2e brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus


Bijbanenregister . . . . . Homepage Karel de Werd . . . . Schandpaal

Zie ook mijn eerdere verslag over de rechtszaak


Aan de President van de Rechtbank Amsterdam mevr. Mr. C.M.T. Eradus.

Correspondentieadres
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoonnummer (020) 541 21 11

Amsterdam d.d. 09/04/07
Betref zaaknummer: 71.2006
Vereffening schade uit onrechtmatige daad / overheidsdaden.


Mevrouw de President,

De inhoudelijke strekking van bijlagen spreken voor zich, waarvan akte!

Onrechtmatige daad / overheidsdaden, scheppen verbintenis uit Wet, in die zin dat de plegers van rechtswege zijn gehouden alle schade daaruit voortvloeiende in z'n geheel te vergoeden, zodat ik als direct belanghebbende / benadeelde alle betrokkenen in negatieve zin terzake naast de Staat der Nederlanden en uw Rechtbank aansprakelijk heb gesteld en aansprakelijke houd voor de totale veroorzaakte schade, met hun gehele persoonlijk vermogen, zowel hoofdelijk als in persoon. Deze schade is, mijnerzijds tot op heden begroot, op 320.000 euro fiscaal vrij, rechtstreeks voortvloeiend uit:

  • Verwoedde pogingen tot onrechtmatige vrijheidsberoving via misbruik van de gewapende macht gebaseerd op valsheid in geschrifte, gepleegd door "kanonrechter" Mei Lie Tan" in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de "officier van Justitie" Parket Leeuwarden en "griffier" M.L.K. van der Hilst. Te weten: het opmaken van de valse authentieke akte *Machtiging tot zeven dagen gijzeling toegewezen*, op grond waarvan een illegaal bevel aan de Commissaris van Politie werd gegeven tot in gijzeling neming - lees mijn onrechtmatige vrijheidsberoving ( Zie bijlagen ).

  • Voorts: Daadwerkelijke onrechtmatige vrijheidsberoving via in verzekeringstelling, gebaseerd op een ernstig misbruik van ambtelijke bevoegdheden. Te weten: ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken, als bedoeld in art. 11 lid c juncto 12 Ro; en het uitspreken van een gerechtelijke dwaling via schending van recht en vormverzuimen, gebaseerd op de valse aangiftes terzake gedaan door de "griffier" M.L.K. van der Hilst, in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr met de "Voorzitter van de Rechtbank Amsterdam Sector Kanton" H.Th. van der Meer, waarvan akte!

  • Waarbij vermeld, dat laatstgenoemde (zie bijlagen) blijkens zijn pennenvruchten d.d. 20/03/07 de inhoudelijke strekking van beide valse aangiftes, waarin zij zouden volharden, heeft afgezwakt c.q. goeddeels onder mijn juridische dwang en uw gezag heeft moeten herroepen, middels de mededeling dat mijn klachten jegens kantonrechter Mei Lie Tan en griffier M.L.K. van der Hilst hem na onderzoek op uw gezag gegrond zijn bevonden. Daarmee heeft hij deze onverkwikkelijke ambtelijke corruptieaffaire, op gespannen voet met de waarheid tot genoemde individuen, gebagatelliseerd en zijn eigen aandeel in de criminele organisatie ex art. 140 Sr terzake ter aanranding van het hier ten lande geldend rechtssysteem bewust verzwegen, waarvan akte!

Tot slot, ik heb de aanranding van mijn eer en goede naam, die de betrokken tot op het bot gecorrumpeerde gerechtelijke ambtenaren pleegden, zelf niet meer kunnen verdedigen. Dit eveneens in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr. Met name via de valse aangiftes terzake, zware intimidatie via misbruik van de Gewapende Macht, met als doel het eigen corrupt zijn terzake te verbloemen, en mij jarenlang op gespannen voet met de feitelijke waarheid voor derden waarneembaar te doen visualiseren alsof ik een uitermate gevaarlijke querulant van de bovenste plank zou zijn. Verder het illegale bevel aan politiecommissaris de heer Jelle Kuiper (Zie bijlagen) om mij te doen gijzelen, zodat ik tot behoud van de mij rechtens toekomende individuele vrijheid (waarvan akte!) twee jaren lang op verschillende onderduik- adressen heb moeten verblijven; aldus niet zonder vrees voor onrechtmatige vrijheidsberoving vrijelijk heb kunnen deelnemen aan het maatschappelijk sociaal economisch verkeer en tot slot :

Ter versluiering van het eigen corrupt zijn terzake in overtreffende trap: via het vunzig onderling e-mail verkeer tussen "kantonrechter"Mei Lie Tan, (die mij als gedaagde formeel Wraakte), "griffier" M.L.K. van der Hilst en de "voorzitter van de rechtbank Amsterdam Sector Kanton" H.Th. van der Meer, waarbij genoemd misdadig trio het zelfs waagde zich ongelimiteerd te buiten te gaan aan grove leugens. Voorts het aan durfden mijn geestelijke vermogens als direct belanghebbende / benadeelde terzake ter versluiering van het eigen ambtelijk corrupt zijn, in twijfel te trekken. Bijvoorbeeld Mei Lie Tan, "de zieke geest van de Werd" en H.Th. van der Meer: "De gestoorde uitlatingen van de Werd" (zie bijlagen), er daarbij uiteraard vanuit gaande dit ondanks hun ambtseden straffeloos te kunnen doen, gelet op het ontstellend gebrek aan journalistiek / politieke controle op hun ambtshalve decadent functioneren, de ernstige leemtes in de formele Wet en hun maatschappelijke status, de pakkans vrijwel nihil zou zijn.

Mevrouw de President; ik wijs u er met de u toekomende eerbied en met nadruk op dat het hier voltooide ambtsmisdrijven betreft, die blijkens de inhoudelijke strekking van het Wetboek van Strafrecht in het kader van art. 140 Sr in samenspanning ex art. 80 Sr en onder de verzwarende omstandigheid van art. 44 Sr, aldus in goed onderling overleg en koelen bloede aldus anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11 lid c jucto 12 Ro, ter aanranding van een behoorlijke procesgang c.q. mijn juridisch / materiŽle belangen en eer en goede naam, die zij zelf niet meer hebben te verdedigen in uw rechtbank. Dit bij ontstellend gebrek aan verticale controle op de Wetshandhaving. Overwegende voorts: dat alle betrokkenen in negatieve zin, (nog daargelaten de strafbare aspecten van de zaak, die nog ex art. 12 Sv t.z.t. worden beoordeeld), blijkens de formele wet, grondwet en Internationale verdragen, met name die verdragen die mede door de Staat der Nederlanden werden geratificeerd, naast de Staat der Nederlanden verantwoordelijk zijn te stellen voor de talrijke onrechtmatige daden / overheidsdaden jegens mij gepleegd, zowel hoofdelijk als in persoon voor het geheel met hun gehele persoonlijk vermogen.

Reden waarom Ik u mevrouw de President, eerbiedig moge verzoeken, voor zover nodig u daartoe te sommeren als presidente die als zodanig de Rechtbank Amsterdam in en buiten rechte vertegenwoordigt, evenals alle overige betrokken terzake zoals mijnerzijds daartoe verzocht, voor zover nodig daartoe bij deze nogmaals nadrukkelijk gesommeerd, vanwege hun persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid naast de Staat der Nederlanden, met hun gehele persoonlijk vermogen, waarvan akte! Genoemd totaal schadebedrag onder de vermelding regeling tegen algehele wederzijdse kwijting, fiscaal vrij ten spoedigste over te maken c.q. te laten over maken op girorekening 7029782 t.n.v. K.H. de Werd. Met de u toekomende eerbied,

K.H. de Werd,
Postbus: 36157
1020 MD Amsterdam.