Pleitnotitie over de klacht van H. van Goor jegens
Mr. W.J.A. Wichers Hoeth, advocaat, voor het Hof van Discipline

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Waarom zou iemand een advocaat voor het Hof van Discipline brengen?

Klacht van H. van Goor jegens Mr. W.J.A. Wichers Hoeth, advocaat

Pleitnota:

Zitting: 8 november 2002, 11.30 uur

Hof van Discipline rol nr. 3589

Gegevens advocaat

 

Naam

: Mr. W.J.A. Wichers Hoeth

Kantoor

: Hovius Wichers Hoeth Advocaten

Beëdiging

: 1980

Postbus

: 1380

Postcode / plaats

: 8001 BJ, Zwolle

Arrondissement

: Zwolle

Arrondissements deken

: Mr. P.S.L. Peters

 

Gegevens klager

Naam

: Dhr. H. van Goor

Adres

: Jupiterstraat 37

Postcode / plaats

: 1562 WL, Krommenie

 
Edelachtbaar College,

Waarom zou iemand een advocaat voor het Hof van Discipline brengen?

Ik vind dat er in casu bijzonder zwaarwegende redenen voor zijn . Het gaat vooral om de grenzen van het onnodig grievende. In mijn klaagschrift en memorie van grieven zijn de gronden al omschreven en onderbouwd. Ik moge u daar kortheidshalve naar verwijzen. en u verzoeken dat materiaal te beschouwen als geheel herhaald en ingelast.

Laten wij uitgaan van het volgende:

  1. De advocaat dient de belangen van zijn cliënt te behartigen.
  2. De advocaat dient de rechtsgang te dienen.
  3. De advocaat is 'dominus litis'.
  4. De advocaat heeft een ruime vrijheid om de belangen van zijn cliënt te dienen.
  5. De advocaat mag zich niet zo gedragen dat het vertrouwen in de advocatuur geschaad wordt

Te stellen vragen in deze zijn:

  1. Waar worden de grenzen van betamelijk gedrag volgens de advocatenwet overschreden.
  2. Mag een advocaat de rechter op het verkeerde been zetten met woeste ongefundeerde beweringen en opzettelijk verdraaide stellingen, die voetstoots als waar zouden moeten worden aangemerkt.
  3. Is een advocaat verantwoordelijk voor hetgeen hij namens cliënt te berde brengt terwijl hij in alle redelijkheid kan weten dat de beweringen van zijn cliënt niet op waarheid berusten, dan wel schromelijk overtrokken zijn.
  4. Mag een advocaat onrechtmatig verkregen pseudo-bewijsstukken aangrijpen om verwarring te stichten en zo de rechtsgang te belemmeren.
  5. Welk belang is er voor een advocaat gediend met een conflictverscherpende onnodig beschadigende benadering en kwetsende achterklap ten koste van de PERSOON van de tegenpartij. Men wast eigen mantel niet schoon door met modder naar een ander te gooien. Mag een advocaat dan wel naar willekeur beschadigen door op grove wijze "over de man" te spelen.

Het is aan u als Hof van Discipline als hoogste tuchtrechtelijk orgaan om aan te geven waar deze grenzen liggen, gemeten aan de advocatenwet en algemene begrippen zoals rechtszekerheid en fatsoen. In mijn klaagschrift en appelmemorie heb ik aangegeven waar naar mijn mening mr. Wichers Hoeth de fout in is gegaan door die grenzen ruimschoots te overschrijden en zich aldus te profileren als advocaat van onacceptabel allooi.

Ongetwijfeld ben ik ten aanzien van mijn bezwaren en de door mij aangedragen criteria onvolledig geweest. Ik verzoek u naar beste kunnen het optreden van Mr. Wichers Hoeth in volle omvang te toetsen aan alle criteria waaraan het gedrag van advocaten getoetst kan worden, teneinde aldus mijn klachten zorgvuldig en op basis van feiten af te handelen en gepaste tuchtrechtelijke maatregelen tegen Mr. Wichers Hoeth te nemen.

Zou u de methoden van Mr. Wichers Hoeth goedkeuren, of althans dekken, dan zou u een verdere verloedering van de advocatuur in de hand werken. Dat is iets waar de cliëntenorganisaties in het familierecht niet op zitten te wachten. De actie 'Nee tegen bijtadvocaten' van cliëntenorganisaties tijdens het 50-jarig jubileum van de Orde van Advocaten zal u wellicht nog vers in uw geheugen liggen.

Binnen de gelederen van belangenorganisaties heerst twijfel of het nog wel zin heeft een advocaat aan te klagen bij de daarvoor aangewezen tuchtrechtelijke instanties. Uit de publicatie 'Klachten op Orde' van Doornbos en De Groot-van Leeuwen blijkt dat de resultaten van klachten bij de Raden van Discipline en het Hof van Discipline zeer mager te noemen zijn. Dat wil zeggen dat de kans dat een benadeeld en vooral gekwetst en beledigd burger terecht het gelijk aan zijn kant krijgt werkelijk te verwaarlozen is. Men kan zich zelfs gaan afvragen of en in hoeverre in Nederland de rechtszekerheid hierdoor wordt geschaad. De indruk dat een advocaat door zijn eigen collega-juristen volledig boven de wet wordt gesteld dringt al te vaak zich op.

Maar een advocaat hoort niet boven de wet verheven te worden . Er gelden voor hem of haar ook de regels zoals vastgelegd in het burgerlijk wetboek en het wetboek van strafvordering net als voor eenieder. In casu is aangifte van een strafbaar feit c.q. feiten bij het Openbaar Ministerie dan ook niet meer uit te sluiten.

Ook meen ik u te mogen verzoeken om uw uitspraak te voorzien van een afdoende heldere, voor ieder redelijk mens te volgen en aan neutrale feiten en criteria te toetsen motivering.

Een ding moge evident duidelijk zijn: Mr. Wichers Hoeth heeft zich verlaagd tot een niveau dat een advocaat niet past. Hij speelt het spel niet op correcte wijze. Volstrekt niet.

Ik dank u voor uw aandacht.

Dhr. H. van Goor