Klokkenluiders in Nederland zijn nog steeds vogelvrij om te worden kapotgemaakt door bedrijven en overheidsinstellingen

Brief aan minister Pronk met een verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel
aan cliënt evenveel milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-rom

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

De rechtsgeldigheid van de wetgeving is in het geding


Securitel


Het Securitel-drama op internet bij de Sociale Databank Nederland. De rechtsgeldigheid van de wetgeving is in het geding. De ministers Wijers en Sorgdrager lichtten de Tweede kamer onjuist in over de aanmelding in Brussel! Bijna 400 wetten en regels bleken juridisch ongeldig, omdat Nederland had n.l. verzuimd de bijbehorende technische aspecten voor te leggen aan de Europese Commissie. Bij de SDN vindt u een lijst van honderden nog ontbrekende en verzwegen wetten en regels, die ook aangemeld hadden moeten worden.

Rompen Advocaten sommeren EKC voor hun cliënt Oerlemans verwijdering van webpagina's
Antwoord op de brief van Rompen Advocaten die EKC sommeren webpagina's te verwijderen
Afschrift van brief aan Rompen Advocaten met verwijzing naar vervuiling van de gemeentwerf
Ad van Rooij in KM-magazine: Collusie dicteert de Raad van State !! De media zwijgen !!!
 Not-in-my-backyard procedure opgestart om grootschalige binnendijkse zandwinning in het komgebied
 bij Maasbommel af te dwingen. Oproep aan alle Nederlanders om te protesteren
Bezwaarschift Edelchemie Panheel BV tegen besluit 005762 inzake afvoer afvalstoffen naar AVR
Persbericht over zitting bij de Raad van State over FGA-verwerking. De milieuklucht van VROM
Edelchemie en de Nuloptie-technologie. Ruim 40 jaar werken aan de benadering van Nulemissies
Gezondheidsraad waarschuwt voor houtstof, SDN waarschuwt de GR voor CCA-zout in hout
Aan de Netwerk-redactie: interessante zaken die onderling nauw met elkaar in verband staan
Bezwaarschift Edelchemie Panheel BV tegen besluit 005762 inzake afvoer afvalstoffen naar AVR
Praatpapier 'Achterstand afgifte milieuvergunningen' op commissievergadering milieu te Nijmegen
Bezwaarschrift tegen besluit van B&W Utrecht door M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk
Conclusie Advocaat-generaal Europees Hof in Luxemburg i.z. Arco Chemie Nederland Ltd.
Arrest van het Europees Hof in Luxemburg i.z. Arco Chemie Nederland Ltd. en EPON-centrale
Mitros Woningen versus M.C.E. van Eijkelenburg-van Dijk en de reactie op de brief van 7-6-2000
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant: Verwerking jarosiet niet aan de orde stellen
 M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt) / Verzoek om informatie op grond van de Wet
 openbaarheid van bestuur naar aanleiding van uw telefoongesprek op 31 mei 2000 met cliënt.
 Verzoek om informatie aan GG&GD op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur
 naar aanleiding van de brief van 31 mei 2000, met het kenmerk: 560515dijkv1
 Verzoek om informatie op grond van de WOB naar aanleiding van de berichtgeving
 van wethouder J. van Zanen in het Utrechts Nieuwsblad van 30 mei 2000
 Brief aan minister Pronk met een verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel
 aan cliënt evenveel miljoenen aan milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-Rom
 Buurtactie om Mitros Woningen versus M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk (cliënt)
 en Reactie op uw brief van 24 mei 2000, kenmerk: Kan/sec/00-00098.
  Buurtactie om 'Mitros Woningen' te dwingen opening van zaken te geven rond schuurtjes
  Belgisch parlementslid Van Weert verlangt opheldering over giftransporten vanuit Nederland
  Prof. Reedijk (universiteit Leiden) analyseerde het probleem van het impregneren van hout
M.C.E. van Eijkelenburg van Dijk/Mitros Wonen en Verzoek om informatie op grond van de WOB
Bezwaarschrift tegen besluit B&W van Utrecht van 21 maart 2000, cliëntnummer: 137583
Is de minister van VROM bereid om Tweede Kamerleden en alle Nederlanders eerlijk te informeren?
Nederlandse koeien langzaam aan steeds meer vergiftigd door zware metalen in grondwater
Nederlands vlees en melkproducten gaan net als bij de gekke-koeienziekte in de Europese ban
Column van Rooij voor Universiteit Twente: Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles
De column van ing Ad van Rooij voor Kleintje Muurkrant: 'Collusie als sluipmoordenaar'
Pleitnotitie van het belang van R.M. Brockhus versus de minister van VROM bij Raad van State
Persbericht: Elf rechtszaken bij de Raad van State. Edelchemie BV versus Zuiveringschap Limburg
 Tien geboden voor de toekomst van de mensheid. Die hangt af van de wijsheid van vandaag
 De gaven van de planeet Aarde moeten we leren delen, om in harmonie te kunnen leven..!
 Compliment voor voorzitter Prodi van de Europese Commissie omdat hij zijn
 correspondentie op internet zet en zo de democratie gestalte geeft. Applaus...!!
De Vierde Nota Waterhuishouding was een hele bevalling
Eurocommissaris Wallström gaat op internet is discussie (3 febr. 2000)
Open brief aan Tweede Kamer en vrz. Wereld Waterforum ZKH Prins Willem-Alexander
Brandbrief van ir. Nevels over overstorten in Limburg en vervuiling van drinkwater
Cement met een chromaatgehalte veroorzaakt eczeem en ziekteverzuim onder metselaars
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst...! Maar welke toekomst heeft de jeugd...?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!! De schone milieutechnologie is er..!!
G. Meerten stelt vragen na alarmerend artikel in Cobouw over metselaarseczeem
 Smeekbede van kankerpatiënt Marijke Eijkelenburg aan Hanja Maij-Weggen
 om de bron van haar ziekte: 'geïmpregneerd hout' te laten verbieden
 Antwoord op de smeekbede van kankerpatiënt Marijke Eijkelenburg aan Hanja
 Maij-Weggen om de bron van haar ziekte: 'geïmpregneerd hout' te laten verbieden
Commentaar op de briefwisseling van Marijke van Eijkelenburg en Hanja Maij-Weggen
Milieuadviseur de Zoete initieert studentenproject op Agrarisch Opleidings Centrum
Studentenproject Wolmanzouten van Agrarisch Opleidings Centrum 'Groene Delta' Dordrecht
Aansprakelijkstelling namens grondeigenaren van gesloten stortplaatsen in elf provincies
Vrijwillige Milieurecherche stelt zich ten doel om milieucriminaliteit op te sporen
Per fax geïnformeerde instellingen op 22-12-99 over wettelijke productenaanprakelijkheid
SP-Brabant wil opheldering over voormalige stortplaatsen en percelen in het Dommeldal
Wettelijke aansprakelijkheid van producenten voor schade aan derden
Over de Interim-wet Bodemsanering en de verjaring
Provincie Gelderland geeft als eerste inzage in de cd-rom van de SDN bij procedure
Nationale Ombudsman reageert op de klacht van het EKC tegen ministerie VROM
Brief aan mr. Fernhout wegens antwoord van substituut-ombudsman Mw. mr. L. de Bruin
Frans van Velden in Cobouw: Vliegas en slib in beton vormt een gevaar voor de gezondheid
Edelchemie, 'n Nederlandse reus op milieugebied met de NUL-optie als definitieve oplossing


Brief gericht aan geadresseerden die de SDN-cdrom hebben ontvangen
Brief aan voorzitter R. Prodi van de Europese Commissie over export van gif
VROM trekt persoonlijk belang bij bezwaarschrift tegen besluit in twijfel
Arrest van het Europees Hof Zesde Kamer in Luxemburg inzake milieuverontreiniging
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met koperverbindingen verduurzaamd hout
Minister Pronk gaat beleidsmatig door de bocht maar weigert discussie. Foutje, excellentie!
Reactie van R.M. Brockhus op de weigering verder te argumenteren door minister Pronk
Raad van State moet overheidsinstellingen adequaat beboeten bij termijnoverschrijdingen
Commissarissen van de Koningin plegen collectief insubordinatie in milieuzaken
Drs. A.W.G. van Bergen in beroep bij de Raad van State over shredderen van hout
Belgische ambassade geïnformeerd over de uitvoer van 1.500.000 kg. Kankerverwekkende houtspaanders
Bezwaarschrift tegen uitvoer van 1.500.000 kg geshredderd behandeld hout naar België
Minister Pronk op internet aan zijn jas getrokken om eindelijk inhoudelijk te reageren
Antwoord namens minister Pronk door drs. P.F.M. Geelen op de brief d.d. 13 augustus 1999
Reactie op de brief van drs. Geelen (VROM) en z'n antwoord 'Voor kennisgeving aangenomen'
Antwoord van minister Alders aan Remy Poppe van de Socialistische Partij over wolmanzout
Geblunder GS Noord-Brabant op zitting Raad van State met publicatie in de Staatscourant
Ontwerpbeschikking Provincie Limburg d.d. 15 juni 1999 over het shredderen van afvalhout
Correspondentie met Procureur-generaal Mr. R. Gonsalvez van november 1993
Verslag terechtszitting van economische strafkamer in de Arr. Rechtbank te Roermond
Raad van State veroordeelt gemeente Sint-Oedenrode tot dwangsom wegens struisvogels
Correspondentie ministerie VWS en St. Leefmilieu en Natuur Maas en Waal over gif
Het RIVM werd al in 1994 onbetrouwbaarheid verweten door Ing. A.M.L. van Rooij
Relatie kanker en milieuverontreiniging in Posterholt nog niet helemaal zeker
Ir. Leo Nevels: Plea to the European intellectuals and especially to the Greens
Ir. L. Nevels (Edelchemie) toont zijn verbijstering over betrokkenheid Ed Nijpels
Brief aan minister Pronk van bestuur St. Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal
Vogelliefhebber Van Mill te Best eist intrekking van opgelegde dwangsom van f 1000
Kritiek op Zuiveringschap Limburg vanwege het gelijkheidsbeginsel en valse concurrentie
Verjaring termijn voor aansprakelijkstelling brengt paniek bij eigenaren oude vuilstorten
Overzicht van gesloten vuilstorten in de Nederlandse provincies en de deadline in eind 1999
Schadeclaim indienen voor de verjaring van de termijn voor aansprakelijkstelling vuilnisbelten
Het recht van de sterkste tegen Edelchemie? (dr. W. Heemskerk)
Vogelliefhebber Van Mill te Best eist intrekking van opgelegde dwangsom van f 1000
Dioxine in Houthalen 55 keer hoger. Enorme afwijkingen bij metingen aan de afvalovens
Afwijzing van een strafrechtelijke optreden door het College van Procureurs-generaal
Arrest Europees Hof i.z. van Rooij contra Dagelijks bestuur van het waterschap de Dommel
Arrest Europees Hof i.z. van Rooij contra de Dijkgraaf en Hoogheemraden Rijnland
Brief aan minister Pronk van bestuur St. Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal
Brief van minister Pronk aan bestuur St. Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal
Het RIVM werd al in 1994 onbetrouwbaarheid verweten door Ing. A.M.L. van Rooij
Burgemeester van Heel: Het Boschmolenplan een natuurjuweel in 't Midden-Limburgse
Ir. Leo Nevels: De kwaliteit van een democratie met verbazing, ongeloof en ergernis
Brandbrief aan minister Pronk van VROM wegens het uitblijven van zijn antwoord
Brockhus beantwoordt de brief van minister Pronk en zet de zaken op scherp !!
Nevels over de Cobouw van 11-12-98: Boorzuur staat op lijst gevaarlijke stoffen
De NRC van 30 december 1998: Natuurrampen eisen hogere tol. Nevels reageert.
Rapport 'Werkgroep De Zeeuw' vanwege duurzaamheid: Naar een Aartse landbouw
Houtbedrijf overlegt met Ambt Montfort over milieuverontreiniging met gemeente
Relatie kanker en milieuverontreiniging in Posterholt nog niet helemaal zeker
Schrikreactie van de Provincie Noord-Brabant over het besluit van de Raad van State
Ir. Leo Nevels van Edelchemie opent frontale aanval op de Provincie Limburg
Gedeputeerde Staten van Limburg onder vuur door Unie 55+ over Aqua Terra
De Volkskrant 12-9-98: Milieuambtenaren kunnen bedrijf onnodig lang zieken
Ir. J.L.H.T. van Heck protesteert bij Ged. Staten van Gelderland tegen collusie
Reëel gevaar bij het toevoegen van loodvervangende chemicaliën aan benzine
Ir. Nevels verwerkt afval volgens minimumstandaard met Nuloptie-technologie
Ir. Leo Nevels: Wanneer de hemelsluizen zich openen zijn wij helemaal de klos
WOLMANZOUT. Gif moet uit hout, klimrek en vlonder. Jan Gerritsen in NRC
Bij NOVA zei men: Van Rooij heeft gelijk, maar krijgt 't niet. Toen kwam NRC
Stichting Leefmilieu en Natuur Maas en Waal met het Milieu-Manifest
Klachtbrief over 2 ministers aan de Nationale Ombudsman Mr.dr. M. Oosting
Antwoord van de Nationale Ombudsman Mr. dr. M. Oosting op deze klachtbrief
Reactie A. van Rooij op de brief van de Nationale Ombudsman Mr.dr. M. Oosting
Ing. v. Rooij maakt bezwaar tegen concept-bestemmingsplan 'buitengebied 1997'
Ing. v. Rooij doet aangifte van strafbare feiten door B&W te Sint Oedenrode
Raadslid Will van Gerwen wil hom of kuit rond beschuldigingen Van Rooij
Ing. van Rooij schrijft Mr. H.F.M. Hofhuis, president Arrondissementsrechtbank
Van Rooij wil wraking coördinerend Vice-president Mr. P.H.C.M. Schoemaker
Brief aan de Procureur-generaal over consequenties Pikmeer-arrest
Brief aan minister de Boer van VROM over standpuntherziening wolmanzouten
Brief aan minister van VROM met kopie aan alle fracties in de Tweede kamer
PvdA Kamerlid Feenstra wil parlementair onderzoek milieuwetgeving
Eindhovens Dagblad: Vlugschrift PvdA meer gericht op milieuschandaal in R'dam
St. Natuur & Milieu in de fout door verstrengeld belang binnen RIVM en VROM
Het rapport "De schijn bedriegt": Overheid bevordert milieucriminaliteit (NRC)
Vragen over rapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Mr. H.F.M. Hofhuis aangesproken op procedure rond wraking Mr. Schoemaker
Brief aan A.J.M. van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu
Brief van A.J.M. van den Biggelaar, St. Natuur en Milieu, aan Ing. A. van Rooij
Griffier slordig met verzoek om wraking van Mr. M.H. Kobussen
Hoofddirectie van de Waterstaat beseft dat gebruik wolmanzout ontoelaatbaar is
Brief van griffier W.F.M. Thijs m.b.t. de wraking van Mr. M.H. Kobussen
Brief van president Hofhuis m.b.t. de wraking van Mr. M.H. Kobussen
Brief van Ing. v. Rooij aan president Hofhuis m.b.t. de wraking van Mr. Kobussen
College Procureurs-generaal weigeren nog te corresponderen met ing. v. Rooij
Persbericht voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
Documentatie voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
Verbijsterende onthullingen over de beerput van de champignonmestvergiftiging
Getekende verklaring glastuinders over verzwijging champignonmestvergiftiging
Hmm..., Wat lekker dat gif..!! Het grote zwijgen over giftige tuinbouwproducten
Raad van State komt mogelijk met verbod om geïmpregneerd hout te versnipperen
Ook Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
Europese Hof Rechten van de Mens veroordeelt overheid tot schadevergoeding
Uw schadeclaim tegen de Staat der Nederlanden m.b.t. arsenicumvergiftiging
Elf schadeclaims tegen de Staat der Nederlanden AANGETEKEND verzonden
Jan van Klinken in het Reformatorisch Dagblad over de strijd van Ad van Rooij
Remi Poppe van de SP stelt Kamervragen over geïmpregneerd afvalhout
Brief aan minister Pronk over uitspraak Raad v. State en NUL-optie Edelchemie
Schrikreactie van de Provincie Noord-Brabant over het besluit van de Raad van State
Ir. Leo Nevels van Edelchemie opent frontale aanval op de Provincie Limburg
Stichting Milieufederatie Limburg erkent en adviseert standpunt EKC
St. Milieufederatie Limburg erkent standpunt EKC en informeert de media
Met de preventiegedachte streeft het EKC naar een schoon milieu
Verduurzaamd hout mag niet worden versnipperd. Hout rot niet, maar is puur gif!
Remi Poppe van de SP stelt Kamervragen over geïmpregneerd afvalhout
Ir. Nevels verwerkt afval volgens minimumstandaard met Nuloptie-technologie
Ir. Leo Nevels: Wanneer de hemelsluizen zich openen zijn wij helemaal de klos
De Volkskrant 12-9-98: Milieuambtenaren kunnen bedrijf onnodig lang zieken
Cobouw, blad voor de bouw 1: Raad van State verbiedt malen verduurzaamd hout
Cobouw, blad voor de bouw 2: De provincies zijn verplicht uitspraak RvS te volgen
Cobouw, blad voor de bouw 3: Houtversnipperaar Delft ondergaat ernstige kritiek
Cobouw, blad voor de bouw 3: Houtverduurzamer bevat geen gevaarlijke chemie
Persbericht van De Groenen (Nijmegen) over gifuitstoot van de EPON-centrale
Senator Martin Bierman (De Groenen) stelt minister Pronk Eerste Kamervragen
WOLMANZOUT. Gif moet uit hout, klimrek en vlonder. Jan Gerritsen in NRC
Bij NOVA zei men: Van Rooij heeft gelijk, maar krijgt 't niet. Toen kwam NRC
Adhesie drs. Burhoven Jaspers aan NRC-scribent J. Gerritsen over wolmanzout
Brief van R.M. Brockhus aan de nieuwe minister van VROM, dr. J. Pronk
Raad van State geeft houtimpregneerder ruim baan (Eindhovens Dagblad 8-8-98)
Brief aan minister Borst over erfelijkheidsvergiftiging bij kinderen
Wraking geëist van Mr. P.H.C.M. Schoemaker bij arrondissementsrechtbank
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8913) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/7172) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8498) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8909) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/8911) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 95/3497) in milieuverontreinigingsaffaire
Hoger beroep bij Raad van State (Awb 94/9240) in milieuverontreinigingsaffaire
Verbijsterende onthullingen over de beerput van de champignonmestvergiftiging
Getekende verklaring glastuinders over verzwijging champignonmest-vergiftiging
Ook Nederlandse Staat schadeplichtig bij grove nalatigheid gezondheidsrisico's
Europese Hof Rechten van de Mens veroordeelt overheid tot schadevergoeding
Uw schadeclaim tegen de Staat der Nederlanden m.b.t. arsenicumvergiftiging
Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)
Hoofddirectie van de Waterstaat beseft dat gebruik wolmanzout ontoelaatbaar is
Het recht van de sterkste tegen Edelchemie? (dr. W. Heemskerk)
Van Rooij schrijft Mr. van Erve, hoofdofficier van Justitie, 's-Hertogenbosch
Felle briefwisseling met Mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch
Raadslid Will van Gerwen wil hom of kuit rond de beschuldigingen van Van Rooij
Gerechtshof te 's-Hertogenbosch zegt proces-verbaal toe aan ing. A. van Rooij
Gedeputeerde Staten N-Brabant willen maatregelen VROM tegen wolmanzouten
Kamervragen aan Minister van VROM over wolmanzout en Europees milieurecht
Ing. v. Rooij schrijft Mr. H.F.M. Hofhuis, president Arrondissementsrechtbank
Van Rooij wil wraking coördinerend Vice-president Mr. P.H.C.M. Schoemaker
Brief van griffier W.F.M. Thijs m.b.t. de wraking van Mr. M.H. Kobussen
Brief van president Hofhuis m.b.t. de wraking van Mr. M.H. Kobussen
Brief van A. van Rooij aan president Hofhuis m.b.t. wraking Mr. M.H. Kobussen
SOL, een nieuwe politiek partij voor samenwerking tussen ouderen in Limburg
Wraking geëist van Mr. P.H.C.M. Schoemaker bij arrondissementsrechtbank
Ing. v. Rooij: Maffiapraktijken van Burgemeester & Wethouders St. Oedenrode
Ing. van Rooij eist herziening uitspraak Awb 97/4206 VV, inzake F. v/d Biggelaar
Gronden beroepschrift tegen besluit dagelijks bestuur Waterschap De Dommel
Beroepschrift inzake Wet Openbaarheid Bestuur vanwege B&W Sint Oedenrode
Ing. v. Rooij maakt bezwaar tegen concept-bestemmingsplan 'buitengebied 1997'
Ing. van Rooij maakt bezwaar tegen concept-bestemmingsplan Buitengebied '97
Ing. van Rooij doet Aangifte van strafbare feiten door B&W te Sint Oedenrode
Eerste Brief aan B&W St. Oedenrode met verzoek om bestuursdwang (wet RO)
Tweede Brief aan B&W St. Oedenrode met verzoek om bestuursdwang (wet RO)
Handelwijze Ing. v. Dijk strijdig met code St. Advisering Bestuursrechtspraak
Brief van Prof. Bovenkerk (criminoloog) aan Hoofdofficier van Justitie Mr. Ficq
Verantwoordelijkstelling St. Natuur en Milieu voor Project Research Amsterdam
OPEN BRIEF en persbericht van Ing. van Rooij, Milieu- en Veiligheidskundige
Excuusbrief van hoofdofficier van Justitie Mw. Mr. L.M. v. Zanten-Renders
Bezwaar bij Sorgdrager over besluit Hoofdofficier van Justitie Mr. v. Zanten-Renders
Aangifte tegen drs. R.N. van Alem, directeur St. Advisering Bestuursrechtspraak
Pleitnotitie voor wraking fungerend President Mr. M.H. Kobussen
Pleitnotitie voor wraking van fungerend President Mr. M.H. Kobussen
Pleitnotitie wraking fgd. President Mr. M.H. Kobussen vanwege artikel 6 EVRM
Persbericht voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
Bezwaar aan B&W inzake illegale bedrijfsmatig houtbewerken in St. Oedenrode
Reactie op de brief aan B&W inzake illegale houtbewerking in St. Oedenrode
Gemeenten worden voortaan ook vervolgd voor milieudelicten (VK 9-2-98)
Brief aan de Voorzitter v.d. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Brief aan Minister van Justitie m.b.t. het opmerkelijk gedrag van drs. Ed Nijpels
Brief aan de voorzitter v/d Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Verzoek om wraking van Vice-president Mr. v.d. Velden, gerechtshof Den Bosch
Principieel bezwaarschrift tegen aanslag gemeentelijke onroerende zaakbelasting
Roois gemeenschapsgeld door B&W en raad jarenlang gedoogd voor illegaliteit
Beroep bij Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch tegen besluit 25-2-98
Verzoek om voorziening of schorsing bij Arrondissementsrechtbank Den Bosch
Open brief aan Mr. F. Bolkestein (VVD) over het gedrag van drs. E. Nijpels
Open brief aan Harrie Verrijt, redactielid van het Eindhovens Dagblad
Brief aan de President v/h Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, wegens nalatigheid
Openbaar Ministerie te 's-Hertogenbosch aantoonbaar zelf op het criminele pad
College van Procureurs-generaal weigert nog te corresponderen met A. v. Rooij
Gonnie Meerten (Unie55+), Gedeputeerde Staten Limburg over lekkage bij DSM
Vragen gedeputeerde Unie 55+ aan College van Gedeputeerde Staten Limburg
Gonnie Meerten (Unie55+), Gedeputeerde Staten Limburg over giftige grond
Gonnie Meerten (Unie55+) schrijft Ged. Staten Limburg over Boschmolenplas
Protest tegen gigantische Naftaverontreiniging in Panheel, Sluisweg, Limburg
Gonnie Meerten (Unie55+) schrijft G.S. Limburg: "Behoud 't Woelige Nest"
Vragen van Statenlid G. Meerten (Unie55+) over gewolmaniseerd hout en beleid
Gedeputeerde Staten van Limburg onder vuur door Unie 55+ over Aqua Terra
Ernstig bezwaar tegen concept-bestemmingsplan Buitengebied '97, St. Oedenrode
Brief aan B&W Sint Oedenrode met verzoek om bestuursdwang, Wet RO art. 19
Het rapport "De schijn bedriegt": Overheid bevordert milieucriminaliteit (NRC)
St. Natuur en Milieu in de fout door verstrengelde belangen bij RIVM en VROM
PvdA-Kamerlid Feenstra wil parlementair onderzoek milieuwetgeving
Eindhovens Dagblad: Vlugschrift PvdA gericht op milieuschandaal in Rotterdam
Eindhovens Dagblad: Vlugschrift PvdA gericht op milieuschandaal in Rotterdam
Uitnodiging voor de open dag bij loonbedrijf M. v/d Heuvel
Brief van A.J.M. van den Biggelaar, St. Natuur en Milieu, aan Ing. A. van Rooij
Brief aan A.J.M. van den Biggelaar, directeur Stichting Natuur en Milieu
Griffier slordig met verzoek om wraking van Mr. M.H. Kobussen
Mr. Hofhuis aangesproken op procedure rond wraking van Mr. Schoemaker
Vragen over rapport van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak
Persbericht Groenen in Nijmegen: RVU besteedt aandacht aan arseenschandaal
Minister dr. B. de Vries (SoZaWe) steunt Ing. van Rooij rond milieuwetgeving
Brabants Dagblad: Verbod op gebruik geïmpregneerd hout bij water
Bezwaarschrift tegen besluit nr. B.970238, inzake art. 19 procedure
Verzoek aan St. Natuur en Milieu om Kort Geding te starten tegen Gebr v. Aarle
Senator Bierman stelt schriftelijke vragen aan minister de Boer van VROM
1e Brief aan de Voorzitter v/d Afdeling bestuursrechtspraak v/d Raad van State
2e Brief aan de Voorzitter v/d Afdeling bestuursrechtspraak v/d Raad van State
Han v/d Wiel, over afvalcriminaliteit en het dumpen van afval in schoon product
Brussel walst illegale weekeindhuisjes plat. Tienduizenden moeten verhuizen
Video met tv-opnamen over Milieuschandaal, vuil slib en geïmpregneerd hout
De noodzaak van een grote M.E.R. in de Euregio Midden-Limburg
Verzoek aan min. Dijkstal om burgemeester St. Oedenrode niet te herbenoemen
Bedenkingen tegen mobiele houtshredderinstallatie (Gedep. Staten N-Brabant)
Aangifte van milieumisdrijven bij ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken
Aangetekende aan President Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht
Verzoek aan Dijkstal om burgemeester St. Oedenrode uit functie te ontheffen
Brief aan Gedep. Staten van de Provincie N-Brabant over shredderinstallatie
Pleitnota voor Mr. F.J.M. Houben met bedenkingen tegen mobiele houtshredder
Dramatisch rapport over grote gezondheidsrisico's van houtconserveringszouten
Onbekwame boer Pauw treft meeste blaam voor veesterfte. En het slootwater?
Brief aan Procureur-generaal over consequenties Pikmeer-arrest
Proces verbaal van de wrakingszitting bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Bezwaar tegen deskundigenrapport van ing. A.H.J.M. van Dijk (StAB/32976/RB)
Proces-verbaal van de zitting voor de Raad van State inzake houtshredders
Toezegging van de Raad van State van het proces-verbaal inzake houtshredders
Documentatie voor zitting v/d Raad van State wegens collusie in St. Oedenrode
Brief aan SDN over TV-uitzending met president Mr. H.F.M. Hofhuis
Raad van State komt mogelijk met verbod om geïmpregneerd hout te snipperen
Hoger beroep Awb 94/8916 bij Raad v. State door impregneerbedrijf Carl Tissen
RIVM erkent impregneerbedrijf erfelijke vergiftiging personeel en omwonenden
Brief van Carl Tissen aan Kamercommissie VROM over disfunctie inspectie N-Brabant
Brief Kamercommissie van VROM aan Carl Tissen over overtreding van Milieuwet
Milieucrimineel werkt op kantoor. Overheid schept criminogene omstandigheden
De Telegraaf: Zegwaard onterecht veroordeeld voor illegale gifstort
Antwoord van de Nationale Ombudsman Mr.dr. M. Oosting op deze klachtbrief
Reactie A. van Rooij op brief van de Nationale Ombudsman Mr.dr. M. Oosting
Raadslid Will van Gerwen wil hom of kuit rond beschuldigingen Van Rooij
Arsenicumvergiftiging bedreigt Nederlandse bodem; VROM doet niets
Grove tekortkomingen in Nederlandse bestrijdingsmiddelenwet
Beroepschrift wegens overtreding milieuwet door Waterschap de Maaskant
Wraking van rechter P.H.C.M. Schoemaker in milieuschandaal
Dubbele wraking mr. Kobussen v/d Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch