Ir. van Heck protesteert bij GS van Gelderland tegen collusie


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie


  M.A.L. van Heck-Bosch
  Ir. J.L.H.T. van Heek
  Waalbandijk 69
  6658 KA Beneden-Leeuwen
  0487 59 24 54 telefoon
  0487 59 24 85 telefax

  datum: 27 april 1998

Aanvullend BEZWAARSCHRIFT


   Betreft: ontwerpbeschikkingen
   nr. RG 96.07.091 slibstort


          Aan,
           * Provinciale Staten
           * G.S. van Gelderland
           Postbus 9090
           6800 OX ARNHEM


  Geachte leden van het College,
  dames en heren,


  Als aanvullend op het u eerder toegezonden bezwaarschrift (13 april 1998) doen wij u hierbij toekomen een aanvullend bezwaarschrift, met het verzoek ook deze punten mee te doen wegen wij het vaststellen van de definitieve beslissingen.


   Rechtsongelijkheid.

  Wij achten het bijzonder bezwaarlijk dat met goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Gelderland door een bepaalde tak uit het bedrijfsleven activiteiten worden ontplooid die milieubezwaarlijk en gezondheidsschadelijk zijn. Terwijl de overige takken van het bedrijfsleven, evenals de - wel degelijk belanghebbende - bevolking steeds grotere bedragen aan afvalstoffenheffing moeten betalen.

  In feite wordt door de provinciale overheid met gemeenschapsgeld een particulier bedrijf betaald om milieudelicten te plegen. Bezien dient te worden of er hier sprake is van ' Poisoning for profit', hetgeen in de criminologische literatuur "collusie" wordt genoemd.

  Omdat b.v. convenanten zijn gesloten, en aangezien er belangen parallel lopen, wil G.S. blijkbaar niet op die afspraken terugkomen, 'omdat er teveel aan goodwill en prestige is geïnvesteerd'. Het categorisch ongegrond verklaren van de bedenkingen, bezwaren en zienswijze heeft kennelijk alles te maken met grootschalige belangenverstrengeling,

   Onbehoorlijk bestuur.

  Wij mogen zowel G.S. als Provinciale Staten van Gelderland bekend achten met de feiten over de bodemopbouw in het Land van Maas en Waal, Als ook van de risico's van verspreiding van stoffen uit het slib via de sterke onderstromen en het overal binnendijks opduikende kwelwater.

  Opgemerkt dient te worden dat op uiterst vasthoudende wijze met steeds nieuwe beschikkingen door - in deze - G.S. van Gelderland bedoelde bedrijfstak tegemoet gekomen wordt, zonder in te gaan op de aangedragen alternatieve verwerkingsmethoden. Wij kunnen u aantonen dat verwerken tot opnieuw bruikbare grondstoffen zelfs goedkoper is dan het ordinaire storten en daarmee het vergiftigen van de natuur en al haar bewoners.

  Met welke middelen denkt de provincie de nazorgplicht te betalen. Nazorgplicht volgens de Leemtewet, om de vele schades te betalen die absoluut zullen ontstaan uit de thans genomen beschikkingen. Waarom is ook dit aspect nergens terug te vinden in de overwegingen tot besluitvorming ??


   Oproep aan G.S.

  Wij roepen de leden van Provinciale Staten op hun plicht tot controleren van G.S, serieus uit te voeren Het is uw taak te voorkomen dat een particuliere bedrijfstak kan regeren in onze mooie provincie,

  Hoogachtend,

  Mevr. M.A.L. van Heck-Bosch en Ir. J.L.H.T. van Heck