Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Reactie op de rechtszitting van Karel de Werd m.b.t. het illegale arrestatiebevel met gijzeling
En het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale Ombudsman en de strijd tegen het OM

Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Aan de Voorzitter van het Gerechtshof Ressort Amsterdam
mr. F.A. Hartsuiker, 

Bezoekadres
Prinsengracht 436
1017 KE Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 1312
1000 BH Amsterdam
Telefoonnummer (020) 541 21 11                                            
info@gerechtshof-amsterdam.nl

Amsterdam d.d. 28/03/07
Aangetekend met bericht van ontvangst

Rekestnummer 346 /07
Parketno. 23-003478-06

Edelgrootachtbare heer,

Allereerst moge ik u verwijzen naar de artikelen 6 lid 1,2,3 sub b,c en d, EVRM uwerzijds bij voortzetting van de op 25/03/07 geschorste strafzitting op straffe van wraking in acht te nemen.

Voorts vraag ik als direct belanghebbende / benadeelde ter bevrediging van ambtelijke corruptie in overtreffende trap binnen de gelederen van het OM geheel ten onrechte als zijnde verdachte in de zin van art. 27 Sv aangemerkt formeel akte van het feit, dat ik de individuele leden van uw Hof te weten u mr. F.A. Hartsuiker en uw bijzitters evenals de individuele leden van de wrakingkamer ter zake te weten: de Mrs. J.H. Huijzer, A.R. van de Veen en C.E. van Oosten-van Smaalen en het Openbaar Ministerie, hierna gemakshalve te noemen het OM en de betrokken malafide leden binnen de  gelederen van het OM als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster,  naast de Staat der Nederlanden aansprakelijk stel en houd, zowel hoofdelijk als in persoon met het gehele persoonlijk vermogen, voor de totale schade rechtstreeks voortvloeiende uit hun ambtelijk decadent functioneren ter, mijnerzijds als direct belanghebbende / benadeelde daarvan tot op heden begroot op 320.000 euro fiscaal vrij, waarvan akte!

Waartoe ik voorts als direct belanghebbende benadeelde  genoemde criminele subjecten / togacriminelen, als deelnemers aan de criminele organisatie ex art. 140 Sr ter aanranding van het formele strafprocesrecht ter, als  specialist op het gebied van ambtelijke corruptie binnen de gelederen van Zittende en Staande Magistratuur, met als zodanig een kwart eeuw ervaring, formeel aanmerk als zijnde verdachten in de zin van 27 Sv en verzoek, voor zover nodig daartoe sommeer op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds, te weten een formele strafklacht zonodig een art. 12 Sv procedure, genoemd  bedrag ten spoedigste tegen algehele wederzijdse kwijting, ter compensatie voor de door hen gepleegde onrechtmatige daden / overheidsdaden. Te weten: Blijkens objectieve normen van de Hoge Raad ter aanranding van het Formele strafprocesrecht ambtshalve functioneren anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken op juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwaling, over te boeken op gironummer: 7029782 t.n.v. K.H. de Werd onder de vermelding fiscaal vrij, waarvan eveneens akte! 

Blz.2

Zowel in eerste als tweede aanleg, tot op heden ten dage, zijn vrijwel alle dwingende wetartikelen van het Wetboek van Strafrecht ten laste van een behoorlijke procesgang in bovenvermelde strafzaak,  (waarbij ik uit primitieve overwegingen,  geheel ten onrechte werd gebrandmerkt als zijnde een verdachte in de zin van art. 27 Sv ter bevrediging van ambtelijke corruptie binnen de gelederen van de Zittende en Staande Magistratuur), in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen op ongekende wijze met voeten getreden, waarvan akte!, hetgeen mij noodzaakte ter bewaking van het formele strafprocesrecht een topadvocaat te consulteren, waarvan eveneens formeel akte.

 Mr. Spong is als zodanig in beginsel bereid mij als raadsman de dringend noodzakelijke rechtsbijstand te verlenen. U wordt verzocht genoemde specialist op het gebied van het formele strafprocesrecht in het belang van een behoorlijke procesgang, onmisbaar gebleken,  op kosten van de Staat der Nederlanden formeel aan de verdediging toe te wijzen, daar zijn gezag u en het volledig ontspoorde OM zal helpen binnen het raam van de Formele Wetgever te blijven, waartoe mijn persoonlijk reclameren als direct belanghebbende / benadeelde verdachte niet in dat gewenste effect heeft geresulteerd, waarvan akte!

Indien u om welk een redenen dan ook meent dit verzoek niet in te kunnen willigen, verzoek ik u ter compensatie daarvan mr. Spong op kosten van de Staat der Nederlanden formeel als onafhankelijk  waarnemer te benoemen, gezamenlijk met juridische hoogleraar professor Bakker Schut met de opdracht aan deze juridische zwaargewichten, het verloop en verdere verloop van de zittingen inclusief alle formele uitspraken te toetsen aan de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen.

Voorts,  daarover de eind conclusies af te wachten, alvorens uw Hof in hoogste instantie formeel beslist.  Temeer daar de ambtseden en gedragscode van Zittende en Staande Magistratuur, voor zover bemoeienis hebbende met deze onverkwikkelijke ambtelijke corruptieaffaire die ontegenzeggelijk de grootste juridisch zwendelaffaire uit de roetzwarte blz. van de Nederlandse rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt veelal niet zijn opgewassen tegen de ernst en aard van de  situatie, zo is mij als specialist op het gebied van ambtelijke corruptie bij Zittende en Staande Magistratuur, met als zodanig ruim kwart eeuw ervaring ook op 27/03/07 tijdens de behandeling van mijn beroep onder uw voorzitterschap, onomwonden wederom, feitelijk gebleken.

Met name constateerde ik als specialist op het gebied van ambtelijke corruptie bij Zittende en Staande Magistratuur,  daarbij, niet alleen wederom ernstig misbruik van de Gewapende macht ter intimidatie en aanranding van mijn eer en goede naam uwerzijds in strijd met een behoorlijke procesorde toegestaan, doch vooral het feit dat er evenals in eerste aanleg wederom via schending van recht en vormverzuimen, o.m. de weigering tot het doen horen van de getuigen á decharge in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen gebaseerd op ondeugdelijke interpretatie van art. 414 Sv verwoedde pogingen werden / worden ondernomen de zeer ongewenste situatie te creŽren, waarbij het mogelijk wordt volkomen los van de schuldvraag, altijd tot de veroordeling van de verdachte in de zin van art. 27 Sv te kunnen komen, waarvan akte!

Blz. 3

Wat dat betreft was het wel zeer passend, dat de Strafzitting d.d. 27/03/07  in een verborgen achterkamer zaaltje van het gerechtsgebouw werd gehouden, waarheen ik mij als volstrekt onschuldig en integer Nederlands staatsburger heb moeten begeven tussen een viertal gewapende politiefunctionarissen alsof ware ik een lid van de Rote Armee Fraktion zodat ik meerdere e-mails heb ontvangen van aanwezigen op de publieke tribune waarbij één van hen mij kenbaar maakte dat hij deze gang van zaken, als beangstigend en zeer grimmig heeft ervaren, waarvan akte! 

Dit terwijl ik als gevolg van de ernstige leemte in de Formele Wet voor toewijzing, de eigen bijdrage voor een pro Deo  advocaat niet kan bekostigen, ondanks dat het OM als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster ter aanranding van een behoorlijke procesgang uit haar juridische kooi ex art. 1 Sv is gekropen, zich zodoende boven de Formele Wet heeft gesteld, ter versluiering van de ambtelijke corruptie binnen haar gelederen (nooit generaliseren s.v.p.).  

Daartoe zelfs blijkens de inhoudelijke strekking van het Wetboek van Strafrecht, in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende  omstandigheid van art. 44Sr, aldus anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11 lid c juncto 12 Ro en dankzij haar ambtseden en erecodes ter volksverlakkerij afgelegd en gepubliceerd, als 'wetshandhaver' bijzonder zware ambtsmisdrijven heeft gepleegd, die mijnerzijds als direct belanghebbende / benadeelde onvervreemdbaar in verschillende computerbestanden werden gearchiveerd en als zijnde bijzonder schokkend werden / worden ervaren.

Met name het feit, dat blijkens de inhoudelijke strekking van het Wetboek van Strafrecht, daarbij ter aanranding van het Formele Strafprocesrecht met overvloedig wettig overtuigend bewijs aantoonbaar, voor ruim 140 jaren gevangenisstraf aan ambtsdelicten werden gepleegd, hetgeen duidt op een aanzienlijk crimineel netwerk, dat Vrouwe Justitia ter aanranding van een behoorlijke procesgang in haar juridische  zwijnenstal gegijzeld houdt, waarvan akte!

Normalerwijze ben ik zeer wel in staat om als verdachte, in de zin art. 27 Sv, mijn verdediging zelf met succes te voeren, hetgeen u ondermeer moge blijken uit het feit dat ik tot op heden met het OM een veertiental strafrechtelijke procedures  heb gevoerd, waaronder een drietal art. 12 Sv procedures, waarbij ik als juridische leek door de jaren heen in alle gevallen van de Zittende Magistratuur het gelijk aan mijn zijde heb mogen ervaren.

Hetgeen op zich al ernstig te denken geeft over de decadente wijze waarop het OM als wetshandhaver bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle ambtshalve straffeloos meent te kunnen functioneren. Er daarbij uiteraard vanuit gaande dat de pakkans gelet op de ernstig leemtes in de Formele Wet en Maatschappelijke status, vrijwel nihil zal zijn.

Blz. 4

Kennelijk ernstig gefrustreerd over het feit dat het OM in de zittingzaal, evident aan de juridische zwijnenstal van waaruit zij opereert ter aanranding van het formele strafprocesrecht, uit haar juridische kooi ex art. 1 Sv gekropen, altijd het onderspit en veelal op deerniswekkende wijze heeft moeten ervaren (Tijdens de laatste kantongerechtzitting d.d. december 2005), waarbij ter bevrediging van primitieve lustgevoelens wederom en vergeefs werd gevorderd mij zeven dagen te mogen gijzelen. De Kantonrechter heeft verbolgen na kennisneming van de feiten, gestaafd met overvloedig wettig overtuigend bewijs laten weten: Wij trekken ons er niets van aan wat de officier van Justitie nog te zeggen heeft. Immers: het is ook mijn taak als rechter te waken tegen machtsmisbruik. Toen ging het psychisch zwaar gestoorde OM uiteindelijk over tot het plegen van de zwaarst denkbare ambtsmisdrijven die het Wetboek van Strafrecht kent.

Hetgeen u niet alleen onomwonden moge blijken uit het feit dat de Gewapende Macht veelvuldig ter intimidatie wordt misbruikt. Dit om de protesten van de benadeelde tegen schending van recht en vormverzuimen en/of ambtelijke corruptie in overtreffende trap in de kiem te smoren; doch eveneens uit het feit dat de Minster van Justitie zijn excellentie J.P.H. Donner op 23 juli 2003 onder mijn juridische dwang werd genoodzaakt formeel te bekennen dat:

De officier van Justitie meerdere bevelen van Uw gerechtshof in 1982, 84 en 86 ex art. 12k Sv, thans omgenummerd naar art. 12i Sv, op mijn klachtte ex art. 12 Sv aan de officier van Justitie tot het strafrechtelijk vervolgen van het opzetdelict meineed gegeven, ter zekerheidstelling van mijn totale rechteloosheid als Nederlands staatsburger in strijd met de Formele Wet, met name art. 246 Sv, en ondanks artikel 207 lid 1 en 2 Sr en mijn felle protesten daartegen als direct belanghebbende heimelijk ter verjaring heeft opgelegd. Hetgeen de officier van Justitie nooit had mogen doen, aldus genoemde minister van Justitie.

Deze huiveringwekkende bekentenis waarin het OM in haar eindeloze machtstrijd met de Werd over het plegen en laten plegen van meineed en het volstrekt negeren van de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12K c.q. 12i Sv, (dit ondanks dat genoemde bevelen al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treden, aldus zonder enige vorm van obstructie van welke aard dan ook ten spoedigste door de officier van Justitie dienen te worden opgevolgd). Kortom om het behoud van het hier ten lande geldend rechtssysteem, het OM zelfs heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en Zittende Magistratuur. Dat werd op 13 november 2003 nogmaals formeel bevestigd door juridisch hoogleraar Roel Fernhout tijdens de uitoefening van zijn ambt als Nationale Ombudsman, waarvan eveneens formeel akte!

'n Droevig dieptepunt in de geestesgesteldheid van genoemd meerkoppig van kop tot staart tot op het bot gecorrumpeerd juridisch monster openbaarde zich met het feit dat ik al jarenlang wordt geconfronteerd met ernstig misbruik van de Gewapende Macht, zoals zich dat ook heeft voorgedaan tijdens de strafzitting uwerzijds mr. F.A. Hartsuiker op 27/03/07 voorgezeten. Dit zonder dat u de volstrekt anonieme advocaat-generaal daartoe om uitleg vroeg.

Blz. 5

Aldus etaleerde uw Hof haar vooringenomenheid, door ernstig misbruik van de Gewapende Macht ter versluiering van de ambtelijke corruptie binnen de gelederen van het OM, aldus zonder gezonde redenen in haar zittingzaal en daarbuiten toe te staan. Dit in de wetenschap dat daarmee de Werd voor derden op gespannen voet met de feitelijke waarheid als zijnde uitermate gevaarlijk wordt gevisualiseerd.

De psyche van het OM is bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op haar ambtshalve decadent functioneren zo ernstig verwoest, dat zij zelfs botweg weigert zich door het bevoegde gezag te laten corrigeren, en zodoende ten laste van de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, tot in de hoogste regionen als defecte schakel in de wetshandhaving functioneert. Zelfs door de bevelen ex art, 12K  Sv door Uw Hof, in 1982, 84 en 86 in het belang van een behoorlijke procesvoering gegeven, heeft het OM zich niet laten corrigeren. Aldus heeft het binnen de Staat der Nederlanden een eigen Staat, ik zeg bewust geen rechtsstaat, gecreŽerd waarbij horizontale en verticale controle volledig is weggevallen, hetgeen juridische monsters heeft gecreŽerd, waarvan akte!

Hetgeen eveneens  onomwonden moge blijken uit het feit, dat 'Griffier' M.L.K. van der Hilst in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met 'Kantonrechter' Mei Lie Tan en de officier van Justitie Parket Leeuwarden de complete Kantongerechtzitting d.d. 27 augustus 2004, inclusief de schriftelijke uitspraak en het door mij opgeworpen wrakingincident, hebben verduisterd omdat het OM als gevolg van wraking bij aanvang van genoemde zitting op genoemde datum vergeefs vorderde mij zeven dagen te mogen gijzelen. Vervolgens illegaal de *Machtiging zeven dagen gijzeling toegestaan* hebben opgemaakt, op grond waarvan de Gewapende Macht formeel het bevel werd gegeven over te gaan tot zeven dagen in gijzelingneming - lees onrechtmatige vrijheidsberoving -

Een illegaal bevel, dat daadwerkelijk door de Gewapende Macht werd opgevolgd, zodat ik evenals Anne Frank, werd genoodzaakt tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid, jarenlang op onderduikadressen te verblijven. Dit totdat de officier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam mr. J.J. Smilde werd genoodzaakt het illegale bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving onder mijn juridische dwang formeel in te trekken, waarvan akte!

Het volkomen terecht reclameren tegen voorgaan onwettig mindersociaal crimineel gedrag door benadeelde levert dan weer een dagvaarding en bedreiging op, waarbij de psychisch zwaar gestoorde togacriminelen die, gelet op het hoge percentage juridische stront in hun toga's, ter uitschakeling van het hier ten lande geldend rechtssysteem er de voorkeur voor hebben om anoniem te blijven, omdat zij ongelimiteerd het Formele Strafprocesrecht met voeten wensen te treden.

Zo is mij dat ook op 27/03/07 ondanks de openbare lijst nevenfuncties wederom onomwonden gebleken, omdat de betrokken togacriminelen van mening zijn, dat zij de door hen in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr gepleegde uitermate zware ambtsmisdrijven ten laste van de rechtszekerheid van allen op Nederlands Grondgebied op straffe van ernstig misbruik van de aan hen geheel ten onrechte toevertrouwde ambtelijke bevoegdheden, ongestoord moeten kunnen plegen.

Blz. 6

Geen wonder dat u mr. F.A. Hartsuiker zelfs in collusie met de anonieme advocaat-generaal; op 27/03/07 oogluikend hebt toegestaan dat de verdachte, in de zin van art. 27 Sv, zelfs nog in uw zittingzaal, beter gezegd het verborgen achterkamertje in de rechtbank, via misbruik van de Gewapende Macht werd geïntimideerd, c.q. op gespannen voet met de feitelijke waarheid zodoende werd gedeclasseerd als zijnde uitermate gevaarlijk. Dit als dekmantel voor de ambtelijke corruptie in overtreffende trap. Reden waarom onder geen enkele omstandigheid kon worden toegestaan dat de getuigen á decharge zouden worden gehoord, omdat het strafdossier ter aanranding van mijn eer en goede naam die de betrokken toga criminelen zelf niet meer hebben te verdedigen en het formele strafprocesrecht zo ernstig werd vervuild, dat zich daarin nog slechts juridisch bagger bevindt;  waaronder zelfs een zestal valselijk opgemaakte formele documenten, waaronder eveneens de authentieke akte van zeven dagen gijzeling toegewezen, op grond waarvan het illegale bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de Gewapende Macht werd gegeven, waarvan akte!

Uw Hof wist dit immers; en wordt blijkens objectieve normen van de Hoge Raad als topjuristen geacht dit te weten, hetgeen zeker geldt voor u als voorzitter van het strafhof mr. Hartsuiker,  nadat u het strafdossier had bestudeerd en ik dat onweersproken door de anonieme advocaat-generaal ter zitting verwijzend naar het zwaar vervuilde strafdossier als wettig overtuigend bewijs had aangetoond. Dit zelfs met toelichting tot in detail, waarbij ik eveneens geheel onweersproken door de anonieme advocaat-generaal, waarvan akte, de hiernavolgende voorbeelden gaf.

A) De authentieke akte *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen*, werd valselijk opgemaakt door 'Griffier' M.L.K. van der Hilst, dit in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr. met 'Kantonrechter' Mei Lie Tan, waarvan akte!

B) Op grond van in punt A verwoorde ambtelijke corruptie in overtreffende trap, werd door de officier van Justitie Parket Leeuwarden, het illegale bevel gegeven tot zeven dagen gijzeling van de Werd, - lees over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving - zodat ik werd genoodzaakt tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid (evenals Anne Frank en ondanks dat sindsdien het politie-uniform van zwart in blauw werd veranderd om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten) tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid jarenlang op onderduik adressen te verblijven, waarvan akte!

C) De valselijk anoniem ondertekende  opgemaakte authentieke akte *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen* werd mij, als zijnde de schriftelijke uitspraak van de kantongerechtzitting d.d.  17 augustus 2004, ruim twee jaar later en geheel ongevraagd toegezonden. Dit een week nadat: De  officier van Justitie Arrondissement  Amsterdam mr. J.J. Smilde werd genoodzaakt onder mijn juridische dwang, met name de opnames van genoemde kantongerechtzitting waaruit onomwonden blijkt dat het OM vergeefs vorderde mij zeven dagen te mogen gijzelen, ondersteund door een vijftal getuigen á decharge op genoemde datum aanwezig op de publieke tribune, het illegale bevel formeel in te trekken, waarvan akte!

Blz. 7

D ) De betrokken zaaksofficier van Justitie handelde met het geven van het Illegale, bevel bewust te kwader trouw, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken. Immers: hij was als 'wetshandhaver' ter zitting waarbij hij als gevolg van de door mij opgeworpen wraking vergeefs vorderde mij te zeven dagen te mogen gijzelen als topjurist, waarvan akte! aanwezig. Hij diende derhalve als wetshandhaver de valse authentieke akte volstrekt te negeren, zowel  'kantonrechter' Mei Lie Tan, als 'griffier' M.L.K. van der Hilst ter plekke  aan te merken als zijnde verdachten in de zin van art. 27 Sv,  in verzekering stellen en ten spoedigste te doen dagvaarden voor de Meervoudige Strafkamer ter  berechting van de door hen in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr gepleegde uitermate zware ambtsmisdrijven.

E ) Genoemd  individu, liet dat als topjurist / wetshandhaver tegen beter weten in achterwege. Erger nog: hij sloot zich aan bij genoemde togacriminelen door in koelen bloede en goed onderling overleg, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11 lid c juncto 12 Ro, bewust op grond van de valse Akte Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen, het illegale bevel tot zeven dagen gijzeling aan de Gewapende Macht met name de Commissaris van Politie te geven, aldus maakte dit  juridisch misdadig trio, deel uit van de criminele organisatie ex art. 140 Sr, met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving, waarvan akte!

F ) De ondeugdelijke dagvaardingen rusten op drijfzand en dat weet de anonieme advocaat-generaal ter zitting d.d. 27/03/07 verdomd goed. Immers, 'De voorzitter van de rechtbank Amsterdam Sector Kanton', H.Th. van der Meer,  ( zie foto ), heeft zowel hem als de verdachte in de zin van art. 27 Sv een brief gezonden d.d. 20 /03/07, waarin hij kenbaar maakte dat mijn klachten jegens 'Griffie' M.L.K. van der Hilst en 'Kantonrechter' Mei Lie Tan hem na onderzoek naar de gang van zaken tijdens de kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2003, onder mijn juridische dwang en op gezag van de presidente van de rechtbank mevr. Mr. Eradus door hem ingesteld, gegrond zijn gebleken. Daarmee heeft hij de valse aangiftes waarop de dagvaardingen in eerste en tweede aanleg werden uitgebracht heeft afgezwakt c.q. herroepen, waarvan akte!

Ik citeer: al dan niet met uw welnemen, uit de inhoudelijke strekking van zijn valse aangifte d.d. 23 mei 2005: 'Volstrekt ongefundeerde beschuldigingen en ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte en het verduisteren van gerechtelijke documenten. De Sector Kanton en in het bijzonder de betreffende medewerker, bedoeld wordt M.L.K. van der Hilst, waarvan akte! worden door deze handelwijze rechtstreeks in hun eer en goede naam aangetast', einde citaat.

Blz. 8

Vervolgens in zijn bekentenis d.d. 20/03/07, waarvan hij een afschrift heeft gezonden aan de officier van Justitie, M.L.K. van der Hilst, met het verzoek deze aan de advocaat-generaal van het Ressortsparket ter hand te stellen: Ik citeer wederom, al dan niet met uw welnemen: 'Uw klacht behelst o.m. een klacht over de beslissing van mr. Tan -  lees 'Kantonrechter' mevr. mr. Mei Lie Tan - om uw wrakingverzoek te negeren. Bedoeld zal zijn betrekking hebbende op het negeren van de door u opgeworpen wraking. Dit klachtenonderdeel acht ik gegrond'.   

Vervolgens op blz. 2 eerste zinsnede van zijn formele bekentenis d.d. 20/03/07 en ik citeer wederom al dan niet met uw welnemen: 'Voor zover uw klacht zich richt tegen de handelwijze van de griffier (bedoeld wordt M.L.K. van der Hilst en wat de klacht inhoudelijk betreft - lees het compleet verduisteren van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 inclusief de schriftelijke uitspraak en het door hem  genotuleerde wrakingincident en vervolgens het opmaken van de valse Authentieke Akte in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met kantonrechter mevrouw mr. Mei Lie Tan !) is dit klachtenonderdeel eveneens gegrond bevonden'.

Dit tot op het bot gecorrumpeerd individu, werd onder de juridische dwang van de verdachte in de zin van art. 27 Sv, als zodanig geheel ten onrechte aangemerkt, ter bevrediging van ambtelijke corruptie in overtreffende trap binnen de gelederen van Zittende en Staande Magistratuur, genoodzaakt zijn valse aangifte en die van M.L.K. van der Hilst formeel af te zwakken c.q. te herroepen. Zijn door mij afgedwongen huiveringwekkende bekentenis is zo ernstig, dat het College F.A. Hartsuiker in collusie met het OM heeft besloten dit in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen,  daarover in geen geval de getuigen á decharge worden gehoord. Erger nog, de Zittende en Staande Magistratuur trachten zowel in eerste als in tweede aanleg via veelvuldige schendingen van recht en vormverzuimen de criminele situatie te creŽren, waarbij het mogelijk wordt om volkomen los van de schuldvraag, altijd tot veroordeling van de verdachte in de zin van art. 27 Sv, zodoende ondanks de bekentenis van deze togacrimineel  H.Th. van der Meer alsnog de valse aangiftes te legaliseren, waarvan akte!

De samenstelling van het college F.A. Hartsuiker bleek dan ook uitermate dubieus. Reden waarom ook zijn bijzitters ondanks de openbare lijst nevenfuncties eveneens volstrekt  anoniem wensen te blijven. Met name Prof. Eduard Schrage had daar alle reden voor. Immers, genoemde juridische bandiet, vervloekt zij de baarmoeder die hem ooit heeft gebaard, en zijn ziel moge branden als een fakkel in de hel totdat ondertekende die daar tegenkomt om die met een honkbalknuppel geheel straffeloos te pletten, waarvan akte! Hij heeft in 1984, in  samenspanning ex art. 80 Sr, onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr in het College Wederven, tot op heden geheel straffeloos en opzettelijk een gerechtelijke dwaling ten laste van een behoorlijke procesgang c.q. mijn juridisch materiŽle belangen uitgesproken, zodat ongelimiteerd straffeloos meineed kon worden gepleegd en daarmee de toekomst en het levensgeluk van mij en mijn gezin volledig ten gronde gericht, waarvan akte! Het wettig overtuigend  bewijs ten laste van genoemd individu, te weten : De laatste blz. van het door hem gewezen arrest,  vindt u hieronder afgebeeld, waarvan akte!

Boven: De laatste bladzijde van het arrest waarmee  de juridische gangster professor Eduard Schrage, in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr het eerste bevel ex art. 12k Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van het opzetdelict meineed in collusie met het OM illusionair maakte en zodoende  12.000.000, zegge twaalf miljoen euro fiscaalvrij aan schade wist toe te brengen en de toekomst en het levensgeluk van de Werd en zijn gezin ten gronde te richten. Zoals u ziet, ondertekende deze juridische bandiet anoniem. Dit in de wetenschap dat hij een zwaar ambtsmisdrijf pleegt. In zijn zwendelgeschrift noemt hij ter camouflage zijn arglistig bedrieglijke juridisch volstrekt onvolwaardige motiveringen: verbetering van gronden.

Hij bevestigt de ondeugdelijke vrijspraak wegens meineed in eerste aanleg. Hem is ook niet gebleken dat de onder ede afgelegde verklaringen onwaarheid bevatten, zodat geen meineed kan zijn gepleegd. Volgens genoemde togacrimineel in overtreffende trap werd er ook niet indirect op hard blijven tegen de Werd aangedrongen of financiŽle steun verleend behoudens het omwisselen van vakantiebonnen in geld.

Hij laat voorts achterwege te vermelden dat dit gebeurde in strijd met artikel 7 van het vakantiefondsreglement. Erger nog hij negeerde de formele documenten in het strafdossier, waaruit onomwonden bleek dat zonder enige limiet er acht maanden lang een ondeugdelijk beslag op de bedrijfsgelden van firma de Werd was gelegd; en het gehele requisitoir van de advocaat-generaal evenals alle getuigen á charge ten laste van de verdachten en het arrest van het Gerechtshof d.d. 29 juni 1979, waarbij de Bouwbonden NVV en CNV voor het eerst in de Nederlandse rechtsgeschiedenis werden veroordeeld. Dit tot betaling van de veroorzaakte schade aan firma de Werd deze nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de Wet. Hij hield al het overvloedig wettig overtuigend bewijs tegen  aanranding van een behoorlijke procesgang en staande dat uit niets was gebleken dat er meer zou zijn gebeurd dan bemiddelen, zoals de verdachte onder ede heeft verklaart. Aldus kon hij geen meineed hebben gepleegd, concludeerde genoemde juridische rioolrat, hetgeen het wettig overtuigend bewijs levert dat door het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op Justitie en de rechtspleging juridische monsters heeft gecreŽerd van ongekende omvang, waarvan akte!

Blz. 10

In dit geval, omdat de meinedige individuen n.a.v. een volstrekt rechtmatige dienstbeŽindiging ex art. 1639n BW en ondanks Hoge Raad d.d. 27 juni 1952 NJ 1952, 488. Zonder de wettelijk vereiste van 'Waarde Verklaring' ex art. 738 Rv en zonder enige limiet acht maanden bewust te kwader trouw aldus motiveerde het Hof Ressort Amsterdam in haar arrest d.d. 20 juni 1979, een ondeugdelijk beslag hadden gelegd, zodoende mijn bouwbedrijf waar 48 allround timmerlieden een vaste werkkring  genoten, te gronde werd gericht.

De juridische bandiet Prof. Eduard Schrage houdt het er ondanks voorgaand feit, voorbijgaand aan vrijwel alle overvloedig wettig overtuigend bewijs staande, dat er alleen zou zijn bemiddeld en niets meer dan dat, hetgeen de verdachten onder ede hebben verklaart, aldus kunnen zij geen meineed hebben gepleegd. Vervolgens waagde genoemd tot op het bot gecorrumpeerd individu het zelfs om ter verkrachting van het Formele Procesrecht een kwart eeuw later, in het College Hartsuiker op te duiken, om wederom het Formele procesrecht aan te randen. Dit maal met als doel, onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwaling ter legalisering van de valse aangiftes, waarvan akte!

Indien men hierbij mede in acht neemt dat individuele leden van het College Hartsuiker ook nog als rechter-plaatsvervangers in de rechtbank Amsterdam collega rechter-plaatsvervanger zijn van H.Th. van der Meer en Mei Lie Tan, Die hebben in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met 'Griffier' M.L.K. van der Hilst valse aangiften hebben gedaan en de valse authentieke akte *zeven dagen gijzeling toegewezen* opgemaakt. Dit met als doel van een onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de Gewapende Macht, gebaseerd op valsheid en geschrifte en/of uit te spreken gerechtelijke dwaling. Men behoeft niet bepaald over telepathische begaafdheden te beschikken om te kunnen begrijpen dat men deugdelijke rechtspleging onder deze uiterst negatieve omstandigheden, ondanks ambtseden en ereregels en/of gedragscodes van het OM, wel kan vergeten, waarvan akte!

Reden waarom in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen onder geen enkele omstandigheid de getuigen á decharge mochten worden gehoord om de inhoudelijke strekking van het zwaar vervuilde strafdossier onder ede te bevestigen. Immers, daarin bevinden zich minimaal een zestal valselijk opgemaakte formele documenten, waaronder de authentieke akte *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen*, zoals opgemaakt in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr door de togacriminelen 'Griffier' M.L.K. van der Hilst en 'Kantonrechter' Mei Lie Tan, op grond waarvan door de officier van Justitie Parket Leeuwarden het bevel werd gegeven aan de Gewapende Macht om over te gaan tot zeven dagen gijzeling - lees tot het plegen van één van de zwaarste misdrijven die het wetboek van Strafrecht kent, te weten: onrechtmatiger vrijheidsberoving. Waarvan akte!

Voorts treft men in het zwaar vervuilde strafdossier twee valse aangiften van 'Griffier' M.L.K. van der Hilst en de voorzitter van de rechtbank Amsterdam Sector Kanton H.Th. van der Meer ( Zie foto hierboven ) aan. Dit met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de Gewapende Macht gebaseerd op het uitspreken gerechtelijke dwaling, zoals dat in eerste aanleg via uiterst grove schending van recht en vormverzuimen waarmee een situatie werd gecreŽerd, waarbij volkomen los van de schuldvraag het mogelijk wordt altijd tot veroordeling van een verdachte in de zin van art. 27 Sv te komen werd gerealiseerd, aldus betreft het hier voltooide ambtsmisdrijven, waarvan akte!

Eveneens blijkt uit het zwaar vervuilde strafdossier onomwonden, dat vanaf het uitbrengen van de dagvaarding in eerste aanleg op grond van genoemde valse aangiften, het formele  strafprocesrecht op ongekende wijze en ondanks mijn voordurende vergeefse protesten daartegen als direct belanghebbende / benadeelde met voeten werd getreden; en dat die gang van zaken zich voortzet bij het Hof. Zelfs in die mate, dat men daarom ondanks de openbare lijst nevenfuncties, volstrekt anoniem wenst te blijven en botweg weigert de verdediging inzage in het proces-verbaal van de strafzitting d.d. 27/03/07 te geven, omdat het vrijwel zeker is dat daarin ernstig werd geknoeid; dit ter voorkoming dat de Hoge Raad der Nederlanden, alsnog rechtdoende, zal casseren.

Blz. 11

Het gebruik van de verboden 'Zaanse methode' als aanvulling op de ondeugdelijk uitgebrachte dagvaardingen ter zake en het verduisteren op zeer grote schaal van formele documenten, ja zelfs de complete kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, inclusief de schriftelijke uitspraak en het door M.L.K. van der Hilst genotuleerde wrakingincident door het OM bij de Centrale Griffie van de Rechtbank Amsterdam wenst men natuurlijk ook niet in het daglicht te hebben. Evenals de formele bekentenis van H.Th. van der Meer, waarin hij mij en de advocaat-generaal onomwonden te kennen geeft, dat hij mijn klachten jegens 'Griffie'M.L.K. van der Hilst en 'Kantonrechter Mei Lie Tan gegrond heeft bevonden. Aldus herroept genoemde togacrimineel daarmede de valse aangiftes waaronder die van hemzelf, waarvan akte.

Voorts wenst uw Hof Mr. Hartsuiker, dat niet naar voren komt het feit dat ik ter bevrediging van primitieve lustgevoelens met psychische mishandeling acht uren door het OM werd opgesloten in een daartoe niet bestemde naar urine stinkende wachtcel samen met een Surinaamse probleemjongere en een bewegingsvrijheid van nog geen vierkante meter per persoon, omdat het gebruik van de verboden Zaanse verhoor methode, als aanvulling op de ondeugdelijk uitgebrachte dagvaarding niet het gewenste effect had opgeleverd, waarvan akte.

Evenmin wenst uw Hof formeel kennis te nemen van het vunzige E-mailverkeer tussen Martin van der Hilst, Herman van der Meer, Hetty Hoekstra en Mei Lie tan, resp. 'griffier' bij Rechtbank Amsterdam, de voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton, Officier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam en Kantonrechter, waarbij ter versluiering van hun ambtelijk corrupt zijn, mijn eer en goede naam op ongekende wijze werd aangerand, waarbij genoemde togacriminelen  een gierput aan leugens en ongenuanceerde beschuldigingen vanuit hun toga's over mij heen hebben gestort, met als doel versluiering van hun ambtelijk corrupt zijn en mij te demoniseren, waarvan akte!

Natuurlijk wenst uw Hof ter aanranding  van het formele procesrecht ook niets te weten over het feit dat ik onweersproken door de anonieme advocaat-generaal ter zitting d.d.27/03/07, tot in details verwijzend naar de inhoudelijke strekking van het zwaar vervuilde procesdossier aantoonde, dat Brigadier J.F. Grinhuis ondanks zijn ambtseed een vals proces-verbaal van verhoor heeft opgemaakt, onder het motto: 'Barbertje moet hangen'. Dit alles moet verborgen blijven, nietwaar mr. Hartsuiker? Dat is de enige reden waarom onder geen beding de getuigen á decharge mogen worden gehoord.

In dat geval komt namelijk boven water dat er door mij juridisch kwelgeesten, ondanks hun ambtseden in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem als gevolg van ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle voor 140 Jaren gevangenisstraf aan ambtsdelicten werd gepleegd, waarvan formeel akte!

Welnu meneer Hartsuiker, gij hebt een probleem en gij zeker niet alleen. Als Nederlands staatsburger, eervol en integer Nederlands staatsburger aan jullie juridische viespeuken afgemeten moet ik zeggen, werden mij exact de zelfde onvervreemdbare  rechten toegekend als een ieder op Nederlands Grondgebied. Dit houdt in dat ook ik als verdachte in de zin van art. 27 Sv als zodanig geheel ten onrechte werd aangemerkt, waarvan akte! Dit ter versluiering van de ambtelijke corruptie bij de Zittende en Staande Magistratuur. Ik behoef niet te accepteren dat via grove schending van recht- en vormverzuimen,  geheel  buiten het Wetboek van Strafvordering om, een speciale strafrechtelijke rechtsgang voor de Werd,  wordt gecreŽerd, waarbij het mogelijk wordt volkomen los van de schuldvraag altijd tot veroordeling van de verdachte in de zin van art. 27 Sv te komen.

Die criminele situatie, heeft zich in eerste aanleg voorgedaan en dat tracht uw Hof te herhalen, o.m. door de weigering tot het doen horen van de getuigen á decharge in strijd met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen. Dit ondanks dat het zeer zwaar vervuilde strafdossier ter zake, gij juridische viespeuken wel ten laste van mij wensen te gebruiken; beter gezegd misbruiken. Ik zal duidelijk zijn: blijkens objectieve normen van de Hoge Raad functioneert uw Hof ambtshalve op een niveau zoals men dat van topjuristen nooit zou mogen verwachten. Aldus te kwader trouw, zodat ik alle individuele leden van uw Hof, naast de Staat der Nederlanden mede aansprakelijk heb gesteld voor de totale veroorzaakte schade zowel hoofdelijk als in persoon, met het gehele persoonlijk vermogen, waarvan akte!

Blz. 12

Voorts wens ik bij voortzetting van de door u voor onbepaalde tijd geschorste strafzitting  de togacrimineel prof.  Eduard Schrage op straffe van wraking in geen geval meer in uw Hof terug te zien, waarvan eveneens akte. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de zitting vanaf het begin moet worden overgedaan. Aldus biedt dat de juridische opening om alsnog in het belang van waarheidsbevinding c.q. een behoorlijke procesgang aan het OM te bevelen dat de getuigen á decharge op de getuigenlijst worden geplaatst om de inhoudelijke strekking van het zwaar vervuilde procesdossier al dan niet onder ede te komen  bevestigen. Het spreekt vanzelf dat de gewenste anonimiteit ondanks de openbare lijst nevenfuncties met onmiddellijke ingang wordt opgeheven, omdat dit alleen bij juridisch geboefte past, waarvan akte!

Misbruik van de Gewapende Macht ter aanranding van mijn eer en goede naam en/of mij voor derden te doen visualiseren als uitermate gevaarlijk op gespannen voet met de feitelijke waarheid ter versluiering van ambtelijke corruptie in overtreffende trap blijft eveneens achterwege. Wat dat betreft adviseer ik de anonieme advocaat-generaal op 27/03/07 ter zitting aanwezig zijn malle moer te bedreigen, of haar eer en goede naam te verneuken, hetgeen hem ongetwijfeld een draai om de oren zal opleveren. waarvan akte!

Het spreekt voorts vanzelf, uit dank voor het feit dat u mr. Hartsuiker van mij ondanks alles nog als voorzitter van het Hof mag aanblijven, dat u bij voortzetting van de strafzitting, een behoorlijke procesgang, dit keer als een pitbull, bewaakt. Dat wil zeggen dat U ervoor zorgt dat de verdachte niet verstoken blijft van de hem rechtens toekomende dringend noodzakelijk rechtsbijstand en/of gelet op de ernst en aard van de situatie onafhankelijke waarnemers, als mijnerzijds aangegeven op kosten van de Staat der Nederlanden, waarvan akte!

Voorts zorgt u in het belang van een goede procesorde voor een zittingzaal met ringleiding, bij gebreke waarvan een tolk voor slechthorenden vereist is. Dit uiteraard eveneens op kosten van de Staat der Nederlanden, waarvan akte! U overtuigt zich er daarbij tijdens de strafzitting van dat de verdachte in de zin van art. 27 Sv niets ontgaat. Temeer omdat hij als zodanig ter versluiering van ambtelijke corruptie binnen de gelederen van het OM geheel te onrechte werd aangemerkt en de daaraan verbonden zeer vernederende behandeling heeft moeten ondergaan,  waarvan eveneens akte!

Ruimschoots voor de Zitting wordt er een volledig schaduw dossier toegezonden aan de advocaat van de verdachte en hem inzag verstrekt in het proces-verbaal van de door u voor onbepaalde tijd geschorste strafzitting d.d. 27/03/07, waarvan akte!

Alle relevante documenten uit het zeer zwaar vervuilde strafdossier worden ter zitting volledig voorgelezen inclusief het vunzig e-mail verkeer dat ter aanranding  van mijn eer en goede  naam heeft plaatsgevonden, de valse aangiftes van M.L.K. van der Hilst en H.Th. van der Meer, diens bekentenis d.d. 20 /03/ 07, waarin hij voorgaande valse aangiftes formeel heeft herroepen,  het door J.F. Grinhuis valselijk opgemaakt proces-verbaal van verhoor en de door kantonrechter Mei Lie Tan en griffier M.L.K van der Hilst opgemaakte valse Authentieke Akte met machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen. Maar ook het bevel dat op grond daarvan aan de Gewapende Macht werd gegeven. Daar dient volstrekt helderheid in te komen. Uiteindelijk mr. Hartsuiker is het illegaal beroven van individuele vrijheid en of verwoede pogingen daartoe op welke wijze dan ook geen kattenpis, al ruikt het daar wel naar, waarvan akte!

Voorts stelt u Hof tijdens het voorlezen van de relevante documenten uit het zwaar vervuilde strafdossier aan de verdachte in de zin van art. 27 Sv in de gelegenheid om daarop zijn verweer/commentaar te leveren en daarvan formeel akte te vragen. Waarbij u als voorzitter van het Hof verantwoordelijk voor een smetteloze procesgang zich er hoogstpersoonlijk van overtuigt dat de griffier geen werk levert van inferieure kwaliteit, zoals zich dat in eerste aanleg veelvuldig heeft voorgedaan, waarvan akte!

Het spreekt daarbij vanzelf dat kantonrechter Mei Lie Tan ten overstaan van uw Hof heeft uiteen te zetten, waarom zij op haar wraking reageerde met mij terug te wraken en zij met Griffier van der Hilst vervolgens illegaal *Machtiging tot zeven dagen Gijzeling* heeft afgegeven. Van der Hilst dient daarover uiteraard ook onder ede te worden gehoord en kenbaar te maken waar de formele acte van wraking is gebleven die hij ter zitting d.d. 17 augustus 2004 heeft genotuleerd en verduisterd.

Blz. 13

Voorts komt tijdens het doen horen van de getuigen á decharge, met name het door mij genoemd misdadig trio, boven water waarom mij de illegale machtiging tot gijzeling, als zijnde een formele uitspraak van de kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, anoniem ondertekend, pas twee jaar later, met name nadat officier van Justitie mr. J.J. Smilde werd genoodzaakt onder mijn juridisch dwang formeel het bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving in te trekken, mij opeens geheel ongevraagd werd toegezonden.

Voorts rijst de vraag waarom de officier van Justitie, als wetshandhaver ter kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 aanwezig, mevrouw Mei Lie Tan en de heer van der Hilst niet onmiddellijk als verdachten in de zin van art. 27 SV heeft aangemerkt en in verzekering gesteld; en gedagvaard voor de meervoudige strafkamer voor de door hen in samenspanning ex art. 80 Sr, onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, gepleegde ambtsmisdrijven, in plaats van het illegale bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving te misbruiken, en zodoende met hen een misdadig trio ex art. 140 Sr te vormen.

Eveneens,  heeft hij onder ede nog uit te leggen, waarom hij voor de aanvang van de kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 al aan de aanwezigen op de publiek tribune kon laten weten dat de Werd bij verstek zou worden veroordeeld en op grond van welke art. uit de Formele Wet hij onmiddellijk na genoemde zitting hen de toezegging heeft gedaan een geheime bijeenkomt met hen in de zittingzaal te zullen houden om het verloop van de procedure met de Werd nader uiteen te zetten, waartoe zij door de bode van de gang terug werden geroepen, de zittingzaal van binnenuit werd afgesloten en zich een viertal gewapende politiefunctionarissen daarvoor posteerden om de Werd duidelijk te maken dat hij als zijn juridische tegenpartij/gedaagde niet gewenst was bij die geheime vergadering, waarvan akte!

Daarbij komt nog dat H.Th. van der Meer zijn valse aangifte en die van M.L.K. van der Hilst, waarop de dagvaardingen zijn uitgebracht, heeft gebaseerd op het verduisteren van mijn protestbrief gericht tot laatstgenoemde, tegen diens ambtelijk corrupt zijn met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving in samenspanning met een medewerker van de postkamer, te weten Cees Ree, heeft verduisterd. Vervolgens heeft hij in strijd met de postwet en zonder mijn toestemming besloten dat mijn protestbrief niet ter bestemde plaatse zou komen (waarvan akte!) geopend, de inhoudelijke strekking geheel uit zijn context gehaald, gereduceerd tot slechts één zinsnede en zelfs slechts een deel daarvan, om zodoende daaraan in samenspanning met het OM en in strijd met de inhoudelijke strekking daaraan een eigen uitleg te kunnen geven, zoals mijnerzijds geenszins bedoeld, waarvan akte!

Tot slot dient de Hoofdofficier van Justitie L.A.J.M. de Wit voor uw Hof uiteen te zetten zijn bijzondere begaafdheid om feiten vast te kunnen stellen. Dit zonder enig onderzoek op voorhand en zonder de minste twijfel. Met name de vraag te beantwoorden, of hij zodoende heeft gedisfunctioneerd als defecte schakel in de controle op wetshandhaving en op grond daarvan blindelings is afgegaan op de valse aangiftes van de 'Voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton' H.Th. van der Meer en 'Griffier' M.L.K. van der Hilst, waarvan akte

Tot zoverre Edelgrootachtbare heer Hartsuiker. Ik zou zeggen denk maar eens goed na over het voorgaande. Tot ziens in de zittingzaal van het Hof. Het spreekt vanzelf dat daarbij de getuigen á decharge in het belang van een goede procesorde alsnog onder ede worden bevraagd over hun malafide bijdrage aan het zeer zwaar vervuilde procesdossier.

Uiteindelijk heb ik niet voor niets deze situatie gecreŽerd, daar is jaren lang noeste arbeid aan vooraf gegaan, met als doel de betrokken togacriminelen als wisselgeld te gebruiken tot een regeling in de minne, via een Akte van Dading op discrete wijze. Zij zelf hebben zich, en dat wist ik op de voorhand zonder de geringste twijfel, daartoe gedegradeerd, waarvan akte! Dat laat ik niet zomaar via schending van recht- en vormverzuimen teniet doen. Ik hoop dat u mr. Hartsuiker en alle overige betrokken togacriminelen dat inmiddels goed hebben begrepen. Met name dat niemand, wie dat ook moge zijn, op welk een niveau en of waar dan ook, ooit straffeloos mij illegaal van de mijn rechtens toekomende individuele vrijheid zal kunnen beroven en/of daar op welk een wijze dan ook verwoede pogingen daartoe te ondernemen, waarvan akte!

Blz. 14

Anders gezegd de rekening mijnerzijds tot op heden begroot op 320.000 fiscaal vrij wordt ter compensatie van de gepleegde onrechtmatige daden / overheidsdaden ten spoedigste tegen algehele wederzijdse kwijting betaald, goedschiks of kwaadschiks dat zal mij worst zijn. In beide gevallen ben ik van de partij, dat is bij het OM inmiddels in ruime kring  bekend. Tot slot verzoek ik u mij ten spoedigste de nieuwe zittingsdatum kenbaar te maken en daarbij het proces-verbaal van de door u voor onbepaalde tijd geschorste strafzitting d.d. 27/03/07 ter toetsing aan de opnames daarvan alsnog te doen toekomen.

Resteert mij nog u te verzoeken, voor zover nodig daartoe te sommeren op straffe van rechtsgevolgen, te weten een formele strafklacht, zonodig een art. 12 Sv procedure, het ambtshalve functioneren van uw Hof blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau en ter aanranding van het formele strafprocesrecht, met onmiddellijke ingang te staken. Waarvan akte!

Als ex-rechten student kan ik u verzekeren dat het juridisch niveau waarop uw Hof tot op heden het heeft gewaagd  ambtshalve te functioneren zo erbarmelijk is, dat een eerstejaars rechtenstudent daarmede niet door zijn/haar tentamens zou kunnen  komen, zelfs niet bij benadering,  aldus te kwader trouw. Ik wens dat niet nogmaals mee te maken. Indien wel het geval, dan is het moment aangebroken dat uw college in het belang van de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied en het aanzien van de rechtspleging, waarin de burgers waaronder ook ikzelf, vertrouwen moeten kunnen stellen, de toga geheel overeenkomstig de bedoelingen van de Formele Wetgever definitief aan de kapstok hangt, waarvan akte!

Tot slot laat u als direct belanghebbende / benadeelde op de voorhand weten, dat bij voortzetting van de door u geschorste strafzitting d.d. 27/03/07 niet alleen de dwingende Wetgeving uit het Wetboek van Strafvordering zonder enige vorm van obstructie van welke aard dan ook dient te worden gerespecteerd, doch de inhoudelijke strekking van het gehele Wetboek van Strafvordering, bij gebreke waarvan mijnerzijds in het belang van een behoorlijke procesgang onmiddellijke wraking zal volgen. Aldus begeeft ook het OM zich in het belang van een behoorlijke procesgang met onmiddellijke ingang, zich  daarheen waar zij als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster thuis hoort; te weten: in haar juridisch kooi ex art. 1 Sv, waarvan eveneens formeel akte.

Tot zoverre, ik wens u veel wijsheid toe, met name dat u daarbij het door mij afgegeven signaal ter harte hebt genomen. Niemand heeft er baat bij om deze onverkwikkelijke ambtelijke corruptieaffaire onnodig in negatieve zin te laten escaleren. Ik wens u met name nadrukkelijk toe, dat u zich dat in het belang van een goede procesorde,  goed realiseert. Het hier ten lande geldend rechtssysteem, voor zover ondanks het betrokken juridisch gespuis nog aanwezig, is niet van u, niet van mij doch van ons allen. Hetgeen formeel inhoudt, dat zowel Zittende als Staande Magistratuur, uitsluitend binnen de grenzen van de Formele Wet ambtshalve dienen te functioneren, het is meer dan droevig, dat dit nog aan topjuristen in het belang van een goede procesorde moet  worden gezegd, waarvan  akte!

Blz. 15

Gelet op de ernst en de aard van de situatie, verwacht ik als direct belanghebbende / benadeelde en verdachte, in de zin van art. 27 Sv, als zodanig ter afdekking van ambtelijke corruptie binnen de gelederen van het OM, geheel ten onrechte aangemerkt (waarvan akte), ten spoedigste tegenbericht uwerzijds, dat zich alsnog kenmerkt door integerheid en passend juridisch topniveau. Temeer omdat met minder mijnerzijds geen genoegen wordt genomen, blijkens de objectieve normen van de Hoge Raad, ook niet behoeft te worden genomen, waarvan akte!   

Met de u toekomende eerbied,

K.H. de Werd

Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam.

Cc: Media     Sociale Databank Nederland      Politiek     Universiteiten   Rechtbanken     Gerechtshoven   Hoge Raad der Nederlanden    EVRM.