Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad !

Ondernemers met een beslag op het vermogen zijn rechteloos t.a.v. de rechtsgang

Stidag . . . SDN . . . Klokkenluiders . . . Antecedenten Juristen . . . Deurwaarder . . . Rechtspraak

Miljarden onnodige schade door incompetentie politiek en rechtspraak

Het beslag op vermogen door curatoren gelegd maken ondernemers of bestuurders rechteloos en monddood Met verdachtmakingen en valse beschuldigingen worden concurrenten met 'n ondeugdelijk beslag uitgeschakeld

Ing. A.N.M. van der Voort
Dollard 11
8032 KA -Zwolle
Tel. 03 84 53 02 05
Fax 03 84 54 84 66

Nederland heeft ruim 300.000 kleine en middelgrote ondernemingen waarvan er plm. 3500 per jaar failleren. Conservatief ingeschat zijn er plm. 300 zelfdodingen te betreuren als gevolg van de problematiek, voortvloeiend uit deze faillissementen.

Ik heb met de onderstaande ervaring mij verenigd met andere gedupeerden en gefailleerden. Er is nu een intensieve communicatie tussen mijzelf, politieke partijen, kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen, ministeries, universiteiten, scholen en kenniscentra. Ook met leraren, hoogleraren, bijzonder hoogleraren, openbaar aanklagers, officieren van justitie en vele, vele anderen heb ik contact over dit onrecht.

Als conclusie meen ik te kunnen stellen, dat de problemen als hieronder weergegeven erkend worden. Die kunnen slechts in een versnelling komen bij voldoende en brede aandacht. In het bijzonder middels publicatie van dit probleem, waarvan de oplossing zo simpel is. Namelijk toegang tot de rechter.

Vertrouwende u correct te hebben geïnformeerd teken ik en zie uw berichten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

A.N.M. van der Voort.


De rechtspraak in de beklaagdenbank

 • De tijdschriften en dagbladen stonden er onlangs bol van, in 75 procent van de faillissementen is fraude gebleken, fraude in het spel, het lezende publiek denkt daarbij direct aan zakkenvullers zoals bij veelal grote ondernemingen; jammer want de waarheid is "schrijnend " anders.
 • In 75 procent van de faillissementen spreekt de curator bestuurders/ondernemers aan voor mogelijk of kennelijk onzorgvuldig bestuur of faillissementsfraude, het gevolg is het leggen van beslag op vermogen en inkomsten van die bestuurders/ondernemers.
 • Het overgrote deel van die bestuurders/ondernemers dreven een kleine of middelgrote onderneming, waarvan de meeste voldoende verzekerd waren en/of gereserveerd hadden voor calamiteiten zoals de wetgever dat voorzag, en dat zij zich beslist niet schuldig hadden gemaakt aan onzorgvuldig bestuur of faillissement fraude, blijkt uit onderzoek.
 • Van de een op de andere dag wordt er beslag gelegd op inkomen en vermogen en zijn deze bestuurders/ondernemers alle regie kwijt Zij kunnen zich "niet" verdedigen zoals elke andere burger dat "wel" kan.
 • Zij kunnen zich niet verweren en rehabiliteren tegen deze veelal valse of valselijk opgemaakte beschuldigingen. Beschuldigingen waarvan de oorsprong meestal te zoeken zijn in wrok, jalousie of concurrentie overwegingen.


februari 27, 2002

 • Zowel art. 6 van het EVRM, art. 18 van de grondwet en de wet op de rechtsbijstand garanderen de toegang tot de rechter, echter : als het vermogen of inkomen een grens te boven gaan dan wordt men geacht zich zelf te kunnen bedruipen, men gaat daar voorbij aan het feit dat daar beslag op kan liggen zoals ook de Raad Van Staten op 20 november 2000 daar geen rekening mee heeft gehouden en er geoordeeld is dat er van geen rechtsbijstand of toevoeging sprake kan zijn met een bedrijfsmatige achtergrond.
 • Toegang of hulp van een afgesloten rechtsbijstand verzekering blijft achterwege omdat verzekeraars slechts enkel onzekere voorvallen verzekeren (risico ), kennelijk of mogelijk onzorgvuldig bestuur wordt dan ook gezien als een zeker voorval.
 • Het gevolg, een veroordeling zonder tegenspraak of verdediging, waarbij op een legale wijze de bezittingen van deze bestuurders/ondernemers verkregen worden, aldus kan de rekening van de curator worden voldaan en is tevens fraude of onzorgvuldig bestuur aangetoond.
 • Voor vele bestuurders die daardoor van de een op de andere dag familie, vrienden, relaties, vermogen, inkomen en toekomst kwijt raken, zij die tot voor kort als motor van onze economie waren bestempeld, is dit verworden tot een nachtmerrie, zij moeten op dat moment veelal rond komen van een uitkering ( als ze die al hebben zoals ik ) van onder het sociaal minimum ( 1448,10 ), zonder aanvullingen, subsidies of bijpassingen, en aldus zijn zij niet in staat om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Inmiddels zijn er zoals in mijn geval ruim 1000 uren besteed door FIOD en ECD, deze inzet was echter niet genoeg om de beschuldigingen te handhaven of te staven, ondanks dat kon ik geen toegang krijgen tot de rechter om dit hem mede te kunnen delen.
 • Velen gaan dan net als ik ook in privé failliet, velen verliezen elk rechtsgevoel, worden dakloos, gaan zwerven, verliezen het contact met familie, vrienden relaties en buitenwereld, zij vallen in een onpeilbare diepte, zij hebben geen toekomst en vinden geen gehoor bij overheid of sociale zaken en voor velen van hen is dit dan ook een aanzet tot zelfdoding.
 • Vraag blijft: zoveel zinloos geweld, let wel de overblijvers hebben levenslange gevangen schap, wie heeft dit bedacht en de rechter hiervoor volmacht gegeven, het recht van verdediging was toch een mensenrecht ??????

Naschrift:

 • Van der Voort uit Zwolle heeft na drie jaar speurwerk als een van de gedupeerden met financiële hulp van derden en lotgenoten op eigen kracht om een oordeel gevraagd van/aan het Europese Hof Voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 21 december 2001 ontvankelijk is verklaard en waaraan het nummer 1650/02 op 22 januari 2002 is toegekend.
 • Van der Voort heeft eveneens een schadeclaim ingediend bij de Staat der Nederlanden op 8 december 2001 en op daarbij ook op eerherstel aangedrongen.
 • Van der Voort heeft inmiddels 2 hartstilstanden gehad in 2001 als gevolg van stress en het zich niet kunnen voorzien van ( bijzondere ) bijstand voor de nodige verpleeg- en verplaatsing middelen als gehandicapte en kosten van levensonderhoud in het bijzonder.

Het recht van verdedigen is een mensenrecht, net als ademhalen

INGELANDEN-POST
Hoe kon het zover met ons land komen ?
Als U dit leest gaat u vloeken.

Ing. Arnold van der Voort, als voorzitter van Stidag zet vandaag de Rechtspraak in de beklaagdenbank
Marktwerking in de advocatuur 24 mei 2007.

Het recht van verdedigen is een mensenrecht, net als ademhalen, maar naast de meer dan 60.000 startende ondernemingen die we jaarlijks tellen, kennen we even zovele stoppende ondernemingen. De doorsnee ondernemer staat daar niet bij stil, dat gebeurt alleen mijn buurman hoor ik hen of u al zeggen, net als dood gaan trouwens. De ondernemer bruist van activiteit en heeft slechts een doel voor ogen, dat is succes maken van zijn onderneming. Stoppen, alleen het woord al, men wil daar niets van weten men sluit zich daar volledig voor af. Maar wat als het allemaal even tegen zit? Dan is het faillissement en de Stidag het schrobputje van de maatschappij geworden.

Enkele cijfers

 1. jaarlijks zijn 70% van de faillissementen te voorkomen verkondigde Stidag, mits men tijdig en passende hulp kan verkrijgen, deze cijfers werden eerder al (door het Ministerie van Economische Zaken) in februari 2002 herbevestigd, schade 4.500.000.000 euro

 2. het Openbaar Ministerie wist ons in 2000 te vertellen dat er op 50% van de faillissementen een verdenking van fraude lag. Voor de overheid was dit reden om een apart en landelijk fraudeparket op te richten. Onlangs (mei 2007) werd bekend gemaakt dat er 82 aangiften waren gedaan in 2005 waarvan slechts 20 gevallen voor de rechter zijn gebracht en waar naar later is gebleken verdachten werden veroordeeld voor iets wat eigenlijk helemaal niet onrechtmatig was (Tineke Hilverda, wetenschapper en docent fraudebestrijding Fiod-ECD en raadsheer aan het gerechtshof Arnhem).

 3. jaarlijks zien 310.000 mensen met een zakelijk belang af van een procedure omdat zij niet aan een bekwaam en bovenal betaalbaar advocaat in overeenstemming met het probleem konden komen (Raad voor de Rechtsbijstand).

 4. jaarlijks worden er 160.000 mensen met een zakelijk belang bewust en stelselmatig ont-houden van een verdediging, gehinderd door wetgeving. Is dat niet in strijd met onze grondwet, Europese en internationale verdragen (door Stidag in debat gebracht bij de orde van advocaten, op 11 april 2007 in de balie te Amsterdam)

 5. jaarlijks zoekt Stidag te vergeefs voor 8000 dossiers een gespecialiseerd advocaat en kan daar niet in slagen, omdat torenhoge voorschotten verlangd worden en het voor de betrok-ken personen buiten hun macht is om deze voorschotten te kunnen voldoen omdat beslagen dat belemmeren, veelal een deficit tot gevolg

 6. de vraag kan gesteld worden (tegen beter weten in) waarom mogen mensen in Nederland zichzelf niet verdedigen ter rechtbank, in het bijzonder bij laster en valse beschuldigingen in een voor- faillissement periode en het totaal ontbreken van een bekwaam advocaat, om te kunnen voldoen aan de verplichte proces vertegenwoordiging

 7. jaarlijks vragen, nee smeken, meer dan 150.000 mensen met een zakelijk belang om aan-dacht van de overheid, daar waar de politie zo nodig een proces verbaal op zou dienen te maken en een vervolging door het Openbaar Ministerie als vanzelf sprekend gezien moet worden ontbreekt dat. In het bijzonder bij een valselijk- of een arglistig optreden, oplichting, flessentrekkerij en diefstal van complete bedrijven tenzij de overheid benadeeld is, gebeurd dat niet, men mag hier gerust spreken van een dubbele moraal.

 8. Als men de bovenstaande problematiek meeneemt en langs dezelfde meetlat plaatst waar-mee we andere landen beoordelen zoals dat gebeurt in de internationale corruptie score van Transparency International dan zakt Nederland plots van de 9de naar de 46ste plaats een plaats lager als Nigeria, ook hier komt onze VOC mentaliteit weer boven drijven, voorwaar niets om trots op te zijn.

 9. jaarlijks stappen dan ook in Nederland vele honderden ondernemers uit het leven, strandt 82% van hun huwelijken en creëert men meer dan 20.000 kansloze kinderen en dat alleen omdat men geen of onvoldoende gehoor kan vinden bij de overheid, ik ben dan ook gaarne op de uitnodiging ingegaan in de hoop een bekwaam gehoor te vinden.

 10. in het kader van een maatschappelijk verantwoord ondernemen, dient men zich mijns in-ziens, ook af te vragen of het wel zo verstandig is om onuitputtelijk succes story's in vak- en standsbladen te beschrijven als er geen (brandweer) handreiking of bekwame opvang is voor de achterblijver, het is niet voor de eerste keer dat een ondernemer van het jaar, een jaar later al failliet wordt verklaard.

 11. kortom, het bovenstaande beeld is voor veel jonge mensen een reden om geen ondernemer te worden, strikte bekwaamheidseisen, jaarlijkse scholing, registratie en een bekwaam vangnet (gevoel) zou niet alleen veel leed weg kunnen nemen zij kan ook beloond worden met een rente (risico) voordeel bij de banken, helderheid geven bij het personeel en vertrouwen bij de leveranciers en een kwaliteitsaspect naar de afnemer zijn.

Wat een gefailleerde of aspirant gefailleerde van vandaag meemaakt wordt behandeld in het herschreven boek 'Rechtspraak in opspraak' 25 euro of 30 euro verstuurd en natuurlijk kunt u ook terecht.

Voor uw donatie op postgiro 333.63.43 t.n.v. Stidag