Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Wanneer komt het moment dat de justitiŽle beerput eindelijk open gaat?
De Tweede Kamer zwijgt als het graf. Waarom toch ????


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag

The elite of the presidency of the European Union

The decaying process starts at the head of a fish
Hoera we hebben het weer voor het zeggen zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog!

Hoe is dit mogelijk?

De Openbare aanklager bij de bijzondere rechtspleging heeft er al in de media voor gewaarschuwd dat het naoorlogse gratiebeleid het toekomstig gevaar vormt voor de bevolking op Nederlands grondgebied. Met name omdat er structureel sindsdien nauwelijks iets is veranderd. Dat genoemde magistraat een zeer voorziening blik heeft gehad moge wel blijken uit het feit, dat de Staat der Nederlanden van democratische rechtsstaat, voorzover nog aanwezig, inmiddels is weggeleden in een ambtelijke dictatuur, bestaande uit topjuristen als J. de Wijkerslooth, P.H. Donner en R. Fernhout, die de vlag van Hitler nog heimelijk koesteren in hun onderste bureauladen en hun beslissingen in samenspanning ex arikel 80 Sr. ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde motiveren op een veelal arglistig, bedrieglijk en juridisch volstrekt onvolwaardig, ja zelfs achterlijk niveau.

Genoemde motiveringscriminelen gaan er daarbij vanuit dat hun pakkans, gelet op hun maatschappelijke status en het gebrek aan journalistiek-politieke controle en de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet vrijwel nihil zal zijn. Als deelnemer van een criminele organisatie ex art. 140 Sr. in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde gepleegd, vormen zij een meerkoppig bovenpersoonlijk juridische totaal gewetenloos Monster. Dit ter bevrediging van strikt primitieve lustgevoelens. Met motiveringen op een arglistig, bedrieglijk en juridisch vrijwel achterlijk niveau dekken zij de criminele activiteiten van het Netwerk af waar zij actief deel van uitmaken.

Een Netwerk bestaande uit malafide leden bij de Zittende en Staande Magistratuur alsmede de advocatuur, die er voor garant staan dat ondanks de verplichte procesvertegenwoordiging ex. art. 133 Rv op ondeugdelijk juridische gronden rechtsbijstand wordt geweigerd, al dan niet opzettelijk ernstige gerechtelijke dwalingen worden uitgesproken en wettig overtuigend bewijs op grote schaal wordt verduisterd, waarbij de Gewapende Macht ernstig wordt misbruikt, en veelvuldig en straffeloos meineed kan worden gepleegd, waartoe zelfs de bevelen van het Gerechthof ex. art. 12i Sv door het OM volstrekt worden genegeerd. Zodoende ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde door het Openbaar Ministerie wordt plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en Zittende Magistratuur.

Donner, de Wijkerslooth en Fernhout hebben op 23 juli en 13 november 2003 onder mijn juridische dwang dit feit inmiddels formeel bekend, echter niet alvorens zij verwoede pogingen hebben ondernomen tot het verduisteren van al het wettig overtuigend bewijs daarvan; hetgeen hen niet is gelukt anders dan door eigen toedoen. Te weten: door mijn persoonlijk ingrijpen, als motiveringsdeskundige, waarvan akte!

De Staat der Nederlanden heeft roetzwarte bladzijden in haar rechtsgeschiedenis geschreven, waarbij veelvuldig sprake was van gewelddaden tegen de menselijkheid. Al geruime tijd komen er waarschuwingen vanuit de Nederlandse samenleving en met name vanuit het OM zelf, dat er ontwikkelingen gaande zijn die de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied ernstig doen schaden. Mevrouw mr. Korvinus bijvoorbeeld is als procureur-generaal afgetreden omdat zij het niet langer aandurfde verantwoording te nemen voor de huidige gang van zaken bij het OM. "U moet mijn aftreden dan ook zien als een signaal naar de samenleving, hoewel ik bang ben, dat dit signaal niet zal worden gehoord.", aldus genoemde magistrate die voorkort nog in de media die vreesde dat het OM in verkeerde handen zou kunnen vallen.

Dat die vrees terecht is gebleken moge wel blijken uit de signalen die ik als ervaringsdeskundige al jarenlang zelf afgeef ter waarschuwing van de burger tegen het naderend onheil. Het OM is inderdaad feitelijk in verkeerde handen terecht gekomen te weten: in handen van juridisch geboefte als J. de Wijkerslooth en P.H. Donner, die worden afgedekt door R. Fernhout als Nationale Ombudsman. Genoemd juridisch geboefte heeft gemeen dat zij altijd hun beslissingen motiveren op arglistig bedrieglijk juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, omdat hun ondeugdelijke beslissingen ter aanranding van Vrouwe Justitia niet deugdelijk zijn te motiveren. Hun psyche is zo ernstig verwoest, dat zij zich niets aantrekken van de rechteloosheid die daaruit voortvloeit voor de burger. Integendeel, dat is juist hun bedoeling en daarbij slapen zij nog rustig ook; dit in de wetenschap dat zij bij gebrek aan journalistieke en politieke controle beschikken over vrijwel absolute macht, met alle gevaren van dien voor de rechtszekerheid van de burger.


Waarom worden er in de Tweede Kamer geen vragen gesteld?

Vrijwel alle Tweede Kamerleden zijn volledig geïnformeerd over het hiernavolgende.

1) Dat het OM nota bene als Wetshandhaver ex. art. 4 Ro ter aanranding van een behoorlijke procesgang, formeel de stelling heeft betrokken, dat het veelvuldig plegen van meineed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr, niet strafrechterlijk dient te worden vervolgd.

2) Dat daartoe zes dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hr. waaronder zelfs drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv door het OM volstrekt werden genegeerd in die zin dat er ondanks genoemde bevelen er formeel nimmer een meineedprocedure heeft plaatsgevonden, zodoende werd plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur.

3) Dat het College van Procureurs-generaal, de Minister van Justitie en de Nationale Ombudsman op 23 juli en 13 november 2003 onder mijn juridische dwang, formeel hebben bekend, dat de Officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed heeft verduisterd door deze in strijd met de Formele Wet ter verjaring op te leggen.

4) Dat deze bekentenis niet eerder kwam, alvorens de Wijkerslooth en Donner onder dekking van R. Fernhout verwoede pogingen hebben ondernomen tot het verduisteren van al het wettig overtuigend bewijs terzake, hetgeen hen niet is gelukt anders dan door eigen toedoen. Te weten: door mijn persoonlijk ingrijpen, als benadeelde ervarings- en motiveringsdeskundige.

5) Dat genoemd juridisch geboefte vervolgens na hun huiveringwekkende bekentenis verwoede pogingen hebben ondernomen, de benadeelde van hun minder sociale en onwettige praktijken de schuld in de schoenen te schuiven, van het feit dat de Officier van Justitie herhaalde malen heeft gefraudeerd om zodoende de bevelen van het Gerechtshof tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed onderdak in zijn prullenbak te verlenen.

6) Dat ik, K.H. de Werd, dit heb afgestraft door ruim honderdduizend afbeeldingen te verzenden over de gehele Wereld van J. de Wijkerslooth en P.H. Donner als Adolf Hitler en ze als zodanig ook op mijn hompage heb geplaatst, die door gemiddeld ruim twee duizend bezoekers per dag wordt bezocht.

7) Dat Donner hierop reageerde in het Dagblad de Telegraaf van18 oktober 2003, met de mededeling dat geen strafklacht tegen de Werd daarop zal volgen.

8) Dat vrijwel tegelijkertijd een burger door de politierechter werd veroordeeld voor heel wat minder tot 2000 euro boete en 80 uur dienstverlening, waarbij genoemde politierechter motiveerde, dat de vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief mag zijn tot het beledigen van ambtenaar in functie.

9 ) Dat omstreeks 26 november 2003 de Voorzitter van het College van Procureurs-generaal in het actualiteitenprogramma Twee Vandaag TV werd getoond met een hakenkruis op het voorhoofd, waarbij de verslaggever hem vroeg: Weet u wel dat u op het Internet staat met een hakenkruis op het voorhoofd? en Johan de Wijkerslooth als Voorzitter van het College van Procureurs-generaal daarop antwoordde: Dat is mij al geruime tijd bekent, samen met de Minister van Justitie, maar dat laten wij nu maar zo!

Geen enkele vraag werd er gesteld over het voorgaande in de Tweede Kamer, zelfs niet hoe zich het voorgaande verdraagt met de geloofwaardigheid en/of waardigheid van het ambt dat Donner en de Wijkerslooth pretenderen te kunnen bekleden, hoe is dit mogelijk?

Antwoord: Politici zijn de beste, duurste en meest onbetrouwbare toneelspelers. Zij offeren in tegenstelling tot hetgeen zij de Burger willen doen geloven het Algemeen Belang veelvuldig op aan strikt persoonlijk en Partijpolitiek belang. In dure maatpakken met meer schoudervulling dan schouder verkopen zij hun zogenaamde goede bedoelingen allen vrijwel met dezelfde lichaamstaal, waaruit blijkt dat zij daartoe mediatraining hebben gevolgd.

De journalisten staan hen daartoe op elk door hen gewenst moment ter beschikking, om hun boodschap zo overtuigend mogelijk bij de bevolking te doen over komen. Die boodschap komt er in verkapte bewoordingen altijd op neer, stem op mij! Ondertussen voltrekt zich een drama van ongekende omvang, waarbij de democratische rechtsstaat voorzover nog aanwezig inmiddels al is weg gegleden in een ambtelijke dictatuur! Hierbij komt nog, dat de Tweede Kamer wordt bevolkt door advocaten, rechters, juristen en welgestelden, die vrijwel allen academisch zijn geschoold en derhalve ook emotioneel geen enkel contact meer hebben met de gemiddelde burger uit de samenleving. Hieronder treft u ze aan. Allen zwijgen, terwijl zij blijkens hun ambtseed behoren te spreken in het algemeen belang en offeren zodoende het Welzijn van de Burger op aan strikt persoonlijk en/of partij politiek belang.Justitie zal geen vervolging instellen wegens smaad tegen Karel de Werd, terwijl hij toch minister van justitie mr. J.P.H. Donner en de voorzitter van het college van procureurs-generaal mr. J.P. de Wijkerslooth als Adolf Hitler op zijn website heeft gezet. Het ministerie liet via voorlichter Ivo Hommes weten: "Er zal geen aangifte gedaan worden. Het is deze persoon enkel en alleen te doen om aandacht voor zijn zaak en daar werken wij niet aan mee." ( De Telegraaf van 18 oktober 2003

Hoe is het mogelijk, dat al deze Tweede Kamerleden zwijgen terwijl zij volgens hun ambtseed behoorden te spreken, P.H. Donner is zelfs zo zeker van zijn zaak dat er geen vragen over zijn betrokkenheid bij zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zullen worden gesteld, dat hij onder de ogen van de oppositie in slaap valt, anders gezegd de oppositie is morsdood hij beschikt aldus over absolute macht! Met alle gevaren van dien.

De oorzaak ligt in het volgende. Weliswaar zij er honderdvijftig Tweede Kamerleden doch daarvan zijn ongeveer honderdvierenveertig niet veel meer dan willoos stemvee. De zes overige Tweede Kamerleden te weten de fractievoorzitters bepalen of er vragen mogen worden gesteld, zo ja welke en wanneer. Van deze zes hebber er vier partijgenoten in de regering en die willen dat graag zo houden. Daarbij komt nog het gedetailleerde regeerakkoord, het torentjesoverleg en de geheime codes met de media en de uitschakeling van dualisme in de Tweede Kamer is compleet! Men behoeft in feit dus nog maar twee Tweede Kamerleden in te lijven om er zeker van te zijn dat het democratisch stelsel zoals door de Formele Wetgever bedoeld geheel uit te schakelen. Bijv. de fractievoorzitters Wouter Bos en Jan Marijnissen.

W.Bos@tk.parlement.nl J.Marijnissen@tk.parlement.nl

Beiden pretenderen de belangen van de financieel minder draagkrachtigen in de samenleving te willen behartigen. Wouter Bos is vanuit de Shell in de Partij van de Arbeid geïnfiltreerd, verkoopt via de media mooie verhalen over de vernieuwing van zijn Partij, etc. etc.

Jan Marijnissen is ongetwijfeld de beste toneelspeler. Hij zit zo goed in zijn rol, dat hij zelfs op TV verklaart: "Ik houd van mensen die het aandurven hun nek uit te steken, waar zij zich ook in Nederland mogen bevinden". Hij zegt er niet bij dat dit niet geld voor zijn eigen nek, want daar laat hij wat dat betreft geen millimeter van zien.

Op zijn hompage doet hij zelfs een oproep om ernstige misstanden vooral bij hem te melden, zodat wij die samen kunnen bestrijden. Kortom, een Robin Hood van de eerste orde, maar in de praktijk echter is hij net zo slecht bereikbaar als alle andere politici en zowel hij als Wouter Bos zijn volledig geïnformeerd over de deerniswekkende toestand waarin de Wijkerslooth en Donner terecht zijn gekomen, echter ook voor hen geldt dat zij zwijgen, terwijl zij blijkens hun ambtseed behoorden te spreken. Geen van beiden vragen aan Donner: "Waarom betrekt het OM formeel de stelling als wetshandhaver dat het veelvuldig plegen van meineed ondanks art. 207 lid 1 en 2 Sr. niet strafrechtelijk dient te worden vervolgt?".

Geen van beiden vragen aan Donner: "Hoe zit het met de strafrechtelijke vervolging van K.H. de Werd die van U en de Wijkerslooth ruim honderdduizend afbeelddingen als Adolf Hitler over de gehele wereld heeft verzonden, of waarom verklaart u in de Telegraaf d.d. 18 oktober dat daarop geen strafklacht zal volgen?

Hoe verdraagt zich het voorgaande met uw geloofwaardigheid of de waardigheid van het ambt dat u pretendeert te kunnen bekleden?

Is het u bekend dat de Wijkerslooth op de TV in het programma Twee Vandaag werd getoond met een hakenkruis op zijn hoofd, waarop hij reageerde met: "Dat laten wij nu maar zo!"

Waarom worden andere burgers wel vervolgd wegens belediging van een ambtenaar in functie en niet de Werd?

Is het u bekend dat de Werd drie politierechters op rij heeft gewraakt met het argument dat er in het geheel geen strafrechtelijke procedure kan plaats vinden omdat het OM heeft plaatsgenomen op de stoel van de Zittende Magistratuur, door de bevelen van het Gerechtshof tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed volstrekt te negeren?

Hebt u als Minister van Justitie, J. de Wijkerslooth als voorzitter van het College van Procureurs-generaal en mr. Fernhout, als Nationale Ombudsman op 23 juli 2002 en 23 november 2003 formeel bekend, dat de bevelen van het Gerechthof ex. art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed door de Officier van Justitie werden verduisterd, in ieder geval in strijd met de Formele Wet ter verjaring werden opgelegd?

Bent u niet met mij van mening dat zelfs uit het verkrijgen van één bevel ex. art. 12i Sv tot het strafrechtelijk vervolgen van meineed al blijkt hoe decadent het OM terzake als wethandhaver heeft gefunctioneerd.

Bent u bereid, gelet op uw MinisteriŽle verantwoordelijkheid om uw politieke lot aan het voorgaande te verbinden?

Kortom vragen genoeg te stellen echter ook Wouter Bos en Jan Marijnissen zwijgen, terwijl onder hun ogen de democratische rechtstaat, voor zover nog aanwezig, in sneltrein vaart wegglijdt in een totalitaire dictatuur! Beiden heulen samen met Donner door diens malafide activiteiten met zwijgen te verhullen. Zodoende beschikt het juridisch geboefte P.H. Donner en Johan de Wijkerslooth de Weerdesteyn afgedekt door R. Fernhout met motiveringen op juridisch, arglistig en bedrieglijk volstrekt onvolwaardig niveau over absolute macht, met alle gevaren voor de rechtszekerheid van allen op Nederlands grondgebied van dien. Vergeet u dit vooral niet als het weer tegen de verkiezingen loopt, en beide politici u vragen vooral op hen te stemmen. geloof hun prachtige verhalen niet, ze zijn er op getraind om die zo goed mogelijk en desnoods met tranen in de ogen te verkopen. Luister niet naar hetgeen zij hebben te zeggen, doch kijk wat zij feitelijk doen. Zij zwijgen waar hun ambtseed hen gebied in het landsbelang te spreken. Ook voor hen geldt dat zij het algemeen belang - lees het welzijn van de burger - opofferen aan strikt persoonlijk en partij politiek belang, waarvan akte!

Het OM is inmiddels volledig op hol geslagen en in verkeerde handen gevallen bij Donner en de Wijkerslooth. Helaas hebben vele burgers daarvan de gevolgen aan de lijve moeten ervaren. In Canada is inmiddels een politiek vluchteling uit Nederland gearriveerd, omdat Donner en de Wijkerslooth met zaken bezig zijn die het daglicht niet kunnen verdragen. Zaken waarvoor wij zelf asielcentra hebben ingericht. Het zal dan ook niet lang muur duren alvorens ook hier op Nederlands grondgebied, Dwaze Moeders om hun kinderen zullen demonstreren. Dat staat te gebeuren indien juridische hufters als de schele katholiek P.H. Donner en de Wijkerslooth niet ten spoedigste uit hun functie worden ontheven en iedere verdere bemoeienis met overheidsbestuur en/of rechtspraak wordt ontzegd. Een bevolking die dit soort juridische geboefte in leidinggevende functies accepteert, heeft geen recht van spreken indien het door hen wordt geknecht of onteerd. Ik heb gezegd en volhard daarbij onder aanbieding van wettig overtuigend bewijs; waarvan akte!

K.H. de Werd

Amsterdam 11, december 2003
Postbus : 36157 1020
MD Amsterdam


Transcript van het telefoongesprek over meineed door de bonden


Transcript van het gesprek tussen Karel de Werd en de hoofdgriffier Mevr. mr. Van de Hoek
(Op dat moment al 22 jaar vriendin van rechter mr. Eveline van Schaardenburg, voorzitter van de meervoudige strafkamer.) die met haar over de motivering terzake heeft gesproken.

Karel de Werd belt de vriendin van de rechter.

vd Hoek: Dat wat de bond met u gedaan heeft, niet door de beugel kan. Dat is meer dan erg.

de Werd: Nou dan.

vd Hoek: Zonder meer. Maar echt ik meen het, u en uw vrouw en uw kinderen, en dan denk ik: "Man houd toch op". Hou op, laat het voor wat het is.

de Werd: Ja

vd Hoek: Ga je eigen leven leiden en denk niet meer aan Bargerbos en consorten.

de Werd: Maar hij heeft toch meineed gepleegd!

vd Hoek: Moet u daarvoor eindeloos doorgaan?

de Werd: U zegt: dus gewoon opgeven?

vd Hoek: Ik zeg niet het is gewoon opgeheven, ik zeg: u kunt beter dit, deze strijd opgeven. Denk ik.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Dat denk ik.

de Werd: Waarom denkt u dat?

vd Hoek: Omdat u een jong gezin heeft, meneer de Werd. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n gezin hier niet aan onderdoor gaat.

de Werd: Ja, ja, Dus voorlopig geen rechtspraak, bedoelt u?

vd Hoek: Laat het, ik bedoel het goed hoor!

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik meen het serieus.

de Werd: Ja.

vd Hoek: Ik zelf heb ook kinderen, kleinkinderen, die zijn mij allemaal veel dierbaarder dan mijn recht.

de Werd: Ja.

vd Hoek: En Dan laat ik mijn recht maar voor wat het is, als ik maar mijn man, mijn kinderen en mijn kleinkinderen maar allemaal gelukkig en gezond zie. Dat vind ik belangrijk.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Eerlijk hoor, ik meen dit niet zo kwaad.

de Werd: Nee, dat wil niet zeggen dat daarmee recht geschied is.

vd Hoek: Nee !! Dan zou er geen recht geschieden, en eh, maar u heeft rust.

de Werd: Ja, ik heb dan rust, maar dat zou ik toch ook hebben wanneer justitie bereid is normaal te functioneren.

vd Hoek: Ja. als dat nou al tien jaar duurt en u heeft het nog niet voor elkaar, dan kunt u er nog wel tien jaar tegenaan gooien, maar uw tijd en dat van uw vrouw en kinderen gaat voorbij.

de Werd: Ja, dus u denkt dat hij in appel ook niet veroordeeld wordt? Daar komt het dan wel op neer.

vd Hoek: Dat appel, dat gaat gewoon door.

de Werd: Maar hij wordt niet veroordeeld.

vd Hoek: Dat weet ik niet. Dat weet ik werkelijk niet!

de Werd: Waarom zou ik dan opgeven?

vd Hoek: In ieder geval met daar dag en nacht mee bezig te zijn.

de Werd: Ja, ja!

vd Hoek: Laat dat appel maar gewoon door gaan. Natuurlijk, meneer Asser (officier van Justitie) is in hoger beroep gegaan. Dat appel gaat gewoon door.

de Werd: Dat wordt weer een schijnvertoning.

vd Hoek: Dat weten we toch niet.

de Werd: Dat wordt net zo'n schijnvertoning als hier in eerste aanleg is gebeurd.

vd Hoek: We weten niet wat het wordt. Wacht u dan nou maar rustig af. En vooral rustig!

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: En maakt u zich toch niet zo vreselijk druk. Het is heus, het is heel slecht voor u.

de Werd: Ja, ja, in alle opzichten he?

vd Hoek: Uh, nee, meneer de Werd, ik bedoel daar verder helemaal niks mee. Echt niet.

de Werd: Nee?

vd Hoek: Nee, echt niet! Ik denk alleen maar, God, het is toch zo zonde, u bent nou nog jong en uw gezin is nog jong, maak er iets van en laat Bargerbos, Bargerbos. misschien wordt ie wel veroordeeld bij het Hof, en misschien niet. Laten we het rustig afwacht, maar, als u maar zover komt dat u denkt: "Het kan me niet verdommen of hij wordt veroordeeld of niet. Ik heb mijn eigen leven".

de Werd: Ja, ja. Maar die vent heeft wel meineed gepleegd.

vd Hoek: Dat heeft ie denk ik.

de Werd: Ja. En waarom wordt ie niet veroordeeld?

vd Hoek: Uh.

de Werd: Er staat zes tot negen jaar op.

vd Hoek: Ik weet het. en ik heb ook de motivatie aangehoord van mevrouw van Schaardenburg.

de Werd: Wat vindt u daarvan?

vd Hoek: Nou ja, kijk, uh, ikke

de Werd: Het is toch meer dan droevig

vd Hoek: Nou ja, ik geloof nog steeds in de integerheid van mevrouw van Schaardenburg (grinnikend) en de rechtbank. Ik denk, goed, zij ziet het op deze manier met haar rechters, en ik zou het misschien anders gezien hebben. Dat weet ik niet hoor. Ik heb er gelukkig niet op gezeten. Maar het is uh, ja......

de Werd: Nou het is diep droevig. Dat kan ik u wel verzekeren, en eh, het is meer dan droevig dat vaststaat dat deze mensen, eh, alleen en uitsluitend omdat die binden zo'n invloed hebben dat ie straffeloos onbeperkt meineed mogen plegen.

vd Hoek: Nou, ik geloof wel dat u het wel overdrijft, maar dat u iets dichter bij de waarheid bent. Want als u gaat roepen mevrouw van Schaardenburg en meneer Bosma en meneer van Mijenveld hebben 250.000 gulden gehad van de bonden, dan zeg ik: "Nee meneer de Werd, dat is geklets uit de lucht gegrepen!" Maar als u zegt de bonden hebben ontzettend veel macht, en daar, eh, daar gaan wij..., iedereen, niet de rechtbank alleen, maar ik bedoel, men in het algemeen, staat tamelijk machteloos tegenover de kolossale macht van de bonden.

de Werd: Ook Justitie?

vd Hoek: Dan kan ik best een keer met u meeleven, hoor. Dat heb ik gisteren en vandaag ook ervaren toen ik naar de rechtbank moest en weer naar huis. Dat ik voor een reisje dat normaal drie kwartier duurt drie uren nodig heb, dan is inderdaad, ik heb het niet gedaan, ik heb die mensen hun drie en een half procent niet afgepakt.

de Werd: Ja, zo is dat.

vd Hoek: Ik moet dat zelf ook inleveren

de Werd: Maar die macht houdt niet op bij Justitie.

vd Hoek: Maar, ik moet ze ook inleveren die drie en een half procent.

de Werd: Ja, ja.

vd Hoek: Maar als ik dan zie hoe wij gewone mensen de dupe moeten worden van deze acties en op een verschrikkelijke manier, dan denk ik potverdorie, die rotbonden..., die dat allemaal maar klaar kunnen krijgen.

de Werd: Zo is dat.

vd Hoek: Dat ze zo de boel kunnen ontwrichten en onderuit halen.

de Werd: Dat geldt ook bij Justitie.

vd Hoek: Ik geloof dat in het algemeen die bonden erg veel, te veel macht hebben,

de Werd: Precies.

vd Hoek: En dat ben ik met u eens, maar u moet bij mij niet aankomen met: "Mevrouw van Schaardenburg pakt 250.000 gulden van de bond aan", want dat weiger ik te geloven. Ik ben er heilig van overtuigd dat mevrouw van Schaardenburg gedaan heeft, zoals zij als vice-presidente meende te moeten doen.

de Werd: Ja, ja. Ja, ja!

vd Hoek: Ja, heus !! En ik wou dat u dat nou maar van mij.......

de Werd: Is zij ook gezwicht voor de macht van de bonden?

vd Hoek: Misschien kun je het zo zien, dat ze rekening gehouden heeft met de macht van de bonden.

de Werd: Ja, precies ...!!! Nou dat vind ik dan wel bedroevend dan hoor.

vd Hoek: Dat is dan heel triest.

de Werd: Ja,

vd Hoek: He, heel triest. Maar u mag haar niet beschuldigen van corruptie! Dan gaat u te ver.

de Werd: Ja, dat komt dan hier op maar dat zij hier geen recht zou kunnen spreken uit angst voor de macht van de bonden!!

vd Hoek: Uh...., nee..!, nee!, zover wil ik ook niet gaan. Dat er rekening gehouden wordt met de redenering van de mensen, waaronder dus de rechtbank, met de macht die de bonden nu eenmaal hebben in deze samenleving.

de Werd: Ja,

vd Hoek: En uh, dat vind ik ook, ja..!

de Werd: Dat heeft met rechtvaardigheid natuurlijk niets van doen, zoiets.

vd Hoek: Nee, de macht van de bonden gaat gewoon te ver en dat is niet alleen.........

Einde bandopname.

Rond 16 April 1984