak fatale fouten maakt in zijn Dagvaarding aldus met als rechtsgevolg niet ontvankelijkheid van het OM dient evident daaraan te worden geconfronteerd met oneervol ontslag immers: Aan een dergelijke onbekwaamheid ten laste van het aanzien van de rechtspleging wordt wat de Revolutionairen betreft niet straffeloos getolereerd. 

9) Aan art. 262 Sv dient lid 4 te worden toegevoegd luidende: Het voorgaande is niet van toepassing na een bevel van het Gerechtshof ex art. 12i Sv 

Toelichting, 

Het is toch meer dan van den Zotte, dat via een beroep van de verdachte op art. 262 Sv  (lichtzinnige vervolging van de Officier van Justitie) blijkens lid 3 van genoemd art. de Dagvaarding geheel komt te vervallen dit ook los van de vraag of er wel terecht een beroep op genoemd artikel werd gedaan. Het wordt nog zotter, indien  men bedenkt dat tegen een afwijzende beschikking terzake Appel Bij het Hof kan worden ingesteld en vervolgens zelfs, Cassatie.

 Voorgaande situatie komt hierop neer, dat een strafrechtelijke procedure over één en het zelfde feit, tot twee keer toe wordt gevoerd, waardoor de berechting van de verdachte jarenlang slepende kan worden gehouden  c.q. getraineerd, hetgeen de Zittende Magistratuur volstrekt onnodig doet belasten in die zin dat veelal naar verhouding tot het gepleegde strafbare feit, er teveel energie in de berechting daarvan moet worden gestoken.

Nog daargelaten de feitelijke omstandigheid, dat er ook Civielrechtelijke belangen kunnen spelen die niet los kunnen worden gezien van het gepleegde strafbare feit (en), waardoor die Civielrechtelijke belangen zee ernstig kunnen worden geschaad bij het slepende houden van de strafrechtelijke Procedure via de ernstige leemtes in de Formele Wet. Men denke bijvoorbeeld aan het feit dat ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr ten laste van een behoorlijke procesgang, al dan niet met instemming van de Zittende en Staande Magistratuur meineed werd gepleegd. Het voorgaande vereist, dat: 

Op het beroep van de verdachte ex art. 262 Sv wordt gereageerd met niet ontvankelijkheid na een bevel van het Gerechtshof ex art. 12i Sv  immers in dat geval kan er geen sprake zijn van lichtzinnige vervolging door de Officier van Justitie omdat genoemd bevel al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treedt aldus door officier van justitie zonder obstructie van welk een aard dan ook te spoedigste dient te worden opgevolgd. Aldus vereist een behoorlijke procesgang, dat: lid 4 aan art. 262 Sv wordt toegevoegd, luidende: Gerechtelijke uitspraken in kracht van gewijsde getreden, kunnen behoudens enkele uitzonderingdingen als Rekest Civiel en/of herziening , niet opnieuw worden berecht. 

10 ) Art. 146, 147 lid 1 t/m 3 en 133 Rv schrappen uit de Formele Wet in het belang van een behoorlijke procesgang. 

Toelichting, 

Lid 3 van art. 146 Rv. luidt: Indien ten aanzien van enig stuk aan enig voorschrift van dit artikel niet is voldaan, of zo laat dat de Wederpartij als gevolg daarvan niet in staat is om daarop voldoende te antwoorden, zal zij alleen bij pleidooien op die omstandigheid zich kunnen beroepen. De Rechter zal alsdan een zodanig stuk terzijde kunnen leggen en daarmede bij zijn beslissing geen rekening behoeven te houden ! Met deze laatste zinsnede kent ieder commercieel advocaat uit het hoofd immers: Het biedt hen de mogelijkheid om in samenspanning met zijn / haar ConfrŤres misbruik makend van de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv ( de verplichte Winkelnering zonder enige resultaat verplichting ) op grote schaal Rettichovertuigend bewijs te verduisteren.

De inhoudelijke strekking van de art. 147 lid 1 t/m 3 Rv ( Burgerlijke Rechtsvordering ) deugd in meerdere opzichten niet immers: Waarom zou men op straffe van fatale rechtsgevolgen de juridische tegenpartij die als daders van de gepleegde onrechtmatige daden door de benadeelde werden gedagvaard, ook nog gratis diensten dienen te verlenen? Het is toch meer dan van den Gekke, dat men de advocaat van de tegenpartij die gelet op zijn onbegrensde financiŽle vraatzucht er op uit is Eiser maatschappelijk, financieel en Psychisch ten gronde te richten alvorens het Recht ooit zijn beloop zou kunnen hebben het uitverkoren slachtoffer ook nog de plicht heeft om zijn belagers daarbij te helpen?  c.q. medewerking te verlenen aan zijn eigen ondergang!

Art. 147 lid 3 Rv.  betreft dan ook Formele Wetgeving, waaraan men ten gerieve van de Juridische tegenpartij op straffe van Fatale Rechtsgevolgen dient te voldoen en vanwege die fatale rechtsgevolgen, mede gelet op het Causale verband tussen art. 146 Rv - luidende: Partijen kunnen gestelde procureur niet herroepen , zonder tevens een ander te stellen - en art. 133 Rv luidende: De aanlegger is gehouden procureur te stellen op straffe van nietigheid - vertegenwoordigt de inhoudelijke strekking van het voorgaande in combinatie een regelrechte uitlokking tot juridische zwendel in samenspanning tussen Zittende en Staande Magistratuur alsmede advocatuur, waartegen de benadeelden geen Wettelijke bescherming hebben!

Het standpunt, dat men de gedaagde Wederpartij op straffe van fatale rechtsgevolgen gratis diensten dient te bewijzen, overeenkomstig de inhoudelijke strekking van 147 lid 1 t/m 3 Rv  dit in combinatie met de artikelen  146 en 133 Rv (Burgerlijke Rechtsvordering schreeuwt om problemen ten laste van een behoorlijke procesgang en daar komen togacriminelen op af als vliegen op stroop! Zij kennen lid 3 van art. 147 Rv als geen ander Spoeden  zich vlak voor de zitting  gelet op de verplichte Winkelnering ex art. 133 Rv naar de advocaat-procureur van de Juridische tegenpartij en speelt met hem ten laste diens cliŽnt gemene zaak waarbij wordt geregeld, dat het wettig overtuigend bewijs ten laste van de Zeer vermogende Gedaagde niet tijdig ter zitting wordt overlegd, zodat dit door de Rechter formeel terzijde kan worden geschoven.

rechthebbende staat tegen deze gore praktijken waarbij zijn advocaat ten laste van zijn juridische belangen de Judaīs rol op zich heeft genomen, volstrekt Machteloos immers: via de verplichte procesvertegenwoordiging ex art. 133 Rv is hij volstrekt onmondig en handelingsonbekwaam gemaakt, waarbij de advocaat die de Judaīs Rol terzake heeft gespeeld ook nog wordt afgedekt door de tuchtwetgeving een vorm van Pseudo Rechtspraak die zich kenmerkt door de feitelijke omstandigheid, dat Vakgenoten oordelen over Vakgenoten, waarvan akte!

Het algemeen belang  c.q. de rechtszekerheid van de burgers  c.q. het aanzien van de rechtspleging , waarin de burgers vertrouwen zouden moeten kunnen stellen, dat de artikelen 133, 146 en 147 lid  1 t/m 3 Rv Burgerlijke Rechtsvordering inclusief de gehele Advocatenwet en de tuchtwetgeving ten spoedigste uit de Formele Wet wordt geschrapt! De burgers maar ook de huidige Corrupte gevestigde Orde kunnen er vanuit gaan dat het voorgaande bij de Revolutionairen zeer hoge prioriteit heeft. 

11 ) Afschaffing Griffie Kosten. 

Toelichting,

Niet alleen de eigen bijdrage bij al dan niet vrijwillige Rechtsbijstand dient te worden afgeschaft, doch eveneens de Griffie Kosten. zodat de toegang tot de Rechter, geheel overeenkomstig de Grondwet en Internationale Verdragen, ook weer toegankelijk wordt voor de financieel minder draagkrachtigen binnen onze samenleving. Het afschaffen van de Griffie kosten kan ruimschoots worden gefinancierd met de gelden die vrijkomen bij afschaffing van de verplichte Procesvertegenwoordiging. Zelfs in dien niet het geval dan nog is de Staat der Nederlanden blijkens haar Grondwet, Formele en Internationale Verdragen door haar geratificeerd gehouden er voor te zorgen dat elke ingezetene op Nederlands grondgebied, toegang heeft/houd tot de Rechter, dit ongeacht Ras, Kleur en/of Maatschappelijke Status, aldus is de Staat der Nederlanden gehouden haar Nationale Wetgeving zodanig aan te passen. Afschaffen dus ook die Griffie Kosten die terzake drempelverhogend werkt!

12) Schadeplicht van Rechtswege van de Overheid bij al dan niet bewust dwalende Rechters/Raadsheren. ter plekke te betalen door de Griffier bij vernietiging van de ondeugdelijke uitspraak op grond schending van Recht en/of vormverzuim .

Toelichting, 

Weliswaar kunnen de benadeelden daartegen, veelal  ( niet altijd ) in beroep, maar !!! Het duurt vaak jaren voordat de al dan niet opzettelijk uitgesproken Gerechtelijke Dwaling kan worden hersteld en dat nu is meer dan voldoende tijd voor de benadeelde om te moeten ervaren, dat hij daarmede compleet met zijn gezin Maatschappelijk, financieel en Psychisch ten gronde wordt gericht nog daargelaten de vraag of de veroorzaakte schade ooit zal kunnen worden hersteld omdat de Juridische tegenpartij zich daarop hardnekkig zal blijven beroepen en/of indien daarbij een leden van de Zittende en Staande Magistratuur als gevolg van ongewenste belangenverstrengeling daarbij in negatieve zin zijn betrokken  c.q. scheve schaats hebben gereden . In dat geval is de kans dat er ooit nog recht zou kunnen worden gesproken volstrekt nihil daar in dat geval bij ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle valse togasolidariteit zich doorslaggevend in negatieve zin doet gelden. 

Het is gelet op voorgaande realiteit dan ook niet meer dan billik en dringend noodzakelijk dat: de overheid dus niet de Burger, de rekening betaald van ernstig ambtshalve falen om welke redenen dan ook!, met name op het moment dat de uitspraken van de Dwalende Rechters/Raadsheren in hogere instantie formeel worden vernietigt. De Revolutionairen: Eisen dan ook, dat expliciet in de Formele Wet, wordt opgenomen de bepaling dat : Bij vernietiging van een juridisch ondeugdelijke beslissing in hogere instantie, waarbij zich vormverzuim en/of schending van Recht heeft voorgedaan, tevens formeel wordt uitgesproken, dat de benadeelde vooruitlopend op kracht van Gewijsde minimaal 30 % van zijn vordering fiscaal vrij dient te worden uitbetaald. 

                               

Bovenstaand individu, motiveerde als Topjurist, waarvan akte ! zijn ondeugdelijke beslissingen blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden  op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau en veroordeelde daarbij het door hem uitverkoren slachtoffers tot betaling van zeer Hoge advocaat Kosten van de juridische tegenpartij waarmee hij in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheden van art. 44 Sr ter aanranding van Vrouwe Justitia  c.q. een behoorlijke procesgang een Criminele Organisatie ex art. 140 Sr vormde. 

Zijn decadent ambtshalve functioneren werd op 20 juni 1979 op verzoek van Appellant vernietigt. Het heeft niet kunnen voorkomen, dat als gevolg daarvan in samenspanning,  het gezin van de Vrouw naast  hem afgebeeld, haar toekomst en levensgeluk volledig werd verwoest! en er formeel nimmer meer Recht kon worden gesproken. Uiteraard heeft ook A.H. van Delden zich als Rechter met het voorgaande ingelaten er daarbij vanuit gaande dat zijn pakkans gelet op het ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle de zeer ernstige leemteīs in de Formele Wet en zijn Maatschappelijke Status, vrijwel nihil zal zijn. 

Zijn toekomst zal nog moeten uitwijzen of dat ook het geval zal zijn. Dat genoemd individu als gevolg van ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke Controle bij meer zaken is betrokken, die het daglicht niet kunnen velen moge ondermeer blijken uit het commentaar bij het Antecedentregister van de Heer Nico Burhoven Jasper, (Het enige betrouwbare in Nederland) alwaar u eveneens zijn mogelijkheden tot belangenverstrengeling aan treft! http://www.sdnl.nl/antecedenten-juristen.htm

In NAAM DER KONINGIN, worden er op Nederlands grondgebied veelvuldig al dan niet opzettelijk gerechtelijke dwalingen uitgesproken, gefundeerd op zeer ongewenste belangenverstrengelingen via de Weg van de Rechters/Raadsheren Plaatsvervangers. Evenzeer zo heeft de Rechtspraktijk onomwonden uitgewezen, dat de financieel niet onbemiddelde partij via de onbegrensde heb en schraapzucht van de commerciŽle advocatuur er in samenspanning met de foute Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers er alles aan doen om de meest eenvoudige Rechtsgedingen eindeloos d.w.z. tien jaar en lange slepende te houden. Dit met als geen andere bedoeling dan rechthebbende kapot te procederen, zodat hij wordt genoodzaakt af te haken. Reden temeer om bij het vernietigen van een ondeugdelijke beslissing in hogere instantie, aan eiser als schadeloosstelling 1/3 van zijn vordering fiscaal vrij toe te wijzen. Immers niet hij doch de Rechter heeft als uitvoerend Orgaan van de Formele Wetgever in dat geval al dan niet opzettelijk gefaald. 

13 ) Het verbieden van bijbanen, voor leden die deel uit maken van de Rechtelijke Macht. 

Er zijn Rechters / Raadsheren met een tiental al dan niet betaalde bijbanen. Als drogredenen wordt daartoe aangevoerd, maatschappelijke betrokkenheid. Dat is onzin want tijdens hun ambtshalve functioneren, dient de samenleving zich in alle gelederen en alle niveaus zich ter berechting bij hen aan. Dat het ook hier vaak om ongewenste belangenverstrengeling gaat, moge wel blijken uit de feitelijke omstandigheid, dat de Zittende Magistratuur veelvuldig weigert om haar bijbanen op te geven in de lijst nevenfunctieīs dit ondanks dat dit sindīs 1997 formeel verplicht werd gesteld. Om exact de zelfde redenen, worden genoemde lijsten jarenlang niet bijgewerkt. Het enige juiste antwoord hierop is het verbieden van bijbanen voor leden die deel uit maken van de Rechtelijke Macht. Hetzelfde geldt voor het lidmaatschap van de Rotary, de Witte etc, etc ter voorkoming van belangenverstrengeling. 

14 ) Het registreren van klachten tegen leden van de Rechtelijke Macht. 

Het registreren van klachten over het ambtshalve al dan niet opzettelijk falen van de Zittende en Staande Magistratuur, blijft tot op heden achterwege  onder het motto wat niet op papier staat heeft niet plaatsgevonden. Met name klachten die worden geboren , anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken te weten ernstig handelen en/of nalaten ex art. 11lidc juncto 12 Ro waarop de Formele Wetgever blijkens de inhoudelijke strekking van genoemde artikelen het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechtelijke Macht heeft gesteld, dienen door de Griffier van de Hoge Raad formeel te worden geregistreerd en ten spoedigste te worden afgehandeld, waarbij de benadeelde het recht dient te worden toegekend om zijn klacht terzake rechtstreeks bij de Hr formeel in te dienen en te motiveren. 

Dit ter beoordeling van de Hr die met voorrang boven alle andere zaken, de klacht doet afhandelen en bij gegrond bevinding de betrokken Togacrimineel iedere verdere bemoeienis met Rechtspraak en/of bestuurlijke functie voor het leven ontzegt. Voorts als beloning voor getoonde minachting van  het functioneren van de democratische rechtsstaat voorzover nog aanwezig ! ondanks zijn/haar ambtelijke corruptie eveneens voor het leven het actief of passief kiesrecht wordt ontzegd. 

15) De Hoge Raad der Nederlanden ook als feitenrechter!

Dit is zeer noodzakelijk omdat togacriminelen bij hij het Gerechtshof zeer veelvuldig in hun arglistig bedrieglijke motiveringen ondeugdelijke feitelijke beslissingen in bouwen, om zodoende de Weg naar de Hr voor de benadeelde af te sluiten. Daar deze slechts beoordeeld schending van Recht en/of vormverzuim. Het voorgaande noodzaakt er toe, dat de Hoge Raad ook functioneert als feitenrechter  c.q. het verloop van de gehele procedure beoordeeld, zodat de  ondeugdelijke beslissingen van het Hof veelal opzettelijk in haar motiveringen aangebracht ter aanranding van Vrouwe Justitia niet in kracht van gewijsde kunnen treden. 

16) De status van het Politie korps.

Genoemd ambt, heeft roetzwarte blz. in haar geschiedenis geschreven, waarbij de top van het Politie korps via de Bijzondere Rechtspleging, werd veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf wegens gepleegde gewelddaden tegen de Menselijkheid. Dat resulteerde uiteindelijk in het feit, dat door genoemd ambt  c.q. de Gewapende Macht kon worden geprofiteerd van het Naoorlogs Gratiebeleid waarbij door de Regering werd besloten om de kleur van het Politie Uniform van Zwart in Blauw te doen veranderen dit om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten !!!

De Vos verliest echter niet zijn streken zo luidt een bekend gezegde. Het is derhalve een goede zaak om er uit preventieve overwegingen er goed op te letten, dat de Roetzwarte Geschiedenis van het Politie korps zich niet zal kunnen herhalen. Dat gevaar is zeer wel aanwezig, met name omdat er na het Naoorlogs Gratiebeleid van de Regering er structureel nauwelijks iets is verandert aldus de Openbare Aanklager bij de Bijzondere Rechtspleging. 

Men vergete  hierbij niet, dat het Politie Korps onder het motto Befehl ist Befehl, onder alle omstandigheden de Orde dient te handhaven, ook de huidige door en door gecorrumpeerde Gevestigde Orde. Waartoe zonodig protesterende burgers via de ME met buitensporig geweld worden geconfronteerd, het is derhalve zaak om genoemd corps zo klein mogelijk te houden, daar zij via misbruik van de Gewapende Macht zich nu al veelvuldig tegen de bevolking keert. 

Er zijn jaarlijks nog steeds honderden klachten over onrechtmatig, onbeschoft en/of gewelddadig Politie optreden, waarbij het allang geen uitzondering meer is dat : De Rechter niet blindelings op hun ambtsedig opgemaakte Procesverbalen kan vertrouwen. Voorts zijn en blijven De Revolutionairen  van mening, dat de Scheiding der Machten niet behoort te worden aangetast, via het tot stand brengen van prestatie contracten immers: 

Het betreft hier ambtenaren in loondienst bij de Overheid zodat er over de Gezagsverhouding geen enkele twijfel behoeft te bestaan. Zij hebben een arbeidscontract met overheid en dienen zich daaraan te houden en wel zoals zich dat een goed werknemer betaamt, aldus met in acht neming van goed fatsoen en zorgvuldigheid en gelet op de aard van het gekozen beroep in alle bescheidenheid,  volstrekt integer en vrij van drugs. Dit alles op straffe van onmiddellijk oneervol ontslag, waarvan akte! Waarbij genoemd Korps zich er bij dient neer te leggen, dat zij wordt aangestuurd door het OM onder de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. 

                    Opgepast: De Vos verliest zijn streken niet!  De Uniformen waarin bovenstaande individuen steken zijn van zwart in blauw veranderd. om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten, zij handhaven de Orde maar welke?              

Bij Bijzondere Rechtspleging, werd de Politietop veroordeeld tot 30 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. vanwege gepleegde gewelddaden tegen de menselijkheid zodat genoemd ambt evenals het Dagblad de Telegraaf, dat een verschijningsverbod van dertig jaar werd opgelegd vanwege gevoerde Nazi propaganda mochten profiteren van het naoorlogs gratiebeleid. De Openbare Aanklager waarschuwde er voor dat dit Naoorlogs gratiebeleid de bevolking zal gaan opbreken. 

Met name omdat er sindsdien structureel nauwelijks iets is veranderd en juist daarin schuilt het toekomstig gevaar voor de Samenleving aldus genoemde Magistraat in de media. Hij had kennelijk gebaseerd op zijn ruime ervaring en juridische kennis een wel zeer voorzienige blik immers: Heden ten dage wordt genoemd ambt onder het motto befhel ist befhel door de gevestigde corrupte orde veelvuldig misbruikt om de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging

17 ) Herstructurering van het Gevangeniswezen

Toelichting, 

De Revolutionairen zijn evenals de huidige Corrupte gevestigde Orde een groot voorstander van het opsluiten van meerdere gedetineerden op één Cel echter uitsluitend voorzover het Corrupte Rechters/Raadsheren en/of Politici betreft, waarvan akte! Blijkens de inhoudelijke strekking van het Wetboek van Strafrecht ( Sr.) zijn er voor de Welgestelden onder ons vrijwel alle strafrechtelijke delicten afkoopbaar via een alternatieve boete en/of de Wet vermogenssanctieīs 1983. ( Een schikking met de Officier van Justitie). 

De praktijk heeft dan ook uitgewezen, dat daar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Welnu : De Revolutionairen; hebben geen bezwaar tegen meerdere gedetineerden op één Cel mits dit behoudens bij Corrupte Rechters, Officieren van Justitie en Politici op geheel vrijwillige basis gebeurd en dit niet ten laste komt van het resocialisatie programma en/of de veiligheid van het bewakingspersoneel. 

In tegenstelling tot alle andere politieke partijen, erkennen De Revolutionairen daadwerkelijk het Causale Verband tussen armoede en Criminaliteit, alleen daarom al dus geen Gedetineerden anders dan Corrupte leden bij Zittende en Staande Magistratuur alsmede Politici gedwongen in één Cel. De huidige volstrekt onbetrouwbare en onbekwame politic, denken daar echter geheel anders over uiteraard er daarbij vanuit gaande dat Celruimte als gevolg van ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op hen ambtshalve veelal decadent functioneren niet wordt gebouwd. 

Hoezeer zij bij gebrek aan wetenschap achter de feiten aanlopen moge wel blijken uit het feit dat ruim twintig jaar geleden al het een normale zaak was, dat een drietal gedetineerden zich in één Celruimte bevonden. De huidige Politici die zichzelf nog een loonsverhoging van 30 % toewensen dit terwijl de minima worden uitgeknepen als een citroen, zijn geen mensen die de onderkant van de samenleving kennen en ook niet wensen te kennen. Hun bemoeienis met het Gevangeniswezen via hun veelal achterlijke waarden en normen uit de jaren dertig, staat zover buiten de werkelijkheid dat zij slechts schade kunnen opleveren aan het Gevangeniswezen  c.q. aan het algemeen belang. 

Daarbij komt nog, dat voor meer dan 90 % de Gedetineerden worden gevormd door burgers uit de Lagere Sociale Klasse te weten: Verslaafden, Daklozen, Psychiatrische PatiŽnten die vaak nauwelijks voldoende zijn geschoold en/of gehuisvest, om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Aldus functioneert het Gevangeniswezen goeddeels als prullenbak voor een volstrekt falend sociaal economisch beleid. Het Gevangeniswezen dient wat De Revolutionairen betreft ter resocialisatie zo te worden geherstructureerd, dat daarmede samenleving buien de gevangenismuren zo goed mogelijk wordt nagebootst. Waarbij geen enkele Cel meer wordt bijgebouwd, alvorens het Gevangeniswezen ook qua bezetting van Celruimte een afspiegeling vormt van de samenleving. 

Daartoe dienen alternatieve afkoopsommen uit het Wetboek van Sr te verdwijnen evenals de Wet vermogensancties 1983 die het vermogende burgers mogelijke maakt de veelal door hen gepleegde ernstige vermogens delicten af te kopen bij de Officier van Justitie, om vervolgens luidkeels voor de Tv te schreeuwen dat het OM er slechts op uit is om de Rijken strafrechtelijk te vervolgen.

                                                          Een Rechtse Bal in beeld. 

Dit soort lieden kopen de door hen gepleegde vermogensdelicten af met een check bij de Officier van Justitie aldus kopen zij zichzelf uit de Gevangenis, om vervolgens zich publiekelijk te beklagen over het strafrechtelijk vervolgingsbeleid.  

18 ) Preventieve bestrijding van Criminaliteit. 

De Revolutionairen zijn daar een zeer groot voorstander van. Daartoe dient om te beginnen alle sociale uitkeringen behoudens die van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN EN HAAR DIRECTE NAZATEN met 20 % te worden verhoogd, achterstandswijken in versneld temp te worden gerenoveerd met betaalbare huurwoningen en een structureel goed opgezette gezondheidszorg, dit zonder eigen bijdrage van de Werknemers met een bescheiden inkomen en gratis Openbaar vervoer voor allen die zich bevinden op of rond het minimum inkomen en opgelegde boeteīs althans de hoogte daarvan na draagkracht!

Om het voorgaande te kunnen financieren dient voorts op hiernavolgende wijze herverdeling van inkomsten plaats te vinden. 

1) Afschaffing van de Hypotheek aftrek voor woningen boven de 300.000 Euro

2) Afschaffing van de kinderbijslag bij een jaarlijks netto inkomen boven de 100.000 Euro

3) Verstrekkende bezuinigingen op de Gewapende Macht 

4) Geen AOW voor burgers met een vermogen boven de 1 miljoen euro. 

5) Een absoluut verbod op graai cultuur en Woeker Rente!

6 ) Boetes opleggen naar draagkracht!

7) Deregulering waar mogelijk. 

8) Halvering van de Tweede Kamer

9) Opheffing van de Eerste Kamer. 

10 ) Herstructurering van het OM - Ontbinding van het College van Procureurs-generaal - 

Toelichting, 

Enkele jaren geleden is de Procureur-generaal Mr. Korvinus als zodanig afgetreden, met name omdat zij het niet aandurfde nog langer verantwoording te nemen, voor de aan de gang zijnde ontwikkelingen bij het Openbaar Ministerie! U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben dat dit signaal niet zal worden gehoord aldus genoemde Magistrate in de Media met name het Dagblad de Telegraaf. Wat is hier gaande ???

Tijdens de laatste reorganisatie ronde bij het OM - lees de Gewapende Macht - heeft zich een uitermate gevaarlijke ontwikkeling voorgedaan, met name omdat daarbij de autonome beslissingsbevoegdheid van ruim vijfhonderd Officieren van Justitie op 14 december 1994,  werd gecentraliseerd tot slechts enkelen te weten: Het College van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie. Genoemde Procureur-generaal nu vreesde dat het OM als gevolg van het voorgaande wel eens in verkeerde handen zou kunnen vallen, indien genoemde Enkelingen zich zouden inlaten met verkeerde vrienden nog daargelaten de vraag of  zij zelf wel deugen !

Kennelijk had Procureur-generaal mevr. Mr. Korvinus op grond van haar specialistische juridische kennis en ruime ervaringen binnen de gelederen van het OM evenals de Openbare Aanklager bij de Bijzondere rechtspleging een zeer voorzienige blik immers: De door haar bedoeld verkeerde vrienden die zij zo vreesde, die zijn volop aanwezig. Zij vertegenwoordigen het ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle op het functioneren van de democratische rechtsstaat voorzover nog aanwezig ! 

Dit terwijl sociale controle  c.q. het zelfreinigend vermogen bij de juridisch / politieke kaste als gevolg van zeer ongewenste belangenverstrengelingen vrijwel nihil moet worden geacht. Hetgeen hun Rechtspraktijk onomwonden formeel heeft uitgewezen. Met als zeer ongewenst rechtsgevolg, dat ondermeer het OM niet in staat is om al dan niet bewust gemaakte ernstige  fouten formeel te erkennen en/of daaruit de enig juiste conclusie te trekken te weten: Dat die fouten ten aanzien van de benadeelden dienen te worden hersteld bij gebreke waarvan te worden gecompenseerd. 

In de Rechtspraktijk komt het voorgaande er op neer dat: De benadeelde wordt geconfronteerd met een meerkoppig aldus totaal gewetenloos  Juridisch / politiek Monster, waarvan de Psyche zo ernstig is verwoest, dat bij al dan niet opzettelijk gemaakte fouten, weloverwogen en in goed onderling overleg en koele bloede aldus in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr wordt besloten dat de benadeelde Maatschappelijk, financieel en Psychisch ten gronde dient te worden gericht dit desnoods compleet met zijn gehele gezin. Waartoe de aan hen geheel ten onrechte toevertrouwde administratie op elk niveau ernstig wordt misbruikt. 

Het machtigste wapen dat  door hen daarbij wordt gehanteerd is wel dat zij de door hen genomen ondeugdelijke beslissingen ten laste van een behoorlijke Procesgang  c.q. ter aanranding van Vrouwe Justitia genomen als topjuristen veelvuldig motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig ja zelfs op volstrekt achterlijk niveau! Dit in strijdt met de Vaste Jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden waarin wordt bepaalt, dat gemaakte fouten beroepshalve zwaarder wegen dit omdat men in dat geval gelet op opleiding en ervaring wordt geacht te weten waarmee men bezig is. 

Voor Topjuristen die pretenderen het ambt van Procureur-generaal, Rechter, juridisch hoogleraar en/of Nationale Ombudsman te kunnen bekleden, geldt dit natuurlijk in overtreffende trap immers zij worden in staat geacht om een juridisch probleem zeer gedetailleerd te kunne analyseren en daaruit de enige juiste conclusies te trekken, anders gezegd begeven zij zich naar juridisch ongeschoold niveau, dan is er sprake van ambtelijke corruptie, waarvan akte!

                       De drie van īs-Gravenhage  als College van Procureurs-generaal.

Bovenstaande schoudervulling Poseert bij ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren,  op Schaamteloze wijze vol trots ondanks hun zeer ernstig juridisch verleden. 

De door ex Procureur-generaal Mr. Korvinus zo gevreesde verkeerde vrienden van dit drietal zijn volop aanwezig, zij vertegenwoordigen het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op hun ambthalve decadent functioneren. Hun machtigste Wapenen daarbij zijn: Hun motiveringen als Topjuristen op arglistig bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau en het zo lang mogelijk slepende houden van Rechtsgedingen. 

Praktijk voorbeeld, 

In de Archieven van het OM, werd niets aangetroffen, waaruit zou kunnen blijken dat de bevelen van het Gerechtshof niet werden opgevolgd. Deze zinsnede stinkt van arglistig bedrog waarbij zij hun juridische kennis ernstig misbruiken met als doel formele documenten ten laste van een behoorlijke procesgang te verduisteren. met name die documenten waaruit blijkt, dat het OM als gevolg van ambtelijke corruptie binnen haar gelederen als Wetshandhaver ex artikel 4 Ro en ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr formeel de stelling heeft betrokken dat ten laste van een behoorlijke procesgang ongelimiteerd meineed moet kunnen worden gepleegd, waartoe de officier van justitie zelfs meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv in strijdt met de Formele Wet met name art. 246 Sv, Grondwet en Internationale Verdragen heimelijk ter verjaring heeft opgelegd zodoende de Scheiding der Machten heeft doorbroken door illegaal plaats te nemen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur. 

De burger  heeft in theorie bescherming tegen voorgaande ambtelijke corruptie bij de Nationale Ombudsman. In theorie want in de praktijk pakt dat als gevolg van ernstige belangenverstrengeling anders uit! Getuige de hiernavolgende zinsnede waarmee hij te weten Roel Fernhout als juridisch hoogleraar formeel kenbaar maakte te behoren tot één van de verkeerde vrienden die zo ernstig werden gevreesd door Procureur-generaal mevr. Mr. Korvinus dat zij daarom is afgetreden. In de Archieven van het OM werd niets aangetroffen, waaruit iets zou kunnen blijken  over het opvolgen van de bevelen van het Gerechtshof aldus Roel Fernhout als juridisch hoogleraar waarvan akte!

Tenzij er sprake is van Juridisch zelfmoord, zal geen enkele jurist ter goeder trouw het ooit aandurven om voorgaande juridische onzin die stinkt van arglistig bedrog formeel te poneren. Genoemd Viertal echter had daar geen enkele moeite mee, integendeel volharden zelfs daarin tot het uiterste. Te weten tot 23 juli 2003. Op genoemde datum werd de Minister van Justitie Piet Hein Donner onder de juridische dwang van de benadeelde genoodzaakt, om de door het OM achtergehouden formele documenten bij de Nationale Ombudsman alsnog  in te leveren. 

Voorts de juridische onzin van het College van Procureurs-generaal te herroepen  c.q. te vervangen door de volledige bekentenis dat de Officier van Justitie ten laste van een behoorlijke procesgang meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv in strijd met art. 246 Sv ter verjaring had opgelegd aldus de scheiding der Machten heeft doorbroken. Eveneens onder de juridische dwang van de benadeelde werd vervolgens De Nationale Ombudsman Roel Fernhout genoodzaakt als juridisch hoogleraar voorgaande huiveringwekkende bekentenis op 13 november 2003 nogmaals formeel te bevestigen. 

Uiteraard geldt ook voor dit viertal dat zij zich met ambtelijke corruptie hebben ingelaten er daarbij vanuit gaande dat: Hun pakkans gelet op de zeer ernstige leemteīs in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan Journalistiek / politieke controle en hun Maatschappelijke Status Vrijwel nihil zou zijn. Wat de Revolutionairen betreft: Zal de toekomst nog moeten uitmaken of dat het geval zal zijn. Daarop vooruitlopend eisen de Revolutionairen dat het College van Procureurs-generaal evident aan hun deelname aan ambtelijke corruptie via ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken in het belang van het aanzien van de rechtspleging voor zover nog aanwezig,   c.q. de rechtszekerheid van de burgers tot ver in de volgende Generatieīs wordt ontbonden en de Autonome beslissingsbevoegdheid over het strafrechtelijk  vervolgingsbeleid wederom wordt verdeeld over de ruim vijfhonderd Officieren van Justitie. 

Weliswaar kan dat enige rechtsongelijkheid opleveren, echter daar zijn door juridisch specialisten ongetwijfeld andere oplossingen voor te bedenken, dan de Macht over de Gewapende Macht ten centraliseren tot slechts genoemde individuen die gelet op hun voorgaand beschreven Rechtspraktijk Die door de Revolutionairen  onvervreemdbaar werd gearchiveerd  bepaald niet integer zijn gebleken, hetgeen een uitermate gevaarlijke situatie vertegenwoordigt voor de rechtszekerheid van ons allen op Nederlands grondgebied, tot ver in de volgende Generatieīs waarvan Akte!

20 ) De benoeming van de Nationale Ombudsman,

Politici, zeker Nederlandse Politici, zijn gemiddeld genomen minder betrouwbaar, dan een junk die moet scoren, zij zijn derhalve echt niet van plan om voor de juridisch /politieke kaste waarvan zij zelf deel uitmaken ter bescherming van de burger tegen hun mindersociaal onwettig gedrag gebaseerd op zeer ongewenste belangenverstrengelingen een Nationale Ombudsman als Waakhond te benoemen, wel indien deze ten behoeve van hen ter Volksverlakkerij ambtshalve als Fopspeen functioneert, zoals zich dat bij Roel Fernhout als juridisch hoogleraar formeel heeft geopenbaard. 

Omdat ook hij kennelijk als dank voor zijn benoeming blijkens zijn motiveringen in strijd met de Objectieve normen van de Hr voor de Gevestigde Corrupte Orde heeft gekozen. Het verbaast De Revolutionairen, dan ook in het geheel niet dat op het Interent door Drs. Nico Burhoven Jasper één van de Auteurs van het IRM Rapport ( Integerheid Rechterlijke Macht ISBN: 90-803469-1-8) er voor wordt gewaarschuwd, dat de Nationale Ombudsman Roel Fernhout ten laste van Klager voor de Gevestigde Orde heeft gekozen. 

Deze zeer negatieve conclusie blijkt uit de Rechtspraktijk van genoemd Individu, volkomen terecht immers: Ook hij toonde zich bereid om als Topjurist ja zelfs als juridisch hoogleraar,  zijn ondeugdelijke beslissingen ter aanranding van de juridische belangen van klager,  c.q. Vrouwe Justitia blijkens de Objectieve normen van de Hoge Raad te motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau. Ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau, waarvan akte!

Gelet op voorgaande ambtelijke corruptie, werd op Grond van de Wet Nationale Ombudsman zijn onmiddellijk oneervol ontslag aangevraagd met op non actiefstelling zonder behoud van salaris in afwachting van zijn berechting terzake! Daar hij met zijn ambtelijke corruptie ter handhaving van de Gevestigde Corrupte Orde  c.q. ten laste van een behoorlijke procesgang, het vertrouwen dat de burger in het Ambt Nationale Ombudsman zou moeten kunnen stellen zeer ernstig heeft geschaad, echter ook wat dat betreft zwijgt de Tweede Kamer met name diegenen die worden geacht aldaar op bekwame wijze oppositie te voeren als het Graf omdat hun dubbele agenda waarmee zij het algemeen belang  c.q. het welzijn en de rechtszekerheid van de burgers veelvuldig opofferen aan strikt persoonlijk en/of dubieus Partij / politiek belang, hen niet toestaat als Opposant tegen de Macht te functioneren. aldus komen de burgers die zich beklagen over de Zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging ook wat hen betreft bij den Duivel ten Biecht! Vergeet u dat feitelijke gegeven vooral niet geachte Medeburgers als u weer in het stemhokje staat! 

                                Roel Fernhout: Als dank voor zijn benoeming, gekozen voor de corrupte gevestigde orde !

Heeft getoetst aan de Stelling van de Werd, blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden gekozen voor de huidige corrupte gevestigde Orde er daarbij eveneens vanuit gaande dat zijn pakkans gelet op de zeer ernstige leemteīs in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren en zijn Maatschappelijke Status vrijwel nihil zou zijn. Dit soort juridische criminelen zijn aan de hand van de stelling van de Werd makkelijk te traceren,  omdat genoemde stelling is gefundeerd op vaste jurisprudentie van de Hoger Raad der Nederlanden aldus wat opsporing betreft perfect functioneert net zo veilig als DNA onderzoek. Genoemde stelling luidt dan ook : Onbetrouwbare Juristen herkent men volstrekt feilloos aan de wijze waarop zij motiveren omdat daarin hun bekentenis ligt opgesloten. De formele bekentenis van Fernhout ligt verankert in zijn Motivering d.d. 13 november 2003, waarvan Akte!

Gelet op het voorgaande eisen De Revolutionairen dat de Nationale Ombudsman niet langer als Fopspeen ter Volksverlakkerij wordt benoemd, doch bij Referendum zonder ingebouwde statistische drempel rechtstreeks door de Bevolking wordt gekozen, waarvan akte!

21) Opheffing van de Eerste Kamer, 

Ter Volksverlakkerij op grote schaal  c.q. indoctrinatie, verschijnen politici veelvuldig in het nieuws om de bevolking op gespannen voet met de feitelijke waarheid te indoctrineren dat de Eerste Kamer bestaansrecht heeft omdat genoemd Instituut, zou dienen als vangnet tegen ondeugdelijke Wetgeving, hetgeen de vraag rechtvaardigt; als dat zo is, waar komt dan al die ondeugdelijke Wetgeving  vandaan? In de Eerste Kamer  c.q. het bejaarden tehuis voor afgedankte Machtsgijle Politici, gelden exact dezelfde politieke verhoudingen als in de Tweede Kamer, aldus wordt ook aldaar veelvuldig het algemeen belang opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus Partij /politiek Belang en daarmede is de vraag waar al die ondeugdelijke Wetgeving vandaan komt voldoende beantwoord, te weten ook de Eerste Kamer heeft ter volksverlakkerij een dubbele agenda, waarvan Akte. 

Voorts is het uit Democratisch oogpunt meer dan van den Zotte dat de in de Tweede Kamer genomen beslissingen aldus door 150 individuen genomen, door 75 individuen die niet door de burgers zijn gekozen kunnen worden terug gedraaid. Dat is verre van Democratisch dat leunt tegen een dictatuur! Erger nog in de Eerste Kamer duiken te pas en te onpas afgedankte Machtsgijle Politici op, om zodoende de aandacht nog even op zich te vestigen alvorens zij het houten Vestje aantrekken bijvoorbeeld Hans Wiegel en Ed van Thijn om bestuurlijke vernieuwingen op te blazen. Dit al dan niet in samenspanning met de oppositie houden Dictators als eenling Formele Wetgeving tegen die bij meerderheidsbesluit door de Tweede Kamer werden aangenomen. 

De Revolutionairen: Betrekken terzake formeel de stelling Dat de Eerste Kamer uit Democratische Overwegingen en als ondeugdelijk vangnet tegen ondeugdelijke Wetgeving ten spoedigste dient te worden opgeheven. De Revolutionairen geloven niet in de fabel dat de Eerste Kamer tegen ondeugdelijke Wetgeving een functie heeft. Genoemd Instituut betreft slechts een uiterst Kostbaar Bejaarden tehuis voor Machtsgijle onbetrouwbare welgestelde Politici die ten laste van de Huidige en volgende Generatieīs hun Corrupte Gevestigde Orde desnoods op ondemocratische wijze in stand wensen te houden. Afschaffen die club, zo spoedig mogelijk en de opbrengsten daarvan doorsluizen naar bejaardenzorg. 

                      In tegenstelling tot heden ten dage werd tijdens de Franse Revolutie de Corrupte 

                      Gevestigde Orde met de Valbijl begroet! De Revolutionairen hopen hen op meer 

                     beschaafde wijze het hazenpad te kunnen laten kiezen. 

 

22 ) Het Reduceren van het aantal Tweede Kamerleden van 150 tot 75.

Toelichting, 

Met deze kostenbesparende Maatregel, wordt de onbetrouwbaarheid in genoemde Kamer al met  50% gehalveerd. Als goed alternatief daarbij is de invoering van Kamerzetel 151,  een initiatief van de heer Brockhus ( Hoofdredacteur van de Stichting Sociale Databank Nederland ) dat door De Revolutionairen in het algemeen belang voor de volle 100% wordt onderschreven.

 

23 ) Parlementaire enquÍte naar functioneren van de Tweede Kamer, 

De Minister van Justitie Mr. Piet Hein Donner, was er zo zeker van, dat hem tijdens de debatten over hun waarden en normen  die door de Politici ter volksverlakkerij onder het oog van de Media werd opgevoerd, geen vragen zouden worden gesteld over de zeer ernstige misstanden bij de Rechtspleging, waarbij hijzelf eveneens is betrokken en waarover de voorzitter van de Tweede Kamer evenals de Fractie voorzitters tot in details zijn geïnformeerd, dat hij zich kon veroorloven onder de ogen van diegenen die worden geacht oppositie te voeren en onder het oog van de Camera in slaap te dommelen.  

Van Aartsen met zijn paard van Troje Wouter Bos in beeld

Beide bloedverwanten, zijn gelet op de foto boven kennelijk zeer tevreden over de feitelijke omstandigheid dat de ex Shell man / toneelspeler  Wouter Bos heeft deelgenomen aan het debat over hun waarden en normen, waarbij hij met geen woord heeft gerept over de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging gestoeld op ongewenste belangenverstrengeling ondanks dat hij daarover tot in details werd geïnformeerd. 

De Minister van Justitie was er zo zeker van dat hem daarover geen enkele vraag werd gesteld, dat hij zich kon veroorloven om onder de ogen van Bos in slaap te dommelen. Van Aartsen heeft niet te klagen over zijn paard van Troje die via ellebogen en vriendjes politiek als zodanig binnen de partij van de Arbeid werd geïnstalleerd om de oppositie in de Tweede Kamer ter afbraak van het sociale stelsel vrijwel geheel uit te schakelen. 

Wat de Revolutionairen betreft, dient er een Parlementaire enquÍte te komen, over de vraag waarom de Huidige machthebbers door de Tweede Kamer niet worden gecontroleerd op naleving van hun Ministerieplicht, derhalve beschikken over vrijwel absolutie Macht! Over de zeer ernstige misslagen bij de rechtspleging gestoeld op ongewenste belangenverstrengeling wordt in de Tweede Kamer met geen woord gerept. Met name dient de vraag daarbij te worden beantwoord in hoeverre Fractiediscipline en/of poortwachterij van de advocaten en Rechters en/of overige juristen en/of vormen van belangenverstrengeling daarbij een rol hebben gespeeld. 

                                   Tweede Kamervoorzitter Wijsglas. 

Kan zich onder het oog van de Camera er over opwinden indien een Kamerlid zonder Colbert het woord voert. Dat Collectief het Democratisch functioneren van het Parlement via Collusie wordt aangerand, daar heeft hij geen enkele moeite mee! Het ontbreekt er nog maar aan, dat hij gelet op zijn Joodse achtergrond tijdens de te houden enquÍte zich zou beroepen op  `Wir haben es nicht gewuŖt!` wat De Revolutionairen betreft, weg met die vent! Hij  is als voorzitter van het Parlement geen knip voor de neus waard gebleken, waarvan akte!

Voorts; dienen de opgeworpen drempels bij het Passief kiesrecht zoals administratie kosten en het bedelen om handtekeningen in alle gewesten en/of soortgelijke obstructievormen  - ten doel hebbende het Passief kiesrecht te ondergraven  c.q. de Gevestigde Corrupte Orde in het zadel te houden ten laste van het welzijn en de rechtszekerheid van de burgers tot ver in de Volgende Generaties - uit de Formele Wet te worden verwijderd. Zodat er een versnippering in de Tweede Kamer Plaats vindt en wel zodanig dat in tegenstelling tot thans het geval, alle 75 Tweede Kamerleden  onder individuele verantwoordelijkheid aldus zonder fractie discipline en/of welke andere negatieve macht- invloeden dan ook hun stem kunnen laten gelden. Waarbij zij in tegenstelling tot thans het geval strafrechtelijk dienen te worden vervolgd indien het algemeen belang  c.q. het welzijn van de burgers ook door hen zou worden opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of dubieus partij/politiek belangen!

Piet Hein Donner: Laat zich evenals de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Johan de Wijkerslooth  zelfs publiekelijk als Nazi etaleren. Dit uit angst dat ook zijn betrokkenheid bij zaken die het daglicht niet kunnen velen in openbaarheid komen.  Niemand vraagt hem in de Tweede Kamer, hoe zich dit verdraagt met de waardigheid van het ambt dat hij en de Wijkerslooth pretenderen te kunnen bekleden dit terwijl diegenen die op gespannen voet met de feitelijke waarheid  pretenderen oppositie te voeren tot in details zijn geïnformeerd over de feitelijke omstandigheid, dat beiden blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden ter aanranding van Vrouwe Justitia  c.q. de Nederlandse Rechtsorde ambtshalve veelvuldig functioneren en motiveren op arglist bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau.              

Genoemd individu, ondernam in samenspanning met het College van Procureurs-generaal onder voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth verwoedde pogingen tot het verduisteren van formele documenten, waaruit onomwonden blijkt, dat het OM  c.q. de Officier van Justitie als gevolg van ambtelijke corruptie, bij de Zittende Magistratuur en het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op de rechtspleging als `Wetshandhaver ex art. 4 Ro ' veelvuldig formeel de stelling heeft betrokken, dat : 

Het ongelimiteerd plegen van meineed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr ter aanranding van een behoorlijke procesgang niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd, waartoe zelfs meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv in strijd met artikel 246 Sv aldus genoemde Minister van Justitie heimelijk ter verjaring werden opgelegd. Zodoende ter Verkrachting van een behoorlijke Procesgang  c.q. de rechtszekerheid van de burgers door het OM in strijdt met de Formele Wet, de Grondwet en Internationale Verdragen, werd plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur. 

De Wijkerslooth en Donner lanceerden daartoe in samenspanning een Indianen Verhaal over zeer intensieve zoektochten in de Registratie Systemen en Archieven van het OM dat blijkens de Objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden door hen als Topjuristen  werd gemotiveerd op arglistig bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau!

De benadeelde van voorgaand misdadig īintellectueelī bedrog,  c.q. onwettig mindersociaal gedrag, gepleegd door lieden die blijkens de Formele Wet worden geacht de Wet te handhaven, waarvan akte! strafte hen daarvoor onmiddellijk genadeloos af door een half miljoen afbeeldingen van hen als Nazi over vrijwel de gehele Wereld te zenden, waarop beide togacriminelen zich haasten om in de hen ter beschikking staande Media  te verklaren, dat daarop geen strafrechtelijke vervolging zal plaats vinden. Dit uit pure angst dat indien wel het geval, het door hen verzonnen Indianen Verhaal door hen gelanceerd om formele documenten te verduisteren derhalve door hen als Topjuristen werd gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig ja zelfs ongeschoold niveau in het daglicht zou kunnen komen. 

Donner maakte met de hete adem het door hen uitverkoren slachtoffer in de Nek bij de Nationale Ombudsman kenbaar dat hij in het geheel niet meer wenste te reageren op diens juridische argument, waarvan formeel Akte Werd gevraagd. Hij raakte in zijn eigen arglistig bedrog zo verstrikt, dat hij onder de juridische dwang van de benadeelde op 23 juli 2003 werd genoodzaakt, de  juridische onzin, waarin hij en de Wijkerslooth tot het uiterste hebben volhard te herroepen  c.q. te vervangen door de volledige bekentenis dat de Officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof in strijd met art. 246 Sv heimelijk ter verjaring had opgelegd, waarbij Donner niets anders meer resteerde dan de achtergehouden formele documenten  alsnog in te leveren bij de Nationale Ombudsman die op grond daarvan op 13 november 2003 zijn huiveringwekkende bekentenissen als juridisch hoogleraar formeel nogmaals heeft bevestigt. 

Vrijwel alle Tweede Kamerleden worden vanuit de samenleving overspoeld met soortgelijke klachten over de zeer ernstige misstanden bij de Rechtspleging, geven er echter de voorkeur aan terzake het algemeen belang op te offeren aan strikt persoonlijk en/of dubieus partij /politiek belang, aldus wordt daarover in de Tweede Kamer ten laste van de rechtszekerheid van de burgers tot ver in de volgende Generatieīs met geen woord gerept. Niet één Kamerlid vraagt aan de Minister van Justitie, hoe verdraagt zich de feitelijke omstandigheid dat u als Minister van Justitie en de voorzitter van het College van Procureurs-generaal zich geheel straffeloos publiekelijk als Nazi laten etaleren met de waardigheid van het ambt, dat u beiden pretenderen te kunnen bekleden? 

Waaruit geachte Medeburger U evenzeer moge blijken, dat de controle op de Macht  c.q. de Natuurlijke taak van de Tweede Kamerleden als gevolg van Collusie in het geheel niet meer functioneert aldus de Huidige machthebbers beschikken over vrijwel absolute Macht, zodoende geschonken aan niets ontziende totaal gewetenloze lieden die binnen afzienbare tijd onze samenleving zullen doen wegglijden in een totalitaire ambtelijke dictatuur, met de waarden en normen van Paulus Potter uit de jaren dertig met bijbehorende kerkelijke structuur.

 

Foto: Schandknaap van Donner

Na de laatste reorganisatie ronde bij het OM, waarbij de autonome beslissingsbevoegdheid over het strafrechtelijk vervolgingsbeleid werd gecentraliseerd tot slechts enkelen te weten: De Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal is Procureur-generaal Mr. Korvinus afgetreden omdat zij vreesde dat het OM in verkeerde handen zou kunnen vallen indien genoemde enkelingen zich zouden inlaten met verkeerde vrienden. De Schandknaap van Donner Wouter Bos vertegenwoordigt slechts één van hen! Hij is slechts één van de vele Politici die vanuit de samenleving worden overspoeld met klachten over de zeer ernstige  misstanden bij de rechtspleging gestoeld op ongewenste belangenverstrengeling aldaar en rept daarover met geen woord erger nog: Ter Volksverlakkerij nam hij zelfs deel aan een debat over zijn waarden en normen, waarbij Donner er zo zeker van was dat Bos hem daarover geen enkele vraag zou stellen dat hij zich kon veroorloven op slechts enkele meters van hem vandaan onder zijn ogen in slaap te Dommelen hetgeen meer zegt over de negatieve rol die genoemde Schandknaap ten laste van het Democratische functioneren van het Parlement speelt, dan hijzelf ooit publiekelijk zou  durven bekennen. 

Hij is er van op de hoogte dat de officier van Justitie als Wetshandhaver ex art. 4 Ro als gevolg van ambtelijke corruptie bij het OM formeel de stelling heeft betrokken, dat het veelvuldig plegen van meineed ten laste van een behoorlijke procesgang ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd en dat daartoe genoemde mindere officier van justitie een zestal dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden, waaronder zelfs een drietal art. 12i Sv bevelen van het Gerechtshof tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd opzet delict in strijd met art. 246 Sv, de Grondwet en Internationale Verdragen ten laste van een behoorlijke procesgang heimelijk ter verjaring heeft opgelegd, zodoende heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur. 

Hij is er voorts van op de hoogte dat: Het College van Procureurs-generaal onder voorzitterschap van Johan de Wijkerslooth en de Minister van Justitie die op hem als politieke Schandknaap kan rekenen, vervolgens verwoede pogingen heeft ondernomen via ambtshalve functioneren en motiveren als topjuristen op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau tot het verduisteren van al het Wettig overtuigend bewijs, waaronder zelfs de formele documenten waaruit de gepleegde ambtsmisdrijven van de officier van justitie Onomwonden formeel blijken!

Voorts is hij op de hoogte van de feitelijke omstandigheid dat: Het College van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie, op 23 juli 2003 onder de juridische dwang van de benadeelde werden genoodzaakt al de door hen als topjuristen geuite juridische onzin te herroepen  c.q. te vervangen door de volledige bekentenis,dat de officier van justitie inderdaad de bevelen  van het Gerechtshof ex art. 12i Sv ter aanranding van een behoorlijke procesgang volstrekt heeft genegeerd, zodoende de scheiding der Machten heeft doorbroken en dat deze huiveringwekkende bekentenis op 13 november 2003 nogmaals formeel werd bevestigt door de juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn ambt als Nationale Ombudsman. 

Voorts is hij er van op de hoogte dat op Nederlands grondgebied bij regelmaat Gerechtelijke dwalingen ja zelfs op bestelling worden uitgesproken! waarbij onschuldigen werden veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en TBS en toch steunt ondanks al het voorgaande deze politieke Schandknaap geen motie van wantrouwen tegen de Juridisch/politiek verantwoordelijke Minister van Justitie uit vrees dat daarmede het Kabinet Balkenende zou kunnen vallen! Om vervolgens op het Internet een mistgordijn op te werpen voor zijn Rol als politieke Schandknaap via zijn verklaring dat hij er zeer veel moeite mee had, om geen motie van wantrouwen tegen Donner te steunen

Een bevolking dat het voorgaande accepteert, heeft geen recht van klagen indien het door Herrenvolk  c.q. de huidige juridisch / politieke kaste wordt geknecht en onteert! Daarom ook geachte medeburgers sluit u aan bij de Revolutionairen ter verdediging van uw eigen welzijn en dat van uw kinderen tot ver in de volgende Generatieīs. De bevolking heeft thans de taak, ter bescherming van haar eigen welzijn er voor te zorgen dat de Tweede Kamer tijdens de komende verkiezingen wordt gezuiverd van haar Toneelspelers,   c.q.  de aldaar aanwezige criminele elementen waarvan akte!

24 ) Oorlog of Vrede ? 

De Revolutionairen, streven in tegenstelling tot de huidige Corrupte gevestigde Orde naar, dat uiteindelijk het Leger in zīn geheel wordt opgeheven, bijvoorbeeld zoals in kosterica al het geval. De Schoothonden van Bush, slaagden er in om tijdens afgelopen politieke crises rond de moord op Pim Fortuin nog snel even in om  via het JFK project fors in de Wapenhandel te investeren  c.q. de werkgelegenheid van de burger daarvan afhankelijk te maken. De Revolutionairen hebben er de grootst mogelijke bewaren tegen dat de werkgelegenheid op voorgaande wijze afhankelijk wordt gemaakt van de Wapen industrie en wensen evenmin, dat er op Nederlands grondgebied, wapens worden ten toongesteld en/of op welk een wijze dan ook verkocht!

De Revolutionairen, beschikken over voldoende realiteitszin om te beseffen, dat de huidige Politici inde Tweede Kamer veelal minder betrouwbaar zijn dan een Junk die moet scoren, derhalve niet in staat moeten worden geacht om te beslissen en/of zo ja op welk een wijze, wanneer en met welke doeleinden het Wapentuig ter overtuiging via Barbarisme! dient te worden gebruikt. Met name de schoothonden van Bush die met hem in hun bijbel hebben staan gij zult niet doden, bleken een groot voorstander van wapeninkopen te zijn om vervolgens de Staat der Nederlanden in Oorlog lees Barbarisme te betrekken. 

Dit zelfs zonder formele Oorlogsverklaring, geheel buiten het Internationale Strafhof en de Verenigde Natieīs om en dan ook nog zo heeft de praktijk inmiddels achterhaald, op grond van pure leugens , waarmee zij ten behoeve van de Wapenhandel over vrijwel de gehele Wereld op elk door hen gewenst moment oorlog kunnen voeren, waarvan akte!

De Revolutionairen: Beschouwen het voeren van Oorlog op grond van ondeugdelijke argumenten  c.q. pure leugens ten behoeve van de Wapenhandel en/of grondstoffen in tegenstelling tot de huidige Corrupte Gevestigde Orde als zijnde het plegen van Gewelddaden tegen de Menselijkheid, hebben daarvan formeel aangifte gedaan bij het Internationale Strafhof met het verzoek de betrokken overeenkomstig te berechten, waarvan akte! Wat het voeren van Oorlog betreft: Dat kan wat de Revolutionairen betreft niet bij gebrek aan oppositie niet worden overgelaten aan slechts enkele volstrekt onbetrouwbare politici die ook nog te dom zijn om de Gevolgen daarvan te overzien,  immers: Het voeren van Oorlog lees Barbarisme, lijdt altijd tot gewelddaden tegen de menselijkheid, en veroorzaakt ernstige vrijwel onherstelbare,  Psychische schade tot ver in de volgende Generaties. 

Foto: Soldaten vechten in het buitenland voor datgene wat in hun ogen  het recht vertegenwoordigt dit terwijl hun eigen land als gevolg van ambtelijke corruptie in overtreffende trap inmiddels is weggegleden in een totalitaire ambtelijke dictatuur. Zij handhaven ver van huis de Orde, maar welke Orde ???

Het gemak waarmee de Haagse Toneelspelers die zelf nooit geen Oorlog hebben meegemaakt! de Staat der Nederlanden in Oorlogsvoering wisten te betrekken dit zonder dat zij zelf zich naar het front begaven om in de voorste linieīs hun soldaten  aan te moedigen en dan ook nog op grond van pure leugens, is ronduit bizar! De Revolutionairen wensen in tegenstelling tot hen geen bloed aan de handen. zodat bij de vraag of meningsverschillen met andere landen en/of culturen gewapenderhand moeten worden uitgevochten in tegenstelling tot voorheen uitsluitend op uitermate zorgvuldige wijze dient te worden beslist, aldus zeker niet door enkel onbetrouwbare Politici uit de Tweede Kamer die via Collusie met de oppositie beschikken over vrijwel absolute Macht. De gang van zaken wat Oorlog en Vrede betreft, verloopt wat de Revolutionairen betreft, als volgt. 

1) In beginsel is het aan de eigen bevolking van het land ook in Nederland,  om de machthebbers die zich bezondigen aan Gewelddaden tegen de Menselijkheid en/of Machtsmisbruik op welk een wijze dan ook zelf te verjagen. 

2) Het land dat zich schuldig maakt aan ernstige vormen van Gewelddaden tegen de menselijkheid, wordt op verzoek van de oppositie van dat land,  door de Internationale Gemeenschap te weten de VN bij meerderheid van stemmen zonder Veto Recht, gewaarschuwd, (voorzover nodig op straffe van Rechtsgevolgen te Weten een formele aangifte bij het Internationale Strafhof),  daartoe gesommeerd de ernstige misstanden met onmiddellijke ingang te staken.  Dit met de mededeling dat het een halfjaar de tijd krijgt om wat dat betreft intern tijdig Orde op Zaken te stellen. 

3 )  Aan het voorgaande gaat eerst intensief Diplomatiek overleg met de VN vooraf. 

4)  Bij gebrek aan overeenstemming en voortduring van de Gewelddaden tegen de Menselijkheid, doet de VN terzake formeel aangifte bij het Internationale Strafhof, dat bij schuldig bevinding met in achtneming van de cultuur, het betreffende land veroordeeld, tevens daarbij bepaald op welk een wijze proportioneel geweld mag worden gebruikt.

5) Het Leger daartoe ingezet , staat onder het Opperbevel van de VN, die op haar beurt is gehouden om de uitspraak van het Internationale Gerechtshof uit te voeren, tenzij er alsnog overeenstemming terzake wordt bereikt. 

Op voorgaande wijze, worden de Nationale Politici wat Oorlog en Vrede betreft handelingsonbekwaam gemaakt, waarmee wordt uitgesloten, dat zij op grond van Dubieuze overwegingen,. het opofferen van het algemeen belang  c.q. het welzijn van de burger aan strikt persoonlijk en/of dubieus partij/politiek belang - Bijvoorbeeld Oorlogsvoering om de aandacht van binnenlandse politiek problemen af te lijden en/of aandelen die stijgen bij Oorlogsvoering en of de benoeming van De afgedankte politicus de Hoop Scheffer tot Secretaris van de NAVO, de Staat der Nederlanden in Oorlogshandelingen te betrekken. 

Echter de beste Garantie tegen Oorlog heeft men indien men in de Formele Wet regelt. dat ten tijde van Oorlog  in tegenstelling  tot voorheen de Politici in de Tweede Kamer  aan het front bevinden,  aldus 75 Individuen onder aanvoering van het Koningshuis zich naar de Infanterie begeven. Ter aanmoediging van hun soldaten, waarvan akte!

6) Tot slot, binnenlandse Problemen hebben voorrang. Er bestaat een nauwe samenhang tussen het Wereldwijd opgeheven Hollandse Vingertje en de ernstige binnenlandse problemen. Vandaar ook dat die Hollanders weten dat tienduizend kilometer verderop het rechtssysteem niet naar behoren functioneert, terwijl in eigen land dit tot op het bot is gecorrumpeerd en wel zo ernstig, dat de burger zich niet of nauwelijks nog tot de overheid  met name de rechtspleging kunnen begeven of zij worden vrijwel onmiddellijk ten laste van een behoorlijke procesgang met zeer ernstige vormen van belangenverstrengeling geconfronteerd.

 Met als direct zeer ongewenst rechtsgevolg dat er op Nederlands grondgebied allang niet meer objectief Recht wordt gesproken, met als Rechtsgevolg, dat de Staat der Nederlanden binnen afzienbare tijd als gevolg van de onbegrensde financiŽle heb en schraapzucht van de commerciŽle advocatuur, al goeddeels is weggegleden in een Totalitaire ambtelijke dictatuur! Alvorens überhaupt aan Oorlogsvoering te denken, dient de huidige Tweede Kamer, Zittende en Staande Magistratuur, via de stelling van de Werd  van criminele elementen te worden gezuiverd. Die Oorlog zal moeten worden gevoerd, tussen de bevolking en de Huidige Corrupte gevestigde Juridisch /politieke kaste. Die via haar Dubbele agendaīs een ongekend Haags Toneel opvoeren ter misleiding van hun kiezers  c.q. de bevolking, daartoe de media hebben volgepompt met subsidiegelden. 

25 ) De vrijheid van meningsuiting, 

Bij het aankaarten van ernstige misstanden, verschijnen er altijd wel individuen  en/of groeperingen aan de Horizon, die De vrijheid van meningsuiting wensen te begrenzen tot  datgene wat zij daaronder verstaan!  Vandaar ook dat onafhankelijke Media niet bestaan. Die worden door de aan de Macht zijnde Politici volgepompt met subsidieīs zodat zij de Politici dus hen op elk door hen gewenst ter beschikking hebben om via één richting verkeer de bevolking te kunnen indoctrineren  c.q. op gespannen voet met de feitelijke waarheid wijs te maken, dat zij in een democratische rechtsstaat leven. 

Het leek er in beginsel op, dat het Internet een goed alternatief voor de vrijheid van meningsuiting te zijn echter indien men de Algemene Voorwaarden leest,  c.q. de knevel contracten, dan zal het duidelijk zijn dat de providers ten laste van de vrijheid van meningsuiting zich niet wensen te beperken tot hun natuurlijke taak te weten het doorgeven van digitale informatie. Het zal niet lang meer duren of de overheid heeft ook het Internet onder haar controle tenzij er een mogelijkheid wordt geboden aan de burger om zonder tussenkomst van wie dan ook informatie te ontvangen of te verzenden.

Als Rechtbank verslaggeefster komt zij op de hoogte van ernstige
Misstanden bij de Rechtspleging, maar het wel erg moeilijk om daarover te schrijven als je baas wordt volgepompt met overheidssubsidie waarvan je zelf bij gebrek aan beter ook afhankelijk bent! Daarover te schrijven als je baas wordt volgepompt met overheidssubsidie waarvan je zelf bij gebrek aan beter ook afhankelijk bent!

Voorts is het zo dat de vrijheid van meningsuiting door velen wordt gevreesd die zich hebben ingelaten met onbetamelijke zaken echter het meest door de machthebbers die bij ontstellend gebrek aan Journalistiek / politieke Controle zoals op Nederlands grondgebied beschikken over vrijwel absolute Macht zich derhalve hebben ingelaten met zaken die het daglicht niet kunnen velen. De Vrijheid van meningsuiting is derhalve bijzonder kwetsbaar. De man die nog enigszinsīs de vrijheid van meningsuiting overeind wist te houden te weten Peter van Gogh werd vanwege het gebruik van diezelfde vrijheid van meningsuiting door geloofsfanatici van het leven berooft. 

Daarbij komt nog dat een ieder zo zijn eigen waarheid heeft. Zo is het bestaan van zijn scheppingsverhaal, met de daarbij behorende wonderen, voor miljarden mensen  waarheidsgetrouw. De Atheïst echter heeft weer een geheel andere waarheid, hij geloofd in het geheel niet doch wenst de feiten gestaafd te zien met overtuigende d.w.z. met tastbare bewijzen. Maar ook geestelijk onvolwaardigen, hebben hun eigen waarheid en allen wensen dan ook hun waarheden als de enig juiste te zien en daarmede hun maatstaven aan derden op te leggen veelal ter handhaving van ernstige misstanden. gewenst en in standgehouden door de veelal Corrupte Gevestigde Orde die niet alleen de sfeer ademt van Corruptie doch tevens van handhaving en uitbreiding. 

                                       Theo van Gogh: Met hem werd de Vrijheid van meningsuiting goeddeels  vermoord 

Men zal die vrijheid van meningsuiting moeten blijven verdedigen als nimmer voorheen immers: Daarna komt niets!

De Revolutionairen, zijn dan ook voor een vrije - lees subsidievrije pers - en tegen de Gedachten Politie op het Internet. Alleen de Rechter en niemand anders behoord wat de Vrijheid van meningsuiting betreft het laatste woord te hebben en dan noch loopt de vrijheid van meningsuiting grote risicoīs immers de negatieve invloed op het ambtshalve functioneren van de Rechters/Raadsheren op Nederlands grondgebied, viert hoogtij als nimmer voorheen en ook in Nederland zijn er fanatieke gelovigen, bijvoorbeeld de Katholiek jan Peter Balkenende en de hervormde Piet Hein Donner, zij zouden eveneens het liefst  hun achterlijke waarden en normen van huisje boompje en beestje en bijbehorende kerkelijke dictatuur uit de jaren dertig aan de huidige samenleving willen opleggen. 

Waarbij de zondagsrust weer wordt ingevoerd en de kinderen verplicht naar de kerk moeten om aldaar met het scheppingsverhaal te worden geïndoctrineerd waarbij abortus en Euthanasie strafbaar wordt gesteld, evenals voorbehoedsmiddelen en de bevolking naar haar kerkelijke leiders kritiekloos heeft te luisteren met de daarbij behorende dictatoriale kerkelijke structuur.! brrrrrrrrrrrrrrr wat een samenleving het is om van te huiveren!

                                         Wat de Revolutionairen betreft: Liever vandaag dan morgen !

De Vrijheid van meningsuiting, wordt in onze samenleving niet meer door wettelijke normen en/of goed fatsoen en zorgvuldigheid zoals zich dat in het maatschappelijk verkeer betaamt beheerst, doch door angst! te weten angst voor terreur van fanatici en/of misbruik van Macht! Niet de vrijheid van meningsuiting doch diegenen die haar wensen te begrenzen tot hetgeen zij daaronder verstaan, zijn in de praktij zo flexibel als kauwgum gebleken, zoals ook uit de hieronder geplaatste fotoīs moge blijken. 

                                       

                 Donner: verdachte ex  art. 27 Sv.                   De Wijkerslooth: verdachte ex art. 27 Sv

De Minister van Justitie Piet Hein Donner www  en de voorzitter van het College  van Procureurs-generaal Johan de Wijkerslooth, laatstgenoemde zelfs op de Tv.  http://www.sdnl.nl/tv.html haasten zich om in de Media te verklaren, dat hierop geen strafrechtelijke vervolging zal volgen. en geen van de Tweede Kamerleden heeft hen gevraagd: Hoe verdraagt zich dit met de waardigheid van het Ambt, dat u beiden pretendeert te kunnen bekleden ? Dit terwijl geen zinnig mens zich op bovenstaande wijze laat afbeelden tenzij!!! precies tenzij !!! uit pure angst van de betrokkenen dat het roomboter op hun hoofd zal smelten indien het te veel in het daglicht komt! 

Dit gaat zelfs zover dat zij zich publiekelijk  geheel straffeloos als Naziīs laten etaleren. In tegenstelling tot de huidige Corrupte gevestigde Orde in de Tweede Kamer, achtten De Revolutionairen dit volstrekt onaanvaardbaar, daar zich het evenmin verdraagt met de functieīs die zij ambtshalve pretenderen te kunnen bekleden als Water en vuur, waarvan akte!, nog daargelaten de vraag of Hare Majesteit de Koningin  c.q. Beatrix dit niet als zijnde een belediging van haar Troon ervaart dat haar Ministers en voorzitter van het College van Procureur-generaal zich uit angst voor hun vuile was ! als zodanig publiekelijk en geheel straffeloos zich als Juridisch ongedierte laten Etaleren. Nog daargelaten of de Bevolking wel door dit soort Untermenschen wenst te worden vertegenwoordigt!

Beiden voldoen dan ook ruimschoots aan de stelling van de Werd luidende: Onbetrouwbare juristen herkent men volstrekt feilloos aan de wijze waarop zij hun ondeugdelijke beslissingen motiveren , met name omdat daarin hun bekentenis ligt opgesloten. Deze stelling spoort perfect juridische misdadigers op daar zij is gebaseerd vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, waarin wordt bepaalt, dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, met name omdat men in dat geval, gelet op opleiding en ervaring wordt geacht te weten waarmee men bezig is. 

Dat geldt natuurlijk voor een voorzitter van het College van Procureurs-generaal en een Minister van Justitie in overtreffende trap. Ondanks dat hebben beiden het aangedurfd er daarbij vanuit gaande dat hun pakkans gelet op de zeer ernstige leemteīs in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke Controle en hun Maatschappelijke Status vrijwel nihil zou zijn het aangedurfd en dit als Topjuristen tijdens hun betrokkenheid bij de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis, hun ondeugdelijke beslissingen te motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau. 

Ook hun toekomst zal nog moeten uitwijzen of zij daarmede ongestraft weg zullen komen, wat de Revolutionairen betreft zal dat niet het geval blijken te zijn. De AIVD heeft al kenbaar gemaakt dat zij onherstelbaar zijn beschadigt maar dat is niet voldoende. Zij behoren wat de Revolutionairen betreft alwaar hun ambtelijke misdrijven in het belang van de rechtszekerheid van de burgers onvervreemdbaar werden gearchiveerd, geen enkele bemoeienis meer te hebben met een juridische/politieke en/of lesgevende functie en gelet op hun getoonde minachting voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat voorzover ondanks hun ambtelijke corruptie nog aanwezig, voor het leven uit het kiesrecht en passief kiesrecht te worden ontzet en uiteindelijk berecht voor de door hen gepleegde ambtsmisdrijven immers: 

Beide hebben als gevolg van het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr verwoede pogingen ondernomen tot het verduisteren van de Grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis, via ambtshalve functioneren en motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, ja zelfs op juridisch ongeschoold niveau, hetgeen hen uiteindelijk niet is gelukt anders dan door eigen toedoen, te weten door het persoonlijk ingrijpen van het door hen uitverkoren slachtoffer en komen daarmede wat De Revolutionairen betreft, niet ongestraft weg! 

                          Beatrix Tijdens het afleggen van haar ambtseed bij Troonsbestijging luidende: 

Ik Hare Majesteit de Koningin der Staat der Nederlanden beloof en Zweer dat ik met mijn gehele vermogen de Grondwet en de Rechten van mijn onderdanen zal verdedigen, zo waarlijk helpe mij God allemachtig!

Wat haar vermogen betreft, dat mag zij blijkens de inhoudelijke strekking van haar ambtseed met name wat betreft de naleving daarvan in leveren, dit om de enorme schade te Compenseren voortvloeiende uit de feitelijke omstandigheid dat IN NAAM DER KONINGIN, al dan niet met haar medeweten, ongelimiteerd opzettelijk ernstige gerechtelijke dwalingen worden uitgesproken, waarvan akte! De feitelijke omstandigheid dat zij ondanks haar Rechtenstudie en haar ambtseed ten laste van `haar onderdanen`  c.q. de rechtszekerheid van de burgers meer belangstelling toont voor kunst en vakantie, dan voor Burgerlijke Rechten is daar ongetwijfeld mede debet aan. 

Hoe makkelijk zij over de invulling van haar ambt wat dat betreft denkt liet zij voorkort nog zelf in de Media ( voor de Tv) blijken, door te laten weten: Bij het ondertekenen van de Formele Wetgeving, ga ik er vanuit, dat mijn Ministers rekening hebben gehouden met mijn ambtseed! Anders gezegd het vertrouwen in mijn Ministers is 100% aldus onderteken ik blindelings wat mij als Staatshoofd door hen wordt voorgelegd. Welnu Beatrix vertrouwen is goed, controle is beter, zeker wat betreft ondertekening - lees activering van tot stand gebrachte Wetgeving - Als ex Rechtenstudent wordt u geacht dit te weten. Indien u daar wat meer aandacht aan besteed en dan ook nog als duurste uitkeringsgerechtigde op Nederlands grondgebied belasting betaalt, dan mag u zelfs wat De Revolutionairen betreft nog even blijven, dit zonder politieke invloed en/of Macht op erfelijke gronden, tot de bevolking bij Referendum zonder ingebouwde statistische drempels bij meerderheid van stemmen  te kennen geeft genoeg te hebben van dit soort middeleeuwse toestanden.             

                                         Veel betrouwbaarder en vijftig miljoen euro per jaar goedkoper!

26 ) Kerk en Staat strikt gescheiden. 

Wat De Revolutionairen betreft: Mag een ieder op Nederlands grondgebied, datgene geloven wat hij / zij wenst, mits daar direct of indirect geen financiŽle gevolgen voor derden aan kleven en/of op welk een andere wijze dan ook Rechtsgevolgen, via vrijstelling van belastingen, gratis afgifte van Grond, verkapte steun via Monumentenzorg en/of bepalingen in het Wetboek van Sr Immigranten tekenen een verklaring waarin zij zich op straffe van rechtsgevolgen te weten uitzetting  akkoord bevinden met de scheiding van kerk en Staat!. 

27 ) Verslavingszorg

Hierin heeft de Staat der Nederlanden aan haar Zorgplicht te voldoen, temeer daar tijdens de IRT affaire is gebleken dat haar Uitvoerende Organen, waaronder de Gewapende Macht in strijdt met de Opiumwet, aldus illegaal  zelf tonnen druks heeft ingevoerd en verhandeld. De Revolutionairen, eisen dan ook ten behoeve van de verslaafdenzorg, uitbreiding van het verstrekken van verdovende middelen onder medisch toezicht. Dit in ieder geval voor de komende vier jaar, waarbij uitsluitend erkende deskundigen uit de Medische Wereld en verslaafdenzorg in samenspraak  c.q. goed onderling overleg met de verslaafden waarvan akte! de omvang van dit experiment bepalen. De Regering stelt daartoe de financiŽle middelen ter beschikking en na vier jaar praktijk met deze vorm van zorg, brengen de deskundigen schriftelijk hun adviezen/ rapportage uit, zodat met in achtneming daarvan op zorgvuldige wijze over de verdere gang van zaken kan worden beslist!

Beatrix: Terwijl zij zich vergaapt aan datgene wat zij onder kunst verstaat, worden er in haar naam als gevolg van ambtelijke corruptie veelvuldig opzettelijk gerechtelijke dwalingen uitgesproken. Dat de Oranjes over weinig of geen rechtsgevoel beschikken moge voorts blijken uit de feitelijke omstandigheid, dat zoonlief Alexander het zelfs waagde om afbreuk te doen aan hetgeen de Dwaze Moeders is overkomen en zijn pappa zelfs de Rechtsgevolgen weg nam voor twee tot geweldsdelicten veroordeelde criminelen door de aan hen opgelegde boete te betalen. Tijdens haar Troonrede blijkt dat ook zij weinig respect heeft voor anders denkenden ze tracht haar geloof aan hen op te dringen door hen naar afloop van haar jaarlijkse troonrede  met haar God  te zegenen. Dit in strijd met het beginsel kerk en Staat gescheiden, waarvan akte! 

Foto: rechtspleging in Nederland anno 2005

Wat de Revolutionairen betreft: Worden bovenstaande zeer ernstige misstanden ten laste van het Welzijn  c.q. de rechtszekerheid van de burgers en/of het aanzien van de Rechtspleging,  niet langer via de huidige Gecorrumpeerde Gevestigde Orde in stand gehouden. Professor Tak heeft voorkort nog in de Media kenbaar gemaakt , dat als gevolg van de enorme zeer ongewenste belangenverstrengelingen via het fenomeen Rechter/Raadsheren Plaatsvervangers bij Vrouwe Justitia al lang niet meer van Objectieve Rechtspraak kan worden gesproken zodat de Staat der Nederlanden inmiddels is weggegleden in een juridische Dictatuur. 

En daarmede heeft hij zich wel zeer bescheiden uitgedrukt gelet op de Juridische Ramp die zich door de Jaren heen bij ontstellend gebrek aan Journalistiek / politieke controle op de gang van zaken bij de rechtspleging heeft kunnen voltrekken, zodat thans Klasse Justitie - lees onrecht - hoogtij viert als nimmer voorheen en wel zo ernstig dat de burger zich niet of nauwelijks nog tot de Rechter kan begeven of hij/zij  wordt vrijwel onmiddellijk met zeer ongewenste vormen van belangenverstrengeling geconfronteerd. 

Tot zoverre de Juridische agenda van de Revolutionairen, als antwoord op het Haagse toneel, zodat de burgers op Nederlands grondgebied voor het eerst sinds lange tijd weer een politieke keuze kunnen maken  c.q. in het stemhokje het ongevraagde Haagse Toneel kunnen beantwoorden met Bijltjes Dag ! de boodschap aan hen ( de huidige Tweede Kamerleden die voortdurend het algemeen belang opofferen aan strikt persoonlijk en/of  uiterst dubieuze partij /politieke belangen ) is wat de Revolutionairen betreft volstrekt duidelijk te weten: Wat ons betreft maken jullie ruimte voor een nieuwe generatie politici die in tegenstelling tot jullie het nog als een eer beschouwen om op integere bekwame wijze de publieke zaak  c.q. de rechtszekerheid/welzijn van allen op Nederlands grondgebied te dienen, waarbij het hiernavolgende voor hen de hoogste prioriteit heeft om de veiligheid en de rechtszekerheid van de burgers te herstellen. 

De Revolutionairen stellen de hoogste prioriteiten aan datgene waar de Haagse Toneelspelers over zwijgen om zodoende de rechtszekerheid  c.q. het welzijn van de burgers ongestraft te kunnen opofferen aan hun stikt persoonlijk en/of uitermate dubieus partij /politiek programma. 

Waarbij de Haagse Toneel spelers met name diegenen die op gespannen voet met de feitelijke waarheid pretenderen oppositie te voeren,  via Collusie met de Macht een Criminele organisatie ex art. 140 Sr hebben gevormd om zodoende,  de door hen gewenste corrupte gevestigde orde waarvan zij deel uit wensen te maken ten laste van de burgers en hun rechtszekerheid  te kunnen handhaven waarvan akte!

De Hoogste prioriteit van de Revolutionairen.

1)  Opheffing van de Eerste Kamer 

2) Halvering van de Tweede Kamer 

3) Opheffing van tuchtwetgeving in welke vorm dan ook

4) Het schrappen van de verplichte procesvertegen woordiging bij Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden ex art. 133 Rv en alle aanverwante artikelen waarmee volstrekt mondige burgers onmondig en handelingsonbekwaam worden gemaakt. 

5) het in zīn geheel schrappen van de advocatenwet die geheel ten laste van de rechtszekerheid van de burger werd geschreven ter bevrediging van de financiŽle onbegrensde vraatzucht van het advocatengilde.

6) Afschaffing van het fenomeen Raadsheer/ Rechter Plaatsvervangers in zijn huidige vorm

7) Uitsluitend beroepsrechters zonder bijbanen

8) Afschaffing van het Leger en een absoluut verbod op het tentoonstellen en /of verkopen van Wapens op Nederlands grondgebied

9) Geen beslissingsbevoegdheid over Oorlog door Nationale Politici

10) Geen socialisering van verliezen via privatisering

11 ) Preventieve Criminaliteitsbestrijding door : Het verhogen van het minimum inkomen voor alle burgers met 20 % . Voor hen gratis openbaar vervoer en afschaffing van BTW op de eerste levensbehoeften. Voorts geen eigen bijdrage ziekenfonds wel versnelde Renovatie van achterstandswijken met betaalbare woningen.

12 ) Het opleggen van Boetes naar draagkracht 

13 ) Reorganisatie van het Gevangeniswezen, waarbij het leven buiten de Gevangenis behoudens de daar aanwezige corruptie zo goed mogelijk wordt nagebootst en de inhoud van de Celruimte een afspiegeling vormt die samenleving, voor dat er ooit nog één cel bij wordt gebouwd.

14 ) Een juridisch Status ter bescherming van dieren tegen geestelijk onvolwaardigen in die zin dat op dierenmishandeling exact de zelfde straffen worden gesteld als op het mishandelen van burgers. 

15) Tegen de Europese Grondwet en Uitbreiding van de Europese gemeenschap 

16) Kerk en Staat strikt gescheiden

17 ) Totale reorganisatie en zuivering van de Rechtelijke Macht, waarbij zoveel mogelijk technische middelen worden ingezet, waar mogelijk. 

18 ) Het afschaffen van administratieve kosten, handtekeningen verzamelen en/of anderszins verhogende drempels om het Passieve kiesrecht te ondergraven. 

19 ) Invoering van Kamerzetel 151 en  Referendum zonder Statistische drempels. 

20) Goede opvang voor verslaafden en daklozen, met behoud van minimum inkomen. 

21 ) Renovatie van de verouderde Faillissement Wet, zodanig dat toegang tot de Rechter ook voor gefailleerde onder alle omstandigheden mogelijk blijft. 

22 ) Wetgeving tegen ongewenste reclame

13 ) Tegen confrontatie met de Politie op welk een wijze dan ook,  zonder dat de betrokkene formeel kan worden aangemerkt als verdachte in de zin van art. 27 Sv 

14 ) Ambtseden vervangen door zeer zware minimum straffen voor ambtelijke corruptie  c.q. ongewenste belangenverstrengeling bij de rechtspleging minimaal tien jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor leden bij Zittende en Staande Magistratuur die zich als Topjuristen  hebben ingelaten met ambtelijke corruptie door in strijd met de objectieve normen van de Hoge Raad hun ondeugdelijke beslissingen te motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridische volstrekt onvolwaardig niveau en/of andere wijze het formele procesrecht zowel Civielrechtelijk als strafrechtelijk op straffe van nietigheid der procedure inclusief de openbaarheid  in acht te  nemen op ongekende wijze hebben geschonden. 

15) Geen Hypotheek aftrek voor woningen boven de driehonderdduizend euro 

16) Geen AOW voorziening voor Miljonairs

17) Afschaffing van het Erfrecht boven één miljoen euro 

18) Geen belasting vrijstaat voor de Oranjes op Nederlands grondgebied

19 ) Betaalbare bejaarden zorg en scholing voor allen op Nederlands grondgebied 

20 ) Aanpassing van art. 120 Grondwet in die zin, dat de Rechter de Formele Wet daaraan mag toetsen. 

21 ) Een schandpaal voor de Juridisch/politieke kaste die zich hebben ingelaten met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen er daarbij vanuit gaande gelet op de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet en hun maatschappelijke status hun pakkans vrijwel nihil zou zijn bijvoorbeeld op onderstaande wijze uit preventieve overwegingen  c.q. ter waarschuwing van de Bevolking, voorzover zij nog niet voor de hen gepleegde aanrandingen van Vrouwe Justitia ten laste van het aanzien van een behoorlijke rechtspleging  c.q. de rechtszekerheid van de burger strafrechtelijk ter verantwoording zijn geroepen. 

22 ) Een noodfonds van tweehonderd miljoen euro, waaruit de benadeelden van opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwalingen als gevolg van ongewenste belangenverstrengelingen kunnen worden gecompenseerd. 

23) Geen huisuitzettingen ter compensatie van schulden, voordat formeel / feitelijk vaststaat, dat kredietverstrekker voor de volle 100% aan zijn zorgplicht heeft voldaan en/of de betrokkenen niet het slachtoffer zijn geworden van falend sociaal economisch overheidsbeleid.

  Tableau de la troupe van corrupte rechters, juristen, advocaten, politici
 • Tableau de la troupe van corrupte rechters, juristen, advocaten en Politici
  Zie ook Antecedentenregister Rechterlijke Macht en
  het rapport uit 1996: Integriteit Rechterlijke Macht
 • De wereld verklaard over rechtspraak

  Inzake : lijst corrupte personen
  * Corrupte leden bij de Zittende en Staande Magistratuur en advocatuur

  Rechters / plaatsvervangers zijn :

  Mr. Jhr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mr. Eveline van Schaardenburg, voorz. Meervoudige Strafkamer, Ressort Amsterdam
  Mr. J. Bosma, rechter-plaatsvervanger Ressort Amsterdam
  Mr. Max van Praag Sigaar, rechter-plaatsvervanger Ressort Amsterdam
  Mr. A.H. van Delden, voorzitter Vereniging voor de Rechtspraak, 's-Gravenhage
  Mr. Wederven, voorzitter Strafhof Meervoudige Strafkamer, Ressort Amsterdam
  Mr. Fleers, Raadsheer-plaatsvervanger bij het Strafhof, Ressort Amsterdam
  Mr. Schrage, Raadsheer-plaatsvervanger bij het Strafhof, Ressort Amsterdam
  Mr. C. Von Meijenfeldt, rechter, Ressort Amsterdam
  dhr. Mr. K. de Vries Vice-president Gerechtshof 's-Gravenhage

  Openbaar ministerie zijn:

  De Drie van Den Haag            

  Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn,
  voorzitter College Procureurs-generaal, 's-Gravenhage
  Mr. D.W. Steenhuis, lid College van Procureurs-generaal
  J.A. Hulsenbeck, lid College van Procureurs-generaal
  Mr. A.J.M. Kaptein, Advocaat-generaal, Gerechtshof te 's-Gravenhage
  Mr. H.C.D. Korvinus, hoofdofficier van Justitie te 's-Gravenhage
  Mr. H.C.D. Korvinus, Hoofdofficier van Justitie, Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mr. Wittop Koning, Advocaat-generaal, Gerechtshof 's-Gravenhage
  Mr. Kaptein Advocaat-generaal, Gerechtshof 's-Gravenhage 

  Advocaten zijn :

  Mr. Max Rood, Deken te Amsterdam
  Mr. P.M.J. Schoenmaeckers, advocaat te Amsterdam
  Mr. J.B.A.M. Groenendaal advocaat te Amsterdam
  Mr. Mevr. van Dijk-Karsten, advocate te Amsterdam
  Mr. P. Maut, cassatieadvocaat te 's-Gravenhage
  Mr. Reinders Volmer, advocaat te Amsterdam
  Mr. E.P.M. ter Hark, advocaat te Amsterdam
  Mr. J.P. Vreeken, advocaat te Amsterdam

  Politici:

  Mr. Jan de Wit (SP)
  Jan Marijnissen (Fractievoorzitter SP)
  Weisglas, voorzitter Tweede Kamer
  J.P. Balkenende Minister-president
  Piet Hein Donner (Minister van Justitie)
  Wouter Bos (fractievoorzitter PvdA)
  Boris Dittrich (fractievoorzitter D'66)

  Deze boven vernoemde personen mogen allen een poging ondernemen om een Rechtszaak te starten met het doel om van deze lijst af te komen, maar bedenk dan wel dat er wat beerputjes klaarliggen. Succes dames en heren. Want geachte medeburgers, opgepast: De bovenstaande juristen en politici zijn ondanks hun ambtseden, ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde, gemiddeld minder betrouwbaar dan een junk die moet scoren zodat Burgerlijke  Rechten op Nederlands grondgebied kunnen worden versjachert aan de hoogste bieder alsof ware het schroot! Waarbij via de commerciŽle advocatuur via het fenomeen Rechter/Raadsheer plaatsvervanger veelvuldig en op bestelling ter laste van een behoorlijke procesgang opzettelijk ernstige Gerechtelijke dwalingen worden uitgesproken!

  De Corrupte Gevestigde Orde Wankelt op haar Grondvesten

  Op Twee Vandaag (25 juli 2005): Nederlandse Staat aangeklaagd bij VN. Drie Nederlandse burgers hebben zich bij de Verenigde Naties in GenŤve beklaagd over het rechtssysteem in ons land. Zij zouden benadeeld zijn bij hun zaak door partijdigheid. De vraag is nu of nevenfuncties van rechters de onpartijdigheid van de rechtspraak in gevaar brengen. De klacht bij het mensenrechtencomité van de VN rakelde de discussie op over het bijklussen van rechters in hun vrije tijd. Veel rechters in Nederland hebben nevenfuncties, bijvoorbeeld bij bedrijven of overheidsinstellingen. Prof. T. Tak deed groot onderzoek. John Sanders diende met twee anderen de klacht in bij de VN.

  De initiatiefnemers van de klacht bij de Verenigde Naties hebben besloten een vereniging op te richten, waarvoor serieuze klokkenluiders/wetenschappers zich kunnen aanmelden. Met name klokkenluiders die door hun ervaring en zaak met de daaruit voortkomende kennis (die wetenschappelijk gestaafd is) de verandering in het rechtssysteem ten goede willen bewerkstelligen. De lijst van deelnemers wordt later bij de SDN gepubliceerd. Na de oprichtingsvergadering zal de ledenlijst openbaar worden.

  Zie ook de bijdragen van prof. dr. ir. Anton F.P. van Putten, en drs. N.C. Burhoven Jaspers,  en Mr. Paul Ruys, en K.H. de Werd, en H. Teernstra, en J. Veldhuis, en R.M. Brockhus, en Ad van Velsen, en Arnold van der Voort, en Paul Quekel, en diverse video's en interviews bij de SDN

  Het verzet tegen de juridisch/politieke kaste, ( lees de Corrupte Gevestigde Orde) groeit met de dag. De Haagse Toneelspelers, trachtten via het negeren van deze signalen uit de samenleving en indoctrinatie via éénrichtingverkeer in de hen ter beschikking staande Media tijdens de verkiezingen Bijltjes dag nog te voorkomen, waaruit moge blijken dat zij uit de Geschiedenis niets hebben geleerd. De burgers zijn voor hen te mondig om hun arglistig bedrieglijk toneelspel niet te doorzien, bijvoorbeeld ing. Ad van Rooij, die de grootste Milieuzwendel uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis als klokkenluider op uiterst bekwame wijze publiekelijk heeft aangekaart, hetgeen u geachte Medeburgers uit het onderstaande moge blijken. 

  De Revolutionairen vinden zij daar bij op hun weg immers een Volk dat de huidige Corrupte Gevestigde Orde in juridisch/politieke functieīs accepteert, heeft geen recht van klagen indien het door hen wordt geknecht en onteert. Dan dooft het licht voor ons allen. Verzet is derhalve geboden, waarvan akte! Sluit u geachte Medeburgers zich derhalve aan bij de Revolutionairen en stuur daarmede het Haagse Toneel compleet met haar waarden en normen  die zijn gefundeerd op arglistig bedrog ter Volksverlakkerij definitief naar huis.

   Desnoods vragen wij aan de Marine om de Tweede Kamer schoon te vegen en hetgeen ze daar aantreffen ter berechting uit te leveren aan het bevoegde gezag. In 1970, hebben zij de Damslapers bij het Nationaal monument verjaagd dus waarom niet de Haagse Toneelspelers die zich via collusie met de Macht uit primitieve overwegingen,  tegen de bevolking hebben gekeerd en zodoende de Staat der Nederlanden in een Totalitaire ambtelijke Dictatuur hebben doen wegglijden.

  Persberichten 2005 van Hoogleraar Twan Tak (Universiteit Maastricht

  Tweede druk standaardwerk prof. A.Q.C. Tak 
  Nederlands bestuursprocesrecht in theorie en praktijk


  Sinds 1994 is het bij de Raad van State niet meer voorgekomen dat een burger op inhoudelijke gronden in het gelijk werd gesteld. UM-hoogleraar Twan Tak slaat alarm. "Ik ben zťťr pessimistisch. In juridische termen leven we niet in een rechtsstaat, maar in een dictatuur. Ik zie dat niet meer veranderen.


  Persbericht 24 juni 2005

   'Nederland is een dictatuur'

  Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het omvangrijke standaardwerk van prof. A.Q.C. Tak over het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. De eerste druk van het werk verscheen in augustus 2002 en veroorzaakte veel commotie. Gesteld werd dat uit diepgaand onderzoek was gebleken, dat de burger nauwelijks nog rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, met name van de Raad van State. Het boek vormde de aanleiding voor de uitspraak van de Nationale ombudsman van augustus 2004, waarbij de ministers Balkenende, Donner en Remkes werden veroordeeld wegens onbehoorlijk gedrag omdat zij de Tweede Kamer onjuist over het werk hadden geïnformeerd.

  Volgens de tweede druk is de situatie echter bepaald niet verbeterd. Grondrechten en rechtsbescherming verdwijnen steeds verder, en de politiek is onwillig daar iets aan te doen. De Staat blijkt niet reŽel meer aanspreekbaar bij misdrijven en onrechtmatige gezagsuitoefening door de overheid. In feite blijkt Nederland verworden tot een dictatuur: het predikaat rechtsstaat is niet meer op zijn plaats.

  Professor Tak (62) is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse school, die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden. Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) voorzitter van het Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. Voorts heeft hij uitgebreide praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het bestuursjuridische adviesbureau BJA.

  Persberichten 2004

  27 augustus 2004

  Bewindslieden hebben niet behoorlijk gehandeld
  Klacht prof. Tak door Nationale Ombudsman gegrond verklaard

  De Nationale Ombudsman heeft op 24 augustus jl. de klacht van prof. Mr. A.Q.C. Tak, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM), gegrond verklaard. De klacht van Tak had betrekking op de afhandeling van vragen van Tweede Kamerlid De Wit door premier Balkenende en de ministers Remkes en Donner naar aanleiding van Tak's tweedelige, wetenschappelijke werk over het Nederlands bestuursprocesrecht. 

  Het onderzoek van de hoogleraar wees uit dat van enige rechtsbescherming van betekenis van de burger tegen de overheid in ons land geen sprake meer is, waardoor wij geen aanspraak meer kunnen maken op de status van rechtsstaat. De bewindslieden beweerden bij de beantwoording van de vragen van De Wit dat Tak' s conclusies gebaseerd zouden zijn op impressies en niet zouden zijn onderbouwd met sociaal-wetenschappelijk en/of bestuurskundig empirisch onderzoek.

  Prof. Tak is bijzonder verheugd over de uitspraak van de Nationale Ombudsman. De uitspraak bevestigt zijns inziens dat de drie bewindslieden onterecht zijn wetenschappelijke integriteit hebben aangetast. Bovendien is Tak van mening dat na deze uitspraak de resultaten uit zijn onderzoek niet meer kunnen worden genegeerd. Hij hecht hier grote waarde aan temeer daar na onmiddellijk protest van zijn zijde de bewindslieden jarenlang in de afwijzing hebben volhard en inmiddels door de minister van Justitie beslissende keuzes zijn gemaakt, waardoor de door Tak aan de kaak gestelde situatie is bestendigd.

  Er is volgens de hoogleraar steeds ernstiger sprake van een alarmerende situatie rond het systeem van rechtsbescherming van de burger tegen de overheid, zoals hem inmiddels gebleken is uit het voortgezette onderzoek voor de tweede druk van zijn werk. Hij hekelt de formulierencontrole waarbij het belang van de burger die bezwaar of beroep heeft aangetekend, volledig naar de achtergrond is verdwenen. Deze formalistische benadering lijkt meer op een spelletje "tikkertje af" dan dat er daadwerkelijk wordt gewaakt over individuele rechtsposities van burgers tegen overheidsbestuurders. De schuld hiervoor ligt vooral bij de Algemene wet bestuursrecht en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als (mede) hoogste bestuursrechter.

  Het wetenschappelijk onderzoek van Tak is in augustus 2002 gepubliceerd in een lijvige studie naar het Nederlandse bestuursprocesrecht (uitgeverij Sdu). Naast zijn hoogleraarschap aan de UM is Tak al tientallen jaren (plaatsvervangend) raadsheer in de Centrale Raad van Beroep te Utrecht en raadsman van het professionele bureau Bestuursjuridische Advisering te Meerssen. Prof. Tak heeft naam opgebouwd als expert op het terrein van privaatrechtelijk handelen van de overheid en is kenner bij uitstek van het bestuursprocesrecht. Hij staat met name bekend als de grondlegger van de "Maastrichtse School", die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden.

  Noot voor de pers:
  Voor een toelichting is prof. Tak bereikbaar via tel 043- 3883267 en 043-3581008. De afdeling Communicatie van de UM is bereikbaar via 043 388 2044. Voor urgente zaken buiten kantooruren 06-4602 4992. Mailto: pers@bu.unimaas.nl. De persberichten van de UM staan op Internet www.pers.unimaas.nl.

  Persberichten 2003

  31 maart 2003

  Prof. Tak beschuldigt kabinet van misleiding Tweede Kamer
  In reactie op beantwoording kamervragen naar aanleiding lijvige studie

  Het kabinet heeft de Tweede Kamer vorig najaar opzettelijk onjuist geïnformeerd over het onderzoek dat de Maastrichtse hoogleraar staat- en bestuursrecht prof. Mr. A.Q.C. Tak heeft gedaan naar de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid.

  Prof. Tak zegt dat hij tot geen andere conclusie kan komen aangezien het kabinet volhardt in zijn eerder gedane onjuiste mededelingen. "Die (bewuste misleiding) is vooral daarom zo ernstig, omdat zij de harde conclusies ontkent van een zware wetenschappelijke studie, die met tal van feiten uitwijst dat regelmatig sprake is van schending van wetsvoorschriften die de burger bescherming moeten waarborgen tegen de overheid. 

  U (Balkenende) wijst, zonder enige feitelijke weerlegging, deze rapportage van de hand. (...) Heb ik tot op heden deze misleidende voorstelling van zaken, zoals u die ook aan de volksvertegenwoordiging heeft gedaan, opgevat als gevolg van slordig kennisnemen van mijn studie, nu blijkens uw recent schrijven mijn werk grondig door u is doorgenomen, kan ik niet anders concluderen dan dat deze valse voorstelling opzettelijk is gedaan - en thans herhaald", schrijft prof. Tak in een open brief gericht aan demissionair premier Balkenende.

   

  Foto's: Waarden en normen om op te zeiken !

        Foto J.W. Remkes

  Balkenende        Donner        Remkes

  Bovenstaand trio, heeft zelfs de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd om de integriteit van Professor Twan Tak te kunnen aantasten. Bij ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke Controle weet dit crimineel Trio zich te handhaven. ondanks dat zij door de Nationale Ombudsman voor onbehoorlijk gedrag werden veroordeeld. Wat de Revolutionairen betreft: 

  Vereist het herstel van de democratische rechtsstaat, dat bovenstaande Dictators  c.q. Staatsvijanden dan wel de Verkrachters van Vrouwe Justitia  in overtreffende trap, ten spoedigste via bijltjes dag in het stemhokje of door de Nederlandse Strijdkrachten uit het Parlement worden gejaagd. 

  Vervolgens ter berechting,  overgedragen aan het daartoe bevoegde gezag en het Internationale Gerechtshof, gelet op de wijze waarop zij bij ontstellend gebrek aan Journalistiek / politieke Controle de Staat der Nederlanden buiten de VN en het Internationale Strafhof om op grond van valse argumenten waarmee zij ten behoeve van de Wapenhandel en/of strik persoonlijk belang vrijwel over de gehele Wereld als schoothondjes van Bush op elk door hen gewenst moment Oorlog kunnen voeren zonder formele Oorlogsverklaring in Oorlog heeft getrokken. 

  En daarmede het welzijn en de veiligheid van allen op Nederlands grondgebied,om vervolglens onder de valse vlag van Terroristen bestrijding, aantasting van de Vrijheid van meningsuiting, uitbreiding van de Gewapende Macht en hun bevoegdheden en ambtelijke corruptie in overtreffende trap met name bij de Rechtspleging,  de Staat der Nederlanden definitief te doen wegglijden in een Totalitaire ambtelijke dictatuur!  

  Een Bevolking, die dit soort volstrekt onbetrouwbare lieden in juridisch/bestuurlijke functieīs op welk niveau dan ook accepteert, heeft geen recht van klagen indien het door hen wordt geknecht of onteert, dan dooft uiteindelijk het licht! Voor ons allen, waarvan akte!

  Prof. Tak publiceerde eind augustus 2002 een lijvig rapport naar het Nederlands bestuursprocesrecht. Hij concludeerde daarin onder meer dat het systeem van rechtsbescherming van de burger tegen de overheid alarmerende vormen heeft aangenomen. De schuld hiervoor ligt volgens Tak vooral bij de Algemene Wet Bestuursrecht en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als (mede) hoogste bestuursrechter.

  Het SP-Tweede Kamerlid De Wit kreeg op vragen hierover kort na de publicatie van de verantwoordelijke bewindslieden het antwoord dat "Prof. dr. A.Q. Tak geeft ook aan dat zijn oordeel is gebaseerd op impressies en niet is onderbouwd met sociaalwetenschappelijk en/of bestuurskundig empirisch onderzoek." Volgens Tak ging het hier enkel om een verwijzing in de studie naar een eerder door hem gedane uitspraak, terwijl de 1.200 pagina's tellende studie met ruim 4.000 voetnoten juist bol staat van de wetenschappelijke bewijzen voor zijn stelling. Prof. Tak beschuldigde het kabinet op grond daarvan van het onjuist informeren van de kamer en het aantasten van zijn wetenschappelijke reputatie.

  In een brief van medio maart aan prof. Tak schrijft demissionair minister Remkes van Binnenlandse Zaken namens premier Balkenende dat hij in de studie tevergeefs heeft gezocht naar "een passage waarin Uw stellingen (van Tak) over de Raad van State met kwalitatieve gegevens worden onderbouwd." Minister Remkes ziet derhalve geen aanleiding voor de door Tak gevraagde genoegdoening voor de aantasting van zijn integriteit als wetenschapper.

  In zijn open brief geeft prof. Tak nogmaals expliciet aan dat het standpunt van het kabinet nog steeds niet steunt op de feiten zoals die in de studie door hem worden aangevoerd. Prof. Tak verbindt daar thans de conclusie aan dat het kabinet de kamer opzettelijk onjuist heeft geïnformeerd bij de beantwoording van de vragen van De Wit.

  19 september 2002

  Tak beschuldigt kabinet van aantasting wetenschappelijke integriteit
  Naar aanleiding van beantwoording van kamervragen

  Hoogleraar staats- en bestuursrecht prof. Mr. A.Q.C. Tak, verbonden aan de Universiteit Maastricht (UM), is laaiend op premier Balkenende en de ministers Remkes (binnenlandse zaken) en Donner (justitie) naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen van SP-Tweede Kamerlid De Wit.

  In een open brief aan het kabinet schrijft Tak vandaag dat hij zich ernstig aangetast acht in zijn integriteit als wetenschapper. In de beantwoording van de vragen van De Wit inzake de wijze waarop de Raad van State invulling geeft aan de zijn rechtsprekende functie, schrijven de bewindslieden onder meer: "Prof. dr. A. Tak geeft ook aan dat zijn oordeel is gebaseerd op impressies en niet is onderbouwd met sociaalwetenschappelijk en/of bestuurskundig empirisch onderzoek."

  Daarover schrijft Tak in de open brief: "Ik acht dit antwoord aan een kamerlid zonder meer onjuist en misleidend. 1200 pagina's wetenschappelijke bevindingen, met meer dan 4000 voetnoten (...) worden er door veronachtzaamd. Deze bewering loochent mijn studie en bewijst dat daar geen kennis van werd genomen alvorens te antwoorden." Volgens Tak is de bewuste passage overgenomen uit een artikel van zijn hand in het Nederlands Juristenblad van 1999, waarnaar hij in zijn studie heeft verwezen.

   

  Persberichten 2002

  7 augustus 2002

  "Rechtsbescherming burger tegen overheid verdwenen"
  Hoogleraar staats- en bestuursrecht Tak:

  Het systeem van rechtsbescherming van de burger tegen de overheid heeft alarmerende vormen aangenomen. Er is sprake van een formulierencontrole waarbij het belang van de burger die bezwaar of beroep heeft aangetekend, volledig naar de achtergrond is verdwenen. Deze formalistische benadering lijkt meer op een spelletje "tikkertje af" dan dat er daadwerkelijk wordt gewaakt over individuele rechtsposities van burgers tegen overheidsbestuurders. De schuld hiervoor ligt vooral bij de Algemene wet bestuursrecht en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als (mede) hoogste bestuursrechter.

  Prof. Tak constateert dat de mogelijkheden zijn toegenomen om burgers een uitspraak te onthouden wanneer ze in bezwaar of beroep procedurefouten hebben gemaakt. "Als men er al in slaagt deze dodelijke ontvankelijkheidsvalkuilen te vermijden, moet men bedacht zijn op een volledig respecteren door de rechters van alle bestuurlijke oordelen en keuzes. Alleen bij onmiskenbare inbreuken op de wet kan nog worden gerekend op enig succes." Maar zelfs in zulke gevallen is volgens prof. Tak bijna altijd sprake van een Pyrrusoverwinning. "Wat volgt is slechts een formele vernietiging, waarna het bestuur een nieuw besluit mag nemen, dat in vele gevallen inhoudelijk gewoon hetzelfde is en dat dan wel door de rechters wordt geaccepteerd. Van een daadwerkelijke vaststelling en bescherming van de rechtspositie van de eiser is - buiten die gevallen waarin de wet gewoon de uitslag dicteert, zoals bij belastingen en uitkeringen - vrijwel nooit sprake."

  De kritiek van prof. Tak richt zich vooral op de Raad van State, waarvan de afdeling bestuursrechtspraak in hoogste ressort oordeelt over de meeste bestuursrechtelijke aangelegenheden. "Deze instantie is primair een adviseur van de overheid. Voor de benoeming van de leden van de Raad van State inclusief de afdeling Bestuursrechtspraak blijkt zelfs een juridische opleiding niet nodig. Zij bekijken de hen voorgelegde zaken puur met een bestuurlijk oog." Volgens Tak kan de uitslag van iedere procedure dan ook worden voorspeld aan de hand van twee maatstaven: 1. bevestiging van de gevestigde orde en 2. het vermijden van iedere eigen verantwoordelijkheid door de rechter.

  Persberichten van Prof. Tak van de Universiteit Maastricht
  Brief aan Prof. Tak van St. tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Hom, Nunhem te Buggenum
  De verbijsterende conclusie van Prof. Tak over de Raad van State
  Hoogleraar Twan Tak (Universiteit Maastricht slaat alarm
  Maar ook de heldere analyse van Prof. Bovenkerk (criminoloog) over collusie.   Foto van Karel

  De poppenkast van Professor Poppe!  Ondanks de media-aandacht waren er slechts een vijftiental burgers aanwezig. Onder de stelling op het presentatiescherm "Heeft rechtspraak een abonnement op mislukkingen?" zaten een vijftal Hoogleraren in het panel. De toehoorders waren gelokt onder de valse vlag dat zij mochten deelnemen aan een discussie over het functioneren van de rechtspleging. De stelling was "Is de rechtspraak geabonneerd op mislukkingen" is op zich al juridische onzin. Immers: De rechtspraak is het eindproduct van de Zittende en Staande Magistratuur en de advocatuur, en is dus als zodanig geen rechtspersoon die overeenkomsten kan afsluiten. professor Poppe die door mij daarop werd aangesproken zei mij dat hij die tekst op het presentatiescherm niet zelf had bedacht, maar deze was wel voorbereid door de juridisch hoogleraar die zijn voordracht zou houden. Wat heet voordracht, veel meer dan wat oppervlakkig gezwets wist er uit zijn mond nauwelijks te ontsnappen.

  De voorzitter van het forum zat voortdurend met haar vinger op de knop van de microfoon voor het geval er aan het forum slimme vragen zouden worden gesteld. Allereerst gaf zij professor Poppe het woord. Nadat deze was uitgejengeld over de meldklok in de meldkamer (die niet gelijk liep) en gewichtig liet weten dat dit hem eigenlijk verbaasde, begon hij zijn verhaal, waarbij hij met geen woord repte over de integerheid bij justitie. Omdat hijzelf bij dat corrupte systeem hoort en het derhalve omarmt, kreeg zijn collega hoogleraar het woord. Die begon al bij de aanvang met de mededeling dat hetgeen wat ter sprake kwam niet viel onder zijn specialiteit.

  Welnu dat had hij niet behoeven zeggen, immers dat bleek overduidelijk uit hetgeen uit zijn inbreng. Ik vroeg hem dan ook waarom heeft u dan plaatsgenomen in dit panel? Immers, dat u het aan kennis van zaken ontbreekt, dat is mij wel gebleken uit uw betoog. Hijzelf bleef het antwoord schuldig, echter de voorzitter een vrouwelijke hoogleraar voelde zich geroepen om haar collega in bescherming te nemen. Dat zei zij ook met zoveel woorden, en ik citeer: "Ik moet toch mijn collega tegen deze aanval op hem in bescherming nemen". Kennelijk is de emancipatiedrift bij genoemde freule zo sterk ontwikkeld dat hij dat als man zijn eer en goede naam niet zelf mocht verdedigen.

  Welnu, zij nam daadwerkelijk de verdediging op zich en kreeg daarbij onmiddellijk kramp in haar vinger die op de knop van de microfoon zat; de censuurknop om wel te verstaan. Het hele gebeuren had dan ook in het geheel niets van doen met discussiëren over het functioneren van de rechtspleging. Integendeel, er bleek slechts éénrichtingverkeer geregeld te zijn door de krampachtige vinger van de voorzitter op de knop van de microfoon. Professor Poppe had het vervolgens over de fouten bij Justitie, maar dat was volgens hem geen reden om Justitie niet ter vertrouwen immers fouten zijn menselijk nietwaar? Ik reageerde daarop met de mededeling: Uw collega professor Tak heeft in de media kenbaar gemaakt, dat er in Nederland geen sprake meer is van objectieve rechtspraak, zodat wij thans leven in een dictatuur. Ik kan die opvatting ten zeerste delen, wat is uw standpunt daarin?

  Daar was professor Poppe het helemaal niet mee eens. Dat valt volgens hem onder de noemer foutjes die gemaakt kunnen worden. Daarom behoeft men volgens hem nog niet Justitie te wantrouwen. Ik besloot hem vervolgens wat meer uit de tent te lokken te meer omdat ik onlustgevoelens in mij voelde opborrelen als gevolg van zijn oppervlakkig gezwets door een juridisch hoogleraar, wat ik als aanranding van een gezonde geest ervoer! Ik liet hem dan ook weten, dat het college van Procureurs-generaal, de Minister van Justitie en de Nationale Ombudsman op 23 juli en 13 november 2003 onder mijn juridische dwang genoodzaakt waren te bekennen dat de officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv volstrekt heeft genegeerd. Dit door deze bevelen in strijd met de Formele Wet (met name art. 246 Sv, de Grondwet en Internationale verdragen) ter verjaring op te leggen. Zodoende heeft deze ter aanranding van een behoorlijke procesgang plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en van de Zittende Magistratuur. In dat geval is ons rechtssysteem, voorzover nog aanwezig, compleet failliet?

  Professor Poppe zei: "Ja een foutje kan altijd wel gemaakt worden!" Dus ik vroeg hem: "Dus u noemt het feit een foutje, dat de officier van Justitie als Wetshandhaver ex art. 4 Ro haar eigen nest zo bevuilt? juist omdat zij formeel de stelling betrekt, dat het veelvuldig plegen van meineed, ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr, niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd. En zelfs als daartoe drie bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van het delict door de officier van justitie volstrekt worden genegeerd; c.q. heimelijk in strijd met art. 246 Sv ter verjaring worden opgelegd.

  professor Poppe kon of wilde daar geen antwoord op geven. Dus kreeg de voorzitter wederom acuut kramp in haar vinger die zich op de censuur knop bevond. Zij liet daarbij weten: "helaas wij hebben nog maar vijf minuten over, de volgende vraagsteller is aan het woord". Mij resteerde nog slechts erop te wijzen dat professor Poppe de door mij aan hem gestelde vragen niet had beantwoord. En de volgende vraagsteller bleek zo slim dat de kramp uit de vinger op de censuurknop onmiddellijk verdween. Dat bleek ook uit het juridisch niveau van de discussie die tot een gemiddeld kroegniveau afzakte. Mijn ergernis daarover deed mij dan ook besluiten onmiddellijk op te stappen!

  Wat zijn dit voor profesoren? Zij zijn de tegenpool van een eervol man als professor Tak. Eigenbelang en niets anders dan dat heeft slechts hun interesse! Dit terwijl het toch juist aan de intellectuelen is om tijdig te waarschuwen tegen het aanstormend onheil, namelijk een totalitaire ambtelijke dictatuur! Daardoor kunnen burger zich niet of nauwelijks nog tot de Rechter wenden, of hij/zij wordt vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met zeer ongewenste belangenverstrengeling via het fenomeen van rechter- en raadsheerplaatsvervanger. De waarden en normen van professor Poppe, vertegenwoordigen dan ook die van de kliek Balkenende. Kortom waarden en normen die zo een smerige zijn dat het niet eens verantwoord is om daarop te zeiken. Tot zoverre de poppenkast van professor Poppe!

  Professor Tak onderscheidt zich van zijn collega-professor Poppe in positieve zin, door publiekelijk alarm te slaan over datgene waarover professor Poppe en zijn soort ter opoffering van het algemeen belang uit primitieve overwegingen zwijgen als het graf! Hij waarschuwt er als juridisch hoogleraar al geruime tijd voor, dat er in Nederland niet meer objectief recht wordt gesproken, zodat wij ons nu al bevinden in een dictatuur. Hij staat hier niet alleen, immers de Openbare Aanklager bij de Bijzondere rechtspleging waarschuwde hier al jaren geleden voor. Voor kort nog is Procureur-generaal Mr. Korvinus afgetreden, omdat zij het niet langer aandurfde nog verantwoording te nemen voor de huidige gang van zaken bij het OM. Zij vreesde dat het OM c.q. de Gewapende Macht na de laatste reorganisatieronde, waarbij het autonome beslissingsrecht over het strafrechtelijk vervolgen van delicten werd gecentraliseerd tot slechts enkele personen, te weten het college van Procureurs-generaal en de Minister van Justitie, wel eens in verkeerde handen zou kunnen vallen indien dezen zich zouden inlaten met verkeerde vrienden; nog daargelaten of genoemde enkelingen zelf wel deugen.

  "U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben, dat dit signaal niet tijdig zal worden gehoord.", aldus genoemde magistrate in de media!

  Welnu: de openbare aanklager bij de Bijzondere rechtspleging en genoemde procureur-generaal hadden een zeer voorzienige blik. Immers, de waarschuwingen van hen en van professor Tak zijn volkomen terecht gebleken. Het OM zelf en haar juridisch verantwoordelijke minister zijn zelf tot in hoogste instantie betrokken bij juridische en milieucriminaliteit, wat met name uit de affaires van Karel de Werd en Ad van Rooij onomwonden blijkt. Bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle als gevolg van collusie met de macht, is het zelfreinigend vermogen bij het OM vrijwel nihil gebleken. De burger wordt daardoor bij het door het OM gemaakte fouten geconfronteerd met een meerkoppig totaal gewetenloos juridisch en politiek monster. Daarvan is de psyche zo ernstig verwoest, dat bij al dan niet bewust gemaakte fouten als vast beleid wordt besloten dat de benadeelde maatschappelijk, psychisch en financieel ten gronde dient te worden gericht. Daartoe wordt door het OM de administratie die geheel ten onrechte aan hen is toevertrouwt in zijn volle omvang tegen de burger ingezet.

  De ambtelijke dictatuur van vandaag is slechts een overgangsfase naar een totalitaire ambtelijke dictatuur. Professor Tak vreest dat hieraan niets meer valt te veranderen en ik onderschrijf die vrees. Immers, de situatie op Nederlands grondgebied stinkt vele male erger dan men ooit zou durven vermoeden. Zoals gezegd, het is nu al zo dat de burger zich in strijd met de Formele Wet, de Grondwet en Internationale Verdragen niet/of nauwelijks nog tot de rechter of Nationale Ombudsman kan wenden, zonder vrijwel direct met ongewenste belangenverstrengeling te worden geconfronteerd. En toch zullen wij ons daartegen moeten blijven verzetten, want wanneer men corrupte juristen en politici in juridisch-politieke functies, waar dan ook en/of op welk niveau dan ook accepteert, dan heeft men geen recht van klagen indien men door hen wordt beroofd, geknecht en onteerd. Dan dooft het licht voor ons allen tot ver in volgende generaties, waarvan akte!

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam

  d.d. 15 oktober 2005

   

  De Klokkenluiders/Revolutionairen

  Haagse Toneelspelers Wij komen er aan !

   

   

  Controle op de Rechtspleging

  Op 17 augustus 2004, hierboven afgebeelde burgers zich naar de Rechtbank om de ambtelijke corruptie bij de rechtspleging te archiveren. Het resultaat was verbluffend. De Officier van Justitie had voor de aanvang van de zitting met een handelingsonbekwame/demente? Kantonrechter geregeld, dat zijn vordering tot Gijzeling aan hem zonder enige vorm van deugdelijke procesvoering zou worden toegewezen. 

  Nadat hem dit niet lukte anders dan door eigen toedoen, verduisterde hij in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de Griffier M.L.K. van Hilst het Proces-verbaal van de zitting en de schriftelijke uitspraak van de Rechter, kortom het complete rechtsgeding en evenzeer weigerden zij er formeel akte van te nemen, dat de benadeelde van voorgaand mindersociaal onwettig gedrag volstrekt rechtmatig daartegen beroep wenste in te stellen bij de Rechtbank. 

  Vervolgens schreven genoemde togacriminelen het door hen uitverkoren slachtoffer aan middels de mededeling, dat de Kantonrechter in zijn aanwezigheid op 17 augustus 2004 zeven dagen gijzeling heeft afgegeven. Dit op gespannen voet met de feitelijke waarheid 

  Aldus pleegden beiden valsheid in geschrifte op grond waarvan genoemde mindere officier van justitie bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren daadwerkelijk aan de Gewapende Macht het bevel gaf om tot arrestatie van hun slachtoffer - lees tot illegale strafrechtelijke vervolging  c.q. onrechtmatige vrijheidsberoving over te gaan, hetgeen hen niet is gelukt anders dan door eigen toedoen! 

  Ondanks dat het Parket Amsterdam vervolgens onder dwang van het door hen uitverkoren slachtoffer heeft moeten bekennen dat er formeel nimmer op 17 augustus 2004 een Machtiging tot gijzeling door de Rechter in aanwezigheid van gedaagde werd afgegeven, weigert de hoofdofficier van Justitie Mr. Leo de Wit ondanks daartoe verzocht voorzover nodig gesommeerd op straffe van rechtsgevolgen formeel kenbaar te maken dat de illegale strafrechtelijke vervolging met onmiddellijke ingang wordt beŽindigt. 

  De benadeelde is inmiddels evenals Anna Frank in 40/45 voor de Politie ondergedoken, waarbij hij zich een vuurwapen heeft aangeschaft om de hem rechtens toekomende individuele vrijheid desnoods gewapenderhand te kunnen verdedigen! Als gevolg van valse Toga solidariteit heeft het beoogde slachtoffer geen wettelijke bescherming eenvoudig omdat de controle op het strafrechtelijk vervolgingsbeleid van het OM door de Zittende Magistratuur het volledig laat afweten evident aan het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op het veelal decadent functioneren van de Zittende en Staande Magistratuur althans het malafide deel daarvan.

   

  Volgens het dagblad de Telegraaf, dat een verschijningsverbod kreeg opgelegd van dertig jaar vanwege gevoerde Nazi Propaganda zijn zij gevaarlijk! 

  Volgens de Revolutionairen zijn zij die ter bevrediging van primitieve lustgevoelens  middels ernstig handelen en nalaten  verantwoordelijk zijn voor de volstrekt falende juridisch/politieke controle op het deugdelijk functioneren van de democratische rechtsstaat vele malen gevaarlijker immers: Zij hebben onomwonden bewezen wat zij noemen terroristische organisaties als,  de Rote Armee Fraktion bij gebrek aan beter,  wel degelijk bestaansrecht heeft  c.q. niet gemist kunnen worden immers:

   Wie anders roept de malafide leden bij de Zittende en Staande Magistratuur alsmede Advocatuur en Politici die via hun intellectueel arglistig bedrog ten laste van een behoorlijke procesgang,  c.q. de rechtszekerheid van de burgers, ontstellend veel onnodig leed veroorzaken  ter verantwoording nu alle wettelijke controle daarop als gevolg van de zeer ernstige leemtīs in de Formele Wet daarin opzettelijk tot stand gebracht, ter handhaving van een klasse justitie samenleving,  volstrekt blijkt te falen? 

  Tot zoverre de politieke  tak van de Revolutionairen. Het uitvoerend Orgaan - lees het Verzet - blijft strikt geheim gelet op de ernst en de aard van haar werkzaamheden, die er bij gebrek aan beter op zijn gericht de Zittende en Staande Magistratuur, Advocatuur en de politiek, ten behoeve van Rechtsherstel van Criminele Elementen op alternatieve wijze te zuiveren. 

  Onder Criminele Elementen wordt verstaan: Topjuristen die blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden ter aanranding van een behoorlijke procesgang  c.q. Vrouwe Justitia ambtshalve functioneren en motiveren op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, waarvan akte!

  Voorts: Politici die ondanks hun ambtseden middels ernstig handelen en nalaten ten laste van de rechtszekerheid van de burgers tot ver in de volgende generatieīs  genoemde topjuristen hun ambtsmisdrijven ongestoord laten plegen, via collusie met de huidige door en door corrupte gevestigde Orde, waarmee zij het algemeen belang  c.q. het welzijn van de burgers en hun rechtszekerheid  veelvuldig hebben opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus partij / politiek belang, waarvan eveneens akte!

  Het voorgaande wordt door de Revolutionairen en haar uitvoerende Organen opgevat als een aanval op het Democratisch rechtssysteem voorzover nog aanwezig door de huidige corrupte gevestigde Orde! ten laste van de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, tot ver in de volgende Generatieīs waarop door het Verzet, passend zal worden gereageerd!

  In de affaire Cees B die via opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwaling werd veroordeeld tot l8 jaar gevangenisstraf en TBS  daarbij daadwerkelijk vier jaar lang van zijn individuele vrijheid werd berooft, betekent dit dat de Minister van Justitie Mr. Piet Hein Donner onmiddellijk uit zijn functie dient te worden ontheven en alle betrokken leden bij Zittende en Staande Magistratuur die als topjuristen  terzake in strijd met de objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden ambtshalve hebben gefunctioneerd en gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch onvolwaardig niveau dienen te worden ontslagen en berecht inclusief alle medewerkers die van voorgaande onrechtmatige vrijheidsberoving op de hoogte waren en daarover hebben gezwegen,  zodoende zich via ernstig nalaten hebben bezondigt aan onrechtmatige vrijheidsberoving, waarvan akte! 

  De Commandant van de Nederlandse Strijdkrachten.

  Mocht het systeem te corrupt zijn om de verantwoordelijken tot verantwoording te roepen, dan dient de Commandant van de Nederlandse strijdkrachten de heer Dick Berlijn hen allen te laten arresteren en ter berechting uit te leveren aan het daartoe op dat moment bevoegde gezag.

  Voorts dient de klokkenluider Harry Timmerman als zodanig op staande voet ontslagen in ere te worden hersteld hetgeen inhoud dat hij formeel onmiddellijk weer in dienst dient te worden genomen en schadeloos gesteld Immers: In tegenstelling tot alle  overige lafaards werkzaam bij justitie die terzake hebben gezwegen heeft hij terzake ruimschoots aan zijn Burgerplicht voldaan. De Revolutionairen,  zullen in de gaten houden dat geen van de betrokkenen die op alle mogelijke manieren verantwoordelijk zijn gebleken terzake de hen toekomende straf zullen ontlopen.

  Tot slot dient het Criminele Netwerk ex art. 140 Sr bestaande uit malafide leden bij de Zittende en Staande Magistratuur alsmede commerciŽle Advocatuur dat in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheden van art. 44 Sr in strijdt met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen de Burgerlijke Rechten via  opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwalingen  versjacheren aan de hoogte bieder alsof ware het Schroot als alternatief voor de Valbijl tijdens de Franse Revolutie volledig te worden opgerold  c.q. geŽlimineerd. En de Tweede Kamerleden die hen hebben afgedekt door ondanks hun ambtseden te zwijgen alwaar het algemeen belang vereiste  c.q. het welzijn van de Bevolking en haar rechtszekerheid dat zou worden gesproken eveneens ter berechting te worden uitgeleverd aan het bevoegde gezag. 

  Verdedig uw welzijn  c.q. rechtszekerheid  tot ver in de volgende generatieīs, door de Revolutionairen te steunen in hun strijd tegen de huidige door en door corrupte juridisch/politieke kaste  c.q. Gevestigde Orde immers: Wie hen in juridisch/bestuursrechtelijke en/of politieke functieīs accepteert op welk niveau dan ook en/of waar dan ook, heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt berooft, geknecht en onteert. 

  K.H. de Werd / Woordvoerder.

  steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52De Revolutionairen 

   Postbus: 36157 1020 MD

   Amsterdam. d.d. 1 september 2005