Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Brief met een rekening van 12 miljoen euro van Karel de Werd aan minister Donner


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit

 

Juridisch/politieke criminele  organisatie ex art. 140 Sr  in beeld

                          

                 Bos                     Halsema               Wolfsen                  Dittrich               de Wit                 van Bommel        Marijnissen

Ontbrekend functioneel geweten in beeld!                      Amsterdam d.d. 11/09/07.

Hierboven afgebeelde politici, maken ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem, in samenspanning ex art 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr,  deel uit van een juridisch/politiek criminele organisatie ex art. 140 Sr, waarvan akte!

Het wettig overtuigende bewijs ten laste van hen vindt men terug in de Handelingen van de Tweede Kamer, waaruit onomwonden blijkt, dat zij over de gehele periode dat zij zich in de Tweede Kamer bevinden nimmer één vraag hebben gesteld, over de zeer ernstige misstanden bij Justitie Rechtspleging met name de ambtelijke corruptie die aldaar bij ontstellend gebrek aan verticale controle hoogtij viert als nimmer voorheen, waarover zij allen veelvuldig vanuit de samenleving en tot in details werden geïnformeerd, waarvan eveneens akte! 

Excellentie Pechthold, politiek is vunzig en smerig !

Politiek is smerig en vunzig, aldus de minister van bestuurlijke zaken excellentie Pechthold. Zo vunzig en smerig zelfs, dat bovenafgebeelde politici zelfs ter volksverlakkerij onder het oog van de camera, een debat hebben gehouden, over hun waarden en normen, dit zonder ook maar met één woord daarbij te reppen over de zeer ernstige misstanden bij Zittende en Staande Magistratuur.

Excellentie P.H. Donner, als Minister van Justitie ongecontroleerde Macht.

Tijdens het debat over hun waarden en normen ter volksverlakkerij door hen opgevoerd, was P.H. Donner er zo zeker van dat hem geen enkele vraag zou worden gesteld over de zeer ernstige misstanden bij justitie/rechtspleging als gevolg van ambtelijke corruptie, dat hij zelfs onder de ogen van Wouter Bos en de tv-camera,  zich kon veroorloven in slaap te dommelen.

Haagse politici, met name hierboven afgebeeld, zijn de beste, duurste toneelspelers op Nederlands grondgebied gemiddeld genomen minder betrouwbaar dan een junk die moet scoren. Onder het motto ikke, ikke, ikke en de rest mag stikken, na mij de zondvloed, offeren zij vrijwel altijd, het Algemeen Belang c.q. het welzijn van de bevolking op aan hun strikt persoonlijke en/of uitermate dubieuze  partij / politieke belangen. Zij bedienen zich daarbij van een dubbele agenda te weten: één voor zichzelf en één ter volksverlakkerij, waarvan akte!

In de agenda voor zichzelf hebben zij ter destabilisering van het hier ten lande geldend rechtssysteem onderling geregeld, dat er over de zeer ernstige misstanden bij Justitie/rechtspleging , waarover zij veelvuldig en tot in details vanuit de samenleving werden geïnformeerd, met geen woord in de Tweede Kamer zal worden gerept c.q. dat de Mimister van justitie niet deugdelijk op naleving van zijn ministerie plicht zal worden gecontroleerd evident waaraan de verticale controle op Justitie/rechtspleging geheel ontbreekt.

Met als zeer ernstig rechtsgevolg, totale verloedering van Zittende en Staande Magistratuur, zo ernstig dat de scheiding der Machten is verbroken, c.q. het OM als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch Monster uit haar kooi ex art. 1 Sr gekropen,  zich wederom tegen de bevolking heeft gekeerd, waarvan akte Hoe zorgwekkend de situatie is moge u geachte  medeburgers wel uit de hiernavolgende feitelijke omstandigheid onomwonden blijken.

Op 23 juli en 13 november 2003, deden beiden onder juridische dwang formeel de huiveringwekkende bekentenis,

dat de bevelen van het Gerechtshof Ressort Amsterdam ex art. 12i Sv in strijd met art. 246 Sv,  door het OM volstrekt werden genegeerd.

Onder juridische dwang, deed Donner als Minister van Justitie op 23 juli 2003 de huiveringwekkende bekentenis, dat de officier van justitie onder zijn politieke eindverantwoordelijkheid,  bevelen van het Gerechtshof Ressort Amsterdam  ex art. 12i Sv. volstrekt heeft genegeerd door deze in strijdt met art. 246 Sv ter verjaring op te leggen, dit ondanks dat genoemde bevelen al tijdens de uitspraak in kracht van gewijsde treden, aldus ten spoedigste door het OM behoren te worden opgevolgd.

Deze huiveringwekkende uitspraak, waaruit onomwonden blijkt, dat het OM. Ter aanranding van het hier ten lande geldend  rechtssysteem zelfs de Scheiding der Machten heeft doorbroken, c.q. als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch monster vanuit haar juridisch kooi ex art. 1 Sv gekropen,  zelfs ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem heeft plaatsgenomen, op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur, werd op 13 november 2003 nogmaals formeel bevestigt door de juridisch hoogleraar Roel Fernhout in zijn ambt als Nationale Ombudsman, waarvan akte!

Dat het ontstellend gebrek aan journalistiek/Politieke controle op Justitie/rechtspleging ten laste van een behoorlijke procesgang,  juridische Monsters heeft gecreŽerd zonder functioneel geweten van zowel het mannelijk als het Vrouwelijk geslacht, moge u geacht medeburgers/ benadeelden onomwonden blijken uit het hiernavolgende.


 
Tot op het bot gecorrumpeerd juridisch Monster Leo de Wit.

Verleent als Hoofdofficier van Justitie, Ressortsparket Amsterdam, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11 lid c juncto 12 Ro,  ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem,  Protectie aan een criminele organisatie ex art. 140 Sr, saboteerde daartoe zelfs de art. 12 Sv procedure via motiveringen blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig, zelfs ongeschoold juridisch niveau.

Dit ter voorkoming dat de individuele leden van zijn criminele organisatie, waarin hij zelf actief deelneemt via ernstig misbruik van zijn ambtelijke bevoegdheden en het verduisteren van wettig overtuigend bewijs, strafrechtelijk voor de door hen in samenspanning ex art. 80 Sr en  onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr gepleegde uitermate zware ambtsmisdrijven strafrechtelijk worden vervolgd. Uit wetenschappelijk oogpunt is de vraag interessant of dit tot op het bot gecorrumpeerde individu, die zijn ambtseed ter volksverlakkerij heeft afgelegd het zelfde DNA profiel heeft als de NSB'ers tijdens de Tweede Wereldoorlog, hetgeen ook geldt voor de hiernavolgende togacriminelen en corrupte politici,  die ondanks hun ambtseden deel uitmaken van zijn criminele organisatie ex art. 140 Sr, waarvan akte!

Griffier M.L.K. van der Hilst (rechtbank Amsterdam)

In hun natuurlijke omgeving is dit soort onbeschaafden relatief ongevaarlijk, echter laat me ze toe tot een geciviliseerde samenleving en benoemd men ze uit medelijden, via positieve discriminatie tot Griffier, dan worden zij acuut uitermate  gevaarlijk voor de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied, waarvan akte!

Er vanuit gaande dat de pakkans gelet op der ernstige leemtes in de Formele Wet en   ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren, vrijwel nihil zou zijn, verduisterde deze Togacrimineel in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr  met Kantonrechter Mei Lie Tan en het tot op het bot gecorrumpeerde Openbaar Ministerie, de complete Kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004 inclusief het door hem genotuleerde Wrakingincident en schriftelijke uitspraak, waarvan akte!

Vervolgens werd  *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen* op verzoek van Kantonrechter Mei Lie Tan, waarvan eveneens akte! Illegaal door hem opgemaakt, op grond waarvan aan de Gewapende Macht (Politie) onbevoegd het  bevel werd gegeven, over te gaan tot onrechtmatige vrijheidsberoving evident waaraan benadeelde/slachtoffer van voorgaande togacriminaliteit werd genoodzaakt twee jaren op onderduik adressen te verblijven alvorens de officier van justitie Arrondissementsparket Amsterdam mr. J.J. Smilde  onder zware juridische dwang werd genoodzaakt  het illegale bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving formeel in te trekken, waarvan akte!

Foto's hieronder: Nog twee togacriminelen, waaraan het tot op het bot gecorrumpeerde juridisch Monster zonder functioneel geweten, leo de Wit,  als defecte schakeling in de Wetshandhaving protectie verleend, via ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11lidc juncto 12 Ro. 

 Ten laste van Hetty Hoekstra die inmiddels zoveel gebak heeft gevreten, dat haar vrouwelijkheid daarin is verzopen, werd met overvloedig wettig overtuigend bewijs in verschillende computerbestanden gearchiveerd: Het plegen van Meineed ex art. 207 lid 2 Sr, ernstig misbruik van haar ambtelijke bevoegdheden, misbruik van de Gewapende Macht, misbruik van de daartoe niet bestemde Wachtcellen onder het Gerechtsgebouw Amsterdam ter Psychische mishandeling , Onrechtmatige vrijheidsberoving via het opzettelijk uitbrengen van ondeugdelijke dagvaardingen, het gebruik van de verboden Zaanse Methode met als doel op onwettige wijze bekentenissen af te dwingen als aanvulling daarop en het op zeer grote schaal verduisteren van formele documenten, bij de Centrale Griffie van de rechtbank, waaronder zelfs  formele aangiften en verzoekschriften gericht tot de rechtbank, om zodoende, gerechtelijke controle op haar ambtshalve decadent functioneren uit te schakelen, waarvan akte!   

Jan Peter Balkellende, stop met je struisvogelpolitiek en lees verder

                               

Geheel links op de Foto: Hetty hoekstra 'Officier van Justitie'                        H.Th. vd Meer: Voorzitter Rechtbank Amsterdam Sector Kanton

Foto rechts:

H.Th. van der Meer, presenteert zich hier ter volksverlakkerij als zijnde persrechter. Ten laste van genoemd individu, werd onvervreemdbaar met overvloedig wettig overtuigend bewijs gearchiveerd: Het doen van valse aangifte, dit in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met 'Griffier'M.L.K. van der Hilst, met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving via uit te spreken gerechtelijke dwaling als antwoord op de feitelijke omstandigheid dat werd gereclameerd tegen de verwoede pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving via het opmaken de valse Authentieke Akte *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen.

Nadat de door hem gewenste gerechtelijke dwaling door Politierechter Jaap Tielenius Kruithoff via grove schendingen van recht en vormverzuimen in eerste aanleg werd uitgesproken  te weten: 400 euro boete of acht dagen vervangende hechtenis, waarvan akte! Werd deze niets ontziende togacrimineel onder zware juridisch dwang van benadeelde genoodzaakt zijn valse aangifte formeel in te trekken, waarvan eveneens akte!

Het is ronduit Bizar en te Zot voor woorden, dat deze togacrimineel die zich, bij ontstellend gebrek aan journalistiek / Politieke controle op zijn ambtshalve decadent functioneren,   als Voorzitter van de rechtbank Amsterdam Sector Kanton in het bestuur van de rechtbank heeft weten te nestelen van rechtswege als zodanig  een aanzienlijke toelage op zijn salaris ontvangt.   

Tijdens die strafzitting in eerste aanleg creŽerde de officier van Justitie Arrondissementparket Amsterdam  mr. J.J. Smilde in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr.  met genoemde politierechter Jaap Tielenius KruitHof de criminele situatie, waarbij het mogelijk werd om de verdachte in de zin van art. 27 Sv volkomen los van de schuldvraag, altijd te veroordelen, dit ter legalisering van de valse aangiften van M.L.K. van der Hilst en H.Th. van der Meer terzake. 

Daartoe onderhield genoemde politierechter geheel buiten de verdachte in de zin van art. 27 Sv om via e-mail en briefwisseling ongeoorloofde kontachten met leden bij de Zittende en Staande Magistratuur, negeerde daarbij het overvloedig wettig overtuigend bewijs zijdens de verdediging aangevoerd en weigerde in strijdt met de Formele Wet, Grondwet en Internationale Verdragen, de getuigen á decharge H.Th van der Meer en M.L.k van der Hilst en Brigadier F.J.Grinhuis te doen horen.

Dit ondanks dat officier van justitie Arrondissementsparket mr. J.J. Smilde te laste van de verdachte in de zin art. 27 Sv als zodanig geheel ten onrechte door het OM als gevolg van ambtelijke corruptie aangemerkt regelrecht uit hun valse aangiftes stond te citeren die door H.Th. onder juridische dwang na de veroordeling in eerste aanleg, ( lees na de opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwaling,) werden herroepen evenals uit het valselijk opgemaakt proces-verbaal van Brigadier J.F. Grinhuis.

Op 27/03/07, trachtte het Gerechtshof Ressort Amsterdam, met name het college Hartsuiker,  vergeefs  voorgaande juridische zwijnerij eveneens via grove schendig van recht en vormverzuimen in kracht van gewijsde te laten trede, dit onder zeer zware dreiging (lees misbruik) van de gewapende Macht, hetgeen tot op heden resulteerde in uitstel voor onbepaalde tijd, waarvan akte!

Tot zoverre een kort overzicht van de verloedering van het gehele rechtssysteem, als gevolg van de dubbele agenda van genoemde politici, die ongeacht politieke kleur en in goed onderling overleg in samenspanning ex art. 80 Sr aldus anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken, aldus in koele bloede,  hebben uitgemaakt dat over de zeer ernstige misstanden bij Justitie / rechtspleging met geen woord in de Tweede Kamer zal worden gerept. c.q. dat de Minister van Justitie daarop niet zal worden aangesproken c.q. aldus niet deugdelijk zal worden gecontroleerd op naleving van zijn MinisteriŽle verantwoordelijkheid en daarmede plegen genoemde politici het zwaarst denkbare ambtsmisdrijf, dat zij ten laste van een democratische rechtstaat kunnen plegen, waarvan akte!

De controle van de Media op het functioneren van het democratisch rechtssysteem voor zover ondanks juridisch / politiek gespuis nog aanwezig hebben de politici uitgeschakeld door deze vol  te pompen met subsidiegelden, zodoende een embargo op de ernstige misstanden terzake gelegd.

De situatie is heden ten dage ronduit zorgwekkend. Het Openbaar Ministerie als meerkoppig totaal gewetenloos van kop tot staart gecorrumpeerd juridisch Monster is uit haar kooi ex art. 1 Sv gekropen, vertegenwoordigt zodoende heden ten dage een zeer groot gevaar, jegens alle burgers op Nederlands Grondgebied, tot  ver in de volgende generaties. Voorts kunnen de burgers zich zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk niet meer tot de rechter wenden of zij worden vrijwel onmiddellijk geconfronteerd met zeer ernstige vormen van belangenverstrengeling, daar genoemde malafide politici hebben aanvaardt, dat de Scheiding der Machten via het fenomeen rechter/ raadsheren plaatsvervangers werd doorbroken.

Dit levert de krankzinnige situatie op dat: commerciŽle advocaten en het OM, zich als invallers op de stoel van de rechter mogen begeven. Dat die situatie veelvuldig leid tot ernstig misstanden als het opzettelijk uitspreken van gerechtelijke dwalingen tot in hoogste instantie, behoeft geen nadere toelichting menigeen heeft dat helaas aan den lijve moeten ervaren. Politici interesseert, dat niet. Zij kennen slechts één belang en dat heet eigenbelang, waaraan wat hen betreft het welzijn van de gehele samenleving wordt opgevolgd. Wir haben es nicht gewuŖt hebben zij dan ook nog zeer hoog in het Vaandel, dit soort lieden koestert nog heimelijk de vlag van Hitler in hun onderste bureauladen. 

Menig burger geconfronteerd met de totale verloedering van het hier ten lande geldend rechtssysteem begeeft zich als laatste strohalm naar de Nationale Ombudsman, bij gebrek aan wetenschap, immers: Corrupte politici, die via ondeugdelijke wetgeving slechts in theorie strafrechtelijk zijn te vervolgen,  benoemen echt niet de juiste man op de juiste plaats om hun functioneren te controleren. De Nationale Ombudsman is dan ook niet meer dan een door hen aangestelde fopspeen. Ter volksverlakkerij. Schrijft hij oppervlakkige verhaaltjes in het Dagblad de Telegraaf, waarvan elke eerste jaar rechtenstudent er binnen een uur een tiental kan schrijven.

Fopspeen aangesteld ter volksverlakkerij

Dit om de burgers op gespannen voet met de feitelijke waarheid in de waan te houden alsof zij nog in een goed functionerende rechtstaat zouden leven, waarvan akte!

Strafgevangenis Scheveningen

                            

                    Bos                     Halsema               Wolfsen                  Dittrich               de Wit                 van Bommel        Marijnissen

In een goed functionerende democratische rechtstaat zouden deze lieden c.q. toneelspelers heden ten dage in de gevangenis als gedetineerden verblijven, op de aanklacht destabilisering van het hier ten lande geldend rechtssysteem via ambtelijke corruptie. Zij presenteren zich altijd met een sociaal gezicht in de door hen gemuilkorfde Media, waardoor zij door de gemiddelde burger niet als zodanig worden herkent. Voor hen geldt, een democratie is de slimste dictatuur. (Rob Brockhus) Via Fractie discipline houden zij de gehele Tweede Kamer onder hun controle, waardoor de zeer ernstige misstanden bij Justitie / rechtspleging onbelemmerd kunnen voortwoekeren evident waaraan het hier ten lande geldend rechtssysteem binnen afzienbare tijd zal wegglijden in een totalitaire ambtelijke dictatuur. 

Deze politieke parasieten,  vertegenwoordigen het wettig overtuigend bewijs, dat een democratische rechtstaat voor zover ondanks  hun misdadig collectief  zwijgen nog aanwezig,  ook in vredestijd dient te worden verdedigt. Een volk dat dit soort juridisch / Politieke onbetrouwbare toneelspelers in juridisch / politieke functies  accepteert, heeft geen recht van klagen indien het door dit soort lieden wordt geknecht en onteert.

        

Jan Pronk: Die man naast mij is een leugenaar!         Jan Peter Balkenende Leugenaar?

Natuurlijk is hij een leugenaar, het is Laf van Pronk dat hij daarop terug komt om zijn eigen kop te redden. Pronk heeft volstrekt gelijk, er dient wel degelijk een onderzoek te komen, op grond waarvan deze man met zijn aanhang de Staat der Nederlanden in oorlog heeft getrokken. Geheel buiten het Internationale Strafhof en de VN om op grond van pure leugens, die hij als schoothondje van Busch  blindelings heeft overgenomen,  waarvan akte!

Het zelfde geldt voor Afghanistan, waar bij gebrek aan oppositie,  Barbarisme wordt gehanteerd omdat gene overeind te wat in de ogen van onbetrouwbare politici het recht vertegenwoordigt . Dit terwijl exact dezelfde politici, het hier ten lande geldend rechtssysteem via ambtelijke corruptie in overtreffende trap bewust laten wegglijden in een totalitaire ambtelijke dictatuur.  Een ieder die de Rechtstaat ondermijnd, vindt de Overheid op zijn weg, aldus Balkellende. Die daarbij niet kenbaar maakt welke rechtstaat hij bedoeld.

Balkenende  en zijn aanhang zijn warme voorstanders van oorlogsvoering gebleken, terwijl het onrecht op Nederlands grondgebied  als gevolg van ambtelijke corruptie bij justitie / rechtspleging bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle heden ten dage hoogtij viert als nimmer voorheen.  laat hem eens vertellen hoeveel kinderen van politici zich aan het front bevinden en wat voor een soort  aandelen zij in hun portefeuille  hebben.  De oppositie zou dergelijke vragen behoren te stellen, maar die bestaat in Nederland niet, met name niet omdat politici als Bos, Halsema, Marijnissen zwijgen alwaar zij behoren te spreken, aldus  ten laste van het welzijn van de bevolking collusie plegen met de Macht, waarvan akte!

Iedereen die de rechtstaat ondermijnt, vindt de overheid tegenover zich, is dat een leugen van Balkenende ?

Nee immers: Hij laat zich niet uit over de vraag, wat hij verstaat onder het ondermijnen van de Rechtstaat. Alle klachten die hij ontvangt over de zeer ernstige misstanden bij justitie / rechtspleging en dat zijn er heel wat. Doet hij evenals Beatrix  standaard af met niets zeggende briefjes, menigeen kan dat bevestigen. Het probleem is  dan ook dat diegenen die de Democratische Rechtstaat, voor zover nog aanwezig,  niet ondermijnd de overheid tegenover zich vindt. Omdat die overheid, met name haar uitvoerende organen bij ontstellend gebrek aan journalistiek/ politieke controle  veelvuldig zijn  gecorrumpeerd tot op het bot, zo ernstig dat vrijwel het gehele Rechtssysteem  in verkeerde handen is gevallen, zou Balkellende  dat niet weten,  als best geïnformeerde van geheel Nederland?

 

Professor Tak (Universiteit Maastricht), waarschuwde in de Media na diepgaande studie

voor het wegglijden van het hier ten lande geldend rechtssysteem in een ambtelijke dictatuur.

Hij is niet de eerste die zich daarover zorgen maakt, de Aanklager bij de Bijzondere rechtspleging waarschuwde kort voor zijn overlijden er al voor, dat het naoorlogs gratiebeleid de Nederlandse bevolking toekomstig zal gaan opbreken. Met name omdat er sinds dien structureel nauwelijks iets is verandert en juist daarin schuilt het toekomstig gevaar voor de Nederlandse Samenleving aldus genoemde Magistraat.

Maar ook de procureur-generaal mevr. Mr.  Korvinus die als zodanig jaren lang bij het OM heeft gefunctioneerd, gaf  enkele jaren geleden nog in de Media een signaal af, waarbij zij haar vrees uitte over de negatieve ontwikkelingen bij het Openbaar Ministerie, zij liet weten:  Ik had graag mijn beroep bij het OM nog uitgeoefend, u moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben dat dit signaal niet zal worden gehoord.

Mevrouw Korvinus, durfde het na de laatste reorganisatieronde bij het OM, waarbij de beslissingsbevoegdheid over het strafrechtelijk vervolgingsbeleid werd gecentraliseerd tot slechts enkelen, te weten het college van Procureurs-generaal niet meer aan om verantwoording daarvoor te dragen met name niet omdat zij vreesde dat in dat geval het gehele OM c.q. de Gewapende Macht wel eens in verkeerde handen zou kunnen vallen indien die enkelingen zich zouden inlaten met verkeerde vrienden. Zij had een wel zeer voorzienige blik want dat gevaar is inmiddels realiteit gebleken, het OM is inmiddels van kop tot staart gecorrumpeerd tot in de hoogste regionen, waarvan akte! Het enige juiste antwoord hierop is zo snel mogelijk het College van Procureurs-generaal ontbinden en de beslissing bevoegdheid over het strafrechtelijk vervolgingsbeleid  evenals voorheen, spreiden over de ruim vijfhonderd vijftig officieren van Justitie, waarvan akte!

Pas op die Pet die past u niet!

Bij bijzondere rechtspleging, werd de gehele politietop veroordeeld tot dertig jaren gevangenisstraf, vanwege gewelddaden tegen de menselijkheid. Evenals het Dagblad de Telegraaf, dat een verschijningsverbod van dertig jaren kreeg opgelegd wegens gevoerde Nazipropaganda, werd vervolgens aan hen gratie verleent.

De naoorlogse regering besloot de kleur van  het Uniform van de politie van zwart in blauw te veranderen dit om de bevolking te helpen het verdriet te vergeten! Zij hebben in ieder geval van de roetzwarte blz. uit de Nederlandse Rechtsgeschiedenis niets geleerd, terwijl zij hun feestje vieren wordt er onder hun juridisch eindverantwoordelijkheid en ondanks de blunders in de Schiedamse Parkmoord,  nog steeds de Verboden Zaanse Methode gehanteerd en naar harte lust, met als doel uit te  spreken gerechtelijke dwaling  valse ambtsedige proces-verbalen opgemaakt, waarvan akte!

Hoofdcommissaris Jelle Kuiper Befhel ist befhel ook anno 2007.  

Ondanks dat hij er schriftelijk voor was gewaarschuwd, dat er door Kanonrechter Mei Lie Tan en Griffier M.L.k. van der Hilst een valse authentieke acte werd opgemaakt inhoudende zeven dagen gijzeling toegestaan volgde hij het illegale bevel tot onrechtmatige vrijheidsberoving daar gebaseerd, blindelings op evident waaraan de benadeelde werd genoodzaakt tot behoud van de hem rechtens toekomende individuele vrijheid twee jaren op onderduik adressen te verblijven. De Tweede Kamerleden als hierboven afgebeeld werden hierover geïnformeerd hebben echter onder het motto na ons de zondvloed geen enkele vraag terzake aan de Minister van Justitie gesteld.  

Het college van Procureurs-generaal met meer schoudervulling dan schouder!

Ook dit college' onder voorzitterschap van het Adellijk Aarsloch Johan de Wijkerslooth is bereid gebleken ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem, blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden, te motiveren op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, Voorbeeld!

In de registratiesystemen of de archieven van het OM is niet te achterhalen of de bevelen van het Gerechtshof ex art. 12 K. (thans art. 12i Sv) door de officier van justitie werden opgevolgd einde citaat. Tenzij er sprake is van juridisch zelfmoord, zoals bij deze drie ter aanranding van een behoorlijke procesgang het geval, zou geen enkele jurist ter goeder trouw ooit aandurven om met dergelijke juridische onzin te komen.

Deze drie hadden daar als topjuristen echter geen enkele moeite mee aldus hebben zij zich ingelaten met ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11lidc jucnto 12 Ro. hetgeen formeel bevestigt, dat het OM bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op haar ambtshalve decadent functioneren inderdaad tot in de hoogste regionen ernstig is gecorrumpeerd, waarvan akte!

Brouwer: Opvolger van het adellijk Aarsloch Johan de Wijkersloot als Voorzitter van het College van Procureurs-generaal.

                                     

Motiveerde ter verduistering van Wettig overtuigend bijwijs blijkens objectieve normen van de Hr. als topjurist ter aanranding van een behoorlijke procesgang, op arglistig bedrieglijk, juridisch voltrekt onvolwaardig niveau, waarvan akte!, moge zijn ziel als een fakkel branden in de Hell, waarvan eveneens akte!

Voor de Tv. Bood de opvolger van het Adellijk Aarsloch Johan de Wijkerslooth mr. Brouwer,  met bijna natte ogen zijn excuses aan, voor het hanteren van de Verboden Zaanse Methode. Dat mag nooit meer voorkomen, daar moeten wij van leren, aldus zijn mooie woorden. De bevolking gelooft dit, echter vijf dagen later werd de verboden Zaanse Methode al weer op het Hoofdbureau van de Politie Amsterdam gehanteerd, met als doel op onwettige wijze via pure intimidatie op gespannen voet met de feitelijke waarheid bekentenissen af te dwingen, als aanvulling op de ondeugdelijk uitgebrachte Dagvaarding.

Ik deel de opvattingen van Professor Tak, dat het waarschijnlijk te laat is om het hier ten lande gelden rechtssysteem nog te kunnen redden, daarvoor is het criminele juridisch / politieke netwerk te machtig en goed georganiseerd en wordt ondersteunt door de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet, waarmede zij de bevolking gegijzeld weten te houden in hun arglistig bedrog. Zij wanen  zich dan ook volstrekt onaantastbaar, hetgeen o.m.  moge blijken uit de openlijke wijze, waarop zij allen het aandurven hun ondeugdelijke beslissingen als topjuristen blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden te motiveren op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau.

De psyche van het OM is bij zeer langdurig gebrek aan journalistiek / politieke controle op haar ambtshalve decadent functioneren zo ernstig verwoest, dat bij gemaakte fouten, in beginsel wordt besloten de benadeelde maatschappelijk, financieel en psychisch ten gronde te helpen.

Dit desnoods compleet met zijn/haar gehele gezin, waartoe de gehele administratie inclusief de Gewapende Macht (Politie) ter intimidatie wordt ingezet.  De oorzaak van dit alles zit hem niet zozeer in de mensen, doch in de structuur. Het rechtssysteem hier ten lande is gebaseerd op ambtseden en eren regelen of codes, van het OM,  dit terwijl uitsluitend de pakkans enige garantie biedt tot integer functioneren.

Het voorgaande houdt in, dat de horizontale en verticale controle op Justitie/rechtspleging  ten spoedigste dient te worden hersteld, d.w.z. een subsidievrije Pers en deugdelijke controle op naleving van de MinisteriŽle verantwoordelijkheid, bij gebreke waarvan nog slechts het principe oog om oog, tand om tand resteert, waarvan akte!

 K.H. de Werd.

 CC: Media, Politiek, Sociale Databank Nederland, Universiteiten, Advocatuur, Rechtbanken Gerechtshoven Hr.  ERVM.

Geachte Medeburgers: Verdedig uw Burgerlijke rechten tegen aanranding, door genoemd  juridisch/politiek gespuis door deze E-mail na ontvangst,  zoveel mogelijk rondzenden!