Klokkenluiders in Nederland zijn nog steeds vogelvrij om te worden kapotgemaakt door bedrijven en overheidsinstellingen


Letselschade . . Inspraak . . Klokkenluider <==> SDN . . Antecedenten juristen . . Recht . . Bijbanen

Kwaliteitstest voor de democratie met kleine papiertjes
in het politieke CDA-debat in Utrecht met minister Donner en kamerleden

Zie de documenten die betrekking hebben op de illegale arrestatie van K.H. de Werd

Aantekenen met bericht van ontvangst

Amsterdam, 6 oktober 2005

In handen

Aan Minister van Justitie mr. J.P.H. Donner,
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag


Excellentie,

Ik zou gaarne van u vernemen waarom een 63-jarige man die u persoonlijk kent in gijzeling is genomen en op grond van welke wetgeving? Gezien de journalistieke aandacht die dit kan oproepen lijkt het wijs beleid dit zonder een nieuwe golf van vragen over onschuldig ingeslotenen te doen.

Ik wijs u, gezien uw directe betrokkenheid, op de aanleiding van deze slepende affaire, en dat u alles in het werk zult stellen om de zaak in der minne te schikken. Te meer omdat deze aanhouding volstrekt illegaal is, omdat de rechter in deze zaak gewraakt was door de heer K.H. de Werd en de gijzelneming zonder meer onwettig is. Dit omdat deze zonder zitting was uitgevaardigd. De onwettigheid is bewijsbaar met een geluidsbandopname van de wraking van de rechter en het verder verloop met het ontbreken van enige eis tot gijzeling. Manipulatie en valsheid in procedure lijkt ook hier weer aan de orde.

In relatie hiermee wijs ik op het gegeven dat u op maandag 3 oktober in Utrecht op een CDA bestuurs- en debatvergadering een klein briefje is overhandigd met de onderstaande tekst:

Mag minister Donner massale meineed van de vakbonden afdekken ??
Mag het Openbaar Ministerie arresten van het Gerechtshof en de Hoge raad en uitspraken van de rechtbank in de prullenmand laten verdwijnen !!??
Antwoord van minister Donner: Ja, dat mag wanneer het Justitie zo uitkomt !! Wetten doen voor de CDA-minister er dan niet toe.
Zie:
www.sdnl.nl/de-werd.htm

De vraag is dan ook of hier een structureel machtmisbruik en onwettig handelen van zowel de Rechterlijke Macht als van het Openbaar Ministerie aan de orde is, net als bij de Parkmoord.

Ik hoop dat u, gezien uw directe betrokkenheid de juiste maatregelen zult treffen.


Met de meeste hoogachting


A.C. van den Daal


Ook per fax naar de minister: 070-3707900