Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan Burgemeester en Wethouders der gemeente Sint-Oedenrode met verzoek om bestuursdwang

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 1 november 1997
Sint Oedenrode        
Tel. 0413-490387         
Fax. 0413-490386


Afgegeven met bewijs van ontvangst 2 november 1997


Betreft: Verzoek om met toepassing van bestuursdwang aan het met de bestemming strijdig gebruik van de opstal door F. v/d Biggelaar, op het adres 't Achterom 5a, onmiddellijk een einde te maken.

Mijn kenmerk: BIG/02117.


Aan:

  Burgemeester en Wethouders
  der gemeente Sint Oedenrode,
  Postbus 44,
  5490 AA Sint Oedenrode.

   

  Geacht College,

Hierbij richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek om middels toepassing van bestuursdwang aan de met de bestemming strijdige houtbewerkende aktiviteiten bij F. v/d Biggelaar onmiddellijk een eind te maken en wel op grond van de volgende motivatie:

 

 1. F. v/d Biggelaar gebruikt op het adres 't Achterom 5a een voor agrarische doeleinden B bestemde opstal van 16 meter lengte en 10 meter breedte (160 m 2) voor de volle 100% voor houtbewerkende aktiviteiten. Dit is in strijd met artikel 8 lid C.1 van het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied (Bijlage 1).

 2. Bij de Kamer van Koophandel staat onder dossiernummer 87487 ingeschreven dat F. v/d Biggelaar vanaf 13 juni 1997 bedrijfsmatig houtbewerkende aktiviteiten verricht op het adres 't Achterom 5a. (bijlage 2). Ik ben bij toeval in het bezit van bewijsstukken gekomen, waarmee is vast komen te staan dat F. v/d Biggelaar duizenden guldens op een apart geopende zakelijke rekening krijgt gestort voor het bedrijfsmatig verrichten van houtbewerkende aktiviteiten in opdracht van derden. Betreffend bewijsstuk kunt U, indien U dat nodig acht, opvragen bij de Rabobank.

 3. Bij besluit van 6 maart 1997 heeft U aan F. v/d Biggelaar een gedoogbeschikking afgegeven voor de uitoefening van houtbewerkende aktiviteiten in een opstal van 16 meter lengte en 10 meter breedte (160 m 2) op het perceel sectie I nr.3531 in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B" welke ter plaatse op betreffend perceel rust. Aan deze gedoogbeschikking kan geen enkele rechtskracht worden ontleend omdat niet F. v/d Biggelaar maar Mevr. A.J.P. van den Biggelaar-Essens eigenaar is van het perceel sectie I nr. 3531 waarop de in geding zijnde opstal is gelegen. Voor bewijslast, zie Uw brief van 19 juni 1996 (nummer 1630-96) van mw. A.J.P. van den Biggelaar-Essens (Bijlage 3).

 4. Bij besluit van 6 maart 1997 heeft U aan F. v/d Biggelaar een gedoogbeschikking afgegeven voor de uitoefening van houtbewerkende aktiviteiten in een opstal van 16 meter lengte en 10 meter breedte (160 m2) op het adres 't Achterom 5a in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B".

Bijgevoegd vindt U:

 • voorblad + blz. 1 uit detailplankaarten medebestemmingen bedrijfsdoeleinden uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 (bijlage 4).
 • Voorblad + blz. 1 uit detailplankaarten medebestemmingen agrarische doeleinden uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 (bijlage 5).
 • Voorblad + blz. 1 uit detailplankaarten medebestemmingen woondoeleinden uit het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 (bijlage 6).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat het adres 't Achterom 5a in het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 in zijn geheel niet voorkomt. Aan een gedoogbeschikking, afgegeven op het adres 't Achterom 5a, kan ook om deze reden geen enkele rechtskracht worden ontleent.

Op grond van vorenstaande kan worden geconcludeerd dat F. v/d Biggelaar bedrijfsmatig houtbewerkende aktiviteiten pleegt in een opstal zonder een rechtsgeldige gedoogbeschikking in strijd met de bestemming "agrarische doeleinden B" op een adres welke in het concept-bestemmingsplan buitengebied 1997 in zijn geheel niet voorkomt.

F. v/d Biggelaar gebruikt om die reden zeer nadrukkelijk de in geding zijnde opstal (160 m2) in strijd met artikel 8 lid C,1 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied (bijlage 1). Overtreding van artikel 8 lid C,1 wordt op grond van artikel 26 uit betreffend bestemmingsplan aangemerkt als een strafbaar feit als bedoeld in artikel 59 van de wet op de ruimtelijke ordening (bijlage 1). In artikel 59 van de wet op de ruimtelijke ordening staat letterlijk de volgende tekst (bijlage 7):

  "Overtreding van voorschriften, die deel uitmaken van een bestemmingsplan voorzover die overtreding uitdrukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de derde categorie".

Op grond hiervan bent U, vanuit Uw handhavende taak, wettelijk verplicht om middels toepassing van bestuursdwang en zonodig met oplegging van een dwangsom per dag onmiddellijk een eind te maken aan het met de bestemming strijdig gebruik van de in geding zijnde opstal door F. v/d Biggelaar.

Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek om middels toepassing van bestuursdwang en zonodig met oplegging van een dwangsom per dag F. v/d Biggelaar te verplichten om vóór 7 november 1997 alle houtbewerkende machines uit de in geding zijnde opstal te hebben verwijderd. Tevens verzoek ik U mij dat schriftelijk te bevestigen.

Mochten betreffende houtbewerkende machines niet vóór 7 november 1997 uit de in geding zijnde opstal zijn verwijderd, dan acht ik U medeplichtig aan de door F. v/d Biggelaar gepleegde strafbare feiten (misdrijven). In dat geval zal ik hiervan prompt aangifte doen bij A.A. Rosenbrand, teamchef Boxtel bij de politie Brabant Noord. Daarbij zal ik deze brief overleggen.

Omdat onder leiding van (CDA) burgemeester P. Schriek en (CDA) wethouder J. Jansen dit college van burgemeester en wethouders al jarenlang enorme hoeveelheden Roois gemeenschapsgeld heeft misbruikt om F. v/d Biggelaar te helpen met het plegen van misdrijven met als doel F. v/d Biggelaar daarmee onrechtmatig te verrijken, kunt U deze brief vinden op internet pagina irm-21.htm.


Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  Milieu- en Veiligheidskundige

Bijlagen: 7, bestaande uit 13 pagina's.

C.c.

 • A.A. Rosenbrand, teamchef Boxtel bij de politie Brabant Noord,
  Postbus 10002,
  5280 DA Boxtel.


Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-21.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer