Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier openbaar te berechten


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

Het College van Procureurs-generaal, hierna te noemen de Bende van Vier

  Verklaring (audio) van de vriendin van rechter E. van Schaardenburg over de macht van de bonden.
  Zij sprak corrupt uit onder druk van de bonden om die af te schermen voor juridische gevolgen.
  (klik)

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Betreft Bijzondere Rechtspleging!

Het College van Procureurs-generaal, hierna te noemen de Bende van Vier, bezoekadres: Prins Clauslaan 16 Den Haag.
Bestaande uit J.A. Blok, D.W. Steenhuis en J.H. de Wijkerslooth de Weerdersteijn, voorzitter, hierna te noemen de verdachte in de zin van art. 27 Sv.

Voorts: K.H. de Werd, wonende te Amsterdam aan de Gilles van Ledenberchstraat no. 2, hierna te noemen de Aanklager bij de Bijzondere rechtspleging. Gemakshalve hierna te noemen de Aanklager.


Verantwoording

Overwegende dat de naoorlogsche regering de gewapende macht gratie heeft verleend voor de door haar gepleegde geweldaden tegen de menselijkheid, waarbij het politie-uniform van zwart in blauw werd veranderd om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten. Overwegende voorts: dat de Aanklager bij de bijzondere rechtspleging vervolgens in de media de bevolking heeft gewaarschuwd, dat dit gratiebeleid van de Nederlandse bevolking zal gaan opbreken, omdat er nadien structureel nauwelijks iets is veranderd en juist daar waar het toekomstig gevaar voor de Nederlandse bevolking schuilt!

Gelet op de feitelijke omstandigheid dat de ex-Procureur-generaal, te weten mr. Korvinus, is afgetreden omdat zij niet langer de verantwoording durfde te nemen voor de gang van zaken bij het Openbaar Ministerie, waarbij zij in de media heeft kenbaar gemaakt dat haar aftreden dient te worden beschouwt als een signaal naar de samenleving; hoewel zij bang is dat dit niet zal worden gehoord. Gelet op de feitelijke omstandigheid dat verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn een ambtseed heeft afgelegd ex. art. 29 Ro, zodat gesproken kan worden van een ambtsedig ambtenaar.

Dat ondanks het voorgaande via de media en kanalen afkomstig van verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn, Aanklager de Werd informatie heeft bereikt waaruit blijkt dat genoemde verdachte is betrokken bij ernstige aanranding van onze Rechtsorde. Dit zal als schokkend worden ervaren door de Nederlandse samenleving, omdat daarbij burgers maatschappelijk, financieel en psychisch terziele worden geholpen; zodat er sprake is van geweldaden tegen de menselijkheid in de ruimste zin des woords.

Dat de genoemde verdachte en zijn mede-inplicieten er kennelijk van uitgaan dat zij - gelet op de zeer emstige leemtes in de Formele Wetgeving - nimmer ter verantwoording kunnen worden geroepen voor de door hen gepleegde gewelddaden tegen de menselijkheid. Dat die gedachte juridisch volstrekt juist is, evident waaraan de noodzaak tot het instellen van Bijzondere Rechtspleging om te voorkomen dat verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn inderdaad nimmer verantwoording behoeft af te leggen voor zijn met onwettig handelen en/of nalaten gepleegde misdrijven

De tenlastelegging.

De verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn wordt ten laste gelegd leiding te geven aan een criminele organisatie ex. art. 140, ten doel hebbende het op Nederlands grondgebied geldend rechtssysteem met aanranding van Vrouwe Justitie volledig uit te schakelen. Daar de verdachte zijn medeinplicieten eveneens de Staat vertegenwoordigen wordt de Staat geacht medeverantwoordelijk te zijn voor de hiernavolgende criminele activiteiten.

 1. De verdachten neemt ondanks zijn ambtseed ex. 29 Ro deel aan een criminele organisatie ex. art. 140 Sr ten doel hebbende een behoorlijke rechtspleging op Nederlands grondgebied volledig uit te schakelen.

 2. De Verdachte heeft ondanks art. J.29, lid c juncto 12 Ro en 207 lid 1 en 2 Sr. zich formeel op het standpunt gesteld, dat het veelvuldig plegen van meineed niet strafrechtelijk dient te worden vervolgd.

 3. De Verdachte heeft vervolgens bevelen ex. art 12i Sv van het Gerechtshof volstrekt genegeerd, dit ondanks genoemde bevelen tot het strafrechterljk vervolgen van meineed, er formeel nimmer een meineedprocedure heeft plaatsgevonden.

 4. Dat de Verdachte gelet op het hem ten laste gelegde onder punt 3 een Coup heeft gepleegd door zodoende plaats te nemen in de stoel van de Zittende Magistratuur en deze niet meer af te staan ondanks dat hij daartoe herhaalde malen werd gevorderd dit alles in strijdt met de Formele Wet zijn ambtseed en Internationale Verdragen en de Nederlandse Grondwet!

 5. Dat de verdachte niet alleen heeft plaatsgenomen in de stoel van de Zittende Magistratuur, doch tevens de beschikking van de Staatssecretaris van Justitie mevr. Mr. Kalsbeek niet heeft opgevolgd, middels een motivering zoals men dat van een College 'van Procureur-generaal niet zou mogen verwachten, doch wel van de bende van vier alwaar de verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn als bendehoofd functioneert.

 6. Dat de verdachte heeft gepoogd zowel fysiek als verbaal het wettig overtuigend bewijs te verduisteren.

 7. Dat de verdachte zijn beslissingen zo lang mogelijk slepende houdt met als doel dat de hem uitverkoren slachtoffers maatschappelijk financieel en psychisch terziele te laten gaan alvorens er überhaupt recht kan worden gesproken, juis en vanwege zijn malafide activiteiten.

 8. Dat het op Nederlands grondgebied geldend rechtssysteem door voorgaande malafide activiteiten vrijwel wordt uitgesloten, waardoor de verdachte de rechtszekerheid van ieder Nederlands staatsburger ook voor toekomstige generaties, ernstig in gevaar heeft gebracht.

Eis

De malafide activiteiten van de Bende van Vier en hun ondergeschikten onder voorzitterschap van de Wijkerslooht de Weerdesteyn zijn te kwalificeren als gewelddaden tegen de menselijkheid middels de verkrachting van Vrouwe Justitia! Het betreft hier ambtsmisdrjven waarop de Formele Wetgever blijkens art. 11 lid c juncto 12 Sw het onmiddellijk oneervol ontslag bij de Rechterlijke Macht heeft gesteld. Dit omdat dit binnen de samenleving als uiterst schokkend wordt ervaren. Het Algemeen Belang vereist dan ook dat de Bende van Vier ten spoedigste wordt ontmanteld, waarbij de betrokkenen dienen te worden veroordeeld tot zes jaren gevangenisstraf en TBS, publicatie aan de schandpaal op het Internet, onmiddellijk ontslag bij de Rechterlijke Macht en ontneming van de door het door hen vergaarde persoonlijke vermogen.

De Verdediging.

De verdachte heeft op 16 oktober 2002 schriftelijk verweer gevoerd, hij heeft het echter niet aangedurfd dit persoonlijk te ondertekenen. Het juridisch gehalte van zijn verweer was van een dusdanig niveau, dat het duidelijke kenmerken vertoonde van juridische achterlijkheid, evident waaraan ik als Aanklager bij deze bijzondere rechtspleging in het belang van een behoorlijke rechtsgang de landsadvocaat (te weten Mr. Houtzager) heb verzocht zijn handtekening onder genoemde pennenvruchten te plaatsen, hetgeen tot op heden niet is geschied.

Uitspraak binnen veertien dagen na heden.

Er zal worden rechtgesproken in Naam en het Belang van de Nederlandse Bevolking. De gang van zaken op het Internet dus de aanklacht en Veroordeling komt geheel voor rekening van Aanklager de Werd. Voor de uitvoering van gevangenisstraf en TBS van de verdachte de Wijkerslooth de Weerdesteyn terzake zal de uitspraak in handen worden gesteld van de Minister van Defensie.

De Aanklager,

K.H. de Werd.
Tel. 06-52294249

 


Karel de Werd is boos, heel erg boos; en met reden....!!
Hieronder de fax die Karel de Werd toezond aan het college van procureurs-generaal

  Pagina's:         1
  Datum/tijd:   11-11-2002 11:47:13
  Onderwerp:   Ontmanteling van bovenvermelde bende ten behoeve van de rechtszekerheid  Gij Edelhoogachtbare Schavuiten,

  Jullie juridisch hoertje, M.H.M. Vastenavond heeft mij geadviseerd een advocaat te nemen terwijl zij blijkens de door haar gepubliceerde pennenvruchten d.d. 16/10/02, die zich kenmerken door arglistig bedrog en het juridisch gehalte vertegenwoordigen van een koe, nog slechts geschikt is gebleken om jullie vier oraal te bevredigen.

  Zij heeft zich inmiddels bij gebrek aan integriteit en juridische kennis tot een onfatsoenlijk wijf ontpopt, zodanig dat zij een aanfluiting voor de emancipatie van de vrouw vertegenwoordigt. Maar daar zullen jullie vuile Staatspooiers geen probleem mee hebben. Vuile juridische hufters! In een en dezelfde zaak hebben jullie op mijn verzoek twee bevelen ex. art. 12i van het Gerechtshof bekomen, hetgeen het formele bewijs vertegenwoordigt, over de decadente wijze waarop het OM heeft gefunctioneerd.

  Vervolgens de bevelen volstrekt negeren en dan ook nog trachten om het wettig overtuigend bewijs te verduisteren middels een motivering op geestelijk onvolwaardig niveau. Anders gezegd: het percentage stront in uw toga's heeft een zodanig niveau aangenomen, dat jullie benoeming gelijk staat aan de benoeming van Hitler tot welzijnswerker voor de joodse gemeenschap.

  Ik heb Hare Majesteit verzocht haar invloed aan te wenden tot ontbinding en berechting van jullie togacriminelen. Ik heb jullie meer dan voldoende gewaarschuwd om terzake niet aan te komen met een motivering op juridisch achterlijk niveau. Jullie gedegenereerde hersencellen hebben daartoe toch besloten.

  "There is something rotten in the State of Holland", en dat zijn jullie gecorrumpeerde hersencellen!

  Met gepaste minachting!

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam


Hieronder het antwoord op de aantijgingen van Karel de Werd


  SPOED
  faxbericht

  Aan:       Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
           terzake verdachte in de zin van artikel 27 Sv. 
  
  Van:       de Werd K.H.
  Faxnummer
  Telefoon werk   06-52294249
  Telefoon thuis:
  
  Faxnummer :    070-3399854
  Pagina's:     1
  
  Datum/tijd:    18-11-2002 15:37:20
  
  Onderwerp:    Juridisch coup gepleegd door het O.M. onder leiding van de Wijkerslooth.
  
  
  
  De Wijkerslooth,

  1k sommeer jullie in het Algemeen Belang, de dossiers terzake te verzegelen voor de nog te benoemen enquêtecommissie. Voorts stel ik de Staat der Nederlanden en jullie zowel persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk voor de feitelijke omstandigheid, dat jullie een coup hebben gepleegd door plaats te nemen op de stoel van de Zittende Magistratuur en ik zal zonnodig de minister van defensie formeel verzoeken jullie te verjagen en te berechten.

  Het komt niet als een verrassing, dat jullie uiteindelijk een juridische coup zouden plegen. Immers; de aanklager bij de bijzondere rechtspleging waarschuwde al in de media dat het naoorlogs gratiebeleid van de regering - waarvan ook jullie hebben geprofiteerd - het toekomstig gevaar zou vertegenwoordigen voor de veiligheid van onze samenleving en Procureur-generaal mr. Korvinus voor kort is afgetreden, omdat zij het niet niet langer aandurfde nog verantwoording te nemen voor de gang van zaken bij het O.M.

  "U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving hoewel ik bang ben dat dit signaal niet zal worden gehoord." aldus genoemde Magistrate in de media. Het recht is van ons allen en dat recht geven jullie weer terug aan de samenleving door je te verwijderen uit de stoel van de Zittende Magistratuur. Ik sommeer jullie daartoe namens de gehele Nederlandse bevolking en de toekomst van onze kinderen, bij gebreke waarvan ik de Nederlandse strijdkrachten verzoek jullie te verjagen en te berechten.

  Met gepaste minachting,

  K.H. de Werd
  Postbus 36157
  1020 MD. Amsterdam.  SPOED
  faxbericht

  Aan:       Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn, 
           terzake verdachte in de zin van artikel 27 Sv. 
  
  Van:       de Werd K.H.
  Faxnummer
  Telefoon werk   06-52294249
  Telefoon thuis:
  
  Faxnummer :    070-3399854
  Pagina's:     1
  

  Datum/tijd: 18-11-2002 11:15:01

  Onderwerp: Ambtelijke corruptie in samenspanning ex. artikel 80 Sr. gepleegd ter aanranding van de Rechtsorde!

  De Wijkerslooth

  Jullie gedragen je als een stelletje juridische ratten. Dat kutwijfje van jou, te weten Vastenavond, is zelfs niet meer geschikt als jouw contactpersoon. Waarschijnlijk heeft ze al aids omdat zij bij gebrek aan integerheid en bekwaamheid werd genoodzaakt jou oraal te bevredigen om haar baan te kunnen behouden. Vervloekt zij de baarmoeder die jullie juridisch uitschot ooit heeft gebaard!

  Het zou een zegen voor de Nederlandse Rechtsorde zijn geweest, indien Bin Laden bij jullie zou zijn binnen gevlogen. Zestig jaar na jullie jodenjacht, hebben jullie vuile Toga-Facisten wederom de macht gegrepen en ter bevrediging van jullie primitieve lustgevoelens en Vrouwe Justitia keer op keer verkracht! Geen wonder dat Procureur-generaal mevr. mr. Korvinus is afgetreden omdat zij de verantwoording niet meer durfde te nemen voor jullie schimmige oneerbare praktijken, vuile NSB-ers. Jullie hebben je land verraden, je roetzwarte ziel bevuild en zelfs de toekomst van jullie eigen kinderen opgeofferd aan jullie primitieve lustgevoelens.

  Jullie motivering 19 d.d. 16/10/02 stinkt van arglistig bedrog, waarbij ook nog wordt getracht wettig overtuigend bewijs te verduisteren en het juridisch gehalte overeenstemt met geestelijke invaliditeit! Jullie hebben ten onrechte gratie gehad. Jullie zijn het wettig overtuigend bewijs, dat er in de Tweede Wereldoorlog vijfig miljoen mensen voor niets zijn gestorven. Waar jullie je mee inlaten, daar zou zelfs Hitler nog rode oortjes van krijgen! Immers, die had tanks nodig voor zijn coup, terwiji jullie vuile togafascisten gewoon plaats nemen op de stoel van de Zittende Magistratuur.

  Met gepaste minachting,

  K.H. de Werd
  Postbus 36157
  1020 MD. Amsterdam.
  SPOED
  faxbericht

  Aan:              Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn,
                    terzake verdachte in de zin van artikel 27 Sv.
  
  Van:              de Werd K.H.
  Faxnummer
  Telefoon werk     06-52294249
  Telefoon thuis:
  
  Faxnummer :       070-3399854
  Pagina's:         1
  

  Datum/tijd: 28-11-2002 11:15:01

  Onderwerp: Ambtelijke corruptie in samenspanning ex. artikel 80 Sr. gepleegd ter aanranding van de Rechtsorde!

  De Wijkerslooth

  Mijne heren,

  Op uw bedreiginen d.d. 26 februari 2002, moge ik als volgt reageren.

  Ik heb begrepen dat uw bedreigingen steunen op de Formele Wet in opdracht van de Officier van Justitie te Leeuwarden.

  Welnu het O.M. wordt door mij niet erkend als zijnde het uitvoerend orgaan van de Formele Wetgever, vanaf het moment dat het O.M. zich in strijd met art. 29 Ro en 207 lid 1 en 2 Sr formeel op het standpunt heeft gesteld, dat het veelvuldig plegen van meineed ten laste van het levensgeluk van mij en mijn gezin niet strafrechterlijk dient te worden vervolgd, en zelfs daartoe twee bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12k Sv volstrekt werden genegeerd.

  Gelet op het voorgaande, wens ik de Officier van Justitie te leeuwarden, waardoor u zich kennelijk in uw vordering voelt gesteund, de kanker op een plaats waar de dokter niet bij kan komen, tenzij die juridische klootzak mij kenbaar maakt dat de Formele Wet niet alleen van toepassing is wanneer hem dat uitkomt.

  U hebt het vast wel begrepen: ik ben niet onder de indruk van uw dreigementen, wat mij betreft: Go to hell! En bedreig mij niet te veel, want ik heb daar een bloedhekel aan, de laatste die mij heeft bedreigd heb ik in zijn flikker geschoten om hem duidelijk te maken dat ik daar niet van gediend ben.

  Met gepaste minachting,

  K.H. de Werd
  Postbus 36157
  1020 MD Amsterdam.  SPOED
  faxbericht

  Aan:              Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn,
                    terzake verdachte in de zin van artikel 27 Sv.
  
  Van:              de Werd K.H.
  Faxnummer
  Telefoon werk     06-52294249
  Telefoon thuis:
  
  Faxnummer :       070-3399854
  Pagina's:         1
  

  Datum/tijd: 28-11-2002 11:15:01

  Onderwerp: Ambtelijke corruptie in samenspanning ex. artikel 80 Sr. gepleegd ter aanranding van de Rechtsorde!

  De Wijkerslooth

  Mijne heren,

  Uw dreigementen d.d. 26 februari 2002, in opdracht van de Officier van Justitie te Leeuwarden, heb ik met de nodige ergenis ontvangen.

  Immers, genoemde juridische klootzak stelt zich onder het motto: wet is wet, formeel op het standpunt dat enerzijds ten laste van het levensgeluk van mij en mijn gezin en ondanks art. 29 Ro en 207 lid 1 en 2 Sr. veelvuldig meineed straffeloos moet kunnen worden gepleegd.

  En waartoe door het O.M. zelfs twee bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12k Sv volstrekt werden genegeerd. Met name omdat een zeer invloedrijke corrupte fundamentalistische jood, te weten M.G. Rood zich daartoe vorstelijk liet belonen; en anderzijds wordt ik onder het motto van wet is wet aangesproken en zelfs bedreigd, omdat ik op een vierbaans weg enkele kilometers te hard zou hebben gereden.

  Het O.M. erkent dus niet de rechtsmacht van de Zittende Magistratuur, evident waaraan ik de Zittende en Staande Magistratuur niet meer erken als zijnde de uitvoerende macht van de Formele Wetgever. Ik wens, gelet op het voorgaande de betreffende Officier van Justitie die mij via u bedreigt met incassomaatregelen van harte en in het Algemeen Belang de Kanker op een plaats waar de dokter niet bij kan komen.

  Bedreig mij niet te vaak, want daar heb ik een bloedhekel aan. De laatste die mij ooit heeft bedreigd, heb ik door zijn flikker geschoten, ondanks de lange gevangenisstraf die daarop volgde heb ik daar geen spijt van, want vanaf dat moment bent u de eerste die het aandurft mij weer te dreigen. Ik ben geen voorstander van escalatie, derhalve verzoek ik u om zo verstandig te zijn om mij niet meer te dreigen.

  Het heeft niet mij voorkeur om mijn welzijn tegen togacriminelen middels eigenrichting te verdedigen. Het O.M. heeft mij ter bevrediging van de financiéle vraatzucht van Max Rood buiten de wet geplaatst. Het zij zo. Alvorens het zelfde O.M. ten aanzien van mij zich op de Formele Wetgever beroept, dient zij formeel kenbaar te maken met ingang van welke datum het O.M. de Formele Wetgeving weer als het wettelijke gezag erkent en mij alle schade te vergoeden voortvloeiende uit de feitelijke omstandigheid dat men mij als Nederlands Staatsburger in strijd met de Formele Wet en Internationale Verdragen, middels ernstig handelen en/of nalaten ex. art. 11 lidc juncto 12 Ro, juridisch vogelvrij heeft gemaakt.

  U hebt het begrepen dat wat uw bedreigingen betreft, gelet op het voorgaande, is het meest passende antwoord; Go to Hell!

  Met gepaste minachting,

  K.H. de Werd
  Postbus 36157
  1020 MD. Amsterdam.