Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM


Antecedentenregister RM . . . . SDN . . . . homepage Karel de Werd

Een gesprek met de Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam

Leo de Wit en Formele Aangifte terzake ambtelijke corruptie.

Aan allen op Nederlands grondgebied, 

de Hoofdofficier en Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie

Arrondissementsparket Amsterdam de mrs. L.A.J.M. de Wit en L.C.P. Goosens.

Parnassusweg 220
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Tel. 020 541 2111

Hoofdofficier van Justitie
mr. L.A.J.M. de Wit
Plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie
mr. L.C.P. Goossens
Tel. secretariaat: 020 541 3601 / 020 541 3602
Fax: 020 541 2809                                                                    Amsterdam d.d. 20/09/07

                                                                         K.H. de Werd, Aanklager                   Leo de Wit, verdachte in de zin van art. 27 Sv

 

Geachte medeburgers,

Met uw welnemen, wend ik mij als direct belanghebbende / benadeelde tot één van mijn juridische kwelgeesten, die als topjurist,  bij ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren, via motiveringen op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zelfs op ongeschoold juridisch niveau, waarvan akte,  ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem protectie verleend aan een juridische criminele organisatie ex art. 140 Sr die zich onder zijn juridische eindverantwoordelijkheid in de rechtbank Amsterdam heeft kunnen nestelen en onbelemmerd ontplooien.

Mijn taalgebruik, heb ik hierbij afgestemd op de ernst en de aard van de situatie en het gebrek aan functioneel geweten van dit individu, dat bij gebrek aan horizontale en verticale  controle op zijn ambthalve decadent functioneren, door de jaren heen is getransformeerd tot een uitermate gevaarlijk,  totaal gewetenloos juridisch monster, dat via grove schendingen van recht en vormverzuimen ter bevrediging van primitieve lustgevoelens uit zijn juridische kooi ex art. 1 Sv is gekropen, ten laste van de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied tot ver in de volgende generatie er daarbij vanuit gaande dat de pakkans gelet op het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren, de ernstige leemtes in de Formele Wet en zijn maatschappelijke status, vrijwel nihil zal zijn.

Leo: Bij gebrek aan wetenschap, heeft jouw moeder je ongetwijfeld ooit op je billen gekust, bij gebrek aan wetenschap, want als zij zelfs bij benadering zou hebben geweten, dat jij ten laste van het hier ten lande geldend rechtssysteem je zou ontwikkelen tot het juridisch gedrocht, van heden ten dage, dan zou ze jou met de zekerheid van 100% met het badwater hebben weggegooid. 

Jij juridische proleet, pleegde al in samenspanning ex art. 80 Wetboek van Strafrecht hierna afgekort tot Sr. en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44  Sr. met het Adellijk Aarsloch Jonkheer Johan de Wijkerslooth  juridisch zelfmoord, toen jij, met hem ter aanranding van een behoorlijke procesgang c/q ten  laste van mijn materieel / Juridische belangen op gespannen voet met de feitelijke waarheid formeel de stelling betrok, dat in de archieven / registratiesystemen  niet meer te achterhalen viel of de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12k Sv.(thans omgenummerd naar art. 12i Sv) door de officier van justitie werden opgevolgd, waarvan akte!

Als topjurist wist jullie,  verdomde goed juridische smeerkees, dat het zelfs heel eenvoudig was om dit te achterhalen, men behoeft daartoe slechts de Zittingslijsten over die periode na te lopen. Een jaar lang heb jij mij, samen met genoemd Adellijk Aarsloch,  bezig gehouden met deze leugen, waarvan akte! alvorens de Minister van justitie Piet Hein Donner op 23 juli 2003 onder mijn juridische dwang, werd genoodzaakt jullie gore leugens terzake  formeel in te trekken, waarvan eveneens akte! 

Voorts: Het door jullie achtergehouden wettig overtuigend bewijs alsnog in het geding te brengen en te bekennen dat de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12k Sv, thans omgenummerd naar art. 12i Sv door de officier van justitie in strijd met de Formele Wet, met name art. 246 Sv en ondanks mijn felle protesten daartegen als direct belanghebbende/benadeelde heimelijk ter verjaring werden opgelegd, hetgeen de officier van justitie nooit had mogen doen, aldus Excellentie J.P.H. Donner.

Deze huiveringwekkende bekentenis, waaruit onomwonden blijkt dat het Openbaar Ministerie hierna gemakshalve  afgekort tot het OM tot in hoogste instantie bij  ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op haar ambtsedig decadent functioneren als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch Monster uit haar kooi ex art. 1 Sv is gekropen en ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem c/q mijn materiŽle / juridische belangen,  zelfs heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur, werd op 13  november nogmaals formeel bevestigt door de juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn ambt als Nationale Ombudsman, waarvan akte!

Dit ondanks dat Donner een thuis wetstrijd bij deze Nationale Ombudsman speelde, die hem toestond buiten de geldende procedure regels om, aldus na eigen goeddunken te handelen en/of nalaten, c/q  zijn eigen procedure regels te hanteren.

Toelichting,

Excellentie P.H. Donner, gaf formeel te kennen, dat hij niet meer wenste (lees kon) reageren op hetgeen zijdens de Werd, als klager/benadeelde terzake werd aangevoerd, waarvan akte werd gevraagd dit met de mededeling dat klager/ benadeelde niet zou toestaan, dat Donner geheel straffeloos op die toezegging geheel vrijwillig en met stellige overtuiging gedaan zou kunnen terugkomen.

De Nationale Ombudsman liet daarop formeel aan de betrokken partijen weten, dat hij voldoende informatie had verkregen om zijn oordeel te kunnen geven evident waaraan de onderzoek fase, formeel werd afgesloten. Enkele weken later meldt Donner zich weer, dit met de mededeling, dat de zeer intensieve zoektochten in de archieven van het OM buiten medeweten van de Werd en de Ombudsman werden voortgezet daarbij werden volgens hem nieuwe documenten (lees de door het OM achtergehouden documenten) aangetroffen, hetgeen volgens hem rechtvaardigde dat hij op eerder gedane toezegging, niet meer te zullen reageren op de juridische argumenten van de Werd terug mocht komen.

Daarmede pleegde genoemd individu in bestuursrechtelijke zin een juridisch doodzonde, immers de burgers moeten er op kunnen vertrouwen, dat de toezeggingen van de overheid worden nagekomen waarvan akte. Nog daargelaten het feit, dat er helemaal geen sprake was van nieuwe documenten, immers het betrof formele documenten, die door het OM, ter verduistering van wettig overtuigend bewijs,  werden achtergehouden ter ondersteuning van de leugen, dat ze in de Archieven en registratie systemen  van het OM niet meer vielen te achterhalen.

Juridische Monsters c/q pathologische leugenaars,  zonder functioneel geweten in beeld, zij vertegenwoordigen het wettig overtuigend bewijs, dat er op Nederlands Grondgebied, met name bij de Zittende en Staande Magistratuur nog heel wat Hitlers rondlopen,  van links na rechts: Het Adellijk Aarsloch Johan de Wijkerslooth, Ex voorzitter van het College van Procureurs-generaal, midden Leo de Wit Hoofdofficier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam en als officier van Justitie in de Meervoudige Strafkamer geheel links van het Strafrechtelijk college, Hetty Hoekstra.

Men stelle zich dat eens voor, Dit misdadig trio beter gezegd juridisch gespuis, vertegenwoordigt het wettig overtuigend bewijs, dat het ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren, juridisch monsters zonder functioneel geweten creŽert, van zowel  het mannelijk als het vrouwelijk geslacht, waarvan akte!

Het is ronduit bizar en te zot voor woorden, dat dit juridisch geboefte, het OM als 'Wetshandhavers' vertegenwoordigen. Hun machtigste wapens ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem, zijn: Als topjuristen blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden, motiveren van hun ondeugdelijke beslissingen ter aanranding van een behoorlijke procesgang, op arglistig bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zelfs juridisch ongeschoold niveau,  omdat in beginsel wordt besloten dat bij al dan niet bewust gemaakte fouten, de benadeelde daarvan maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde moet worden gericht.

Dit desnoods compleet met zijn/haar gehele gezin,  waartoe de gehele administratie inclusief de Gewapende macht (Politie) ter aanranding van eer en goede naam  en  intimidatie veelvuldig wordt misbruikt, Zelfs de benadeelde terzake onrechtmatig van de hem rechtens toekomende individuele vrijheid wordt berooft, via ernstig misbruik van ambtelijke bevoegdheden, waartoe zelfs een compleet rechtsgeding werd verduistert en valse Authentieke Akte opgemaakt. Met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving.  Dit in samenspanning ex art. 80/140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, aldus in goed onderling overleg en koele bloede en ondanks ambtseden en erecodes van het OM ter volksverlakkerij afgelegd,   hetgeen op zich al  vertegenwoordigt ernstig handelen en nalaten  anders dan uit hoofde van zieke of gebreken, als bedoeld in art. 11lidc juncto 12 Ro, waarvan akte!

Burgers Leo, die bij ontstellend  gebrek aan Journalistiek / Politieke controle  met jouw soort juridisch ongedierte  te maken krijgen,  worden gegijzeld in een eindeloze juridisch Holocaust, van ongekende omvang, waarbij hen ongelimiteerd maatschappelijke ,  financieel en sociaal  Psychische schade wordt toegebracht, nog daargelaten de feitelijke omstandigheid,  dat jullie juridisch gespuis met jullie criminele activiteiten een zeer zware belasting vormen voor het aanzien van de rechtspleging en Rechtspleging in het Algemeen. Bij gebrek aan wetenschap, kunnen jullie je in één van de meest corrupte landen ter Wereld te weten de Schurkenstaat Nederland,  handhaven, bij Zittende en Staande Magistratuur.

In China echter zouden jullie en volkomen terecht publiekelijk worden geŽxecuteerd en zouden jullie organen voor zover nog niet overeenkomstig jullie  zieke geesten verwoest,  worden gedoneerd aan de jullie veroorzaakte slachtoffers of aan de honden opgevoerd, waaruit moge blijken hoezeer het recht afhankelijk is van tijd en plaats.  Leo zie jij deze mooie liefdevolle vrouw hieronder, die liet mij op haar sterfbed weten: Ik mocht maar vijfendertig jaar leven, die togacriminelen hebben toch tien jaar van mijn leven en dat van mijn gezin afgenomen.

Wil: Ik mocht maar 35 jaren leven. Die togacriminelen hebben toch met hun ambtelijke corrupt zijn,

 10 jaren van mijn leven en dat van mijn gezin afgenomen.

Deze liefdevolle  Vrouw Leo, is nog nooit in haar leven met justitie in aanraking geweest, zij zorgde onbaatzuchtig  als een goed moeder en echtgenote voor haar gezin en was mede eigenaresse van mijn Bouwbedrijf.  Dat hardwerkende  gezin kenmerkte zich door vrede en levensvreugde, waarbij vader er ook nog voor zorgde dat 48 allround timmerlieden bij hem als Aannemer in de bouw, een vaste werkkring genoten totdat: Jouw soort Togacriminelen onze weg, hebben gekruist Leo en door de jaren heen, jullie sloophamer van ambtelijke corruptie in overtreffende trap, bij ontstellend gebrek aan Horizontale en verticale controle op jullie ambtshalve decadent functioneren werd gehanteerd. Jaar in jaar uit  zelfs tot op heden ten dage ruim een kwart Eeuw. 

Waarbij jullie vervloekte Nazi ratten, inclusief 320.000 euro ter compensatie van schade voortvloeiende uit  de verwoede pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving,  tot op heden ten dage voor 12.320.000 euro fiscaal vrij, waarvan akte! aan schade hebben toegebracht, kennelijk uit pure frustratie als gevolg van mijn volstrekt rechtvaardig verzet tegen jullie criminele activiteiten,  zelfs in samenspanning ex art. 80/140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr zijn over gegaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving.

Dit via ernstig misbruik van ambtelijke bevoegdheden, gebaseerd op het verduisteren van de complete kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 inclusief de schriftelijke uitspraak, het door mij opgeworpen Wraking incident en het illegaal opmaken van de Authentieke Akte *zeven dagen gijzeling toegewezen* door 'Griffier M.L.K. van der Hilst'  in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met 'Kantonrechter Mei Lie Tan'waarvan akte!

Op grond waarvan aan de Gewapende Macht onbevoegd, waarvan akte het bevel werd gegeven over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving, een illegaal bevel, dat daadwerkelijk werd opgevolgd,  (voltooide Ambtsmisdrijven)  evident waaraan ik als direct belanghebbende/ benadeelde werd genoodzaakt tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid, waarvan akte! jarenlang op onderduik adressen te verblijven, waarvan akte!

Ex Hoofd commissaris Jelle Kuiper, Befelh ist Befehl,  ondanks Naoorlogs gratiebeleid en het feit dat de kleur van het Politie Uniform van zwart in blauw werd verandert dit om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten, waarvan akte!

Ondanks dat deze ex commissaris van Politie er schriftelijk nadrukkelijk voor werd gewaarschuwd, dat hem door de officier van justitie Parket Leeuwarden illegaal een bevel werd gegeven over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving , gebaseerd op de door 'griffier' M.L.K. van der Hilst en 'kantonrechter' Mei Lie Tan valselijk opgemaakte Authentieke Akte *zeven dagen gijzeling toegestaan* d.d. 17 augustus 2004, gaf hij blindelings het bevel aan zijn manschappen, over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving, waaruit onomwonden moge blijken, dat deze man helemaal niets heeft geleerd van de roetzwarte blz. uit de politiegeschiedenis en hij zeker niet alleen.

En dan durf jij het aan Leo, althans jouw verwoeste psyche,  om vervolgens de door mijn ingestelde art. 12 Sv te saboteren, via een vijftiental pertinente leugens op 2 blz. Waarbij je verwijst naar de uitspraak van de Nationale Ombudsman die mijn klachten jegens, jou en de Wijkerslooth gegrond heeft bevonden evenals de Minister van Justitie Excellentie mr. J.P.H. Donner, waarbij jij, beter gezegd je naar een juridische  beerput stinkende geest, het zelfs nog aandurfde om op gespannen voet met de feitelijke waarheid ( ik ben van jou niet anders gewend juridische rat ) de stelling te poneren, alsof de Werd een langdurig zelf gekozen, onophoudelijke gevecht met de overheid is aangegaan. Jij vunzige juridische Proleet, jij weet met mij als geen ander verdomde goed, hoe het conflict tussen het OM, als meerkoppig van kop tot staart gecorrumpeerd totaal gewetenloos juridisch monster en de Fa de Werd  is ontstaan.  

Dat is ontstaan juridische Rat, omdat het OM als 'Wetshandhaver' op ongekende wijze haar eigen nest bevuilde, door ter bevrediging van ambtelijke corruptie ten laste van mijn materiŽle / juridische belangen c/q een behoorlijke procesgang formeel de stelling te betrekken, dat het ongelimiteerd plegen van mijneed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr  niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd, waartoe zelfs de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv, door de officier van justitie heimelijk en ondanks mijn zeer felle protesten daartegen als direct belanghebbende benadeelde  in strijdt met art. 246 Sv ter verjaring werden opgelegd, ondanks dat die bevelen al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treden, aldus ten spoedigste door het OM. dwz binnen enkele maanden dienen te worden opgevolgd. Hetgeen de officier van Justitie nooit had mogen doen aldus Excellentie mr. P.Hein Donner tijdens zijn bekentenis onder mijn juridische dwang afgelegd.

Minister van justitie, Excellentie P.H. Donner en Nationale Ombudsman Roel Fernhout.

Beide bevestigden onder juridische dwang van belanghebbende / benadeelde, op 23 juli en 13 november 2003,  formeel dat de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12k Sv aan het OM gegeven door de officier van justitie in strijdt met art. 246 Sv  volstrekt werden genegeerd, dit ondanks dat genoemde bevelen al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treden evident waaraan deze ten spoedigste door de officier van justitie c/q het OM dienen te worden opgevolgd, aldus nam de verwoeste Psyche bij het OM, ter aanranding van een behoorlijke procesgang zelfs plaats op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur, ter zekerheidstelling van totale rechteloosheid van klager/benadeelde!, waarvan akte!, hetgeen formeel het faillissement, vertegenwoordigt van het hier ten lande geldend rechtssysteem, waarvan eveneens akte!

Ik wend mij thans juridische proleet,  al dan niet met jouw welnemen tot jouw plaatsvervanger Hoofdofficier van justitie mr. L.C.P. Goosen, ter vereffening van de rekening, want mijn standpunt terzake moge je volstrekt  duidelijk zijn te weten: Of jij en de criminele bende waaraan jij via ernstig handelen en nalaten, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11lid juncto 12 Ro protectie verleend betaald de rekening van de toegebrachte schade rechtstreeks voortvloeiende uit jullie ambtelijk corrupt zijn in overtreffende trap, of jullie gaan in het Gevang. Anders dan jullie Togacriminelen kennelijk vooronderstellen als gevolg van het ontstellend gebrek aan verticale controle op jullie ambtshalve decadent functioneren, behoort het niet tot de reŽle mogelijkheden, mij met mijn gezin te confronteren met gewelddaden tegen de menselijkheid via de talrijke onrechtmatige overheidsdaden als terzake het geval gebleken, waarvan akte!

Alvorens ik mij wend tot Hoofdofficier mr. Goosens, zij voor de goede orde nogmaals formeel bevestigt, dat ik naast de Staat der Nederlanden alle betrokkenen inclusief jouw zelf verantwoordelijk stel en houd voor de totale veroorzaakte schade zowel hoofdelijk als in persoon met het gehele persoonlijk vermogen, mijnerzijds tot op heden begroot op 12.320.000 euro fiscaal vrij inclusief de onrechtmatige vrijheidsberoving en verwoede pogingen daartoe, waarvan akte!

 

Aan de Plaatsvervangend Hoofdofficier van justitie Arrondissementsparket Amsterdam, mr. L.P.C.Goosens.

Edelgrootachtbare heer,

Met uw welnemen moge ik u verwijzen naar het voorgaande, waarbij ik u eerbiedig moge verzoeken, de inhoudelijke strekking van dit schrijven formeel te beschouwen als zijnde, een formele strafaangifte tegen Mr. L.J.M. de Wit, 'Hoofdofficier' van justitie Arrondissementsparket Amsterdam, Hetty Hoekstra, officier van Justitie eveneens Arrondissementsparket Amsterdam en Brigadier J.F. Grinhuis als zodanig werkzaam in het Hoofdbureau van Politie,  Ressort Amsterdam.

Dit met het verzoek genoemde individuen, terzake ten spoedigste formeel aan te merken als zijnde verdachten in de zin van art. 27 Sv, hen in verzekering te doen stellen en te doen dagvaarden voor de Meervoudige Strafkamer, ter berechting van de door hen in samenspanning ex. Art. 80 /140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr gepleegde uitermate zware ambtsmisdrijven, waartoe ik u voor  zover nodig doe sommeren op straffe van rechtsgevolgen te weten een art. 12 Sv procedure, als controle op uw ambtelijk functioneren terzake, waarvan akte!

Genoemd misdadig Trio, maakt bij ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren, ondanks hun ambtseden en erecodes van het OM,  in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr  deel uit van een criminele organisatie ex art. 140 Sr  ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem, waartoe vrijwel alle dwingende Wetgeving uit het Wetboek van Strafvordering  op straffe van nietigheid in acht te nemen met voeten werd getreden, er daarbij kennelijk vanuit gaande dat hun pakkans gelet op de ernstige leemtes in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op hun ambtshalve decadent functioneren en hun maatschappelijke status, vrijwel nihil zal zijn.

Ter protectie van genoemde criminele organisatie, functioneert, Leo de Wit als topjurist,  via ernstig handelen en nalaten, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken?  als defecte schakeling in de Wetshandhaving, waartoe hij zelfs mijn vierde beklag ex art. 12 Sv bij het Gerechtshof Ressort Amsterdam saboteerde via motiveringen op arglistig bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zelfs op juridisch ongeschoold niveau en in goed onderling overleg met de individuele leden van genoemde criminele organisatie, zoals uit zijn liederlijke pennenvruchten (zie bijlage hieronder),  onomwonden blijkt.  aldus in koele bloede en bewust ter kwader trouw, waarbij hij zelfs in staat bleek een onderstaand sabotage geschrift een 15 tal pertinente onwaarheden te verwerken, op grond waarvan hij het Gerechtshof Ressort Amsterdam verzocht opzettelijk via ongegrond verklaring van Klager/ benadeelde te Dwalen, waarvan akte!

Hierbij zij opgemerkt dat bij strafrechtelijk vervolging van de verdachte de Wit, niet valt uit te sluiten, dat er verzachtende omstandigheden aanwezig blijken te zijn. Ik moge u dienaangaande met in achtneming van de u toekomende eerbied  verwijzen naar de geestelijke vermogens van genoemd individu, zoals die zich in zijn 'zijn advies'n.a.v. mijn beklag ex art. 12 Sv heeft geopenbaard. Zo ernstig dat het bij u als topjurist, nauwelijks enige toelichting behoeft, dat dit geschrift ontegenzeggelijk de sfeer ademt van arglistig bedrog in overtreffende trap gemotiveerd op juridisch volstrekt onwaardig niveau, zelfs op juridisch ongeschoold juridisch niveau, hetgeen een aanfluiting vertegenwoordigt voor het gehele OM en het aanzien van de rechtspleging, waarin de burgers, aldus ook ik zelf  theoretisch, onvoorwaardelijk vertrouwen zouden moeten kunnen stellen, waarvan akte!

Het Sabotage geschrift, waarmede Leo de Wit tracht de art. 12 Sv te saboteren, ter protectie van zijn criminele organisatie ex art. 140 Sr. Iedere jurist ter goeder trouw, ziet vrijwel in één oogopslag dat dit crimineel geschrift de sfeer ademt van ambtelijke corruptie in overtreffende trap immers hij heeft het als topjurist,  inhoudelijke gemotiveerd op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zelfs op juridisch ongeschoold niveau, waarbij de verwoeste Psyche van de Wit, als platonische leugenaar van de ene in de andere pertinente leugen valt, waarvan akte!

 

Toelichting

In de aanhef, van zijn liederlijke pennenvruchten (zie hierboven), biedt de juridische proleet Leo de Wit, zijn welgemeende excuus aan niet aan de direct belanghebbende / benadeelde doch aan het meerkoppig van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster c/q het OM, dat als zodanig ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem uit haar juridische kooi ex art. 1 Sv is gekropen, zelfs daartoe via ambtelijke corruptie in overtreffende trap, daartoe heeft plaats genomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur ondermeer via het volstrekt negeren van de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12 I Sv, in strijdt met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen, waarvan akte!

Vervolgens houdt hij tegen al het overvloedig wettig overtuigend bewijs in staande dat er legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling zou zijn afgegeven. Hij heeft het daarbij tegen beter weten in over de  rechter die zou zijn gewraakt dit terwijl uit overvloedig wettig overtuigend bewijs feitelijk vaststaat dat 'Kantonrechter Mei Lie Tan bij aanvang van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, formeel werd gewraakt, aldus strikt juridisch nimmer legaal een *Machtiging tot zeven dagen gijzeling kan hebben afgegeven,  waarvan akte!

Voorts heeft hij het over mr. R.W. Asser die een vordering tot gijzeling zou hebben ingediend echter,  man is al een vijftiental jaren met pensioen, waarvan akte! dat maakt verder niets uit want het OM heeft zeven dagen gijzeling terzake gevorderd, waarvan akte!

Vervolgens,  doet de Wit op gespannen voet met de feitelijke waarheid,  voorkomen alsof er een Mulderzitting op 17 augustus 2004, zou hebben plaatsgevonden, een bestuursrechtelijke aangelegenheid waarvan geen proces- verbaal volgens hem helaas geen proces-verbaal wordt opgemaakt, hij ontkent hiermede op gespannen voet met de feitelijke waarheid dat de Kantonrechter Mei Lie bij aanvang van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, werd gewraakt, er als gevolg daarvan feitelijk nimmer een Mulderzitting heeft kunnen plaatsvinden, waarvan akte! Aldus in samenspanning ex art. 80/140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, door Kantonrechter Mei Lie Tan en Griffier M.L.K. van der Hilst volstrekt   illegaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling werd opgemaakt met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving, waarvan akte!

Op blz. 2 bovenaan, liegt de Wit dat klager benadeelde het Gerechtshof heeft verzocht de officier van justitie te bevelen tot het intrekken van het bevel tot gijzeling dit  om een gewapend conflict te voorkomen, aldus niet omdat het bevel illegaal werd opgemaakt! Dat feitelijk gegeven tracht hij ook met het hiernavolgende te verdoezelen: Met betrekking tot hetgeen door klager werd aangevoerd kan het volgende worden opgemerkt: Op 17 augustus 2004 is door de Kantonrechter op vordering van het OM een machtiging tot gijzeling afgegeven einde citaat: Ook hier ontbreekt het woord illegaal om te verdoezelen, dat onbevoegd een Authentieke Akte werd opgemaakt op grond waarvan door het OM onbevoegd een aan de Gewapende Macht (politie werd gegeven over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving), waarvan akte!

Vervolgens heeft genoemde juridisch proleet,  het vaag over: Uit inlichtingen van diverse betrokkenen, waarmede hij achterwege laat te vermelden, dat die diverse betrokkenen zijn 'Kantonrechter'Mei Lie Tan,  de officier van justitie tijdens de kantongerechtzitting d.d.   17 augustus 2004 lijfelijk aanwezig en Griffier M.L.K. van der Hilst.

 Kortom het misdadig trio, dat de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 inclusief de schriftelijke uitspraak en het door mij opgeworpen Wrakingincident, zoals genotuleerd door M.L.K van der Hilst heeft verduistert, vervolgens de valse Authentieke Akte *zeven dagen gijzeling toegestaan, heeft opgemaakt op grond waarvan aan de Gewapende Macht (Politie) het illegale bevel werd gegeven over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving, een bevel dat daadwerkelijk werd opgevolgd evident waaraan aangever/klager benadeelde terzake werd genoodzaakt tot behoud van de hem rechtens toekomende individuele vrijheid, jarenlang op onderduik adressen te verblijven alvorens het illegale bevel onder zijn juridische dwang, door de officier van justitie mr. J.J. Smilde en op gezag van Politierechter Jaap Tielenius formeel werd ingetrokken, waarvan akte!

Aldus is uit genoemd misdadig Trio naar voren gekomen, bazelt Leo de Wit verder, dat de kritische houding van klager ten aanzien van de positie, ( Wat bedoeld halve gare de Wit hier mee?) en het functioneren van de Voorzitter (Lees Mei Lie Tan ), aanleiding heeft gegeven de zitting onmiddellijk te beŽindigen. Uit voorgaande wartaal maakt ik op dat Leo de Wit doelt op ordeverstoring ex art. 124 Sv echter een kritisch houding op zich kan nimmer reden zijn om ten laste van gedaagde een rechtsgeding te beŽindigen evenmin het functioneren van de Rechter, waarvan akte!

De daarop volgende zinsnede, aan zijn ziekelijk brein ontsnapt, maakt wederom duidelijk, dat genoemd minderwaardig individu, niet in zijn eerste leugen, is gestikt evenmin in zijn laatste. Dit keer via de zinsnede de vordering van de officier van justitie is later, door de Kantonrechter toegewezen. Om deze leugen te kunnen poneren, is het noodzakelijk dat hij op gespannen voet met de feitelijke waarheid blijft ontkennen, dat bij aanvang van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2003  kantonrechter Mei Lie Tan door mij formeel werd gewraakt. Dat doet deze notoire leugenaar dan ook. Dit uiteraard in de wetenschap, dat als gevolg van genoemde Wraking het strikt juridisch volstrekt uitgesloten is dat daarop legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling wordt afgegeven alvorens op genoemde Wraking wordt beslist en die beslissing in kracht van gewijsde is getreden, waarvan akte!

De voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton H.Th van der Meer en

de Presidente van de Rechtbank Amsterdam mevr. Mr. Eradus.

Deze beiden topjuristen, hebben onder mijn juridische dwang, waarvan akte een onderzoek doen instellen naar de gang van zaken tijdens de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 en mij vervolgens bericht, dat zij mijn klachten jegens Griffier M.L.K. van der Hilst en Kantonrechter Mei Lie Tan gegrond hebben gevonden in die zin dat de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 diende te worden geschorst, tot op de Wraking van 'Kantonrechter Mei Lie Tan zou worden beslist. Hieruit volgt dat het strikt juridisch volstrekt uitgesloten is dat er terzake ooit legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling werd afgegeven, waarvan akte! Dit feitelijk gegeven, weerhoudt de Togacrimineel Leo de Wit er niet van om op gespannen voet met de feitelijke waarheid te doen voorkomen alsof er terzake wel legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling zou zijn afgegeven, waarvan akte!

Vervolgens maakt Leo de Wit kenbaar dat de uitspraak van de Kantonrechter niet Geheim was, doch dat die nog niet bekend was bij de Centrale Balie, hij doelt daarmede op de Mulderzitting die als gevolg van Wraking bij aanvang van de Kantongerechtzitting niet eens aan de orde kon komen, waarvan akte! Voorts laat hij weten dat : Uit informatie van de rechtbank ( lees genoemd misdadig tot op het bot gecorrumpeerd Trio) is gebleken, dat n.a.v. de Zitting van de Rechtbank een machtiging tot gijzeling werd afgegeven en dat uit correspondentie met klager is gebleken dat hij die in zijn bezit heeft.

Alleen al uit de gedeelte doet de Wit tot vijf keer toe de feitelijke waarheid geweld aan chronologisch weergegeven als volgt.

A) De uitspraak van de Rechtbank zou niet geheim voor klager zijn, doch was nog niet bekent bij de Centrale griffie. Hij doet hiermede wederom op gespannen voet met de feitelijke waarheid voorkomen alsof het een Mulderzitting betrof, waarvan akte!

B) Mei Lie Tan als corrupte Kantonrechter terzake liet tijdens het sluiten van de Zitting weten dat zij in het Wraking incident binnen veertien dagen schriftelijk uitspraak zou doen, aldus behoorde de minuut daarvan zich veertien dagen later  op de griffie te bevinden.

C) Hij doet hiermede wederom  op gespannen voet met de feitelijke waarheid voorkomen alsof er legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling zou zijn afgegeven.

D) Hij vermeldt dat klager de Machtiging tot gijzeling in zijn bezit heeft, laat daarbij bewust achterwege te vermelden, dat dit pamflet, pas twee jaren later in mijn bezit kwam, met name omdat officier van justitie mr. J.J. Smilde onder mijn  juridisch dwang, werd genoodzaakt het illegale bevel gebaseerd op door M.L.K van der Hilst op verzoek van Mei Lie Tan valselijk opgemaakte Authentieke Akte formeel in te trekkken, waarvan akte! En zo valt Leo de Wit van de ene onwaarheid in de andere waarbij pertinente leugens, halve en hele leugens elkaar voortdurend afwisselen, wat dacht u bijvoorbeeld van het hiernavolgende?

Bij schrijven d.d. 6 september 2006, heeft de officier van justitie klager geïnformeerd dat hij  de tenuitvoerlegging van de gijzeling definitief heeft doen eindigen, dit n.a.v. de behandeling van de strafzaak jegens klager terzake belediging en bedreiging, aldus  de leugenaar de Wit, op gespannen voet met de feitelijke waarheid immers: Die Strafzitting, waarbij de verdachte werd vrijgesproken van belediging, waarvan akte! zal als  gevolg van grove schendingen van Recht en Vormverzuimen nimmer legaal in kracht van gewijsde kunnen treden, reden waarom het Gerechtshof Ressort Amsterdam de behandeling van het beroep voor onbepaalde tijd heeft geschorst en de afhandeling van de art. 12 Sv procedure heeft doorverwezen naar het Haagse Gerechtshof, dat inmiddels als schot voor de boeg,  is gewraakt daar het blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden terzake functioneert zoals men dat ter goeder trouw niet zou mogen verwachten  waarvan eveneens akte .

Tijdens de Strafzitting waarheen de Wit verwijst, heeft de verdachte in de zin van art. 27 Sv als gevolg van ambtelijke corruptie bij het OM als zodanig geheel tenorechte aangemerkt, waarvan akte!  als wettig overtuigend bewijs overlegd, een memory stick, waarop de opnames van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 bevindt en een vijftal getuigen a decharge opgegeven die aanwezig waren op de publieke tribune aldus ook onder ede kunnen bevestigen dat Kantonrechter Mei Lie Tan, bij aanvang van de Zitting formeel werd gewraakt en dat dit door griffier M.L.K. van der Hilst werd genotuleerd, waarvan akte!

 Politierechter Jaap Tielenius, die als zodanig en geheel buiten de verdachte in de zin van art. 27 Sv om ongeoorloofde contacten onderhield met zowel Zittende als Staande Magistratuur, (zie het strafdossier terzake waaruit dat onomwonden blijkt), heeft vervolgens op zijn computer vanaf de memory stick die zich in het strafdossier bevindt CD's gebrand en die rond gezonden aan Zittende en Staande Magistratuur met name ook aan officier van Justitie J.J. Smilde en de Voorzitter van de rechtbank Amsterdam Sector Kanton H.Th. van der Meer.

Reden waarom: H.Th van der Meer werd genoodzaakt zijn valse aangifte terzake formeel te herroepen middels de schriftelijke  mededeling, dat hij op gezag van de Rechtbank Presidente mevr. Mr. Eradus een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken tijdens de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 en dat hij daarbij mijn klachten jegens Kantonrechter Mei Lie Tan en griffier M.L.K van der Hilst,  gegrond heeft bevonden, waarvan akte!

Wat officier van justitie Mr. J.J. Smilde betreft, die weigerde in strijdt met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen met instemming van Politierechter Jaap Tielenius, de getuigen a decharge op te roepen, dit ondanks dat hij tijdens zijn requisitoir  regelrecht stond te citeren uit de valse aangiftes van H.Th van der Meer en Griffier M.L.K. van der Hilst aldus ontstond zodoende de criminele situatie, waarbij het mogelijk werd volkomen los van de schuldvraag, altijd tot veroordeling van de verdachte in de zin van art. 27 Sv te komen, waarvan akte!

Politierechter Jaap Tielenius stuurde een begeleiden schrijven bij de CD Rom die hij verzonden aan officier van Justitie mr. Smilde, met de mededeling: Op deze CD bevindt zich een Radio verslag van de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004, zoals ik u al eerder heb geschreven, heeft de Werd ten spoedigste  recht op zijn nadrukkelijke vraag, of het bevel tot gijzeling ten aanzien van hem door het OM wordt ingetrokken.

Genoemde officier van justitie, resteerde onder voorgaande juridische dwang, niets anders meer dan het illegale bevel met onmiddellijke ingang,  formeel in te trekken en dit schriftelijk aan mij te bevestigen. Kennelijk uit angst voor de rechtsgevolgen, laat hij daarbij weten dat hij niet treedt in de rechtmatigheid van het bevel, men stelle zich dat eens voor dit ondanks dat het OM op grond daarvan wel onbevoegd het bevel aan de gewapende Macht heeft gegeven over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving, dat is ronduit bizar en te zot voor woorden en  toch wel een geheel andere feitelijke gang van zaken, dan datgene waar de Wit mee aan komt zeiken, ik citeer met uw welnemen: De officier heeft met die beslissing getracht een verdere escalatie tussen het OM en Klager/benadeelde te voorkomen.

Onzin het is Leo de Wit zelf, die een aanzienlijke bijdrage levert aan escalatie van deze affaire, die ontegenzeggelijk de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt. Hij liegt en bedriegt daartoe, alsof heeft hij zelf de leugen gebaard en hij weet verdomde goed met name omdat ik daarover nimmer enig misverstand ook bij hem niet heb laten bestaan, dat er slechts één mogelijkheid bestaat, om deze onverkwikkelijke affaire op discrete wijze uit de Wereld te helpen, daartoe dient de veroorzaakte schade, waarvoor ik ook hem naast de Staat der Nederlanden aansprakelijk heb gesteld, zowel hoofdelijk als in persoon met zijn gehele vermogen, waarvan akte! via een akte van dading te worden gecompenseerd, waarvan akte!

Hetgeen ook geldt voor de onrechtmatige vrijheidsberoving terzake en de verwoede pogingen daartoe via misbruik van de gewapende Macht o.m.  gebaseerd op de valse Authentieke Akte  zeven dagen gijzeling toegewezen. Zoals op gemaakt door 'griffier' M.L.K. van der Hilst op verzoek van 'Kantonrechter' Mei Lie Tan, waarvan akte! 320.000 euro fiscaal vrij, mijnerzijds tot op heden begroot, zijnde onderduik kosten, Psychische mishandeling via misbruik van de Wachtcellen onder de Rechtbank Amsterdam, Intimidatie via misbruik van de Gewapende Macht, aanranding van eer en goede naam, juridische kosten, gemiste kansen etc, etc. immers:

Het behoord niet, ook niet via de zeer talrijke leugens van Leo de Wit,  tot de reŽle mogelijkheden om mij op welk een wijze dan ook,  straffeloos van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid te beroven, waarvan akte! Anders gezegd, of de veroorzaakte schade wordt via een Akte van Dading gecompenseerd of het juridisch geboefte terzake gaat in het gevang, of ?? (zie foto's hieronder)

Togacriminelen in beeld

Op naar de volgende leugens van Leo de Wit

Hij verwijst gelukkig is hij nog zo dom, naar het verleden in deze affaire. In eerder stadium deed hij dat ook al met de mededeling, dat ik een zelfgekozen oneindig gevecht met de overheid ben aangegaan, hij weet wel beter immers: Het conflict tussen de Fa. de Werd en het OM,  is ontstaan op het moment dat het OM ter bevrediging van ambtelijke corruptie als 'Wetshandhaver'formeel de stelling heeft betrokken, dat het ongelimiteerd plegen van meineed, ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr ten laste van een behoorlijke procesgang c/q mijn materiŽle / juridische belangen als Eiser in de civiele procedure terzake niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd, waarvan akte!

Als reden daarvoor gaf het OM met name officier van justitie mr. R.W. Asser, in zijn advies aan de toenmalige procureur-generaal mr. A.N.A. Josupus Jitta op, ik citeer met uw welnemen:  niet uit te sluiten valt, dat bij de strafrechtelijke vervolging van de meinedige verdachten, verzachtende omstandigheden aanwezig blijken te zijn, die in omgekeerde zin ten laste komen van uw Hof. Ik betreur het dan ook met de heer de Werd, dat uw Hof terzake heeft gefunctioneerd, zoals men dat ter goeder trouw niet zou mogen verwachten. Op z'n minst heeft uw Hof zelf met haar tussenarrest d.d. 4 januari 1975,  die meinedige verklaringen zelf uitgelokt.

Ik ben van mening, dat het hier niet bij kan blijven, aldus valt niet uit te sluiten, dat bij stafrechtelijke vervolging van de verdachten er zaken in het daglicht kunnen treden, die het vertrouwen dat de burgers daarin zouden moeten kunnen stellen, ernstig doet schaden evident waaraan het Algemeen Belang verlangt, dat terzake wordt geseponeerd.

Ik ben echter van mening aldus ex officier van Justitie,  mr. R.W. Asser, die terzake vergeefs heeft gepoogd te bemiddelen er daarbij vanuit gaande dat het OM, naar hem als ex officier van justitie wel zou willen luisteren, dat het hierbij niet kan blijven. Uw Hof zou in een persoonlijk intrigerend, gesprek met de heer de Werd nader kunnen toelichten waarom het terzake heeft gefunctioneerd als het geval gebleken immers: het staat buiten iedere kijf, dat hem in deze affaire ernstig onrecht wordt aangedaan einde citaat.

Oorzaak: De Raadsheer mr. L.W.M.M . Drabbe die nota bene is gepromoveerd op lust en onlustgevoelens daarbij tot de eind conclusie kwam dat onlustgevoelens dienen te worden gecompenseerd, functioneerde zowel in Amsterdam als Rotterdam in dienst van Hitler en bleek zeer ernstig gecorrumpeerd. Hij speelde terzake gemene zaak met de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, mr. Max Rood, één van de meest corrupte invloedrijke advocaten op dat moment evident waaraan het Hof Ressort Amsterdam de bewijsopdracht terzake onrechtmatige daad, volstrekt opschroefde tot ongekende hoogte en ongelimiteerd meineed liet plegen, via een te ruime uitleg van art. 124 Sv beter gezegd misbruik, van genoemd artikel werd ik herhaalde malen uit de zaal verwijdert, zodat ongestoord en ongelimiteerd, straffeloos meineed kon worden gepleegd.   

Niet uit te sluiten valt, dat ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11lidc juncto 12 Ro  van genoemde Raadsheer ten grondslag ligt aan zijn ambtshalve decadent functioneren terzake  immers:  Tussen de Zittingen door werd hij bestraald in het  VU ziekenhuis, ik constateerde in de wachtkamer van genoemd ziekenhuis met mijn Vrouw, dat zijn Vrouw hem troostte door voordurend over zijn hoofd te aaien. Tussen zijn bestralingen door  trok hij even zijn toga, als Raadsheer Plaatsvervanger bij het Hof  aan en moest vervolgens worden vervangen door mr. Requiem, omdat hij evenals mijn zeer geliefde vrouw, aan kanker was overleden. Bij arrest d.d. 20 juni 1979, werden de beslagleggers van het ondeugdelijk beslag op mijn bedrijfsgelden, veroordeeld tot het vergoeden van alle door hen veroorzaakte schade, op te maken bij Staat en te vereffenen volgens de Wet, waarbij het Hof motiveerde dat het ondeugdelijk beslag op mijn bedrijfsgelden bewust ter kwader trouw werd gelegd en de Werd niets valt te verwijten met name  niet omdat hij als Werkgever in de bouw, geen enkele wet heeft overtreden, aldus als zodanig volkomen juist heeft gefunctioneerd, waarvan akte!

De rechtsgevolgen van deze voor mij gunstige uitspraak, werd door het OM teniet gedaan, dit door  formeel de stelling te betrekken en daarin te volharden als 'Wetshandhaver', dat ter bagatellisering van de veroorzaakte schade ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr  ondanks art. 207 ongelimiteerd straffeloos meineed moet kunnen worden gepleegd, waardoor het zinloos werd de schadestaat procedure ter zake te voeren en te vereffenen, waarvan akte!

Het Openbaar Ministerie, liet zich daarbij in strijdt met de Formele Wet niet door het Gerechtshof Ressort Amsterdam Corrigeren hetgeen onomwonden blijkt uit de feitelijke omstandigheid, dat de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12K Sv aan de officier van justitie op mijn klachtte ex art. 12 Sv tot drie keer toe in 1982, 84 en 86 gegeven, volstrekt werden genegeerd ondanks dat genoemde bevelen al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treden.

Aldus begaf het OM zich als Meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch Monster, zich zelfs op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur, ter zekerheidstelling van mijn totale rechteloosheid als Nederlands Staatsburger, waarvan akte! hetgeen op 23 juli en 13 november 2003 onder mijn juridische dwang,  formeel werd bevestigt door de Minister van Justitie en de Nationale Ombudsman, waarvan akte!

Leo de Wit noemt voorgaande  Alcapone-achtige toestanden, als topjurist, waarvan akte! een door mij zelfgekozen onophoudelijk gevecht met de overheid, hetgeen een kwaadaardige vorm van Alzheimer verraadt, waarvan akte! genoemd individu, functioneert ten laste van een behoorlijke procesgang als defecte schakeling in de Wetshandhaving er daarbij kennelijk vanuit gaande dat zijn pakkans gelet op de ernstige leemtes in de Formele Wet, het ontstellend gebrek aan Journalistiek/politieke controle op zijn ambtsedig decadent functioneren en zijn maatschappelijke status, vrijwel nihil zal zijn, de toekomst zal nog moeten uitwijzen of dat ook zo is.

Edelgrootachtbaar Heer,

De laatste stunt van Leo de Wit en zijn criminele bende ex art. 140 Sr, ziet er als volgt uit, waarvan akte!

 

Onrechtmatige Vrijheidsberoving in samenspanning ex art. 140 Sr en

onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, waarvan akte!

Foto's: De Togacriminelen H.Th. van der Meer, geheel links verscholen in de toga van een officier van justitie Hetty Hoekstra en Leo de Wit.

De verwoede pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving via ernstig misbruik van ambtelijke bevoegdheden bleken tweeledig van aard te zijn te weten: Enerzijds via het illegaal opmaken van de Authentieke Akte *zeven dagen gijzeling toegewezen* door 'Griffier'M.L.K. van der Hilst, op verzoek van 'Kantonrechter' Mei Lie Tan, op grond waarvan onbevoegd het bevel aan de Gewapende Macht werd gegeven over  te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving, anderzijds, via valse aangiften gedaan door genoemde tot op het bot gecorrumpeerde Griffier in samenspanning met H.Th van der Meer, die zich links op de Foto ter volksverlakkerij als persrechter presenteert, waarvan akte!

In deze onverkwikkelijke ambtelijke corruptie affaire, werden tussen mij en het OM een veertiental strafrechtelijke procedures gevoerd, waaronder een viertal art. 12 Sv procedures tot op heden. Voor zover in kracht van gewijsde getreden, heeft het OM, daarbij in alle gevallen en veelal op deernis wekkende wijze het onderspit moeten delven, hetgeen op zich toch  al te denken moet geven temeer indien men daarbij eveneens in acht neemt, dat de Kantonrechter tijdens de laatste keer dat het OM vergeefs vorderde mij te mogen gijzelen, mijn liet weten: Ik citeer met uw welnemen:

Heer de Werd, indien u mij wenst te wraken, dan zal ik mij daarbij op de voorhand neerleggen. U kunt natuurlijk ook mij vragen om de eis van de officier van justitie u te mogen gijzelen, af te wijzen. Het maakt in feite niet uit, wat u verkiest,  het zal u altijd op de voorhand worden toegewezen en wat de officier van justitie hiervan vindt, daar trekken wij ons niets van aan immers: Het is ook mijn taak als rechter om te waken tegen Machtsmisbruik! Ongelofelijk, dat de Psyche van het OM, zo ernstig is verwoest, dat men het zover heeft laten komen.

De eerste signalen dat de frustraties bij het OM terzake onbeheersbaar bleken, werden visueel zichtbaar, door het feit dat ik ter behartiging van mijn juridische belangen niet meer de rechtbank kon betreden of mijn verdediging voeren zonder dat ik ongevraagd een gewapende escorte kreeg opgedrongen van gemiddeld een viertal gewapende Politie functionarissen, waarvan akte! Hetty hoekstra verklaarde daarover bij de politierechter, dat zij daarvoor als officier van justitie de volledige verantwoordelijkheid nam, waarvan eveneens akte!

Maar wie is Hetty Hoekstra, zij vorderde bij de politierechter natuurlijk niet voor niets tijdens de behandeling van een art. 262 Sv zaak (bezwaarschrift  tegen dagvaarding) haar eigen niet ontvankelijkheid , c/q de niet ontvankelijkheid van het OM in een oude zaak, dit zonder dat ik daartoe deugdelijk werd opgeroepen, zoals wettelijk vereist! Die oude zaak die hing als een molensteen om haar nek. Zij pleegde daarin ten overstaan van de politierechter meineed ex art. 207 lid 2 Sr, door op gespannen voet en tegenover al het wettig overtuigend bewijs in te verklaren, dat de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12K Sv altijd ten spoedigste door het OM worden opgevolgd.

Ik vroeg haar daarop, om altijd, geheel overeenkomstig de feitelijke waarheid,  te relativeren, tot bijna altijd, waarbij  ik haar liet weten dat ik daar wel vrede mee kon hebben. Zij volharde echter in altijd, tegen al het wettig overtuigend bewijs in aldus pleegde zij kennelijk onder het motto Barbertje moet hangen meineed ex art. 207 lid 2 Sr ( ten nadele van de verdachte) Nadat de rechter met succes werd gewraakt, behoorde zij mij een nieuwe zittingsdatum kenbaar te maken, waarop de Zitting met nieuw politierechter zou kunnen worden voortgezet.

Ondanks dat ik daarom bij haar herhaalde malen schriftelijk had verzocht weigerde zij daarop te reageren. Tot dat ik na het verstrijken van de redelijke termijn van vervolging aan de rechtbank verzocht haar een bevel te geven tot afgifte kennisgeving niet verdere vervolging. Daarop reageerde zij door dit verzoekschrift aan de rechtbank,  bij de Centrale te verduisteren, evenals formele aangiften bij het OM met een twintigtal bijlagen, waarvan akte! Volgens het griffie personeel door mij daarover gehoord, deed zij dit door aan het Griffiepersoneel de opdracht te geven, dat alles wat de Werd  indient onmiddellijk naar haar moest worden doorgezonden, waarvan akte!

Zij wist vervolgens  die formele  documenten, zo grondig te verduisteren, dat daarvan in de computerbestanden van Justitie niets meer viel terug te vinden. Toen ik vanuit mijn onderduik adres het waagde daarnaar te informeren, kwam zij geŽscorteerd door twee politiefunctionarissen mij hoogst persoonlijk arresteren. Dit met de mededeling wij hebben u lang gezocht maar konden u niet vinden!

Dit op grond van de valse aangifte, van de voorzitter van de rechtbank Amsterdam  Sector kanton H.Th. van der Meer,  die zodoende evenals Leo de Wit protectie trachtte te verlenen aan de verwoede pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving, gebaseerd op valsheid in geschrifte te weten de Authentieke Akte*zeven dagen gijzeling toegewezen*  die op verzoek van 'Kantonrechter'Mei Lie Tan. Illegaal door 'Griffier' M.L.K. van der Hilst werd opgemaakt, waarvan akte!

H.Th van der Meer onderschepte daartoe in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met een medewerker van postkamer te weten Cees Ree,  mijn protestbrief tegen diens verwoede pogingen om mij in samenspanning met het OM en Kantonrechter Mei Lie Tan via valsheid in geschrifte onrechtmatig van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid te beroven, waarvan akte!

Vervolgens besloot H.Th van der Meer die zijn valse aangifte nadrukkelijk in zijn hoedanigheid van voorzitter Rechtbank Amsterdam Sector kanton heeft gedaan kennelijk om die voor derden geloofwaardiger te maken, zonder toestemming van verzender en geadresseerde mijn protest brief te openen,  in samenspraak met een zekere Jan Padding, waarschijnlijk ook een kantonrechter van zijn niveau, te beslissen dat deze protest brief tegen de verwoede pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving in strijdt met de Postwet,  niet ter bestemde plaatse zou komen.

Vervolgens werd de inhoudelijke strekking van deze brief geheel uit zijn context gehaald, zelfs gereduceerd tot slechts één enkele zinsnede, zelfs een deel daarvan om zodoende daaraan een eigen uitleg te kunnen geven in strijdt met de inhoudelijke strekking van de brief in zijn totale context om zodoend daaraan ten laste van mijn eer en goede naam en ter ondersteuning van de valse aangiftes terzake een geheel eigen uitleg te kunnen geven als mijnerzijds geenzins bedoeld, waarvan akte!

H.Th van der Meer bleek daarbij een geweldig toneelspeler te zijn, hij liet in dat kader dan ook weten, dat ik niet alleen, met mijn beschuldigingen aan het adres van Kantonrechter Mei Lie Tan en Griffier M.L.K. van der Hilst had aangetast, doch van de gehele sector kanton!  Hij had het over de waarden en normen die niet straffeloos mochten worden overtreden en eiste dan ook van de Wit, dat hij er van op de hoogte zou worden gehouden, op welk een wijze het OM de Werd zou gaan vervolgen.

De verwoeste Psyche van de Wit die had daar wel oren naar, hij ging dan ook volkomen blindelings af op de valse aangifte van H.Th van der Meer die ook de togacrimineel  M.L.K. van der Hilst er toe wist over te halen tot het doen van valse aangifte met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving, dit keer via  uit te spreken gerechtelijke dwaling, waarvan akte! De Wit gaf opdracht tot arrestatie evident waaraan ik de zeer vernederende behandeling van een verdachte in de zin van 27 Sv heb moeten ondergaan inclusief de verboden Zaanse Methode om  zodoende via intimidatie op gespannen voet met de feitelijke waarheid bekentenissen al te dwingen als aanvulling op de inmiddels door Hetty Hoekstra uitgebrachte ondeugdelijke Dagvaarding terzake.

Men stelle zich dat eens voor, een week nadat procureur/generaal mr. Harmsen als voorzitter van het College van Procureurs/generaal  met bijna natte ogen voor de Tv verklaarde dat dit niet meer mag voorkomen en dat het OM daarvan moet leren, wordt ik op het hoofdbureau van politie geconfronteerd met de Verboden Zaanse Methode met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwaling, waarvan akte!

Voorts werd ik onder de juridische eindverantwoordelijkheid van Leo de Wit, op het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam,  geconfronteerd met Brigadier J.F. Grinhuis die onder het motto barbertje moet hangen, onder ede een valselijk proces verbaal heeft opgemaakt, waarbij die smeerkees zeer ernstig mijn eer en goede naam heeft aangerand en zo creatief daarbij te werk ging, dat hij een juridisch volstrekt rechtmatige dreiging, wist om te zetten in een fysieke dreiging. Hij hakte daartoe één zinsnede van mijn protestbrief aan de Togacrimineel H.Th. van der Meer in tweeŽn zodat de Zittingsdatum, daaruit wegviel en voegde daar vervolgens voor in de plaats de verdachte geeft aan de officier van justitie te zullen slachten, waarvan akte!

Met dit soort lieden in het Politie Uniform, zal het niet lang meer duren of dit Uniform  zal wederom van kleur moeten worden verandert om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten, waarvan akte!

Vervolgens spreekt Politierechter Jaap Tielenius,  ter afscheid van zijn carriŤre nog even via grove schending van recht en vormverzuimen, de door de betrokken togacriminelen gewenste gerechtelijke dwaling uit, ter legalisering van de valse aangiftes terzake, waarna H.Th van der Meer, onder mijn juridische dwang wordt genoodzaakt zijn valse verklaring formeel in te trekken c/q te herroepen, dit  middels de schriftelijke mededeling, tot mij gericht dat hij op gezag van Rechtbank President mevr. Mr. Eradus onderzoek heeft gedaan, naar de gang van zaken tijdens de Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 en dat hem daarbij mijn klachten tegen 'Griffier' M.L.K. van der Hilst en Kantonrechter Mei Lie Tan, gegrond zijn gebleken, hetgeen rechtbank Presidente mevr. Mr. Eradus kort daarop eveneens schriftelijk formeel bevestigde, waarvan akte!

De Wit had zelf als Hoofdofficier van Justitie terzake aan waarheidsbevinding moeten doen, hij bleef echter bewust in gebreke erger nog hij liet mij op gespannen voet met de feitelijke waarheid weten: Dat hij geen aanknopingspunten zag voor starbare feiten, hij kon volgens zijn eigen zeggen zonder nader onderzoek en niet met de geringste twijfel vaststellen, dat er terzake geen strafbare feiten, werden gepleegd, dat zeggende liegt hij wederom in strijdt met de juridische kennis en ervaring die men bij hem als topjurist aanwezig mag te zijn.

Hij wordt geacht te weten dat de Formeel Wetgever op het opmaken van een valse Authentiek de strafs sanctie van zes jaren gevangenisstraf heeft gesteld, evenals op het gebruik daarvan, waarvan akte! Juist die wetenschap brengt hem er toe om tegen al het overvloedig wettig overtuigend bewijs in tot het bittere einde op gespannen voet met de feitelijke waarheid  staande te houden, dat er wel legaal een Machtiging tot zeven dagen gijzeling terzake zou zijn afgegeven.

Resumerend concluderend,  kom ik onder aanbieding van overvloedig wettig overtuigend bewijs,  ten laste van Hoofdofficier van justitie Arrondissementsparket Amsterdam,  mr.  L.A.M.L J de Wit, officier van Justitie mevr. Mr. Hetty Hoekstra en Brigadier J.F. Grinhuis tot de eindconclusie dat: Genoemde individuen allen zeer ernstig misbruik hebben gemaakt van hun ambt, dit ondanks hun ambtseden en erecodes van het OM er daarbij vanuit gaande dat hun pakkans gelet op het ontstellend gebrek aan verticale controle op hun ambtshalve decadent functioneren, vrijwel nihil zou zijn.  Zowel Leo de Wit als H.Th van der meer functioneerden daarbij als defecte schakelingen in de Wetshandhaving blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden, functioneerden zij daartoe op juridisch volstrekt onvolwaardig, zelfs juridisch ongeschoold niveau, waarvan akte!

Zij: Hetty Hoekstra, Leo de Wit en J.F Grinhuis  functioneerden daarbij via zeer ernstig misbruik van hun ambtelijke bevoegdheden te weten: Onrechtmatige vrijheidsberoving, het opmaken van een vals proces-verbaal,  motiveringen op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zelfs juridisch ongeschoold niveau, het gebruik van de Verboden Zaanse Methoden  en het op zeer grote schaal verduisteren van wettig overtuigend bewijs, waarvan akte! blijkens objectieve normen van de Hr bewus te kwader trouw, waarvan akte!

Blz 21

Metname ook door Hetty Hoeksta werden formele documenten op grote schaal,  bij de Centrale Griffie, waaronder formele gerechtelijke documenten verduistert  en het plegen van meineed ex art. 207 lid 2 Sr daar draaide zij evenmin haar hand voor om,  blijkens objectieve normen van de Hr. functioneerden zij allen,  op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, dit anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11lidc juncto 12 Ro, aldus in koele bloede en in samenspanning ex art. 80/140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr reden waarom: 

Aangever, ondergetekende als direct belanghebbende / benadeeld terzake persisteert onder aanbieding van overvloedig wettig overtuigend bewijs, bestaande uit Audio opnames van de Rechtsgedingen, gesprekken met Griffie personeel,  formele documenten, waaronder de Valselijk opgemaakte Authentieke Akte * zeven dagen gijzeling toegewezen * en het schriftelijk bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving daarop gebaseerd evenals het door Hetty Hoekstra verduisterde verzoekschrift, bestemt voor de Rechtbank Amsterdam, waarvan akte!  evident waaraan ik  U edelgrootachtbare heer, zeer nadrukkelijk moge verzoeken,  de betrokken individuen,  Leo de Wit , Hetty Hoekstra en Brigadier J.F. Grinhuis formeel aan te merken als zijnde verdachten in de zin van art. 27 Sv, voorts:  hen ten spoedigste in verzekering te stellen in afwachting van hun berechting  voor de Meervoudige Strafkamer terzake, de door hen in samenspanning ex art. 80/ 140 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr  gepleegde bijzonder zware ambtsmisdrijven onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr veelvuldig gepleegd, waarvan akte!

Te weten:

 Primair, Deelname aan criminele organisatie ex art. 140 Sr in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr , ter destabilisering van het hier ten lande geldend rechtssysteem via ernstig misbruik van ambtelijke bevoegdheden, met als rechtsgevolg onrechtmatige vrijheidsberoving en verwoede pogingen daartoe, waarvan akte!

Meer Primair:  Het doen van valse aangiften in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art.44 Sr ,  eveneens met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwalingen,  waarvan akte!

 Subsidiair : Misbruik van de Gewapende Macht ( Politie) in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art.  44 Sr met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving en intimidatie voorts:  Het opmaken van een vals ambtsedig proces verbaal, door Brigadier J.F Grinhuis, eveneens met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwaling, waarvan akte!

Ik wijs u er daarbij met uw welnemen op dat het terzake voltooide ambtsmisdrijven betreft, en verwacht gelet op de ernst en de aard van de gepleegde ambtsmisdrijven terzake spoedig tegenbericht uwerzijds waaruit mij als direct belanghebbende / benadeelde onomwonden moge blijken, dat u de betrokken terzake als verdachte in de zin van art. 27 Sv formeel heeft aangemerkt, hen in verzekering heeft gesteld en gedagvaard voor de Meervoudige strafkamer, ter berechting van de door hen gepleegde uitermate zware  ambtsmisdrijven, zoals gezegd  op straffe van rechtsgevolgen te weten: een zesde art. 12 Sv procedure in deze onverkwikkelijke ambtelijke corruptie affaire die ontegenzeggelijk de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse  Rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt, waarvan akte!

Resteert mij nog u als direct belanghebbende / benadeeld te laten weten dat ik mij terzake eveneens opstel als zijnde de beledigde partij, waarvan akte! 

Gelet op de ernst en aard van deze aangifte verwacht ik met uw welnemen ten spoedigste uitsluitsel over uw beslissing terzake, ik wens u daarbij veel wijsheid toe,

 

Hoogachtend,

 

K.H. de Werd. aangever/benadeelde.

Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam,

 

cc.: Media  Politiek  Sociale Databank Nederland, Universiteiten, Rechtbanken  

      Gerechtshoven   Hoge Raad der Nederlanden, Advocatuur en EVRM.     

 

Halsema                        Marijnissen                        Bos          

Bovenstaande Politici zijn al jarenlang tot in details geïnformeerd over de ernst van de situatie, bij Justitie / Rechtspleging daar zij werden/ worden geacht oppositie te voeren c/q de Minister van Justitie gelet op zijn politieke verantwoordelijkheid  te controleren op naleving van zijn Ministerieplicht, waarvan akte!

Ondanks hun ambteden, hebben zij tot op heden gezwegen alwaar zij in het Algemeen Belang behoorden te spreken te spreken,  waarvan eveneens formeel akte!

De reactie van Hoofdofficier van Justitie parket Amsterdam mr. L.A.J.M. de Wit aan de
Advocaat Generaal (NN) met tussenkomst van een ambtenaat die art. 12 Sv-zaken regelt

Het commentaar met video op deze brief van de heer K.H. de Werd