Eredoctoraat voor Beatrix


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
  Klokkenluider de Werd  Van: de Werd K.H.
  Telefoon werk 06-52294249

  Leidse Universiteit te kritiekloos voor de Oranjes?


  Amsterdam d.d. 21 augustus 2004

  Het heeft de leidsche Universiteit behaagd om Beatrix een eredoctoraat toe te kennen en het behaagde haar - mijn god wat een taalgebruik - om dit eerbetoog van de Leidsche Universiteit te mogen aanvaarden. Het devies van de Leidsche Universiteit is Preasidum Libertairis, hetgeen betekent "Bolwerk van vrijheid", aldus een ochtendblad dat een verschijningsverbod van dertig jaar kreeg opgelegd, omdat juist die vrijheden door die krant met voeten werden getreden.

  Beatrix spreekt met regelmaat over het recht van vrijheid en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Vandaar dat haar het eredoctoraat werd toegekend. Welnu, wat die verantwoordelijkheden betreft: zij accepteert dat de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn en haar minister van Justitie Piet Hein Donner zich publiekelijk (zie foto´s van hen hieronder) als nazi laten etaleren. Dit zonder dat door hen daartegen juridische actie wordt ondernomen, vanwege hun betrokkenheid bij zaken die het daglicht niet kunnen verdragen; en juist de individuele vrijheid van de burger en zijn rechtszekerheid ontnemen.

  Beatrix zou wat mij betreft dat eredoctoraat hebben verdiend, indien zij niet alleen met haar mond de individuele vrijheid van de burgers en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden beplpeit, doch daadwerkelijk die opvatting ook actief verdedigt. In dat kader bezien had het zeker, gelet op hetgeen zij pretendeert, op haar weg gelegen om alsstaatshoofd haar regering duidelijk te maken, dat zij het als een belediging van haar troon en persoonlijke integriteit ervaart, indien de gewapende macht en/of haar ministers zich publiekelijk als nazi laten etaleren. Dit zonder dat daartegen juridische actie wordt ondernomen. Temeer, omdat hier ten lande wordt rechtgesproken en afgehandeld "IN NAAM DER KONINGIN" en het aanzien van de rechtspleging, waarin de burger onvoorwaardelijk vertrouwen zou moeten kunnen stellen, hierdoor ernstig wordt geschaad.

  Want ook wat Beatrix betreft geldt het gezegde: "Praatjes vullen geen gaatjes". Misschien kan het verkrijgen van een eredoctoraat op de voorgaande kritiekloze wijze voor haar een aanmoediging zijn, om ook daadwerkelijk wat actiever te worden met betrekking tot de burgelijke rechten van wat wordt genoemd 'haar onderdanen', waartoe ik mijzelf overigens niet meer reken. Temeer omdat zij toch bij de troonsbestijging een ambtseed heeft afgelegd, waarin zij publiekelijk en toen nog daarvan waarschijnlijk zelf ook nog overtuigd, dat zij de Grondwet en de burgelijke rechten van 'haar onderdanen' zou beschermen, desnoods met haar gehele vermogen.

  Welnu, wat haar belastingvrij vermogen betreft, daarover heeft zij als duurste uitkeringsgerechtigde van Nederland niet te klagen. Daar worden zelfs haar minvermogende 'onderdanen' voor uitgeknepen als een citroen, zodat hemelsbreed op nog geen twee kilometer afstand van de armste wijk van Nederland, waar de burgers nauwelijks nog voldoende middelen hebben om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien, zij haar uiterst kostbare verjaardagfeesten kan houden. Dit voorzover zij niet met haar familie, die goeddeels ook op staatskosten leeft, op vakantie is en/of op kosten van de samenleving haar bijzondere belangstelling voor kunst bevredigt. En dat terwijl vrijwel gelijktijdig de burgerlijke rechten van 'haar onderdanen' worden verkracht, juist door diegenen die zij heeft benoemd; en wel zodanig dat daardoor in strijd met de grondwet, nationale wetgeving en internationale verdragen totale rechteloosheid voor hen voortvloeit. Waarvan akte...!!

  Het zou een goede zaak zijn indien de Universiteit Leiden voortaan wat minder kritiekloos met haar eredoctoraten rondstrooit. Wat vooronderzoek komt wat dat betreft mij niet overbodig voor. Het blote feit dat iemand op genoemde Universiteit heeft gestudeerd en slechts mondeling het heeft over burgerlijke vrijheden en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden, zonder dat die daaraan zelf actief in positieve zin een bijdrage heeft geleverd, behoort niet met een eredoctoraat te worden beloond. Dat genoemde Universiteit financieel afhankelijk is van de Staat en/of een emotionele binding heeft met de Oranjes (al dan niet terecht), doet daar niets aan af; waarvan akte!

  K.H. de Werd

  De Revolutionaire partij Nederland