Staat Der Nederlanden (als rechtstaat) in de problemen bij Europese Hof in Straatsburg


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit


Karel de Werd brengt de Staat der Nederlanden voor het Europese Hof in Straatsburg
wegens het het plegen van gewelddaden tegen de menselijkheid jegens hem en zijn gezin

   Het Hof besloot om zo spoedig als mogelijk de klacht van de Werd
   tegen de Staat der Nederlanden formeel in behandeling te nemen.

   De aanklacht luidt:

    Gewelddaden tegen de menselijkheid via het schenden van
    de grondwet, de formele wet en internationale verdragen
    ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde.Voordracht tot oneervol ontslag van Mr. R. Fernhout

Amsterdam, 11 mei 2004

Aan alle leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Binnenhof 1a
2513 AA 's-Gravenhage

Voordracht voor oneervol ontslag van Mr. R. Fernhout als Nationale Ombudsman wegens zijn betrokkenheid bij ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken,ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde in samenspanning ex art. 80 Sr met de Minister van Justitie Piet Hein Donner en de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn gepleegd.

"Geachte Volksvertegenwoordiging"

Ondanks dat u er op 10 maart 2004 er in bent geslaagd een debat te houden over waarden en normen zonder daarbij te reppen over de zeer ernstige misstanden bij de Rechtspleging, waarover u volledig bent geïnformeerd, wend ik mij tot u gelet op de inhoudelijke strekking van de Wet Nationale Ombudsman, met het dringend verzoek het individu Roel Fernhout als zodanig zonder doorbetaling van salaris op non-actief te stellen en afwachting van zijn definitief oneervol ontslag uit functie!

Genoemd individu, c.q. de Verdachte in de zin van art. 27 Sv heeft zich veroorloofd blijkens zijn pennenvruchten d.d. 23 oktober en 13 november 2003 op grote schaal in het geding gebrachte wettig overtuigend bewijs onjuist te interpreteren en/of volstrekt te negeren, waarbij hij zijn ondeugdelijke beslissingen waarmede hij de ambtsmisdrijven van Donner en de Wijkerslooth de Weerdesteyn trachtte te alibiliseren, motiveerde, op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig, ja zelfs ongeschoold niveau. Hij dit dit alles als juridisch Hoogleraar, aldus handelde hij blijkens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad de Nederlanden bewust ter kwader trouw, waarvan akte!

Het Gerechthof s-Gravenhage, heeft nog formeel te beslissen, of er als gevolg van voorgaand onwettig mindersociaal gedrag, op mijn verzoek ex art. 12 Sv een vijfde bevel ex art. 12i Sv dient te worden gegeven, in het Conflict Fa. de Werd contra de Staat der Nederlanden, een conflict dat ontegenzeggelijk de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt. En dit ondanks dat er al drie eerdere bevelen van het Gerechthof door het OM tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed, volstrekt werden genegeerd.

Thans heeft het Hof te beoordelen of het voldoende aannemelijk is, of hij in samenspanning ex. 80 Sr met Donner en de Wijkerslooth, heeft deelgenomen aan een criminele organisatie ex art. 140 Sr dit onder de verzwarende omstandigheid, van art. 44 Sr. Het belastend bewijs tegen Roel Fernhout bestaande uit zijn eigen motiveringen d.d. 23 oktober en 13 november 2003 is zodanig dat er nauwelijks nog enge twijfel over kan bestaan , dat hij ter goeder trouw door het Gerechthof ter berechting zal worden doorverwezen naar de Meervoudige Strafkamer. Genoemd individu heeft het vertrouwen dat de Burger in de Nationale Ombudsman behoort te kunnen hebben zo ernstig geschaad, dat vooruit lopen op zijn berechting het noodzakelijk is hem ten spoedigste uit zijn ambt te verwijderen, ik verzoek u daartoe thans in het Algemeen Belang over te gaan, waarvan akte!

De gegevens van deze verdachte treft u hieronder aan!Amsterdam, 22 mei 2004

Vijfde beklag ex art. 12 Sv in het conflict

Fa. de Werd Contra de Staat der Nederlanden.

Aan de Voorzitter van het Gerechtshof 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60
2513 AA 's-Gravenhage


Edelgrootachtbare heer,

Op 13 januari 2004 heeft fungerend Hoofdofficier van Justitie mr. W.B.M. Tomesen mijn strafklacht tegen de Nationale Ombudsman Roel Fernhout naar mijn stellige overtuiging ten onrechte geseponeerd. Dit omdat uit diens tussenrapport en eindrapport d.d. 23 oktober en 13 November 2003 onomwonden blijkt, dat hij ter alibilisering van de ernstige ambtsmisdrijven van de mr. Jhr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn en mr. Piet Hein Donner in het geding gebracht wettig overtuigend bewijs veelvuldig onjuist heeft geïnterpreteerd en/of volstrekt genegeerd; en zelfs gemotiveerd op arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau gemotiveerd, ja zelfs ongeschoold niveau.

Hij deed dit alles als juridisch hoogleraar, aldus blijkens de vaste jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden, bewust te kwader trouw. Dit ter aanranding van mijn juridische belangen c.q. de Nederlandse rechtsorde. Het seponeringsbeleid van de Hoofdofficier van Justitie mr. W.B.M. Tomesen is dan ook volstrekt onbegrijpelijk, zodat ondergetekende als benadeelde terzake uw Hof met de u toekomende eerbied moge verzoeken om de Officier van Justitie een vijfde bevel ex art. 12i Sv te geven. Ondanks dat drie eerdere bevelen van het Gerechtshof tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed door het OM volstrekt werden genegeerd.

En dit keer tot het strafrechtelijk vervolgen van de verdachte in de zin van art. 27 Sv, Roel Fernhout, gelet op zijn deelneming aan een criminele organisatie ex art. 140 SR. Dit in samenspanning ex art. 80 Sr met de Minister van Justitie Piet Hein Donner en de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal, mr. de Wijkerslooth de Weerdesteyn. Dit dan nog onder de verzwarende omstandigheid van artikel 44 Sr. ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde gepleegd. Tot slot verzoekt ondergetekende K.H. de Werd uw Hof als klager c.q. benadeelde tijdens de behandeling van dit beklag hem persoonlijk te doen horen, waarvan akte!

Hoogachtend,

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam