Brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus


Bijbanenregister . . . . . Homepage Karel de Werd . . . . Schandpaal


Zie ook mijn verslag over de rechtszaak en de vervolgbrief met eis tot schadevergoeding


Aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus.

Betreft: Ambtelijke corruptie van de Voorzitter van de Rechtbank mr. H.Th. van der Meer, zaaknummer: 26.2005


K.H. de Werd       
Amsterdam d.d. 11 April 2006.


Mevrouw de president,

Hartelijk dank voor de inhoudelijke strekking van uw schrijven d.d. 5 april 2006. Ik wil daar met uw welnemen als volgt op reageren, waarvan akte!

Wat het advies uwerzijds betreft, onder aan uw schrijven, wil ik u eerbiedig verwijzen naar bijlage d.d. 3 april 2006, waarin zich eveneens de vingerafdrukken van de verdachte voorzitter van de rechtbank Sector Kanton H.Th van der Meer bevinden. Uit de inhoudelijke strekking zal u blijken, dat ik de Procureur-generaal bij de Hoge Raad op genoemde datum al heb verzocht, de procedure in gang te zetten die uiteindelijk in het belang van het aanzien van de rechtspleging c.q. de rechtzekerheid van allen op Nederlands grondgebied zijn oneervol ontslag, zonder behoud van salaris, ten gevolge dient te hebben. Dit gelet op de ernst, aard en omvang van zijn betrokkenheid bij de criminele organisatie ex art. 140 Sr, waarvan akte!

Uw opvatting dat u terzake niets kunt doen, waag ik met uw welnemen te betwijfelen. Immers, U vertegenwoordigt als president de rechtbank in rechte. Als voorzitter van het bestuur van uw rechtbank lijkt het mij mogelijk en te billijken dat u de Raad van Toezicht van uw rechtbank over de ernst van de situatie informeert, (hetgeen ik u al in eerder stadium heb verzocht), zodat de raad de minister van Justitie kan voorstellen c.q. verzoeken tot het effectueren van zijn ontslag bij koninklijk besluit, op voordracht van de minister.

Dit individu vormt, gelet op de ernst, aard en omvang van de door hem gepleegde ambtelijke corruptie, in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr gepleegd, als lid van een criminele organisatie ex art. 140 Sr in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton, het kankergezwel in het hart van Vrouwe Justitia. In dat licht bezien is hij even gevaarlijk voor het aanzien van de rechtspleging, c.q. een behoorlijke procesgang waarin de burgers, dus ook ikzelf, onvoorwaardelijk vertrouwen zouden moeten kunnen stellen, als Hitler voor het welzijn van de joodse gemeenschap, waarvan akte!

Hij houdt zich bezig met corrupte ambtelijke activiteiten en probeert ambtsmisdrijven te camoufleren, zoals blijkt uit het verduisteren van de complete kantongerechtzitting d.d. 17 augustus 2004. Maar ook uit het opmaken van valse documenten met als doel: mijn onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de Gewapende Macht. Hij gooit daarmee zand in de molen van Justitie en de rechtspleging. Dit zal mevrouw de president onomwonden blijken uit het feit dat:

Genoemd juridisch uitschot, mij als benadeelde door ambtelijke corruptie heeft getracht via zijn valse aangifte d.d. 23 mei 2005, en nadrukkelijk in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton, kapot te schrijven met zijn laster, en mij als eervol Nederlands staatsburger trachtte onder zijn ambtelijke zwijnerij te begraven. Dat blijkt voorts uit het feit dat ter zitting d.d. 7 april 2006 de politierechter op eigen gezag, waarvan akte, werd genoodzaakt mij kenbaar te maken dat vanwege mogelijke betrokkenheid van ambtenaren van Rechtbank Amsterdam bij ambtelijke corruptie, de zaak in Amsterdam niet verder behandeld kan worden, maar moet worden doorverwezen naar de rechtbank in Haarlem, Alkmaar of elders in Nederland.

Mevrouw de President,

Op grond, van de vermelde ambtelijke corruptie, werd/wordt ik genoodzaakt, mij evenals Anne Frank in 40/45 naar een onderduikadres te begeven tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid. Mij werd ondanks dat toch die vrijheid onrechtmatig ontnomen, met name toen ik vanuit mijn onderduikadres bij de centrale griffie op 5 oktober 2005 bij uw rechtbank kwam informeren naar een tiental formele documenten, die door officier van Justitie mr. mevr. H. Hoekstra bleken te zijn verduisterd. Daarvan heb ik het wettig overtuigend bewijs op 8 november 2005 kunnen achterhalen en onvervreemdbaar in het belang van waarheidsbevinding in verschillende computerbestanden gearchiveerd, waarvan akte!

De genoemde tot op het bot gecorrumpeerde individuen, hebben bij ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op hun ambtshalve functioneren bij uw Rechtbank terzake en ten laste van een behoorlijke procesgang c.q. mijn juridische belangen, een meerkoppig aldus totaal gewetenloos juridisch monster ex art. 140 Sr gevormd.

Daarvan is de psyche zo ernstig verwoest, dat zij zelfs via pure ambtelijke corruptie, ter aanranding van onze democratische rechtsorde voorzover en ondanks dit juridisch uitschot nog aanwezig, ter bevrediging van hun strikt primitieve lustgevoelens c.q. ter verkrachting van Vrouwe Justitia in strijd met de formele wet, grondwet en internationale verdragen, hebben plaatsgenomen op de stoel van de formele wetgever en zittende magistratuur, waarvan akte!

Uiteraard hierbij vanuit gaande, dat hun pakkans, gelet op de zeer ernstige leemtes in de formele wet, hun maatschappelijke status en het ontstellend gebrek aan journalistiek/politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren vrijwel nihil zal zijn. Zij zijn echter dit keer gestruikeld over de moderne techniek. Kennelijk is daar niet iedereen van gecharmeerd, zo is mij ook op 7 april 2006 gebleken, waarbij ik vermeld dat ik niet tijdig een oproep voor de zitting had ontvangen (waarvan akte).

Die zitting, althans het formele deel daarvan, duurde slechts enkele minuten. Bij het afluisteren van de opname daarvan, valt te constateren dat ik tijdens mijn verdediging, geen enkel onvertogen woord heb gebruikt. En ondanks dat gaat de politierechter volkomen door het lint. Door mij te laten weten ik citeer: Ik laat mij door geen enkele omstandigheid beïnvloeden en wat de griffier opschrijft, dat gaat u geen pest aan!

Kennelijk is hem het feit, dat hij werd genoodzaakt mij kenbaar te maken, dat ook hij als politierechter als gevolg van mogelijke ambtelijke corruptie bij uw rechtbank evenmin terzake ambtshalve goed kan functioneren het emotioneel teveel geworden. Hoe dan ook, de situatie bij uw rechtbank is als gevolg van ontstellend gebrek aan horizontale en verticale controle op integerheid, bijzonder zorgwekkend. En wel zodanig, dat het niet meer verantwoord is, ja zelfs zeer gevaarlijk, voor de burger die om welk een reden ook met de overheid in conflict is geraakt, zonder getuigen en opnameapparatuur zich binnen uw rechtbank te begeven.

Kwalitatief is nauwelijks nog sprake van deugdelijke rechtspleging bij uw rechtbank. Dit geldt zeker voor de strafrechtspleging. De oorzaak ligt in het feit, dat het systeem is gebaseerd op ambtseden en ereregels. Dit terwijl naar menselijke maatstaven uitsluitend de pakkans enige garantie biedt tot integer functioneren. Zeker, men mag niet generaliseren. Maar het valt mij op dat met name jongere rechters en officieren van Justitie duidelijk bekwamer en integer functioneren, dan de oudere generatie.

Ik vermoed dat het er mee te maken heeft, dat de oudere generatie gemakkelijker ontvankelijk is voor onbetamelijke zaken, omdat zij met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vervroegde uittreding, hun slachtoffers achter zich laten en zodoende in het niets kunnen verdwijnen. Ik heb hier geen bewijs voor, maar wel een sterk vermoeden, dat gebaseerd is op ruim dertig jaar proceservaring; zowel op civielrechtelijk, als strafrechtelijk terrein, waarvan akte!

Mevrouw de President, tot zover ter uwer informatie, het spijt mij u niet positiever te kunnen berichten.

Gelet op de ernst, aard en omvang van ambtelijke corruptie, die ik bij uw rechtbank steeds heb aangetroffen, waarbij ten laste van een behoorlijke procesgang, vrijwel het gehele formele strafprocesrecht werd verkracht, prijs ik mij gelukkig dat ik uw rechtbank niet in rechte behoef te vertegenwoordigen. Ik wens u wat dat betreft veel wijsheid toe, waarvan akte!

Met hoogachting,

K.H. de Werd.
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam.


C.c.: de media, Sociale Databank Nederland, politiek en universiteiten.