Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert de
schadeclaim van de Werd tegen de Staat der Nederlanden

Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Mijn naam is Karel de Werd. Ik ben een ex-aannemer die door machinaties van de vakbond FNV en de kongsies tussen de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de vakbeweging door belangenverstrengeling voor miljoenen is gedupeerd.

Tot nu toe heeft dat geleid tot een eindeloos juridisch gevecht, waarbij de Officier van Justitie van het parket in Amsterdam er niet voor schroomt om bevelen van het Gerechtshof niet uit te voeren, en daarover onder ede te liegen, kennelijk omdat het meineed betrof van een bestuurder van de vakbond FNV in mijn zaak die speelde in 1983.

18 juli 2002

    Hoofdofficier van Justitie J. de Wit in Amsterdam saboteert
    de schadeclaim van de Werd tegen de Staat der Nederlanden.

Peter de Vries, misdaadverslaggever, vroeg zich al publiekelijk af: hoe het mogelijk is dat een ambtsedig persoon het aandurft te functioneren zoals genoemde Hoofdofficier. Welnu, dat antwoord kan ik Peter wel geven. Het betreft hier een toga-crimineel in overtreffende trap, en hij is bepaald niet de enige die zich bij gebrek aan controle bij het OM weet te handhaven; hetgeen uit het hiernavolgende moge blijken.

Het OM heeft zich ondanks art. 29 en 4 Ro en 207 lid 1 en 2 Sr. formeel op het standpunt gesteld, dat veelvuldig meineed moet kunnen worden gepleegd, zelfs daartoe twee bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv volstrekt genegeerd. Het tweede bevel vond onmiddellijk onderdak in de prullenbak van de Officier van Justitie, kennelijk om er geen enkel misverstand over te laten bestaan dat het Openbaar Ministerie de rechtsmacht van de Zittende Magistratuur formeel niet meer erkent!

Hetgeen ernstig handelen en/of nalaten ex. art. 11 lid c juncto 12 Ro. impliceert, waarop de Formele Wetgever het onmiddellijk oneervol ontslag heeft gesteld, omdat dit soort praktijken de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied ernstig ondermijnt. Het welzijn van de burger is onder het huidige Openbaar Ministerie net zo veilig als het welzijn van de Joodse gemeenschap tijdens de Kristalnacht in Hitler Deutsland.

Er is voor allen op Nederlands grondgebied een uiterst gevaarlijke situatie ontstaan, omdat de overheid haar eigen wetten niet meer respecteert. De ontwikkelingen bij het OM zijn zo ernstig dat procureur-generaal Mr. korvinus is afgetreden, omdat zij de verantwoording voor de huidige gang van zaken bij het OM niet meer durft te dragen. De integriteit bij het OM laat zeer te wensen over, hetgeen natuurlijk ook geld voor de Wit!

Op 22 april 2002 heeft het Ministerie van Justitie mijn schadeclaim voortvloeiend uit onrechtmatige overheidsdaad ter afhandeling doorverwezen naar het College van Procureurs-generaal (J.A. Blok, J.A. Hulsenbek, Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, D.W. Steenhuis). Die vervolgens de Wit hebben verzocht om advies uit te brengen alvorens wordt beslist! En daarmede kwam de Werd bij de duivel ten biecht. Immers het OM in Amsterdam liet veelvuldig meineed plegen en negeerde de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv.

Bij inzage van het dossier ziet elke jurist te goeder trouw vrijwel onmiddellijk wat gaande is. Dus ook de Wit! Genoemde toga-crimineel gaf dan ook onmiddellijk opdracht om de Werd geen enkele informatie te verstrekken en houdt al twee maanden het dossier onder zich met als doel de waarheid te zoeken, zonder hem te willen vinden.

Voorgaand minder sociaal gedrag verbaast mij in het geheel niet, als men tot op heden met succes behoorlijke rechtspleging weet te frustreren, zelfs bevelen van het Gerechtshof in de prullenbak stopt en dit alles ter bevrediging van de financiële vraatzucht van de commerciële advocatuur. Waarom zou men dan niet de beslissingen van het Ministerie van Justitie saboteren!

Tot zoverre de Folta-face van de Wit, het betreft een laffe toga-crimineel die in een ivoren toren zit, waaronder houten palen die door en door zijn verrot! De vrijheid van meningsuiting moet er voor zorgen dat genoemd individu zijn langste tijd bij Justitie heeft gehad. Het betreft hier een niets ontziende toga-crimineel die zich in de onderwereld thuis zou voelen als een vis in het water. Ongetwijfeld vraagt u zich af waarom genoemd individu mij niet wegens belediging en/of laster heeft gedagvaard. Welnu, ik heb hem daartoe herhaalde malen uitgenodigd. De vrijheid van meningsuiting op Nederlands grondgebied is afhankelijk van het percentage roomboter op het hoofd van genoemd individu. Vandaar dat zijn dagvaarding achterwege blijft.

    Ik heb gezegd.

    K.H. de Werd
    Tel. 06-52294249