Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Nationale Ombudsman Roel Fernhout krijgt ongenadig op zijn donder van Karel de Werd


Homepage Karel de Werd <=======> Wraking van het Hof Den Haag  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  Van: de Werd K.H.
  Telefoon werk 06-52294249

  Amsterdam, 5 augustus 2004


  Zeg Roel,

  De memorie van toelichting op de wet van 22 april 1855, S. no. 33, verstaat reeds onder ambtsmisdrijven: "Alle misdrijven, die iemand in de uitoefening van zijn ambt kan begaan". Ik zet ze in jou geval even op een rij.

  1. Het afwijken van de gebruikelijke procedureregels ten laste van klager. Te weten, het toestaan van een formeel niet bestaande tussenbeslissing en het prijzen van de Minister van Justitie mr. Donner voor het feit, dat hij uit bestuursrechtelijk oogpunt bezien een juridische doodzonde heeft begaan, door op zijn eerdere toezegging dat hij niet meer zou reageren, heeft kunnen terugkomen, ondanks dat er door mij formeel akte van werd gevraagd dat Donner niet meer zou reageren.

  2. Er zou sprake zijn van nieuwe feiten die de woordbreuk van Donner zouden moeten rechtvaardigen. Echter, uit de datums van de documenten blijkt dat het OM die al tien jaar in haar bezit had.

  3. De Wet Nationale Ombudsman, met name art. 26 lid 2, heb jij met voeten getreden, door waarde toe te kennen aan feiten die al door het Gerechtshof waren verworpen. Dit ondanks dat ik jou daarop nadrukkelijk had geattendeerd.

  4. Jij ziet als juridisch hoogleraar over het hoofd, ondanks dat ik je daar eveneens op heb geattendeerd, dat de datums waarop de bevelen ex art. 12i Sv werden gegeven tot het strafrechtelijk vervolgen van G. de Lange wegens meineed, niet kloppen. Dit is volgens de Hoge Raad strijdig met de juridische kennis en ervaring die men bij een juridische hoogleraar mag achten aanwezig te zijn, aldus is ook sprake van kwade trouw.

  5. Hetzelfde geld voor jouw zwijgen over mijn tien jaar durende strijd met het Openbaar Ministerie over het plegen en laten plegen van meineed en het volstrekt negeren van de bevelen van het Gerechtshof daartoe.

  6. Eveneens geldt dit voor het feit dat jij in samenspanning met Donner, ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, verwoede pogingen hebt ondernomen, mij als benadeelde de schuld in de schoenen te schuiven, dat de Officier van Justitie meerdere bevelen van het Gerechtshof ex art.l 12i Sv ter aanranding van een behoorlijke procesgang c.q. mijn juridische belangen heeft verduisterd. Jij wordt geacht te weten als juridisch hoogleraar dat dit strikt juridisch helemaal niet kan. Door te doen voorkomen alsof jij daarvan niet op de hoogte bent, handel jij als juridisch hoogleraar ook wat dat betreft bewust te kwader trouw!

  7. Je bagatelliseert vervolgens de ambtsmisdrijven van de Officier van Justitie, door te doen voorkomen alsof hij daarmede alleen art. 246 Sv zou hebben geschonden. Je gebruikt daartoe zelfs de term, "dat de Officier van Justitie niet geheel juist heeft gehandeld". Dit terwijl feitelijk de Officier van Justitie buiten art. 246 Sv, ook nog de Grondwet, de Wet op de Rechtelijke Organisatie, Sv, RV en Internationale Verdragen op uitermate grove wijze heeft geschonden. Zodoende heeft hij illegaal plaatsgenomen op de stoel van de Formele Wetgever en die van de Zittende Magistratuur; dit ter zekerheidstelling van mijn totale rechteloosheid als Nederlands staatsburger.

  8. Alles wat jij ten laste van klager aanvoert is gebasseerd op het plegen en laten plegen van meineed en de ernstige excessen die daaruit voortvloeien, zoals bijvoorbeeld het verduisteren van de genoemde bevelen door de Officier van Justitie terzake!

  9. Je motivering in zijn totaliteit stinkt van arglistig bedrog. Alles wat in negatieve zin jegens klager zou kunnen worden uitgelegd, wordt ook als zodanig op ondeugdelijke gronden en voorbijgaand aan de feiten en wettig overtuigend bewijs, uitgelegd. Waarbij ik veelal het juridisch niveau van een koe heb aangetroffen. Twee voorbeelden van de vele.

   1. In de archieven van het OM werd niets aangetroffen, waaruit iets zou kunnen blijken over het opvolgen van de bevelen van het Gerechtshof.

   2. Niet uit te sluiten valt, dat de Werd ook schade zou hebben geleden, indien de bevelen van het Gerechthof wel zouden zijn opgevolgd.

  Welnu Roel: Tenzij er sprake is van juridische zelfmoord, zou geen enkele jurist te goeder trouw het ooit aandurven om met voorgaande juridische onzin aan te komen. Jullie misdadig trio had daar echter geen enkele moeite mee. Jij zelfs niet als juridisch hoogleraar, waarbij een jaar lang een klucht werd opgevoerd over zeer intensieve zoektochten in de archieven van het OM, met als geen ander doel de zaak zolang mogelijk slepende te kunnen houden. Dit terwijl de Officier van Justitie mr. R.W. Asser formeel aantoonde hoe eenvoudig het was om de feitelijke waarheid te achterhalen en jij als juridisch hoogleraar in ieder geval moet hebben begrepen, dat het eerste bevel van het Gerechtshof formeel nimmer werd opgevolgd. Immers, waarom zou het Hof anders het tweede bevel hebben gegeven? Dus ook wat dit betreft doe jij je dommer voor dan je als juridisch hoogleraar blijkens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad wordt geacht te zijn.


  Resumerend, concluderend, kom ik tot het volgende!

  Jij, Roel Fernhout, hebt het vertrouwen dat de burger in de Nationale Ombudsman zou moeten hebben met voeten getreden. Jij heb dat gedaan door formele documenten, die door mij als wettig overtuigend bewijs in het geding zijn gebracht onjuist te willen interpreteren en/of volstrekt te negeren. Dit alles gepaard gaande met arglistige en bedrieglijke motiveringen op een juridisch volstrekt onvolwaardig, ja zelfs ongeschoold niveau. Jij deed dit als juridisch hoogleraar in samenspanning met Donner en de Wijkerslooth ex art. 80 Sr, en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 SR. Aldus vormden jullie ter aanranding van de Nederlandse rechtsorde een criminele organisatie ex art. 140 Sr. Er daarbij kennelijk vanuit gaande dat de pakkans, gelet op het ontstellend gebrek aan journalistiek-politieke controle en de zeer ernstige leemtes in de Formele Wet, vrijwel nihil zal zijn.

  Jij hebt met jouw hiervoor beschreven decadent ambtshalve functioneren het vertrouwen dat de burger behoord te kunnen hebben in de Nationale Ombudsman als geen ander met voeten getreden. Vandaar dat het algemeen belang vereist, dat jij ten spoedigste via oneervol ontslag, zonder behoud van je salaris uit je functie dient te worden ontheven. Ik heb op grond van de Wet Nationale Ombudsman de Tweede Kamerleden daarop nadrukkelijk geattendeerd, waarvan akte!

  Als laatste strohalm klampen jullie je nog vast aan het doodzwijgen van deze affaire, die ontegenzeggelijk de grootste juridische zwendelaffaire uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis vertegenwoordigt, om zodoende de rechtens toekomende schadeplicht van de Staat der Nederlanden alsnog op onrechtmatige wijze te doen ontlopen. Welnu stelletje stakkers, ik moet je wat dat betreft teleurstellen. Dat behoort bij mij niet tot de mogelijkheden. Het wordt tijd dat jullie dat eens gaan begrijpen. De democratische rechtsstaat, voorzover en ondanks jullie misdadige activiteiten nog aanwezig, is niet van jullie, niet van mij, doch van ons allen. Zelfs jullie moeten daar met je poten vanaf blijven, zonodig op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds. Het wordt de hoogste tijd dat jullie dat beginnen te begrijpen, in plaats als een stelletje juridische vlooien rond te springen in een jampot, waarop ik de deksel gesloten houd totdat jullie definitief zijn gecapituleerd.

  K.H. de Werd
  Postbus: 36157
  1020 MD Amsterdam