Verontruste Burgers schrijven de Tweede Kamer


Snuffelhoekje . . . . . Antecedenteregister juristen . . . . SDN homepage

Hoe integer is onze rechtspraak met zoveel bewijzen van manipulatie?


H.J. Rem
A. Rem - Bruijn

Wilgerooslaan 27
1474 ST Oosthuizen
Tel. (0299) 403 051
Fax (0299) 403 051                 Oosthuizen, 27 mei 1997.
    


     Aan de Leden van de
     Tweede Kamer der Staten-Generaal
Geachte Volksvertegenwoordigers,

Betreft: "Partijdigheid, belangenverstrengeling, klassenjustitie en corruptie" aan de Hoge Raad.

U heeft in de landelijks dagbladen "Algemeen Dagblad" en "de Volkskrant " van afgelopen zaterdag het nodige kunnen lezen over de Rechterlijke Macht en de Hoge Raad.

U heeft voorts afgelopen vrijdagmiddag in het tv-programma "2 Vandaag " kunnen zien op welke onjuiste gronden en tegen beter weten in de griffier van de Hoge Raad met medeweten en goedvinden van de President van de Hoge Raad ons, de groep "Verontruste Burgers", nú daadwerkelijk heeft geweigerd inzage van de arresten en zelfs inzage van het eigen procesdossier te verlenen. Het betreft inzage van de arresten, die door de Hoge Raad in het openbaar zijn gewezen en uitgesproken.

Ondanks het feit dat ik afgelopen vrijdag tegen de griffier zei dat:

 • het civiele proces een openbaar proces is,
 • de zittingen met de pleidooien openbaar zijn,
 • de uitspraak in het openbaar wordt gedaan,
 • alle gewezen arresten, die ter openbare zitting zijn uitgesproken, voor iedere belangstellende ter inzage dienen te liggen, bleef de griffier van de Hoge Raad tóch inzage van de arresten weigeren.

Zolang de griffier van de Hoge Raad met medeweten en goedvinden van de President van de Hoge Raad inzage van arresten daadwerkelijk blijft weigeren vinden wij de groep " Verontruste Burgers ", dat:

 • de Hoge Raad "het nodige te verbergen" heeft,
 • de Hoge Raad "niet onpartijdig en onafhankelijk" is,
 • bij de Hoge Raad "belangenverstrengeling, klassenjustitie en corruptie" voorkomen.

Voor de goede orde treft U hierbij aan:

 • een afschrift van ons schrijven d.d. 12 mei 1997 aan de President van de Hoge Raad,
 • een afschrift van ons schrijven d.d. 21 mei 1997 aan de leden van de Tweede Kamer,
 • een afschrift van ons schrijven d.d. 27 mei 1997 aan min.-pres. W. Kok.

Vertrouwende U hiermede voldoende te hebben ingelicht teken ik namens de groep "Verontruste Burgers" met de meeste hoogachting,

  H.J. REM.

  
  
  
  
  
  
  
  
  Bijlagen: 3.

N.B.
  Correspondentie tussen de groep Verontruste Burgers en de President van de Hoge Raad, is eveneens op internet te raadplegen bij:

Terug naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn
aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. Martens