Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij Justitie


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag


De Geheimen van Vrouwe Justitia

K.H. de Werd / klokkenluider

Geachte medeburgers,

Professor T. Tak liet voor kort nog als bestuursdeskundige na een diepgaande studie, die door de huidige machthebbers Balkenende en Remkes op gespannen voet met de feitelijke waarheid werd ontkend, in de media weten dat er op Nederlands grondgebied niet of nauwelijks nog objectief recht wordt gesproken, hetgeen de juridische status vertegenwoordigt van een dictatuur.

Als ervaringsdeskundige op het gebied van ambtelijke corruptie bij justitie en de rechtspleging, betreur ik ten zeerste de rechtsopvattingen van Professor Tak, ( juridisch hoogleraar aan de Universiteit Maastricht ) te moeten delen. Dit zowel op civiel als strafrechtelijk gebied. Immers: zoals mijn jarenlange rechtspraktijk ruimschoots heeft uitgewezen, kan de burger op Nederlands grondgebied, in strijd met de formele wet, grondwet en internationale verdragen, als gevolg van het fenomeen rechter/raadsheer plaatsvervanger ( zie het IRM Rapport van de groep Rem) zich niet of nauwelijks nog tot de rechters of raadsheren wenden, of hij/zij wordt vrijwel onmiddellijk ten laste van een behoorlijke procesgang met zeer ongewenste vormen van belangenverstrengeling geconfronteerd.

De situatie is bijzonder zorgelijk c.q. uitermate gevaarlijk voor de veiligheid en de rechtzekerheid van allen op Nederlands grondgebied tot ver in de volgende generaties. Met name, omdat zowel de horizontale als verticale controle op het integer functioneren van de leden bij de Rechtelijke Macht en justitie volledig, d.w.z. tot in hoogste instantie, ontbreekt, waardoor het integer functioneren van genoemde togadragers volstrekt afhankelijk is geworden van hun ambtseden en ereregels. Dit, terwijl uitsluitend de pakkans op ambtelijke corruptie een garantie voor het integer functioneren biedt zo heeft de praktijk uitgewezen, waarvan akte!

Horizontale controle,

Horizontale controle c.q. het zelfreinigend vermogen bij Zittende en Staande Magistratuur is als gevolg van valse togasolidariteit vrijwel nihil. Dit vanwege het ontstellend gebrek aan journalistieke en politieke controle op het ambtshalve decadent functioneren van malafide togadragers.

Verticale controle,

Ook deze controle faalt voor de volle 100%. Met name vanwege de zeer ernstige leemtes in de formele wet en voorzover die er niet zijn vanwege pure ambtelijke corruptie in overtreffende trap.

Toelichting,

Ik heb met het OM in het kader van de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis c.q. het gevecht om de stoel van de formele wetgever en de zittende magistratuur tot op heden een vijftiental strafrechtelijke procedures gevoerd, waaronder een drietal art. 12 Sv procedures, waarbij het OM altijd en vaak op deerniswekkende wijze het onderpit heeft moeten delven. Dit omdat ik ter zitting het OM altijd weet vast te nagelen aan haar eigen juridische zwijnenstal, die zij bij gebrek aan horizontale en verticale controle weigert uit te mesten.

De officier van justitie raakte op 17 augustus 2004, hierdoor zo ernstig gefrustreerd, dat hij op genoemde datum, waarbij door hem vergeefs bij de kantonrechter werd gevorderd mij te mogen gijzelen, er voor zorgde dat er een overmaat aan politiefunctionarissen aanwezig was. Als reden hiervoor gaf hij op aan de publieke tribune (waarmede hij in het geheel niet behoort te kletsen, omdat die geen deel uit maakt van de procedure) dat de Werd tijdens eerdere zittingen nogal agressief overkwam, dit op gespannen voet met de feitelijke waarheid. Aldus wenste genoemde togacrimineel mij te demoniseren tot een uitermate gevaarlijk individu om zodoende daar achter zijn ambtelijke corruptie te versluieren.

Ambtelijke corruptie in overtreffende trap om wel te verstaan, hetgeen u geachte medeburgers uit het hiernavolgende onomwonden moge blijken. Bij aanvang van de zitting d.d. 17 augustus 2004, wraakte ik de kantonrechter en ondanks dat ik daar formeel akte van vroeg, constateerde ik routinematig, dat de griffier, te weten: M.L.K. van der Hilst, dit niet notuleerde. Gelet op mijn zeer ruime ervaringen met de  ernstige misstanden bij de rechtspleging, begreep ik vrijwel onmiddellijk, dat genoemde griffier deel uit maakte van de criminele organisatie ex art. 140 Sr bestaande uit malafide togadragers die ter bevrediging van hun primitieve lustgevoelens bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op hun ambtshalve decadent functioneren, al jarenlang Vrouwe Justitia  gegijzeld houden in hun arglistig bedrog ter aanranding van een behoorlijke procesgang, waarvan akte!

Gelet op het voorgaande, wraakte ik de kantonrechter nogmaals, vroeg daar wederom formeel akte van en gaf vervolgens het bevel aan genoemde togacrimineel om mijn wraking formeel te notuleren. Ik werd wat dat betreft genoodzaakt om de rol van de kantonrechter over te nemen, daar zij al spoedig geestelijk volstrekt handelingsonbekwaam bleek te zijn en wel zo ernstig dat zij mij op haar wraking terug begon te wraken. Daar ik haar als handelingsonbekwame signaleerde heb ik dit op discrete wijze in het belang van het aanzien van de Rechtspleging voorzover nog aanwezig onder de aandacht van de President van de Rechtbank gebracht, zodat zij terzake passende maatregelen kan nemen.

De togacrimineel M.L.K. van der Hilst, notuleerde vervolgens op mijn gezag, onder de ogen van de gewraakte kantonrechter, van de officier van justitie en een vijftal getuigen mijnerzijds op de publieke tribune formeel mijn wraking en daarmee veronderstelde ik dit wrakingincident voldoende tegen verduistering te hebben zekergesteld. Helaas echter bleek de ambtelijke corruptie waarmede ik vervolgens zou worden geconfronteerd, vele, vele malen ernstiger dan zelfs ik als ervaringsdeskundige ooit had durven vermoeden.

Vervolgens verduisterde M.L.K. van der Hilst in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de gefrustreerde officier van justitie ressortparket Leeuwarden de complete kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 inclusief de schriftelijke uitspraak, en gaven beide mij vervolgens op gespannen voet met de feitelijke waarheid te kennen, dat in mijn aanwezigheid op 17 augustus 2004 door de kantonrechter zeven dagen gijzeling zou zijn afgegeven.

Op grond van het voorgaande werd de Commissaris van Politie de heer Jelle Kuiper het volstrekt illegale bevel gegeven mij te doen arresteren; c.q. onrechtmatig van mijn vrijheid te beroven. Dat bevel werd niet uitgevoerd anders dan door eigen toedoen van de genoemde togacriminelen, omdat ik mij (tijdig gewaarschuwd door genoemde Commissaris van Politie) tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid naar een onderduik adres heb moeten begeven. Aldus betreft het hier voltooide ambtsmisdrijven, waarvan akte!

Falende verticale controle,

Vervolgens deed ik formeel aangifte bij de Hoofdofficier van Justitie mr. Leo de Wit, waarbij ik hem verzocht, voorzover nodig daartoe sommeerde op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds te weten: Een art. 12 Sv procedure bij het Gerechtshof Ressort Amsterdam beide Togacriminelen formeel aan te merken als zijnde verdachten in de zin van art. 27 Sv en overeenkomstig ter berechting te doen dagvaarden voor de Meervoudige Strafkamer.

Dit werd niet op prijs gesteld, door de criminele organisatie ex art. 140 Sr. Aldus reageert een corrupt lid van genoemde organisatie te weten de officier van justitie mevr. Mr. H. Hoekstra. Zij verduistert vervolgens mijn formele aangifte terzake in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de griffier van de Centrale griffie, door aldaar te regelen, dat alle formele documenten, ook die niet tot haar zijn gericht aldus ook bovengenoemde formele aangifte en de verzoekschriften waarmede ik mij tot de Rechtbank had gewend onmiddellijk naar haar diende te worden doorgezonden met als rechtsgevolg dat er in de computerbestanden van Justitie een tiental formele documenten ten laste van genoemde criminele organisatie ex art. 140 Sr waren verdwenen.

Toen ik bij de Centrale Griffie kwam informeren naar de door haar verduisterde formele documenten, kwam genoemde geesteszieke freule geëscorteerd door een drietal politiefunctionarissen  mij arresteren omdat ik te dicht bij haar bron van haar ambtelijke corruptie kwam, zodat ik ter bevrediging van haar primitieve lustgevoelens twee dagen de vernederende gang van een verdachte in de zin van 27 Sv heb ondergaan, waarbij zij ernstig misbuik maakte van de wachtcellen in de rechtbank door mij aldaar in strijd met de richtlijnen van het Ministerie van Justitie ruim 8 uren te doen opsluiten met een bewegingsruimte van nog geen vierkante meter per persoon.

Met het verduisteren van de formele aangifte die was bestemd voor hoofdofficier van justitie Leo de Wit,  schakelde zij ook de controlerende taak van het Gerechtshof ex art. 12 Sv uit. Immers niet op de hoogte zijnde van het feit dat zij bij de centrale griffie alle formele documenten verduisterde die mijnerzijds aldaar formeel werden ingediend, heb ik genoemde procedure in gang gezet ervan uitgaande dat de Wit in het geheel niet wenste te reageren. Het Hof wacht op het advies van de advocaat-generaal, maar die durft het niet aan te adviseren, dat de criminele organisatie ex art. 140 Sr feitelijk bestaat, aldus wordt ook daar de rechtsgang gefrustreerd.

Vervolgens duikt er wederom een lid op van genoemde criminele organisatie ex art. 140 Sr,  te weten: de voorzitter van de rechtbank sector kanton, mr. H. Th. Van der Meer. Deze tot op het bot gecorrumpeerde juridische rat,  maakt zelfs deel uit van het rechtbankbestuur, dat als taak heeft een behoorlijke procesgang te bevorderen. Hij doet nota bene als rechter valse aangifte, waarin hij kenbaar maakt dat niet alleen de corrupte griffier M.L.K. van der Hilst door mijn beschuldigen in eer en goede naam wordt aangetast, doch alle medewerkers van de sector kanton.

Vervolgens ontkent deze juridisch rat op gespannen voet met de feitelijke waarheid, de zeer ernstige ambtsmisdrijven door M.L.K. van der Hilst in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de officier van Justitie Ressortparket Leeuwarden gepleegd, waaruit evenzeer moge blijken, dat het rechtbankbestuur, als controlerend orgaan op een behoorlijke c.q. integere procesgang volledig faalt. Tot slot doet genoemde juridische rat H.Th. van de Meer in zijn valse aangifte mij met zijn modder overgieten, die hij kennelijk uit zijn riool heeft meegebracht. Met de zeer zware ambtsmisdrijven ten laste van een behoorlijke procesgang gepleegd heeft deze tot op het bot gecorrumpeerde rechter geen enkel probleem. Wel met de wijze waarop de benadeelde daarvan daartegen reclameert. Welnu, het zij zo!

Vervolgens duikt op Brigadier J. F Grinhuis, een ongeletterde proleet, die als lid van genoemde criminele organisatie ex art. 140 Sr een vals ambtsedig procesverbaal heeft opgemaakt, onder het motto barbertje moet hangen. Deze proleet, werd door mij op de getuigenlijst geplaatst om ter zitting door mij onder ede te worden gehoord over de bijzonder creatieve wijze waarop hij zijn ambtsedig procesverbaal heeft opgemaakt ter aanranding een behoorlijke procesgang.

Tot zover te uwer informatie geachte medeburgers de malafide activiteiten van genoemde criminele organisatie ex art. 140 Sr. Die zich bij ontstellend gebrek aan verticale en horizontale controle in de rechtbank aan de Parnassusweg no. 220 te Amsterdam heeft kunnen vestigen en ontplooien.

Ik heb zowel de hoofdofficier van Justitie ressort Amsterdam, Leo de Wit, als de Hoofdofficier van Justitie ressortparket Leeuwarden formeel verzocht, voorzover nodig daartoe gesommeerd, op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds, te weten een art. 12 Sv procedure bij hun Gerechtshoven, ter ontmanteling van genoemde criminele organisatie,  de betrokken togacriminelen terzake formeel aan te merken als zijnde verdachten in de zin van art. 27 Sv en hen ten spoedigste te berechting te doen dagvaarden voor de Meervoudige Strafkamer.

De Togacrimineel M.L.K. van der Hilst die in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de officier van justitie  Ressortparket

Leeuwarden de complete kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 heeft verduisterd, inclusief de schriftelijke uitspraak,  vervolgens in samenspanning een drietal valse documenten heeft opgemaakt met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de Gewapende Macht, heeft inmiddels zijn toevlucht in de arbeidsongeschiktheidswet gezocht nadat ik hem had laten weten, dat de door hem gepleegde ambtsmisdrijven en het wettig overtuigend bewijs daarvan tot in details door mij in verschillende computers onvervreemdbaar werd gearchiveerd.

Genoemd individu staat op de getuigenlijst om door mij tot op details onder ede te worden ondervraagd over de door hem in samenspanning gepleegde zeer zware ambtsmisdrijven. De zitting werd door de Politierechter op 8 november 2005, tot half februari geschorst, omdat de politierechter zelf op mijn verzoek, de gehele verduisterde Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 van de CD wenste af te luisteren die ik als wettig overtuigend bewijs op 8 november 2005 bij haar had overlegd.

Daar niet de rechter, doch tot op heden de criminele organisatie ex art. 140 Sr bepaalt wanneer de tot half februari geschorste zitting wordt voortgezet, geschiedt dit thans op 7 april 2006 om 11.30. U geachte medeburgers, bent wat mij betreft van harte welkom om vanaf de publieke tribune te kunnen zien en horen hoezeer het rechtssysteem op Nederlands grondgebied bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle in verkeerde handen is gevallen.

Wat de verticale controle betreft, kan ik u laten weten, dat het college van Procureurs-generaal eveneens faalt in overtreffende trap, evenals de politici die tot in detail over de affaire gestaafd met overvloedig wettig overtuigend bewijs werden geïnformeerd. Met name de Vaste Kamercommissie van Justitie waarin zich een vijftigtal Tweedekamerleden bevinden, zwijgt oorverdovend over de affaire, evenals Femke Halsema, Wouter Bos en Aleid Wolfsen. De laatstgenoemden werden door mij in persoon tot in detail geïnformeerd en deden daarbij de toezegging, dat zij actie tegen de ongewenste toestanden bij Justitie c.q. de rechtspleging zouden ondernemen. Echter niet voor niets waarschuwde de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing ervoor dat er in Den Haag vunzige en vuile politiek wordt bedreven.

Minister Pechtold in de media er wordt in de Haag vunzige smerige politiek bedreven

U doet er verstandig aan geachte medeburgers om de uitlatingen van minister Pechtold te weten: 'Dat er in den Haag smerige vunzige politiek wordt bedreven' zeer serieus te nemen. Op bovenstaande foto´s en in de media laten deze politici hun sociale masker zien. Het zijn echter de beste, duurste en meest onbetrouwbare toneelspelers op Nederlands grondgebied, gemiddeld minder betrouwbaar dan een junk die moet scoren.

Zij allen zijn tot in detail met overvloedig wettig overtuigend bewijs geïnformeerd, over de zeer ernstige misstanden bij justitie en de rechtspleging. Met name Aleid Wolfsen en Wouter Bos werden door mij daarover persoonlijk geïnformeerd, gestaafd door overvloedig wettig overtuigend bewijs. Zij hebben echter ter handhaving van de zeer ernstige misstanden bij Justitie en de rechtspleging, onderling ondanks hun ambtseden de illegale afspraak, dat over de zeer ernstige misstanden bij Justitie en de rechtspleging met geen woord in de Tweede Kamer zal worden gerept,  c.q. de Minister van Justitie terzake niet zal worden gecontroleerd op zijn ministerieplicht aldus offeren deze politici de rechtszekerheid en de veiligheid van de burgers op Nederlands grondgebied op aan uitermate dubieus persoonlijk en/of partij politieke belangen, waarvan akte!

Nooit afgaan op hun uiterlijk en/of hetgeen wat zij zeggen, altijd kijken naar hun feitelijk handelen en/of nalaten, daaraan kunt u zien wie zij in werkelijkheid zijn. Zij vertegenwoordigen slechts één belang als 'volksvertegenwoordiger' te weten hun eigen belang. Vergeet u dat vooral niet, nu zij kort voor de verkiezingen u geïndoctrineerd door de media, weer met hun oppervlakkige praatjes in het stemhokje trachten te lokken.

Nooit stemmen op dit soort individuen die ter handhaving van de zeer ernstige misstanden bij justitie/rechtspleging de  horizontale controle daarop volledig hebben uitgeschakeld, aldus rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de feitelijke omstandigheid, dat de burgers zich in strijd met de formele wet, grondwet en internationale verdragen  niet of nauwelijks nog tot de rechter kunnen wenden dit zonder vrijwel onmiddellijk te worden geconfronteerd met zeer ongewenste vormen van belangenverstrengeling c.q. ambtelijke corruptie en wel zo ernstig dat er op Nederlands Grondgebied nauwelijks nog volgens objectieve normen recht wordt gesproken, aldus wij ons thans al bevinden in een ambtelijke dictatuur als de overgangsfase naar een totalitaire dictatuur.

De situatie is bijzonder zorgelijk met name omdat de media door de politiek worden volgepompt met overheidssubsidie zodat zij eveneens een embargo daarop handhaven. Vandaar dat de leden van de criminele organisatie ex art. 140 Sr er van uitgaan, dat hun pakkans gelet op de zeer ernstige leemtes in de formele wet, het ontstellend gebrek  aan horizontale en verticale controle en hun maatschappelijke status vrijwel nihil zal zijn. Ondanks dat blijft verzet tegen dit soort togacriminelen en hun malafide praktijken ten laste van een behoorlijke procesgang geboden, immers indien men dit soort togacriminelen in rechtsprekende en/of bestuursrechtelijke functies waar dan ook, op welk niveau dan ook en/of op welk een wijze dan ook accepteert, heeft men geen recht van klagen indien men door hen wordt geknecht en onteerd, waarvan akte !

Hoogachtend,

K.H. de Werd
Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam

P.s. Dat de verticale controle als gevolg van valse togasolidariteit volledig ontbreekt moge u wel blijken geachte medeburgers uit het hiernavolgende praktijk voorbeeld.

Allereerst liet ik genoemde togacriminelen formeel schriftelijk weten, dat er tijdens de kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, waarbij vergeefs werd gevorderd mij te mogen gijzelen, er een vijftal getuigen mijnerzijds zich op de publieke tribune bevonden en dat twee van hen de gehele kantongerechtzitting hadden opgenomen, zodat het buiten iedere kijf staat, dat genoemde togacriminelen een drietal valse documenten hadden opgemaakt, waarbij door M.L.K van der Hilst volstrekt onbevoegd een kruisje werd geplaatst op het voorgedrukte pamflet * Machtiging tot Gijzeling* toegewezen, waarbij hij voorts nog daarop op gespannen voet met de feitelijke waarheid heeft ingevuld zeven dagen gijzeling toegestaan.

Daarbij komt nog, dat het Parket Amsterdam aan de ex-officier van Justitie mr. R.W. Asser heeft laten weten, dat er op 17 augustus 2006 er nimmer door de kantonrechter een *Machtiging tot Gijzeling* in mijn aanwezigheid werd afgegeven, hetgeen genoemde ex-officier van Justitie mij schriftelijk heeft bevestigd.

Hoogachtend,

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam