Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

spoed
Faxbericht


Van: de Werd K.H.
Faxnummer 06-52294249
Telefoon werk 06-52294249
Telefoon thuis:

Pagina's: 1
Datum/tffd: 4-03-2003 11:34:43
Onderwerp: Ambtelijke corruptie van Procureur-generaal de Wijkerslooth

Amsterdam d.d. 4 maart 2003

Geachte Lezer,

Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie.

De Openbare Aanklager bij de bijzondere rechtspleging, heeft in de media er voor gewaarschuwd dat het naoorlogse gratiebeleid de Nederlandse Bevolking zal gaan opbreken. Want, je kunt de kleur van het politie-uniform van kleur doen veranderen van zwart in blauw, om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten; echter structureel wordt daarmede nauwelijks iets veranderd. En juist dat gegeven vormt het toekomstig gevaar voor de rechtszekerheid van alle ingezetenen op Nederlands grondgebied.

Een tweede zeer serieus te nemen signaal, waaruit blijkt dat er iets goed fout zit bij het Openbaar Ministerie (OM) kwam voorkort nog van de ex-procureur-generaal mr. Korvinus. Zij verklaarde in de media, dat zij is afgetreden omdat zij het niet langer aandurfde de gang van zaken bij het O.M. voor haar verantwoordelijkheid te nemen. "U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben dat dit signaal niet zal worden gehoord." (citaat)

Voorkort nog verscheen een ingezonden stuk van een ex-lid van de Rechterlijke Macht te weten mr. J. Oosterhof met de zorgwekkende mededeling dat het O.M. aan verloedering onderhevig is. Het gedrag van het O.M. is er op gericht om verantwoordelijkheden af te schuiven. Helaas wordt dit gedrag door het huidige benoemingsbeleid gecontinueerd. "Nog slechts enkele leden van ons College van Procureurs-generaal kennen hun magistratelijke taak", aldus mr. J. Oosterhof. En nu acht ik het tot mijn burgerplicht u te informeren over de feitelijke omstandigheid, dat het O.M. in verkeerde handen is gevallen. Te weten: in handen van niets ontziende toga-criminelen die onder voorzitterschap van bendeleider Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn deel uitmaken van het College van Procureurs-generaal, hierna te noemen "de Bende van Vier" die via de stelling van de Werd als zodanig werd ontmaskerd.

De stelling van de Werd luid: "Een Togacrimineel herkent men volstrekt feilloos aan de motivering van zijn beslissing als een inbreker op zijn vingerafdrukken". Deze stelling is gebaseerd op jurisprudentie van de Hoge Raad der Nederlanden dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, omdat men in dat geval wordt geacht te weten waarmede men bezig is. Dit geldt per definitie voor de Bende van Vier en hun ondergeschikte bendeleden, gelet op de juridische kennis, ervaring en de volstrekt ontbrekende integriteit die men theoretisch bij hen aanwezig mag achtten aanwezig te zijn.


Bouwfraude gelijk OM-fraude


Maar uw burgerlijke rechten, zoals die bij Formele Wet en internationale verdragen aan allen op Nederlands Grondgebied zijn toegekend worden door het O.M. verhandeld aan de hoogste bieder alsof ware het schroot. Het O.M. stelt zich ondanks art. 29, 4, 11 lidc juncto 12 Ro, 207 lid 1 en 2 Sr. Van de formele wet en internationale verdragen formeel op het standpunt, dat het veelvuldig plegen van meineed ten laste van een goede rechtsgang niet strafrechterlijk hoefde te worden vervolgd. Daartoe zijn zes dwingende uitspraken van de Rechtbank, het Gerechtshof en de Hoge-Raad der Nederlanden - waaronder drie bevelen ex.art. 12i Sv gegeven - volstrekt genegeerd. Dit om er geen enkel misverstand over te laten bestaan dat het O.M terzake heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur. Het is een uiterst gevaarlijke situatie voor de gehele Nederlandse samenleving, dat Vrouwe Justitia op voorgaande wijze door het Openbaar Ministerie wordt verkracht!

Vervolgens trachtte de Bende van Vier op 16/10/02 middels een motivering die zich kenmerkt door arglistig bedrog en juridische achterlijkheid, het wettigovertuigend bewijs van het voorgaande te verduisteren. Voorgaande asociaal onwettig gedrag, getoetst aan stelling van de Werd, onthult de volta-face van de Wijkerslooth en zijn bendeleden als zijnde ernstig corrupt, waarvan ik formeel aangifte heb gedaan bij de Hoofdofficier van Justitie terzake lidmaatschap van een criminele organisatie ex. art. 140 Sr. Dit in samenspanning en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde.

Voorts heb ik Hare Majesteit de Koningin dringend verzocht al haar invloed aan te wenden tot ontbinding van "de Bende van Vier" - bij gebrek aan wetenschap ook wel genoemd het College van Procureurs-generaal. De rechtszekerheid van een ieder op Nederlands grondgebied vereist dat aan deze zorgwekkende situatie bij het O.M. zoveel mogelijk ruchtbaarheid wordt gegeven; het zij bij deze gedaan en ook via internet op www.sdnl.nl/de-werd.htm Zegt het voort, zegt het voort!

Foto links: De fascistische toga-crimineel jhr. mr. De Wijkerslooth de Weerdesteyn verkracht bij gebrek aan politieke en journalistieke controle met zijn Bende van Vier onze rechtszekerheid met absolute minachting voor de Formele Wet en internationale verdragen. Hij probeerde zelfs op 16/10/02 wettig overtuigend bewijs te verduisteren. Wie houdt deze togacriminelen tegen? Een volk dat dit soort juridisch geboefte bij de rechtspleging accepteert heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt geknecht en onteerd. Genoemde toga-fascisten koesteren nog heimelijk de vlag van Hitler in hun onderste bureauladen. Zij zijn het overtuigend bewijs dat het O.M. in verkeerde handen is gevallen. Het betreft hier niets ontziend gewetenloos juridisch geboefte, dat ons gehele rechtssysteem opoffert ter bevrediging van hun primitieve behoeften.

Ik heb gezegd,

K.H. de Werd.