Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

De geheimen van Vrouwe Justitia


Karel de Werd <=== weblog ====> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteitVoorwoord


De geheimen van Vrouwe Justitia


De overname van de Nederlandse rechtspleging door toga-criminelen
tijdens de grootste juridisch zwendelaffaire uit de geschiedenis.


Schoenmaekers vraagt aan van Schaardenburg of zijn secretaresse en de vakbondscriminelen niet op de publieke tribune hoeven te zitten, de verhandeling der zitting is toch daar moeilijk te volgen aldus Schoenmaekers. Schoenmaekers verwijst voorts naar een telefoongesprek, dat hij op 27-8-1981 heeft gevoerd met de advocaat-generaal Mr. A. N. A. Josuphus Jitta. Genoemde advocaat-generaal heeft voorgesteld om boven de betaling van 90.000 aan de Werd nog een betaling te doen van 10.000, onder de voorwaarde dat de Werd zijn klacht terzake meineed alsnog zou intrekken. Doet hij dat niet dan kon het Hof niet anders dan de Werd niet ontvankelijk verklaren.


De Werd wordt hier als uitermate gevaarlijk voorgesteld, de proleet Schoenmaekers gaat nog veel verder, hij zou de Werd er ook van beschuldigen dat hij rechter van Delden heeft bedreigd op 28 Augustus 1981. Schoenmaekers schrijft een brief aan Mr. A. N. A. Josephus Jitta en Mr. R. W. Asser. Bemiddeling door beiden wijst hij af en verzoekt hen zelfs het wettig overtuigend bewijs, dat de Werd ter Griffie had gedeponeerd te verduisteren. Voorts is cliënt gebleken, aldus genoemde straatadvocaat, dat de heer de Werd bewijslast ten parkette heeft gedeponeerd. Aan te nemen valt, dat hij de bonden en/of Bargerbos daarmede gaat chanteren. Cliënt laat het aan uw prudentie over c.q. zorgvuldigheid of dit materiaal al dan niet wederom aan de heer de Werd ter hand zal worden gesteld, zulks gezien de duidelijke intentie van laatstgenoemde.

Het voorgaande maakt zonneklaar de werkwijze van P.M.J. Schoenmaekers. Namelijk zoveel mogelijk de Werd belasteren en doen voorkomen als zijnde een uitermate gevaarlijk individu. Zo gevaarlijk, dat speciale beveiligingsmaatregelen dienen te worden genomen. Voorts het zolang mogelijk slepende houden en deals sluiten, achter de schermen, die de juiste gang van zake bij de rechtspraak bepaald niet ten goede komen. Zelfs een verzoek aan het Openbaar Ministerie om de bewijslast van de Werd te verduisteren, ging hem niet te ver.

Deze man behoort dan ook zonder meer tot het juridisch uitschot in de advocatuur. Zijn gehele optreden namens de vakbondsmaffia heeft geen ander doel dan de rechtsgang te traineren en de Werd aan te vallen als zijnde 'n soort 'Untermensch' en volkomen rechteloos. Hij mag als Übermensch onbeperkt besmeuren met zijn gore laster. Gelukkig zijn niet alle leden van zittende magistratuur ontvankelijk voor zijn smeerlapperij. Toch ontstaan daaruit zeer verdachte omstandigheden. Zo bleken er in het college E. van Schaardenburg twee rechters te zitten, te weten de Mrs. van Praag-Sigaar en S. Bosma. Die zich hadden moeten verschonen, omdat zij op 13 september 1982 n.a.v. zijn klaagschrift ex art.262 SV Bargerbos naar de meervoudige strafkamer hadden doorverwezen om terzake meineed te worden berecht. Een beschikking die op 29 oktober 1982 door het Hof bekrachtigd werd en waartegen cassatieberoep werd ingesteld, zonder dat daarbij middelen van cassatie werden aangevoerd.

Ook bij de Hoge Raad ging het er bepaald niet fris aan toe. Schoenmaekers had slechts cassatie ingesteld om de affaire zolang mogelijk te rekken. Daar de beslissing van de Hoge Raad uitbleef, ging de Werd op onderzoek uit om de oorzaak te achterhalen. Hij deed zich daarbij (op gespannen voet met de waarheid) voor als zijnde de secretaris-penningmeester van de Bouwbond FNV en belde in die hoedanigheid de cassatie-advocaat van de vakbondsmaffia Mr. P. Mout en dat verliep als volgt.

Met Mr. Mouth!
Mr. Mouth goedemiddag, u spreekt met de secretaris-penningmeester van de Bouwbond FNV de heer de Vries. u bent toch onze cassatie-advocaat?
Ja zeker!
Hoe staat het met die zaak tegen de Werd? Wij hadden toch besloten, om die zaak zolang mogelijk slepende te houden, zodat hij zich kapot procedeert?
Ja zeker. Kijk, juridisch heb ik als cassatie-advocaat geen gronden kunnen vinden om cassatiegrieven tegen de doorverwijzing van Bargerbos bij de meervoudige strafkamer van de Hoge-Raad in te dienen, toch heb ik het cassatieberoep gehandhaafd want daardoor duurt het minstens een halfjaar langer.
Is dat zo Mr. Mouth?
Ja zeker!
Dus als ik u goed begrijp zijn er geen cassatiegrieven aan te voeren, maar toch aanhangig gemaakt om het zo lang mogelijk te kunnen rekken, zodat de Werd uiteindelijk opgeeft?
Is dat zo Mr. Mouth, heb ik het zo goed begrepen?
Ja zeker!
Mooi; Jij spreekt niet met de Vries smeerlap, jij spreekt met de Werd. Ik heb dit gesprek op de band opgenomen en zal jou voor het tuchtcollege slepen. Ik loop er ook mee naar de politie smeerkees, dan kunnen ze daar ook horen met wat voor een gore praktijken of je bezig bent, wat vindt je daarvan?

Mouth schrok zich te pletter. Hij begon zo ernstig te stotteren dat de Werd zich afvroeg wanneer die hete aardappel in zijn strot zou blijven steken. Uiteindelijk stamelde hij:
"Dit vindt ik ongehoord, ongehoord wat u hebt gedaan, ik beëindig dit gesprek!"
De Werd laat de bandopname horen aan de freelance journaliste Corry Vis, die haast de oren van het hoofd vallen van verbazing. Zij belt onmiddellijk Mr. Mouth en zegt:


Mr. Mouth raakt onmiddellijk weer opgewonden en begint de journaliste te intimideren: Als u maar weet, dat u niets publiceert wat ik niet vooraf heb gelezen. Ik waarschuw u zeer dringend, het is maar dat u het weet, anders kunt u in zeer ernstige problemen komen, etc., etc.

De journaliste was aan het eind van zijn intimidatie zo onder de indruk, dat zij het niet aandurfde te publiceren. De Werd heeft vervolgens P. Mouth aangeklaagd bij het tuchtcollege in Den Haag en vervolgens werd Mouth benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, reden temeer om met betrekking tot integerheid, ook controle op de Hoge Raad niet uit het oog te verliezen. De taak van de rechtbankverslaggever, maar die bestaan in Nederland niet, althans geen echte.

11 januari 1983: De Hoge Raad der Nederlanden Strafkamer, beschikt onder nr. 1338. J.v.A. verwijst de verdachte A.G. Bargerbos door naar de meervoudige strafkamer. Publicaties volgen, o.a. in de Haagse Post onder de aanhef: Bond legde onterecht beslag. In het dagblad Trouw komt onder de kop: Aannemer zou zwijggeld hebben gekregen; en tot slot de Noord-Amsterdammer met: Beschuldiging Bouwbonden van meineed en omkoping.

Zie hier een artikel van de Noord-Amsterdammer d.d. 25 mei 1981 met de aanhef "Onderaannemer beschuldigt: Justitie wil meineed kwestie in de doofpot stoppen, en het artikel uit het Algemeen Dagblad met de kop: Vakbondsbazen aangeklaagd: Boze aannemer: Er is mij 90.000 gulden zwijggeld betaald.
E-mailadres:
kareldewerd@gmail.com
Internet site: http://www.sdnl.nl/de-werd/de-werd.htm

Disclaimer