Wanneer komt het moment dat de justitiŽle beerput eindelijk open gaat?
De Tweede Kamer zwijgt als het graf. Waarom toch ????


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Het beschamende gedrag van Wouter Bos als
falende volksvertegenwoordiger van de PvdA


-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2004 0:26
Aan: ANP
Onderwerp: E-mail met bijlage (attachment):

L.s.

Ik reageer even voor mijzelf op de mail die ik van u kreeg.

Wat een schitterende dooddoener. Het is NIET de bedoeling dat u een afdankertje stuurt, maar dat Wouter ZELF een inhoudelijk reactie geeft. Het gaat om de vraag of de pagina zoals die op http://www.sdnl.nl/de-werd/de-werd-tart-elite.htm wordt getoond wel of niet kan, zonder dat daarover vragen in de Tweede Kamer worden gesteld.

En wat denkt u van de foto van de Tweede Kamer met de bijzondere wandversiering??
Zie: http://www.sdnl.nl/de-werd/images/plenaire-zaal.jpg

U gaat samen met de hele fractie ver over de schreef. De scheiding der machten is hier zeker aan de orde, evenals een zwaar strafbaar feit. Ik denk dat u in opdracht van Wouter Bos de heer de Werd heel erg boos maakt.

Rob Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141
Fax: 035-5244142
E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl of www.kamerzetel.nl


Het bos in sturende, verantwoordelijkheid ontwijkende antwoord .
Dit als reactie op zijn belofte om zelf een inhoudelijk antwoord te zullen geven,
zoals hij aan Karel de Werd toezegde in het café 'Het Sluisje' in Amsterdam.
'n Dergelijk handelen is een volksvertegenwoordiger uitermate onwaardig.


Van: Leeuwen van M. [mailto:M.vLeeuwen@tweedekamer.nl]
Verzonden: dinsdag 10 augustus 2004 11:54
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: rechtsstaat


Geachte heer De Werd,

Dank voor de uitvoerige brief die u mij per mail toestuurde.

Op verzoek van onze fractievoorzitter Wouter Bos ga ik graag in op de inhoud van uw brief.
Wat u in uw brief uitgebreid uiteenzet is dat er naar uw mening in ons land ernstige fouten met grote en schadelijke gevolgen worden gemaakt bij justitie en rechtspraak. U draagt daarvoor veel materiaal aan in de vorm van persoonlijke getuigenissen.
Uit uw brief blijkt dat u ook contact heeft gehad met de Nationale Ombudsman. Ook de Koningin heeft u van de problemen in uw zaak op de hoogte gesteld.

U vraagt onze fractievoorzitter nu om een doorbraak de forceren.
Op dat laatste punt moet ik u teleurstellen. In ons land houden we een strikte scheiding aan tussen wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.
De Tweede Kamer heeft direct te maken met de controle op de uitvoerende macht (op de regering dus) en vormt samen met de regering de wetgevende macht.

We stellen het daarom zeer op prijs dat u ons zo uitgebreid heeft geïnformeerd over uw situatie en uw zaak. Niet omdat wij daarin kunnen ingrijpen, maar omdat ons dat de gelegenheid geeft te zien hoe de wet wordt uitgevoerd en toegepast. Dat kan voor ons aanleiding zijn zaken aanhangig te maken in overleg met bewindspersonen. Uw informatie stelt in dus in staat ons werk te verbeteren.

Ik voeg er een persoonlijke opmerking aan toe. De gang van zaken heeft u tot nu toe ongelooflijk veel aandacht en tijd gekost en waarschijnlijk ook veel geld. Voorkom dat het uw leven geheel en al in beslag neemt. Er is ook een toekomst waaraan u voor uzelf moet werken!

Succes en vriendelijke groet,

Martin van Leeuwen, afdeling beleid, PvdA


Het antwoord van karel de Werd via fractiemedewerker van Leeuwen aan Wouter Bos


Amsterdam, 11 augustus 2004

Geachte heer van Leeuwen.

Uw aan mij gerichte brief, op verzoek van de heer Wouter Bos, staat op zeer gespannen voet met de afspraak die hij met mij persoonlijk heeft gemaakt. Te weten: dat hij persoonlijk zou reageren, waarvan akte! Voorts wil ik op de inhoudelijke strekking van uw schrijven als volgt reageren.

Volgens u zouden er naar mijn mening in ons land ernstige fouten met grote schadelijke gevolgen worden gemaakt bij Justitie en in de rechtspraak. Naar mijn mening (dat kunt u achterwege laten heer van Leeuwen), zijn duizenden burgers daar het slachtoffer van. Men kan wat de rechtspleging betreft (als gevolg van belangenverstrengeling) zich nauwelijks nog tot de rechter wenden, of men wordt via het fenomeen rechter- of raadsheerplaatsvervanger met belangenverstrengeling geconfronteerd.

Politici lezen ook kranten en zijn vaak tot in details geïnformeerd, zodat ook zij allen volstrekt op de hoogte zijn; waarvan akte! Voorts heer van Leeuwen, gaat u voorbij aan het feit dat de Wijkerslooth, Donner en Fernhout op 23 juli en 13 november 2003 formeel hebben bekend, dat de Officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv aan hem gegeven, op een klacht van mij, ex art.12 Sv, tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed, in strijd met de Formele Wet, met name art. 246 Sv, ter verjaring oplegde. U signaleert vervolgens dat ik contact heb gehad met de Nationale Ombudsman, zonder verder er op in te gaan dat Fernhout als juridische hoogleraar zijn beslissingen ondeugdelijk motiveerde. Dit ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde en in samenspanning met Donner en de Wijkerslooth ex art. 80 Sr. Dit ook nog onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr. Hij heeft op een arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig niveau gefunctioneerd.

In ons land houden we strikte scheiding aan tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Aldus gaat u verder, in de wetenschap dat dit verhaal 'n stukje pure theorie is dat in de praktijk allang is achterhaald. Vandaar dat u, dit stellend, het wettig overtuigend bewijs, dat ik ter informatie van de heer Bos heb meegezonden, volledig negeert. Te weten, dat de Procureur-generaal mr. C-A.P.C. van Riel voor het Gerechtshof zelfs nog stond te pleiten, dat naar zijn stellige overtuiging door verschillende personen meineed werd gepleegd; en ondanks dat toch concludeerde om niet strafrechtelijk te vervolgen; dit ondanks eerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv aan de officier van Justitie gegeven.

Uiteindelijk zijn er door het OM zes dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad, waaronder zelfs een drietal bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv, door het OM volstrekt genegeerd. Zodoende werd door het OM plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en van de zittende magistratuur. Dit ter zekerheidstelling van mijn totale rechteloosheid als Nederlands staatsburger. Zelfs drie politierechters hebben berust in mijn wraking, op grond van het feit dat de Officier van Justitie zich op de stoel van de rechter heeft begeven; en u steekt als een struisvogel de kop in het zand alsof dit alles niet zou hebben plaatsgevonden, terwijl ik de heer Bos daarover tot in detail heb geïnformeerd, waarvan akte!

Voorts laat u mij weten: "Wij stellen het zeer op prijs, dat u ons zo uitgebreid heeft geïnformeerd". Die uitlating uwerzijds valt wat mij betreft onder Haags toneel. Mijn ervaring in de praktijk wat dat betreft is dat ook de politici van de PvdA, inclusief de heer Wouter Bos, in hoge mate vluchtgedrag vertonen voor de feitelijke waarheid. En juist omdat zij over deze affaire, die ontegenzeggelijk de grootste juridisch zwendelaffaire uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis is, volledig zijn geïnformeerd, en zeker Wouter Bos, waarvan akte!

Tot slot komt u met de pure onzin dat politici terzake niet zouden kunnen ingrijpen, dit terwijl Donner, de Wijkerslooth, Fernhout en Balkenende zich publiekelijk als nazi laten etaleren. Dit zonder dat zij in staat zijn gebleken daartegen juridische actie te ondernemen. En ook en ondanks het feit dat het OM als wetshandhaver ter aanranding van een behoorlijke procesgang, c.q. mijn juridische belangen en de Nederlandse rechtsorde, formeel de stelling heeft betrokken: "dat het veelvuldig plegen van meineed, ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr. en art. 4 Ro, niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd". En zelfs dat daartoe meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv op mijn klacht ex art. 12 Sv aan de Officier van Justitie gegeven, door hem werden verduisterd. Dit terwijl zelfs al uit het verkrijgen van één zoīn bevel onomwonden blijkt hoe decadent het OM als gevolg van ambtelijke corruptie als wetshandhaver ex art. 4 Ro heeft gefunctioneerd.

Ondanks dat wordt er ter volksverlakkerij een debat gehouden over waarden en normen, zonder dat daarbij door `Onze Wouter` ook maar met één woord wordt gerept over de zeer ernstige misstanden bij de rechtspleging, waarvan akte. Wat de voorlaatste zinsnede van uw schrijven betreft, die valt bij mij eveneens onder de categorie Haags toneel, c.q. belediging van mijn intelligentie. Op die flauwekul ga ik dus niet in. De inhoudelijke strekking van uw schrijven, voorzover ik die serieus kan nemen, doet in geen enkel opzicht afbreuk aan het feit dat politici als Wouter Bos, die pretenderen oppositie te willen voeren in de Tweede Kamer, op zīn minst de plicht hebben om aan de Minister van Justitie Piet Hein Donner te vragen: "Waarom laten u en de Wijkerslooth zich publiekelijk als nazi etaleren, zonder dat daartegen juridisch actie wordt ondernomen?".

Of, "Waarom betrekt het OM als wetshandhaver formeel de stelling dat het veelvuldig plegen van meineed ter aanranding van een behoorlijke procesgang niet strafrechtelijk diende te worden vervolgd?" En: "Waarom werden de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12i Sv door het OM volstrekt genegeerd?". In die zin, dat ondanks de genoemde bevelen er formeel nimmer een meineedprocedure heeft plaatsgevonden. Geen van deze vragen werden er tot op heden gesteld, omdat het algemeen belang door de oppositiepartijen wederom werd opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of uitermate dubieus partijpolitiek belang, waarvan akte!

Wat de laatste zinsnede betreft, die had u wat mij betreft achterwege kunnen laten. Immers, politici als Wouter Bos hebben juist de toekomst van mij en mijn gezin afgenomen, door via ernstig nalaten bij de controle op de macht en rechtspleging toe te staan dat ernstige misdrijven bij de rechtspleging zelf, zoals het veelvuldig laten plegen van meineed, het opzettelijk uitspreken van gerechtelijke dwalingen en het verduisteren van gerechtelijke uitspraken door het OM, kunnen worden gepleegd.

De heer Rob Brockhus heeft op eigen titel al met verontwaardiging gereageerd op de wijze waarop Wouter Bos in samenspanning met u wederom tracht de zaak te beduvelen. Welnu ik onderschrijf zijn verontwaardiging ten volle. Dit omdat ik, gelet op mijn ervaringen met politici niet anders verwacht. Ik vrees dat de PvdA met de heer Wouter Bos het Paard van Troye heeft binnen gehaald. Ik heb hem dan ook al persoonlijk kenbaar gemaakt, dat hij geen socialist is en dat ook nimmer zal worden. Hij pretendeert op gespannen voet met de waarheid de Partij van den Arbeid te kunnen vernieuwen. Naar mijn stellige overtuiging gelooft hij zelf daar geen seconde in, zeker niet in die richting die hij suggereert. Daarvoor is ook hij te onbetrouwbaar gebleken. Wil er ooit van vernieuwing in positieve zin sprake kunnen zijn, dan dient de PvdA. allereerst de vraag te beantwoorden in hoeverre het algemeen belang, c.q. het welzijn van de burgers mag worden opgeofferd aan strikt persoonlijk en/of dubieus partijpolitiek belang.

De Uyl en Drees zouden zich beiden wel tien keer in hun graf omdraaien indien zij wisten op welke wijze hun PvdA in verkeerde handen is gevallen. Bos wenst wel de vrijheid te genieten die zwaar werd bevochten, waartoe miljoenen mensen in 40/45 het leven hebben moeten laten. Maar hij wenst die vrijheid niet te verdedigen en te koesteren. Wat mij betreft is hij volledig door de mand gevallen. Hij is net zo betrouwbaar gebleken als een junk die moet scoren. Sinds zijn aantreden is het dualisme in de Tweede Kamer volstrekt verdwenen en voorts heeft hij inmiddels de Partij van den Arbeid haar partijprogramma ontnomen, door met een conceptprogramma te komen dat vol staat met abstracte oppervlakkige leuzen. Om nog maar niet te spreken over de stalinistische wijze waarop onder zijn politieke verantwoording de Partij van de Arbeid bijeenkomsten worden gemanipuleerd.

Ikzelf heb inmiddels een politieke partij geregistreerd genaamd "Revolutionaire Partij Nederland" in oprichting, als alternatief voor het kiezersbedrog dat door de oppositiepartijen jegens hun achterban wordt gepleegd, door samen te heulen met de corrupte gevestigde orde, waardoor deze beschikt over vrijwel absolute macht met alle gevaren die daaraan kleven. Met name wat betreft de rechtszekerheid en het welzijn van de burger. De heer Wouter Bos heeft zijn woord gebroken jegens mij; in die zin, dat hij ondanks zijn toezegging dat te zullen doen hij niet persoonlijk heeft geantwoord. Wat dat betreft krijgt hij van mij een snorretje cadeau, dat zal worden verwijderd op het moment dat hij alsnog zoals door hem toegezegd hoogst persoonlijk en vooral integer op mijn tot hem gericht schrijven reageert. Bij gebreke waarvan tijdens het eerst komende landelijk congres door mij jegens hem en het huidige partijbestuur een motie van wantrouwen zal worden ingediend, waarvan eveneens akte!

Hoogachtend,

K.H. de Werd