Praatpapier 'Achterstand afgifte milieuvergunningen'
op een commissievergadering milieu te Nijmegen


EuroStaete . . . EKC . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Milieudefensie

Sint Oedenrode, 2 november 1996.

Betreft:

  Praatpapier agendapunt 5 "achterstand afgifte milieuvergunningen"
  voor de commissievergadering milieu, verkeer en vervoer en coördinatie
  integrale veiligheid d.d. 4 november 1996, Gemeente Nijmegen.  Voorwoord


De op komst zijnde gezondheidsschade als gevolg van het bijstoken van chemisch besmette houtspaanders in de EPON-electriciteitscentrale zullen binnen nu en 25 jaar rampzalige gevolgen aannemen voor de inwoners van Weurt, Nijmegen en overige omliggende dorpen (steden) als daarmee niet onmiddellijk wordt gestopt. Ondergenoemd verhaal laat zien hoe het zover heeft kunnen komen.

Waarom worden houtspaanders van afvalhout opgestookt in de EPON electriciteitscentrale?

Het bijstoken van chemisch besmette houtspaanders in de EPON-electriciteitscentrale is een wanhoopspoging van de politiek om onder de consequentie's van gemaakte blunders uit te komen. Politieke verschoning is daarbij van groter belang dan de catastrofale gevolgen voor mens, dier en milieu in Weurt, Nijmegen en omgeving.


  Nijmegen het slachtoffer van haar eigen gevoerde politiek.

De gemeente Nijmegen staat toe dat Hickson Garantor Nederland B.V. zich heeft gevestigd binnen haar gemeentegrenzen:

 • zonder vereiste bouwvergunningen voor haar impregneerinstallatie's,
 • zonder een adequate milieuvergunning,
 • zonder een vereist extern veiligheidsrapport, arbeidsveiligheidsrapporten en rampenbestrijdingsplan.

Hickson Garantor Nederland B.V. is de leverancier van o.a. Superwolmanzout-Co, hetgeen is samengesteld uit arseen-, chroom VI- en koperhoudend gevaarlijk afval van de metallurgische industrie (Billiton). Betreffende wolmanzouten worden door Hickson Garantor, zonodig met bijbehorende impregneerketels, verkocht aan diverse impregneerbedrijven in Nederland en België. Al die impregneerbedrijven, waaronder Hickson Garantor zelf, persen schoon hout tot aan de kern toe vol met betreffende wolmanzouten (gevaarlijk afval van o.a. Billiton).

Het van oorsprong schone hout wordt daardoor chemisch besmet met zo'n:

 • 2600 mg/kg chroom VI of chroom III zouten daarvan.
 • 1700 mg/kg arseen.
 • 1500 mg/kg koper.

Als gevolg van deze illegale aktiviteiten van Hickson Garantor Nederland B.V. (beschikt niet over de vereiste vergunningen) is er een enorme berg gewolmaniseerd hout gecreëerd (Nederland staat er vol mee). Op grond van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) en de daaraan ten grondslag liggende EEG-richtlijn moet hout dat is besmet met 50 mg/kg chroom VI of 50 mg/kg arseen worden ingezameld en verwerkt als gevaarlijk afval om (gezondheids)schade aan mens, dier en milieu te voorkomen.

Gewolmaniseerd hout gaat de grens van gevaarlijk afval voor wat betreft chroom VI een faktor 50 en voor wat betreft arseen een faktor 30 keer te boven en is om die reden extreem gevaarlijk. Het afvoeren van deze door Hickson Garantor Nederland B.V. gecreëerde gigantische berg uiterst gevaarlijk afval overeenkomstig de wettelijke eisen zou een milieuschandaal van wereldomvang tot gevolg hebben waarvoor de Gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en het Ministerie van VROM verantwoordelijk zijn.


  Een politiek milieuschandaal van zodanige omvang moet kost wat kost de doofpot in.

Om die reden heeft het Ministerie van VROM gewolmaniseerd hout uitgezonderd als gevaarlijk afval in strijd met het besluit gevaarlijke afvalstoffen (BAGA) en de daaraan ten grondslag liggende EEG-richtlijn. Om die reden staat het Ministerie van VROM toe dat gewolmaniseerd hout (gevaarlijk afval) tesamen met niet gevaarlijk bouw- en sloopafval door de BFI wordt ingezameld en verwerkt tot houtspaanders. Om die reden noemt de Provincie Gelderland houtspaanders, die chemisch zijn besmet met o.a. 1388 mg/kg chroom (chroom VI), schoon hout.


  Wanneer afval chemisch is besmet met 50 mg/kg chroom VI dan is het gevaarlijk afval.

Het kan om die reden nooit zo zijn dat houtafval dat chemisch is besmet met 1388 mg./kg chroom VI (ruim 27 x 50 mg/kg) schoon hout wordt genoemd. Wanneer grond is verontreinigd met 381 mg/kg chroom dan gaat het de interventiewaarde te boven en is er sprake van een zodanig ernstige bodemverontreiniging dat sanering daarvan direct noodzakelijk is. Het kan om die reden nooit zo zijn dat houtafval dat chemisch is verontreinigd met 1388 mg/kg chroom VI (ruim 3 1/2 x 381 mg/kg) schoon hout wordt genoemd.

Om bovengenoemde redenen wordt betreffend uiterst gevaarlijk afvalhout onder het mom van een milieuvriendelijk houtstookproject opgestookt in de EPON-electriciteitscentrale op een temperatuur van zo'n 1600 - 1800 EC. De redenatie is dat hout zo nog energie oplevert en dat de schadelijke stoffen niet in het milieu terecht komen. Het is echter niet waar dat de chroom en arseendeeltjes niet in het milieu komen. Bij die hoge verbrandingstemperatuur zijn die gasdeeltjes echter zo klein dat ze door de gebruikte meetapparatuur niet worden gedetecteerd. Ze kunnen dus ook niet met behulp van filters weggevangen worden.

Er kan wel worden aangetoond dat het hout dat de centrale ingaat o.a. 1388 mg/kg extra chroom VI mag bevatten en dat in het as dat eruit komt nog relatief weinig chroomdeeltjes aanwezig zijn. Deze deeltjes zijn volgens de overheid dus verdwenen, maar niet in het milieu terecht gekomen (bijlage). Dit ondanks het feit bij diezelfde overheid bekend is dat men chroom en arseen, evenals de overige zware metalen, niet kan verbranden.

Uit vorenstaande kan worden opgemaakt dat de gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en het Ministerie van VROM, Hickson Garantor Nederland B.V. jarenlang hebben geholpen met het (laten) ontstaan van een gigantische berg gewolmaniseerd hout verspreidt over geheel Nederland en België zonder dat Hickson Garantor beschikte over de daarvoor vereiste vergunningen. Hierdoor heeft Hickson Garantor een machtspositie gekregen, waartegen de gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland, het Ministerie van VROM maar ook het Ministerie van VWS en het Ministerie van Justitie niet meer durven op te treden. Betreffende overheden doen daarom precies wat Hickson Garantor wil.

Toen op 26 augustus 1992 ten kantore van het Ministerie van WVC in Rijswijk door R. Leegwater (oud direkteur van Hickson Garantor en zelf toelatingshouder van een wolmanzout op basis van arseen, chroom en koper: TMT 2000) het idee werd geopperd om gewolmaniseerd afvalhout op te stoken in electriciteits-centrales werd dit door betrokken overheden dan ook meteen overgenomen. Dit heeft geresulteerd tot de huidige houtstook in de EPON-electriciteitscentrale.

Hiermede heb ik aangetoond dat het arseen en chroom VI houdend gevaarlijk afval van de metallurgische industrie (Billiton) door Hickson Garantor (Nijmegens bedrijf) wordt omgezet tot Superwolmanzout om er vervolgens gewolmaniseerd hout van te (laten) maken; het tijdelijk uit te zetten over geheel Nederland en België; het vervolgens vermengd met ander bouw- en sloopafval te laten inzamelen door BFI om het vervolgens als houtspaanders op te stoken in de EPON-electriciteitscentrale (Nijmegens bedrijf) met als doel betreffend chroom VI en arseen in de vorm van minuscuul kleine gasdeeltjes te verspreiden over de verre omgeving rondom de EPON-electriciteitscentrale. Dit alles op een zodanige manier dat papiermatig en meettechnisch alles schoon is en daartegen juridisch niet kan worden opgetreden. Dit alles om de politiek gemaakte blunders uit het verleden te kunnen verschonen. Een markant detail hierbij is dat degene die dit hebben veroorzaakt ook worden vergiftigd en ook met heel veel menselijk leed te maken zullen krijgen, ingeval hieraan niet onmiddellijk een einde wordt gemaakt.

  Diverse TV-uitzendingen.

Aan bovengenoemde verstrengelde belangen tussen overheid en Hickson Garantor (VHN) zijn reeds een 3-tal TV-uitzendingen gewijd te weten:

 1. Ook Dat Nog "geïmpregneerd hout" d.d. 14 maart 1993 (" 5 minuten).
 2. Dossier weerwerk "De zaak van Rooij" d.d. 13 mei 1996 (" 25 minuten).
 3. Twee Vandaag "geïmpregneerd hout" d.d. 2 november 1996 (" 9 minuten).

Ik raad alle commissieleden aan deze op videoband opgenomen uitzendingen te bekijken voor het verkrijgen van voldoende achtergrondinformatie. Eventuele vragen naar aanleding daarvan wil ik gaarne beantwoorden.

  Nieuwe politieke keuze

Ik hoop dat mijn bijdrage in deze U moed en kracht geeft om te kiezen voor het leefbaar houden van Nijmegen boven het in de doofpot stoppen van eerder gemaakte politieke blunders.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.Bijlage:

  Voorblad en blz. 54 uit het rapport, d.d. 2 juli 1996 van de Universiteit Utrecht
  "het gebruik van duurzaam geproduceerd hout vanuit het perspectief behoeden"