Uitspraak Raad van State en de NUL-optie van Edelchemie


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal


Huizen, 11 september 1998

T.a.v. Minister dr. J. Pronk (persoonlijk)


Ministerie van VROM
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag


  Excellentie,

De Raad van State heeft het versnipperen van geïmpregneerd hout onlangs verboden en besloten dat dat hout moet worden ingezameld en verwerkt als gevaarlijk afval. De Raad van State heeft daarmee tevens uitgesproken dat al het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval als gevaarlijk afval moet worden beschouwd, omdat het visueel niet te onderscheiden is van geïmpregneerd hout. Door het Ecologisch Kennis Centrum (EKC) werd in mijn opdracht aan de twaalf Gedeputeerde Staten en de leden van de twaalf Provinciale Staten een verzoek gedaan, om alle milieuvergunningen m.b.t. het verwerken van geïmpregneerd hout in te trekken.

Gewolmaniseerd hout is dermate giftig en kankerverwekkend, dat iedere verspreiding van dit gevaarlijke hout gestopt moet worden, danwel ongedaan gemaakt. Dit laatste is een gigantische taak - want heel Nederland staat vol met geïmpregneerd hout - ware het niet dat een perfecte technologie en de kennis om die toe te passen beschikbaar is. Te weten de Nuloptie-technologie van Edelchemie.

Ik meen dat iedere persoon met maatschappelijke verantwoordelijkheid - zowel in de politiek, bij de media, bonden, maar ook artsen en leraren - de plicht hebben om onze kinderen te behoeden voor nog meer gezondheidsrisico's dan nu al 't geval is. Die risico's zijn o.a. het krijgen van kanker, onvruchtbaar worden, genetische schade, enz., enz. Met kennisoverdracht kan veel leed vermeden worden. Ik spreek ook u aan op uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Collusie is de oorzaak dat het ministerie van VROM reeds jarenlang honderden miljoenen guldens aan subsidie heeft uitgegeven voor de grootschalige vergiftiging van ons milieu met zwarte-lijststoffen. De Nuloptie-technologie van Edelchemie biedt de oplossing voor dit probleem. Echter, diezelfde collusie zorgt ervoor dat de verwerking volgens die nuloptie-technologie op alle manieren wordt tegengewerkt, c.q. wordt onmogelijk gemaakt. In België heeft de fractie van Agalev belangstelling getoond voor de uitspraak van de Raad van State over dit onderwerp. U kunt hierover in het Belgische parlement spoedig vragen verwachten. De vraag is: Welke democratie gaat het op snelheid winnen m.b.t. het uitbannen van 'Poisoning for profit'. Nederland of België?

Om de aangeschreven instanties van een adequate voorlichting te voorzien en de consequenties van de uitspraak van de Raad van State voor het internationale, nationale en lokale milieubeleid duidelijk te maken, wordt er door het EKC een seminar voorbereid, waarop geïnteresseerden kunnen inschrijven. Men zal op een studiedag geïnformeerd worden over de milieu- en beleidsproblemen die samenhangen met het verbod van het storten, het verbranden of versnipperen van al het vergiftigde hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval. Ook over de wettelijke en juridische aspecten hieromtrent wordt men geïnformeerd.

De fax is verzonden naar de standaardlijst van SDN http://www.sdnl.nl/faxlist.htm. Uw adres staat daar dus bij. Van ganser harte hoop ik dat u zult doen wat in de rede ligt.

  Hoogachtend,

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141

De bijlagen zijn te vinden op internet, respectievelijk: