Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier openbaar te berechten


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

spoed
Faxbericht

Aan: De heer Brockhus, webmaster van de SDN
Faxnummer 035-5244142
Verzoek tot plaatsing op het internet


Van: de Werd K.H.
Faxnummer 06-52294249
Telefoon werk 06-52294249
Telefoon thuis:

Pagina's: 1
Datum/tffd: 4-12-2002 11:34:43
Onderwerp: Ambtelijke corruptie van de Wijkerslooth

De Wijkerslooth verzint als voorzitter van het College van Procureurs-generaal een strafrechterlijke procedure die nooit heeft plaatsgevonden, om te verbloemen dat het Openbaar Ministerie heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur.

Uit de archieven en registratiesystemen van het O.M. valt niets terug te vinden waaruit blijkt dat het tweede bevel van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv niet werd opgevolgd, aldus de genoemde togacrimineel. Terwijl het voorgaande formeel inhoud, dat het genoemde bevel nimmer werd opgevolgd; aldus de Werd.

De Wijkerslooth is dus zo ernstig corrupt dat hij zelf een complete strafrechterlijke procedure verzint. Dat togacriminelen zoals de Wijkerslooth het aandurven om zo openlijk te zwendelen, zonder dat daarover vragen worden gesteld in de media en in de Tweede Kamer, bewijst dat de democratische controle op het integer functioneren van het O.M. volledig faalt.

1k overdrijf geen woord wanneer ik genoemd individu publiekelijk kwalificeer, als zijnde een zeer groot gevaar voor de gehele Nederlandse samenleving. Onder zijn corrupte leiding bevindt de Staat der Nederlanden zich in een overgangsfase van Democratische Rechtstaat naar een ambtelijke dictatuur.

Een volk dat zich niet verzet tegen dit soort justitiële gangsters en malafide activiteiten, heeft geen recht van spreken indien het straks wordt geknecht en onteerd.

K.H. de Werd.


  Faxbericht

  From: De Werd 06-52294249
  To: de Wijkerslooth
  Date: 3 1 2003 Time: 20:03:02 Page 1 of 1

  Aan de Wijkerslooth
  Voorzitter van de Bende van Vier!

  De Wijkerslooth,

  Van de Kerstrede van Hare majesteit de Koningin aangaande de verloedering heb jij je niets aangetrokken. Dat verbaast mij in het geheel niet, integendeel. Jij behoort tot het ambtelijke plebs dat zichzelf boven de Formele Wetgever heeft geplaatst en zowel met je ambtseed als je fatsoen jouw homokont hebt afgeveegd; er daarbij vanuitgaande dat de pakkans - gelet op de zeer ernstige leemtes in de Formele Wetgeving - vrijwel nihil zal zijn.

  Nadat jou parketmedewerkster mij kenbaar maakte dat zij mij met jou zou doorverbinden, liet zij mij weten: "Ik kan u niet doorverbinden, ik kan u niet te woord staan, u hoeft mijn naam niet te weten, goedendag, goedemorgen". Zo vunzige proleet, meen jij dus ambtshalve zo te kunnen functioneren. Je verstopt je middels onfatsoen in overtreffend trap achter je juridische mestvaalt, waartoe jij ook nog je ondergeschikten die jij kennelijk bij Jab Yum hebt opgedoken misbruikt als schild tegen het boemerangeffect! Jij beschouwt jezelf kennelijk als een soort Übermensch, die jegens mij geen fatsoen in acht behoeft te nemen.

  Jij vuile juridische klootzak: jij bent toch degene die zich formeel op het standpunt stelt - ten laste van mijn juridische belangen - dat veelvuldig meineed moet kunnen worden gepleegd. Jij bent toch degene die daartoe zelfs drie bevelen ex. art. 12i Sv volstrekt heeft genegeerd en vervolgens op 16/10/02 bij mij aankomt met een motivering op juridisch volstrekt achterlijk niveau, dat stinkt van arglistig bedrog om het voorgaande te verbloemen. Anders gezegd: jij bent toch de boef in dit verhaal. Daarvoor behoef jij je niet onbeschoft te gedragen. Wie jij bent, dat blijkt uit je motivering. Jij bent de deksel op jouw eigen juridische beerput.

  Inmiddels - jij juridische boef - heeft het Parket van Hoofdofficier de Wit mij al laten weten dat zij jou nimmer hebben geadviseerd dat er ooit een strafrechterlijke vervolging tegen G. de Lange heeft plaatsgevonden. Integendeel aldaar gaat men er formeel vanuit, dat de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv terzake inderdaad nimmer werden opgevolgd. En dat klopt ook vandaar jij juridische onbenul, dat je daarover niets hebt kunnen aantreffen in de registratiesystemen en/of archieven van het Openbaar Ministerie. En jij trekt daaruit de conclusie vuile smeerkees, alsof daaruit zou blijken dat misschien, toch zou zijn gedagvaard. Immers men heeft niets in de archieven en/of registratiesystemen aangetroffen waaruit blijkt dat niet werd gedagvaard!

  Hoe kom je er op, jij hufter. Zou je niet de pil van Drion innemen om onze samenleving tegen jou criminele hersencellen in bescherming te nemen? Onder de aanhef "de feiten" kom je ook al met een ondeugdelijke voorstelling van zaken, waaruit blijkt dat er niet of nauwelijks enig onderzoek heeft plaatsgevonden en vervolgens beroep jij je voor alle zekerheid ook nog op verjaring? Ik wil nog eens nadrukkelijk bevestigen dat jij inderdaad een fascist bent die geen enkel respect kan opbrengen voor de rechten van de mens zoals die bij Wet en Internationale Verdragen aan de burger zijn toegekend!

  Welnu klootzak, de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv verjaren niet, die dienen namelijk onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te worden opgevolgd. En als jullie daar om welke reden dan ook niet toe in staat zijn gebleken, dan betalen jullie, dus niet ik, daarvoor de rekening. Jij, klootzak, wenst mij als burger te laten opdraaien voor het resultaat van jullie malafide activiteiten. Vergeet dat maar.

  Ik heb begrepen dat mijn taalgebruik en/of toonhoogte jou niet aanstaat! Welnu, vergelijk mijn taalgebruik en toonhoogte maar eens met jou schunnige gedrag voordat ik jouw volta face als zijnde ernstig corrupt bestempel. Ik heb de goede gewoonte om mijn taalgebruik en/of toonhoogte aan te passen aan de feitelijke situatie! Jij bent ambtelijk corrupt plebs gebleken door mij op 16/10/ 02 een motivering toe te zenden dat het juridisch niveau van een geestelijk onvolwaardig individu vertegenwoordigt. Dit ondanks dat jij daarbij zelf aangeeft, dat jij tijdens die motivering geen flessen whisky hebt leeggezopen. Dat vind ik jammer, want dat laatste zou een verzachtende omstandigheid voor je zijn geweest. Je motivering d.d. 16/10/02 berust dus op jouw onbenevelde criminele hersencellen. Het zij zo!

  Het Gerechtshof heeft drie bevelen ex. art. 12i Sv gegeven tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed; en ondanks die drie bevelen heeft er formeel nimmer een meineedprocedure plaatsgevonden, hetgeen nimmer in de Nederlandse rechtsgeschiedenis is vertoond! Schaam je, schaam je tot op je botten jij fascistische smeerlap, dat jij hebt besloten om voorgaande juridische zwijnerij af te wentelen op mijn schouders, in plaats van de handen in eigen boezem te steken. Dit wordt een leuk jaartje voor je, vuile klootzak, reken maar!

  Ik heb inmiddels speciaal voor jou een prachtige website gemaakt, iedereen die hem heeft bezocht en dat zijn er gemiddeld altijd nog ruim duizend per dag, die begrijpt dat jij nog slechts geschikt bent om vliegen te vangen. Jij vliegenvanger, ik geef je een lesje bestuursrecht. Als ik jou benader als burger, al dan niet op een wijze die jou past, doet dat niet terzake, dan dien jij altijd correct te reageren. Anders gezegd ik ben niet gediend van jouw ongemanierd gedrag.

  Tot slot zij nog vermeld dat je in beroep kunt gaan tegen de inhoudelijke strekking van dit schrijven middels het uitbrengen van een dagvaarding terzake belediging. Ik zie die dagvaarding met vreugde tegemoet, immers drie politierechters op rij hebben zich al formeel teruggetrokken, omdat het O.M. heeft plaatsgenomen in de stoel van de Zittende Magistratuur!

  Daarbij komt nog, de Wijkerslooth, in dat geval sta jij nummer 1 op de getuigenlijst. Ik zou jou heel graag onder ede willen horen, jij mag dan uitleggen waarom jij als voorzitter van de Bende van Vier ondanks al mijn waarschuwingen om dat niet te doen, toch bent aangekomen met een motivering op het juridisch niveau van gedegenereerde hersencellen.

  K.H. de Werd.