Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Beroep bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


  AANTEKENEN


  Aan: Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch,
  sector bestuursrecht,
  Postbus 90125,
  5200 MA 's-Hertogenbosch.

  Sint Oedenrode, 15 april 1998.

Tevens verstuurd per fax 073 - 6816371 op 15 april 1998.

Ons kenmerk: Big/15048/B.

Betreft: Ing. A.M.L. van Rooij/Beroep tegen besluit van 25 februari 1998 nummer 98.378, verzonden op 10 maart 1998, van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode, inzake F. v/d Biggelaar 't Achterom 5a..


  Geacht College,

Allereerst wil ik U kenbaar maken dat diverse griffiers binnen de Arrondissementsrechtbank de rechtspersoon ing. A.M.L. van Rooij, als directeur van het Ecologisch kennis Centrum B.V., verwarren met de natuurlijke persoon ing. A.M.L. van Rooij.

Om die reden wil ik U nadrukkelijk kenbaar maken dat ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon aan het Ecologisch Kennis Centrum B.V. opdracht heeft gegeven tot de beroepsmatige afhandeling van dit geschil en dat het Ecologisch Kennis Centrum B.V. recht heeft op vergoeding van de beroepsmatig gemaakte kosten waarvoor ing. A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon de nota krijgt toegestuurd.

Motivatie beroepschrift.

Namens cliënt (ing. A.M.L. van Rooij), die mij hiervoor heeft gemachtigd, teken ik beroep aan tegen het besluit van 25 februari 1998, nummer 98.378, verzonden op 10 maart 1998, van Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode en wel op grond van de volgende motivatie:

 • Bij brief van 2 november 1997, kenmerk: BIG/02117, heeft cliënt Burgemeester en Wethouders verzocht om met toepassing van bestuursdwang aan het met de bestemming strijdig gebruik van de opstal door F. v/d Biggelaar, op het adres 't Achterom 5a, onmiddellijk een einde te maken (bijlage 1). Het betreffende verzoek heeft cliënt met een 4-tal punten inhoudelijk zeer goed gemotiveerd.
 • Bij besluit van 5 januari 1998, nummer 97.3038, verzonden op 7 januari 1998, wijzen Burgemeester en Wethouders bovengenoemd verzoek van cliënt af zonder enige inhoudelijke motivatie en zonder cliënt in de gelegenheid te hebben gesteld zijn zienswijze kenbaar te maken (bijlage 2).

Zij vermengen deze zaak opzettelijk met hun besluit van 16 december 1997, nr.45, op het bezwaarschrift van cliënt van 13 april 1996 (moet 13 april 1997 zijn) nr. 97.1157, waaraan geen rechtskracht kan worden ontleend. Dit vanwege het feit burgemeester en wethouders reeds eerder op 15 juli 1996 (moet 15 juli 1997 zijn) een besluit hebben genomen op hetzelfde bezwaarschrift van cliënt van 13 april 1997.

Cliënt heeft bij brief van 7 februari 1998, kenmerk: BIG/07028, Burgemeester en Wethouders nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat de hoger beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen hun besluit van 15 juli 1997 nog niet is afgerond en dat zij eerst die uitspraak in het hoger beroep af moeten wachten alvorens een 2e besluit genomen kan worden op het besluit van 13 april 1997 van cliënt.(bijlage 3).

Burgemeester en Wethouders handelen als zodanig om, met misbruik van Roois gemeenschapsgeld, F. v/d Biggelaar behulpzaam te zijn met het plegen van strafbare feiten (misdrijven). Voor bewijslast verwijs ik U naar bijgevoegde brief van 13 april 1998, kenmerk BIG/13048, van cliënt aan Burgemeester en Wethouders en de raad der gemeente Sint Oedenrode (Bijlage 4).

 • Bij brief van 8 februari 1998, kenmerk BIG/08028, heeft cliënt gemotiveerd bezwaar aangetekend tegen het besluit van 5 januari 1998, nummer 97-3038 van Burgemeester en Wethouders (bijlage 5).
 • Bij besluit van 25 februari 1998, nummer 98.378, verzonden op 10 maart 1998, wijzen Burgemeester en Wethouders bovengenoemd bezwaarschrift van cliënt af zonder inhoudelijke motivatie en zonder cliënt te hebben gehoord. (bijlage 6).

Nu op grond van vorenstaande is vast komen te staan dat Burgemeester en Wethouders de Algemene wet bestuursrecht op diverse artikelen opzettelijk hebben overtreden met als doel F. v/d Biggelaar behulpzaam te zijn met het plegen van strafbare feiten (misdrijven), verzoek ik U het bestreden besluit van 25 februari 1998 en het onderliggende besluit van 5 januari 1998 te vernietigen. Tevens verzoek ik U Burgemeester en Wethouders met een oplegging van een dwangsom van f.25.000,- per dag te verplichten tot het onmiddellijk elektrisch laten afsluiten en verwijderen van alle houtbewerkende machines uit de in geding zijnde opstal bij F. v/d Biggelaar, waarbij het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f. 6.000.000,-.

Ook verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in alle door cliënt gemaakte kosten als gevolg van hun opzettelijk handelen in strijd met de wet. Tevens verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beroepsmatig gemaakte kosten die in opdracht van cliënt zijn gemaakt. Verder verzoek ik U mij hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag en de datum van de hoorzitting af te stemmen met mijn zeer drukke agenda.

Een afschrift van dit beroepschrift heb ik laten registreren bij de Stichting Sociale Databank Nederland op site adres: irm-48.htm

Hoogachtend,

Ing. A.M.L. van Rooij, directeur.
ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundigeBijlagen:

 1. Verzoek om bestuursdwang van 2 november 1997, kenmerk BIG/02117, van Ing. A.M.L. van Rooij (3 pagina's).
 2. Besluit van 5 januari 1998, nummer 97-3038 van Burgemeester en Wethouders (1 pagina).
 3. Brief van 7 februari 1998, kenmerk BIG/07028, van ing. A.M.L. van Rooij (2 pagina's).
 4. Brief van 13 april 1998, kenmerk BIG/13048, van ing. A.M.L. van Rooij (4 pagina's).
 5. Bezwaarschrift van 8 februari 1998, kenmerk BIG/08028, van ing. A.M.L. van Rooij (4 pagina's).
 6. Besluit van 25 februari 1998, nummer 98.378, van Burgemeester en Wethouders (2 pagina's).

Machtiging.

Hierbij verklaart A.M.L. van Rooij als natuurlijk persoon dat hij A.M.L. van Rooij als directeur van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. heeft gemachtigd tot het voeren van dit geschil en alle benodigde vervolgprocedures.

A.M.L. van Rooij

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige
Milieu-onderwerpen
Integriteit Rechterlijke Macht


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: irm-48.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer