Art. 12 strafvorderingsprocedure over de vervolging van Procureur-generaal
mr. Jhr. J. de Wijkerslooth de Weerdesteyn op klachten van K.H. de Werd


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

----- Original Message -----

Van: k h de Werd [freespirit@planet.nl]
Verzonden: maandag 16 februari 2004 10:31
Aan: k h de Werd
CC: Nationale Ombudsman
Onderwerp: Ambtelijke corruptie van Donner de Wijkerslooth en Fernhout in samenspanning ex art. 80 Sr

Het College van Procureurs-generaal, de Minister van Justitie en de Nationale Ombudsman doen formeel een huiveringwekkende bekentenis.

De bevelen van Gerechthof tot het strafrechtelijke vervolgen van meineed, werden door de Officier van Justitie herhaalde malen verduisterd, zodoende werd door het Openbaar Ministerie plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur!
 


Onderstaande juridische misdadigers vormen in samenspanning ex art. 80 Sr een meerkoppig totaal gewetenloos bovenpersoonlijk juridisch monster, gebaard uit het gebrek aan journalistiek-politieke controle en de ernstsige leemtes in de Formele Wet.
Hun psyche is zo ernstig verwoest, dat zij ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde hun veelal liederlijke beslissingen motiveren op een arglistig, bedriegelijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau; en zij van de burger eisen dat daarmee genoegen dient te worden genomen.
Zij werden op heterdaad betrapt met de stelling van de Werd die luidt: "Motiveringscriminelen herkent men volstrekt feilloos aan hun wijze van motiveren, omdat daarin hun bekentenis ligt opgesloten".
Getoetst aan voorgaande stelling bleek genoemd trio ernstig corrupt en werden zij genoodzaakt onder mijn juridische dwang bovenstaande huiveringwekkende bekentenis af te leggen, nadat zij in samenspanning verwoede pogingen hadden ondernomen tot het verduisteren van al het wettig overtuigend bewijs daarvan met een motivering op arglistig, bedriegelijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau. Dat is de genoemde juridische misdadigers echter niet is gelukt, anders dan door eigen toedoen. Te weten: door mijn persoonlijk ingrijpen als ervarings- en motiveringsdeskundige; waarvan akte!

Het Gerechtshof Den Haag heeft nog formeel te beslissen of onderstaande juridische misdadigers strafrechtelijk dienen te worden vervolgd vanwege hun deelneming aan een Criminele Organisatie ex art. 140 Sr in samenspanning ex art. 80 Sr, onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr ter aanranding van de Nederlandse Rechtsorde voor zover nog aanwezig gepleegd.

 

    De Schele Katholiek, het Adellijk Aarsloch en de juridische Schandknaap als verdachten: art. 27 Sv.

    De Tweede Kamerleden, zijn allen specialisten op het gebied van het schenden van Mensen Rechten in Verweggistan. Hun ziekte Hollanditus geniet Wereldfaam. Ook voor hen geldt, wie bewaakt de bewakers? Tot op heden hebben zij op gespannen voet met hun ambtseed, verkozen tot het opofferen van het Algemeen Belang voor strikt persoonlijk en partij politiek belang! Dit terwijl zij in Verweggistan zelfs naar de wapens grijpen om aldaar te handhaven datgene wat " in hun ogen, het recht vertegenwoordigt"

Justitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." ( De Telegraaf van 18 oktober 2003)

Een groot probleem voor de slachtoffers van deze juridische criminelen is wel dat zij op elk door hen gewenst moment de media tot hun beschikking hebben om zich met volksverlakerij te kunnen doen voorkomen als zijnde bekwaam en integer! Zij kunnen hun slachtoffers in de media demoniseren met defamerend taalgebruik.

Zoals u ziet heeft De Schele Katholiek Donner het via zijn Ministerie over "deze persoon", in plaats van de heer de Werd. Ook heeft de Schele Katholiek Donner hoogstpersoonlijk een formeel smaadschrift overlegd. Dit alles om zijn criminele activiteiten in samenspanning met de Wijkerslooth gepleegd te versluieren.

Zoals u ziet geachte medeburgers, laat de Schele Katholiek Donner voorts weten dat geen aangifte wordt gedaan wegens belediging, ondanks dat ik inmiddels een halfmiljoen afbeeldingen van hem en de Wijkerslooth als Adolf Hitler over de gehele wereld heb verzonden. Dit om er geen enkele twijfel over te laten bestaan, dat het OM in verkeerde handen is gevallen; te weten: in handen van juridische topcriminelen als Donner en de Wijkerslooth.

Donner maakt daarvan: "Het gaat hem er allleen om, om de aandacht te vestigen op zijn zaak", waaruit eveneens moge blijken dat genoemde juridische misdadigers minder betrouwbaar zijn dan een junk die moet scoren. Immers, de Werd behoort helemaal geen rechtszaak te hebben. Zowel de rechtbank als gerechthof heeft formeel gemotiveerd, dat de heer de Werd als werkgever in het geheel niets valt te verwijten. De Werd heeft geen enkele wet overtreden, hij handelde volkomen correct.

Zelfs ordeverstoring heeft de Schele Katholiek hem vergeefs proberen aan te wrijven en in alle procedures die ik tegen de Staat der Nederlanden voor het Gerechthof heb gevoerd over het plegen en laten plegen van meineed en het niet opvolgen van de bevelen van het Gerechtshof, heeft het Gerecchtshof mij steeds weer opnieuw in het gelijk gesteld. Dat het OM de bevelen van het Gerechthof tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed als Wetshandhaver verduistert, doet daar niets aan af.

Zowel de Wijkerslooth de Weerdesteyn als de Schele Katholiek hebben dan ook bij ombudsman Fernhout onder mijn juridische dwang moeten erkennen, dat datgene wat de Rechtbank en het Gerechtshof al formeel hadden geconstateerd (namelijk dat de heer de Werd niets valt te verwijten, omdat hij geen enkele wet had overtreden). Erger nog, de Schele Katholiek Donner en het Adellijk Aarsloch hebben formeel moeten bekennnen, dat al hetgeen door hen werd aangevoerd, geen woord uitgezonderd, was gebaseerd op het plegen en laten plegen van meineed en het verduisteren van de bevelen van het Gerechthof door de Officier van Justitie.

Uit het voorgaande moge meer dan voldoende duidelijk zijn, dat het conflict tussen mij en de Staat der Nederlanden niet mijn zaak is, maar een corruptiezaak van de Staat der Nederlanden. Het zijn de Uitvoerende Organen van de Staat der Nederlanden, waaronder de Wijkerslooth en Donner, die zeer zwaar gecorrumpeerd zijn gebleken. Fernhout werd via de stelling van de Werd ook op heterdaad op betrapt, dat hij als Nationale Ombudsman in samenspanning met genoemde juridische misdadigers heeft gepoogd terzake wettig overtuigend bewijs te verduisteren door als juridisch hoogleraar te motiveren op arglistig, bedriegelijk en juridisch volstrekt onvolwaardig, ja, zelfs op een juridisch ongeschoold niveau, waarmee hij zelf formeel aangaf eveneens ernstig corrupt te zijn.

Een bevolking die dit soort juridische geboefte in leidinggevende, bestuurs-, politieke en/of rechtsprekende functies accepteert, heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt geknecht of onteerd.

Ik heb gezegd en volhard daarbij onder aanbieding van wettig overtuigend bewijs; waarvan akte!

K.H. de Werd

Amsterdam 16 februari 2004
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam