Keiharde confrontatie tussen Minister van Justitie Donner en Karel de Werd


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit

Een faxbericht aan de voorzitter van het College van Procureurs-generaal als gevolg van
Dupliek van De Werd op het antwoord van minister Donner aan de Nationale ombudsman

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

En nu is het afgelopen met traineren


Van: de Werd K.H.
Faxnummer 06-52294249
Telefoon werk 06-52294249

Datum: 16 juli 2003

Onderwerp: Politieke corruptie van minister Donner

Geachte Lezer,

Daderprofiel van minister P.H. Donner

Genoemd individu staat samen met de Wijkerslooth aan het hoofd van een criminele organisatie ex. art. 140 Sr. ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde, waarbij hij de rechten van de burgers zoals bij Wet en Internationale Verdragen toegekend worden versjachert aan de hoogste bieder als ware het schroot. Zijn juridische maffia-organisatie werkt als volgt!

Een commercieel advocaat, bijv. M.G. Rood, laat zich betalen voor zijn malafide contacten bij de advocatuur en de zittende en staande magistratuur. Het gaat om enorme bedragen; naar de huidige maatstaven van ongeveer driekwart miljoen gulden. Zijn vermogende cliŽnt krijgt in dat geval toestemming van corrupte rechters en raadsheren die deel uitmaken van de criminele organisatie. Bijvoorbeeld rechter Eveline van Schaardenburg, om het veelvuldig plegen van meineed toe te staan, zodat daarop opzettelijk gerechtelijke dwalingen kunnen worden uitgsproken.

Het OM stelt zich in dat geval formeel op het standpunt dat het veelvuldig plegen van meineed niet strafrechterlijk dient te worden vervolgd. Dit gaat zover, dat zelfs bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv aan de Officier van Justitie tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed gegeven, gewoon worden genegeerd. Zodoende wordt door het OM plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en van de Zittende Magistratuur.

Deze totaal verziekte toestand, kan zich alleen ontwikkelen indien tot op het hoogste niveau men gecorrumpeerd is. Dat dit inderdaad het geval is, moge wel blijken uit de feitelijke omstandigheid dat de voorzitter van het College van Procureurs-generaal (in dit geval de Wijkerslooth) en zijn politieke baas de Minister van Justitie Donner, beiden de mening zijn toegedaan dat het slachtoffer van hun eigen juridische gangsterpraktijken en in strijd met de Formele Wet en vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, hun slachtoffer genoegen dient te nemen met hun motiveringen op een arglistig, bedrieglijk en vrijwel achterlijk juridisch niveau.

Voor hen is dat de enige mogelijkheid om de deksel op hun juridische beerput te houden. De Formele Wetgever heeft ter bescherming van de Nederlandse Rechtsorde daarom tegen genoemde toga-criminelen die zich inlaten met onwettig handelen en/of nalaten, anders dan uit hoofde van ziekte en/of gebreken blijkens art. 11 lid c juncto 12 Ro, het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht gesteld.

Genoemde bendeleden gaan er echter vanuit dat de pakkans, gelet op hun onverdiende maatschappelijke positie, het gebrek aan politieke en journalistieke controle en de leemtes in de formele wet vrijwel nihil zal zijn. En veelal worden zij door kritiekloze journalisten en politici die ook deel uitmaken van deze bende tot ongekende hoogte opgehemeld. Het betreft hier echter voor de gehele Nederlandse samenleving uitermate gevaarlijk juridisch geboefte zoals bijv. de Wijkerslooth en Donner.

Zij hebben zich via schimmige benoemingen begeven naar een positie die zich evenmin met hen verdraagt als water met vuur en zij kunnen zich ongestoord inlaten met hun malafide activiteiten. Immers, de journalistieke en politieke controle op hun ambtshalve functioneren is vrijwel nihil! Zij vertegenwoordigen de Hitlers van de huidige samenleving en stellen zichzelf ver boven de Formele Wetgever. Zij vormen gezamenlijk het kankergezwel waaraan Vrouwe Justitie inmiddels is overleden.

Het betreft hier juridisch ongedierte in optima forma, dat de decadentie van de samenleving vertegenwoordigt. De Formele Wet en/of de uitspraken van de Zittende Magistratuur tot in hoogste instantie gegeven, interesseert hen in het geheel niet. Daarom ook werden drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv volstrekt genegeerd. Zij hebben slechts ten doel hun strikt primitieve lustgevoelens te bevredigen. Uit hun DNA blijkt ongetwijfeld dat zij geen emotionele gevoelens kennen. Vandaar dat zij burgers maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde kunnen richten zonder daarbij een schuldgevoel te ontwikkelen.

Daarbij komt nog dat de schele katholiek Donner zijn roetzwarte ziel kan reinigen in de biechtstoel, waarbij hij in ruil voor enkele Weesgegroeten en Onze Vaders de zwaarste misdrijven kan plegen, zonder zich daarbij bezwaard te voelen. Bij de Nationale Ombudsman heeft hij inmiddels formeel kenbaar gemaakt dat hij niet wenste te weerspreken dat het OM formeel de stelling heeft betrokken dat het veelvuldig plegen van meineed niet strafrechterlijk diende te worden vervolgd. Evenmin wenste hij te weerspreken dat de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed aan de Officier van Justitie gegeven, nimmer werden opgevolgd.

+ Voorts maakte hij kenbaar dat hij de vragen van Nationale Ombudsman niet kon beantwoorden en/of de gevraagde documenten overleggen. Nadat de Nationale Ombudsman heeft kenbaar gemaakt dat hij voldoende informatie had om zijn Proces-verbaal van Bevindingen op te kunnen maken, zodat binnen enkele weken zijn oordeel zou volgen, meldde de schele Katholiek Donner zich weer bij de Nationale Ombudsman met de mededeling: dat hij op zijn eerdere mededeling dat hij niet meer wenste te reageren terug wenste te komen.

De genoemde smeerlap voerde daartoe aan dat er alsnog nieuwe documenten in de archieven van het OM waren aangetroffen om te rechtvaardigen dat hij op zijn eerdere beslissing wenste terug te komen, met als gevolg dat de Nationale Ombudsman mij inmiddels formeel heeft laten weten dat hij thans niet in staat is een uiterlijke datum te noemen waarbinnen hij met oordeel komt.

Ik heb genoemd juridisch ongedierte inmiddels op mijn hompage aan de schandpaal genageld met hakenkruis op het voorhoofd en met een Hitlersnor, als waarschuwing aan de samenleving. Voorts heb ik hen verzocht om mij eens te dagvaarden terzake smaad of belediging. Dat durven zij niet aan, in de wetenschap dat in dat geval met hen onder toezicht van de Zittende Magistratuur juridisch de vloer wordt aangeveegd. Dit schorem dat in feite met twee in één cel dient te verblijven pretendeert de Formele Wet te kunnen handhaven. Dit terwijl beiden met hun ambtseed hun aars hebben afgeveegd. Het is aan de politiek er voor te zorgen dat genoemde Hitlerzwijnen ten spoedigste uit hun functies worden ontheven.

K.H. de Werd,


----- Original Message -----
From: K.H.de Werd
To: Piet.Hein Donner
Cc:
Sent: Tuesday, July 15, 2003 10:52 PM
Subject: Ambtelijke corruptie van Donner

Donner jij schele katholiek, vuile staatspooier, jij hebt weer heel wat op te biechten bij je pastoor ter reiniging van je roetzwarte ziel. Jij vuile juridische klootzak eerst laat je de Nationale Ombudsman weten dat je niet in staat bent om diens vragen te beantwoorden en/of de gevraagde formele documenten te overleggen, en vervolgens wens je niet te weerspreken dat het OM formeel de stelling heeft betrokken dat het veelvuldig plegen van meineed niet strafrechterlijk dient te worden vervolgd.

Daartoe zijn zelfs de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv gegeven tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed niet opgevolgd. Vervolgens kom jij, nadat de Nationale Ombudsman mij kenbaar had gemaakt dat hij voldoende informatie had om zijn Proces-verbaal van Bevindingen op te maken, weer terug op jouw mededeling dat jij niet wenste te reageren. Zogenaamd omdat er nieuwe documenten zijn gevonden in de archieven die aanleiding zijn om op jouw eerdere bekentenis terug te komen.

Dat met als gevolg dat de Nationale Ombudsman mij heeft kenbaar gemaakt geen datum te kunnen noemen waarbinnen hij zijn vernietigend oordeel over jullie malafide activiteiten kan vellen! Kortom vuile smeerlap, jij hebt evenals de Wijkerslooth het Hakenkruis met Hitlersnor aan de schandpaal van mijn homepage met vlag en wimpel verdiend.

Ik wijs je er voorts nog op dat er ook tegen jou formeel een strafklacht werd ingediend terzake deelneming aan een criminele organisatie, ex. art. 140 Sr, in samenspanning met de Wijkerslooth, ex. art. 80 Sr, onder de verzwarende omstandigheden van art, 44 Sr. gepleegd. Jij bent een geestesziek gedrocht, ontstaan door gebrek aan politieke en journalistieke controle. Het wordt de hoogste tijd dat jij je politieke ambities aan de kapstok hangt. Ik heb jouw verleden als rechter nagetrokken, daarbij bleek mij eveneens dat jij toen al bepaald niet vies was van vuile zaakjes! Smeerlap, jouw gesjoemel met de feitelijke waarheid ben ik zat. Twee in één cel lijkt mij op zich nog geen slecht idee, mits jij je daarin begeeft met het andere bendelid de Wijkerslooth! De Hitlersnor staat jou overigens prima, zou dat toeval zijn?

Ik heb Balkende gewaarschuwd dat hij met jou aangeschoten wild in huis haalde. Welnu ik ben benieuwd jij katholiek aarsloch wat de politici hiervan denken. Hij doet er verstandig aan om je zo snel mogelijk te laten vallen. Het lijkt mij een goed idee dat jij hem dat zelf adviseert. Ik heb met onthutsing in overtreffende trap kennis genomen van de wijze waarop jij poogt de deksel op jouw juridisch beerput te houden; ik acht dat beneden ieder pijl. Het toont feitelijk aan dat jij via je ellebogen op een functie terecht bent gekomen die zich evenmin met jou verdraagt als water met vuur!. Zo, jij wilt oorlog, heb ik begrepen? Het zij zo, jij schele katholiek. Jij accepteert de feitelijke waarheid, of je gaat daaraan onderdoor! Hetzelfde geldt voor de Wijkerslooth. Er wordt niet meer geluld over de bevelen van het Gerechtshof wel of niet werden opgevolgd; die worden gewoon opgevolgd en daarmede basta! De Rechtsstaat is van ons allen, daar dien ook jij met je fikken af te blijven. Het wordt tijd dat je dat zo langzamerhand tot je decadente hersencellen doordringt!

Je slachtoffer,


K.H. de Werd,