Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit  Aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag

  Betreft: beklag ex.art. 12 Sv
  Uw kenmerk: 03139K09.
  Amsterdam d.d. 15 mei 2003


  Edelhoogachtbare Heer,

  Op 14 mei 2003 ontving ik een schrijven van het Gerechtshof in uw Arrondissement (bijlage). Er wordt niet vermeld welk klaagschrift, wie de beklaagde is en wie de brief heeft ondertekend. De anonieme ondertekenaar is niet bevoegd om mijn klaagschriften aan u ter hand te stellen tot het uitbrengen van schriftelijk advies; nog daargelaten het feit dat uw advies volstrekt overbodig is. Immers de bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12 i Sv dienen door uw OM zonder enig voorbehoud ten spoedigste te worden opgevolgd. Ik vermag niet in te zien wat daarover valt te adviseren. Basta!

  Temeer daar de Minister van Justitie aan de Nationale Ombudsman al formeel heeft kenbaar gemaakt dat hij diens vragen niet kan beantwoorden. Dit vanwege de feitelijke omstandigheid dat uw OM terzake formeel het standpunt heeft betrokken dat het veelvuldig plegen van meineed ondanks art. 4, 29, 11 lid c juncto 12 Ro, art. 207 lid 1 en 2 Sr de Grondwet en internationale verdragen ter aanranding van mijn persoonlijke juridische belangen en een behoorlijke procesvoering niet strafrechterlijk dient te worden vervolgd. Daartoe zijn zes dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad der Nederlanden, (waaronder zelfs drie bevelen van het Gerechtshof ex. art.12i Sv) volstrekt werden genegeerd.

  Dit om er zodoende geen enkele twijfel over te laten bestaan dat uw OM terzake heeft plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en de Zittende Magistratuur. Een zeer ernstige feitelijk omstandigheid waarvan de Wijkerslooth en Donner hebben gepoogd het wettig overtuigend bewijs te verduisteren middels hun motiveringen op arglistig, bedrieglijk en juridisch vrijwel achterlijk niveau, waarover binnenkort de Nationale Ombudsman zijn deskundig oordeel zal geven en vragen zullen worden gesteld in de Tweede Kamer.

  Alvorens de art. 12 Sv procedure een aanvang kan nemen dient u mij en het Gerechtshof, gelet op het voorgaande, eerst formeel kenbaar te maken met ingang van welke datum uw OM de Formele Wetgever en de Rechtsmacht van de Zittende Magistratuur weer erkent en op voorhand te verklaren dat - in tegenstelling tot de drie eerder gegeven bevelen van het Gerechthof ex. art. 12 i Sv - het vierde bevel, indien gegeven, wel door uw OM zonder enige obstructie van welke aard dan ook onmiddellijk zal worden opgevolgd.

  Tot slot wens ik geen keutelbriefjes meer te ontvangen die niet voldoen aan de wettelijke vereisten en/of de sfeer ademen van arglistig bedrog! U bent Advocaat-generaal dus ik mag ter goeder trouw van u verwachten dat u terzake functioneert geheel overeenkomstig uw ambtseed en de bedoeling van de Formele Wetgever en wel op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds. Tenzij u alsnog mocht besluiten middels een Akte van Dading de door uw OM veroorzaakte schade in goed onderling overleg en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid te regelen.

  Hoogachtend,

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157
  1020 MD Amsterdam