Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Karel de Werd, doet gooi naar het Fractie Voorzitterschap
van de Partij van de Arbeid als opvolger van Wouter Bos


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag


  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  Amsterdam, 17 maart 2004

  Aan het Hoofdbestuur van de Partij van de Arbeid,
  de heren Ruud Koole, Max van den Berg en Wouter Bos

  Adres: Partij van de Arbeid,
  Antwoordnummer: 3989
  1000 PA Amsterdam.


  Karel de Werd          

  Geacht Hoofdbestuur,

  De heer Wouter Bos pretendeert onze partij te kunnen vernieuwen, hetgeen hij als verkiezingsleus heeft gebruikt. Hij is door mij volledig geïnformeerd over de feitelijke omstandigheid dat:

   Het College van Procureurs-generaal, gemakshalve hierna te noemen de Wijkerslooth, en de Minister van Justitie zijne excellentie Piet Hein Donner, hierna gemakshalve te noemen Donner, op 23 juli 2003 bij de Nationale Ombudsman onder mijn juridische dwang hun eerder ingenomen standpunten hebben herroepen en vervangen door een volledige bekentenis.

  Het staat derhalve formeel buiten iedere kijf dat het OM nota bene als Wetshandhaver ex art. 4 Ro formeel de stelling heeft betrokken, dat het veelvuldig plegen van meineed ter aanranding van een behoorlijke procesgang c.q. de Nederlandse Rechtsorde ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd.

  Met name dat de Officier van Justitie daartoe zelfs meerdere bevelen van het Gerechthof ex art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van genoemd delict onderdak in zijn prullenbak heeft verleend c.q. verduisterd door deze bevelen in strijd met de Formele Wet (volgens Donner zelf in zijn huiveringwekkende bekentenis) ex art. 246 Sv ter verjaring heeft opgelegd.

  Zodoende heeft het Openbaar Ministerie plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever - dus ook op de stoel van Wouter Bos - en op die van de Zittende en Staande Magistratuur.

  Deze huiveringwekkende bekentenis werd formeel nogmaals bevestigd door de Nationale Ombudsman Roel Fernhout in zijn Openbaar eindrapport d.d. 13 november 2003. Voorts is de heer Bos volledig op de hoogte van het feit dat ruim een half miljoen afbeeldingen van Donner en de Wijkerslooth als Adolf Hitler over de gehele Wereld zijn verzonden, hetgeen Donner ertoe noodzaakte in het Dagblad de Telegraaf d.d. 18 oktober 2003 te verklaren, "Dat er wat het OM betreft daarop geen strafklacht zal volgen".

  Dat: De Wijkerslooth in het TV-actualiteitenprogramma Twee Vandaag op 26 november 2003 werd getoond als Adolf Hitler, waarbij de verslaggever hem vroeg, ik citeer: "Weet u wel, dat u als Voorzitter van het College van Procureurs-Generaal staat afgebeeld met een hakenkruis op uw voorhoofd?" einde citaat. De Wijkerslooth reageerde hierop, ik citeer: "Dat is mij al geruime tijd bekent, samen met de Minister van Justitie, maar dat laten wij maar zo!" einde citaat.

  Vrijwel tezelfdertijd veroordeelde de politierechter in Lelystad een burger tot 2000 euro boete en een voorwaardelijke taakstraf van 80 uren, waarbij volgens mij de rechter volkomen terecht motiveerde: "Dat de vrijheid van meningsuiting niet kan worden gezien als een vrijbrief tot het beledigen van ambtenaren in functie".

  Van dit alles volstrekt op de hoogte zijnde, heeft de heer Bos op 10 maart 2004 deelgenomen aan de debatten in de Tweede Kamer over waarden en normen, zonder over de ernstige misstanden bij het OM ook maar met één woord te reppen. Dit, ondanks dat dit de rechtszekerheid van alle Burgers raakt tot ver in de volgende generaties. Waarvan akte!

  Daarbij moet mede in acht worden genomen, dat hij voor zichzelf een Pappa-dag heeft ingevoerd en het al heeft over zijn opvolger terwijl hij nauwelijks is aangetreden. Dan behoeft het geen nadere toelichting dat ook de man die pretendeert de Partij van de Arbeid te kunnen vernieuwen daarin volstrekt kansloos zal zijn.

  Het voorgaande ademt een sfeer, waarbij met zijn medeweten ernstig misstanden kunnen voorkomen onder het moto: "Its not done to speak about it". Zodoende wordt ook door hem het Algemeen Belang en het welzijn van de bevolking opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of dubieus partijpolitiek belang, zodat de huidige machthebbers beschikken over vrijwel absolute macht; met alle gevaren van dien.

  Daar komt nog bij dat de heer Wouter Bos tijdens zijn verkiezingscampagne mij zei niet in staat te zijn (bij gebrek aan wetenschap) de meest eenvoudige vragen te beantwoorden, hetgeen voor mij reden is geweest hem volledig te informeren. Ik meen, gelet op het voorgaande, dat de heer Wouter Bos niet de juiste man is om tot de noodzakelijke vernieuwing van onze Partij te kunnen komen, omdat de heer Bos het nu al publiekelijk over zijn opvolger heeft, realiseert hij zich dat kennelijk ook. Ik bied u, geacht hoofdbestuur, derhalve in alle bescheidenheid aan hem in zijn functie op te volgen. Temeer, omdat ieder weldenkend mens te goeder trouw kan waarnemen, dat onder zijn leiding het dualisme dat zo broodnodig is voor het functioneren van een democratische rechtstaat (voor zover nog aanwezig) met het aantreden van de Heer Bos vrijwel volledig ontbreekt. Dat hij dit op zijn hompage anders ziet doet hier niets aan af.

  De partij van de Arbeid in positieve zin vernieuwen is volstrekt uitgesloten, indien de fractievoorzitter van die partij niet zeven dagen lang en 12 uur per dag daarmee bezig is. Dit zeker niet indien daarbij de integriteit sterk te wensen over laat.

  Ik ben volstrekt integer en heb rechten gestudeerd voorzover noodzakelijk, en als ervarings- en motiveringsdeskundige op het gebied van ernstige misstanden bij de rechtspleging heb ik, in tegenstelling tot de heer Wouter Bos, ruim een kwart eeuw ervaring. Voorts ben ik een socialist in hart en nieren. Als zodanig kan ik mijzelf in alle bescheidenheid aanbevelen wat betreft de opvolging van de heer Wouter Bos als zijnde de enig juiste man.

  Waar de Staat der Nederlanden sterk behoefte aan heeft, dat zijn volstrekt integere politici die het nog als een eer beschouwen de publieke zaak naar eer en geweten en te mogen dienen. Immers, het verrottingsproces begint aan de kop van de vis. Het is het gebrek aan integerheid en kennis van zaken van veel politici, waaraan de Staat der Nederlanden als democratische rechtstaat voor zover nog aanwezig, uiteindelijk ten onder gaat en daarmede de toekomst en rechtzekerheid van de huidige en volgende generatie.

  Wat onze Partij nodig heeft, dat zijn volstrekt betrouwbare politici met kennis van zaken. Kortom, vertegenwoordigers waarvan betrouwbaarheid en specialisme afstraalt, ook buiten het oog van de camera. Waarom zouden wij nog langer genoegen nemen met kwantiteit, terwijl bekwame integere burgers, waartoe ik mij zelf ook reken, het als een eer beschouwen om naar eer en geweten op kundige wijze de publieke zaak te mogen dienen. Ik verzoek u dat eens in overweging te nemen.

  Gegroet,

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157
  1020 MD Amsterdam

  d.d. 16/03/04.