Klokkenluider Karel de Werd vecht 35 jaar om recht en kreeg zwijggeld van de bonden wegens boycot van zijn bedrijf

Wraking van Hof Den Haag wegens rechtsweigering en ontwijken verantwoordelijkheid !


Homepage Karel de Werd <=======> Mijn schotschrift met strafrechtelijke immuniteit

De rechtspraak in Nederland is die van een bananenrepubliek zoals blijkt uit deze brief


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


Van: de Werd K.H.
Faxnummer 06-52294249
Telefoon werk 06-52294249

Aan de Voorzitter van het Gerechtshof Den Haag,
Prins Clauslaan 60
2595 AJ Den Haag

Correspondentie-adres
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-3813131
E-mail: info.gerechtshofsgravenhage@rechtspraak.nl

Amsterdam, 12 september 2007

Betreft: Kenmerk K07/0144 klaagschrift/4005 Wraking Voorzitter en oudste Raadsheer.

Klager benadeelde, K.H. de Werd,

Beklaagden : Officier van Justitie Parket Leeuwarden, Gerechtssecretaris M.L.K. van der Hilst, (rechtbank Amsterdam), Mevr. Mr. Mei Lie Tan (rechtbank Amsterdam) en H.Th. van der Meer, voorzitter Rechtbank Amsterdam Sector Kanton, waarvan akte!


Edelgrootachtbare heer,

Op 12 september om 9.15 uur, heb ik de heer Smit van uw Strafgriffie mondeling kenbaar gemaakt dat in bovenvermelde zaak de Voorzitter, u dus, en de oudste Raadsheer formeel door Klager/Benadeelde zijn gewraakt, hetgeen ik uw Hof formeel zou bevestigen, hetzij bij deze gedaan, waarvan akte!

Wrakinggronden: Rechtsweigering, via ernstig handelen en nalaten anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken als bedoeld in art. 11 lid c juncto 12 Ro, waarvan akte! Uw Hof heeft op 11 juli 2007 de zitting geschorst voor een tussenbeschikking binnen zes weken; te nemen over de vraag of de beklaagden terzake ex art. 12e dienen te worden opgeroepen om als zodanig voor uw Hof te worden gehoord.

Tot op heden heeft uw Hof geweigerd haar beschikking daarover formeel kenbaar te maken aan de klager/benadeelde, waarvan akte! De griffier van uw Hof heeft mij, daarom niet gevraagd, herhaalde malen kenbaar gemaakt dat de leden van uw Hof volstrekt onbereikbaar waren voor ondertekening van haar beschikking terzake, waarvan akte!

Blijkens objectieve normen van de Hoger Raad der Nederlanden worden de leden van Uw Hof, als topjuristen, geacht te weten dat een beschikking overeenkomstig de uitspraak en/of wettelijke termijn dient te worden ondertekend. Aldus functioneert uw Hof terzake als topjuristen, op arglistig, bedrieglijk, juridisch volstrekt onvolwaardig niveau, zodat klager/benadeelde niets anders resteert dan u als Voorzitter en de Oudste Raadsheer uit uw College, formeel te wraken; het zij bij deze gedaan, waarvan akte! U wordt verzocht de ontvangst van deze wraking ten spoedigste formeel aan klager/benadeelde te bevestigen, waarvan eveneens akte!

Hoogachtend,

K.H. de Werd,

Postbus: 36157 1020 MD Amsterdam,
e-mail freespirit01@planet.nl