Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

De geheimen van Vrouwe Justitia

Karel de Werd Persconferentie volgt. De Ivoren Toren van Justitie, RM en OM zal vallen

Aan de hoofdadvocaat-generaal, ressortsparket Amsterdam
Postbus: 1312, postcode 1000 BH
Parketno: 23-003478-06 20 EK
Betreft: Plaatsing van opgegeven getuigen à décharge op getuigenlijst
Amsterdam: 25/02/07

AANGETEKEND

Edelgrootachtbare Heer,

Herhaalde malen, en tot op heden vergeefs, heb ik in bovenvermelde zaak als verdachte in de zin van art. 27 Sv geheel ten onrechte door u OM als zodanig aangemerkt verzocht de door mij opgegeven getuigen à décharge ten behoeve van een behoorlijke procesgang op de getuigenlijst te doen plaatsen, om door mij onder ede ter bescherming van de feitelijke waarheid tegen aanranding te worden bevraagd en mij dat formeel te bevestigen, zodat ik u thans dit keer ten letste male verzoek, voorzover nodig daartoe sommeer op straffe van rechtsgevolgen mijnerzijds, waarvan akte!

Voorts: heb ik mij voorbehouden het recht om meerdere getuigen à décharge aan de getuigenlijst toe te voegen, indien mij dat ter verdediging van mijn juridische belangen terzake wenselijk voorkomt. In dat kader moge ik u met de u toekomende eerbied verzoeken die hiernavolgende getuigen à décharge aan de getuigenlijst toe te voegen en mij dat eveneens ten spoedigste formeel te bevestigen.

  • Mr. J.J. Smilde officier van Justitie Arrondissementsparket Amsterdam.
  • Mr. S. M.A.F. Tielens officier van Justitie Arrondissementsparket 's-Gravenhage.
  • Mr. Tielenius Kruithof politierechter rechtbank Haarlem.
  • Mr. E. Steffan Bakker politierechter rechtbank Amsterdam.

Deze getuigen à décharge hebben ambtshalve via schending van recht en vormverzuimen, waarbij buiten de verdachte in de zin van art. 27 Sv om zowel voor als na de terechtzitting in eerste aanleg terzake ongeoorloofde contacten werden onderhouden tussen de Zittende en Staande Magistratuur, ambtshalve gefunctioneerd op een niveau zoals men dat blijkens objectieve normen van de Hoge Raad der Nederlanden van hen als zeer ervaren topjuristen niet zou mogen verwachten, zodat in eerste aanleg op 17 juli 2006 op de valse aangiftes van Griffier M.L.K. van der Hilst en de voorzitter van de Rechtbank Sector Kanton H.Th. van der Meer, gerechtelijke dwaling werd uitgesproken, met als doel onrechtmatige vrijheidsberoving mijnerzijds, waarvan akte!

Vertrouwende op een spoedig tegenbericht uwerzijds, waaruit mij onomwonden en formeel moge blijken dat u alle door mij tot op heden opgegeven getuigen à décharge zonder enig voorbehoud of obstructie van welke aard dan ook, als zodanig voor de zitting d.d. 27/03/07 op de getuigenlijst hebt doen plaatsen. Eveneens maak ik uw hof met de u toekomende eerbied kenbaar dit in het belang van een behoorlijke procesgang het laatste woord zijdens de verdediging terzake ruim twee uur in beslag zal nemen. De verdediging adviseert uw Hof eerbiedig in het belang van een behoorlijke procesgang twee volle zittingsdagen voor het onder ede doen horen van de getuigen à décharge uit te trekken. Het laatste woord zijdens de verdediging kan ruim twee uur in beslag nemen.

Voorts verzoek ik het Hof met de haar toekomende eerbied toestemming om de terechtzitting d.d. 27/03/07 op video te mogen vastleggen. Dit ter bescherming van de feitelijke waarheid tegen aanranding, zoals tijdens de kantongerechtzitting d.d 17 augustus 2004 en de terechtzitting in eerste aanleg terzake dringend noodzakelijk is gebleken. Resteert mij nog u te laten weten, dat mijnerzijds een laptop zal worden meegenomen.

Tot slot wordt mijnerzijds op prijs gesteld dat in de zittingzaal een ringleiding aanwezig blijkt te zijn, vanwege slechthorendheid mijnerzijds. Ter uwer informatie: in opdracht van Officier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam, mr. Hetty Hoekstra, word ik tijdens de strafrechtelijke procedures met het Openbaar Ministerie (tot op heden alle met succes mijnerzijds gevoerd voor zover in kracht van gewijsde getreden) en om ter intimidatie op gespannen voet met de feitelijke waarheid een beeld te creëren alsof ik een uiterst gevaarlijk en labiel individu zou zijn, veelvuldig geconfronteerd met parketpolitie die onder het motto 'Befehl ist Befehl' ten aanzien van mij in haar opdracht gebasseerd is op misbruik van ambtelijke bevoegdheden, maar niet altijd binnen het kader van haar bevoegdheden functioneert.

Genoemde Officier van Justitie die in deze affaire herhaalde malen meineed pleegde en op grote schaal bij de centrale griffie van de Rechtbank Amsterdam formele documenten heeft verduisterd, vervolgens in eerste aanleg haar ondeugdelijke dagvaarding terzake heeft uitgebracht ter versluiering van onrechtmatige vrijheidsberoving, zal eveneens door mij op 27 maart 2007 onder ede worden geconfronteerd met overvloedig wettig overtuigend bewijs ten laste van haar over het voorgaande, en tot in details door mij ter informatie van het Strafhof worden bevraagd.

Ik ga behoudens andersluidend tegenbericht uwerzijds er vanuit dat bij het Gerechtshof zich voorgaand minder sociaal en onwettig strafbaar gedrag zijdens het OM zich niet meer zal herhalen, waarvan akte.

Tot slot wordt mijnerzjds op prijs gesteld, dit eveneens in het belang van een behoorlijke procesgang, dat in de zittingzaal een ringleiding aanwezig zal zijn vanwege mijn slechthorendheid.

Hoogachtend,

K.H. de Werd
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam.

C.c. Gerechtshof Ressort Amsterdam.