Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Aangifte tegen rechters / Rechter-plaatsvervangers / raio's benoemd bij de rechtbank Den Haag

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Fax 0546-824075

Arrondissementsparket Almelo,

Hoofdofficier van Justitie R.J. Manschot,
Postbus 419,
7600 AK Almelo.


Ermelo, 3 januari 1998.


Geachte heer Manschot,

Betreft: Klacht wegens weigering inzage bijbanenregister Officieren van Justitie in Almelo. Aangifte tegen ca. rechters/Rechter-plaatsvervangers/raio's benoemd bij de rechtbank Den Haag.

  Klacht wegens weigering inzage bijbanenregister
  Officieren van Justitie in Almelo.

Verwijzend naar uw brief van 11 november 1997 breng ik beleefd onder uw aandacht dat u mijn klacht nog niet heeft opgelost. Ik ben namelijk bij de informatiebalie bij de rechtbank Almelo weggestuurd waarbij mij inzage werd geweigerd in het bijbanenregister van de Officieren van Justitie te Almelo. Ik heb u voorgesteld de kwestie op te lossen door mij daarvan enkele kopietjes te sturen maar ook dat weigert u. Ik stel u voor de kwestie alsnog op te lossen door mij een afschrift van deze opgaven te faxen zodat deze kwestie in onderling overleg kan worden opgelost?

Gaarne verneem ik uw beslissing m.b.t. dit onderdeel zo spoedig mogelijk van u.

  Aangifte tegen ca. 190 rechters / rechter plaatsvervangers
  benoemd bij de rechtbank Den Haag.

Zoals u bekend is en u ook aan mij heeft bevestigd op 11 november 1997 heeft iedere burger recht op inzage in de bijbanen van benoemde rechterlijke ambtenaren. Bij de rechtbank Den Haag is aan mij inzage in de bijbanen van ongeveer 190 rechters en alle raio's geweigerd. Het bleek niet mogelijk de kwestie met de President van de Rechtbank Den Haag Mr. A.H. van Delden op te lossen en nu volg ik het advies op van de Minister van Justitie om problemen met de bijbanenregister aan de rechter voor te leggen.

Zie de brief van Minister van Justitie namens haar getekend door A. Klink: http://www.sdnl.nl/kinderen/kind-70.htm


  Hierbij doe ik aangifte tegen:

 • de President van de rechtbank Den Haag Mr. A.H. van Delden.
 • ca. 200 rechters\Rechter-plaatsvervangers\raio's benoemd bij de rechtbank Den Haag.
 • Zie bijlage namenlijst rechters/Rechter-plaatsvervangers. 7 pagina 01/03/98 14:56:11-14:56:17
 • Een namenlijst van de raio's bezit ik niet en is mij ook geweigerd door Mr. A.H. van Delden.
 • De meest recente lijst staat ook op internet http://www.sdnl.nl/kinderen/kind-122.htm

   Periode: 01.01.97 tot november 1997.
   Plaats : Rechtbank Den Haag
   Strafbare feiten:

  1. Met opzet schending van de ambtseed gepleegd.
  2. Met opzet misbruik gemaakt van bevoegdheden.
  3. Met opzet misbruik gemaakt van macht.
  4. Met opzet in strijd met artikel 6 EVRM schade toegebracht aan mijn verdediging en voorbereiding van mijn procedure 6 en 8 EVRM in strijd met 6 EVRM.
  5. Met opzet alleen/of samen met de rechtersbelangenorganisatie Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur samengespannen om mij te hinderen in de voorbereiding van mijn rechtszaak.

  In verband met zijn eigen rechtszaak is klager nagegaan of de misstanden en belangenverstrengeling m.b.t. het bijbanenregister en rechter benoemingen bij de rechtbank Zutphen dito was bij de andere gerechten in Nederland. Daartoe heeft klager bijna alle rechtbanken persoonlijk bezocht en het bijbanenregisters bekeken en aantekeningen gemaakt.

  Waar problemen waren zijn die in overleg met de meeste gerechten netjes opgelost en gladgestreken. De rechtbank Den Haag is door klager twee maal bezocht waarbij klager de schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de President van de rechtbank Den Haag dat hij met een gespecificeerde aanvraag afschriften zou krijgen tegen betaling van Dfl. 7,-- per aanvraag en Dfl 0.40 per kopie. Klager heeft twee maal het bijbanenregister bekeken en aantekeningen gemaakt waarna hij om gespecificeerde afschriften vroeg van bijbanenopgaven.

  De gespecificeerde aanvraag om afschriften is in drie onderdelen verder te specificeren.

  1. Aanvragen opgaven van rechters die hun opgave hebben aangemeld en welke opgaven in het bijbanenregister zijn opgenomen.

  2. Aanvragen opgaven rechters die geen opgave hebben ingediend maar wel bij de rechtbank Den Haag zijn benoemd. De aangifte betreft deze groep. Zie internet http://www.sdnl.nl/kinderen/kind-122.htm

  3. Alle Raio's. Van geen enkele Raio werd een opgave gevonden.

  De aangifte betreft deze groep.

  In het bijbanenregister van de rechtbank Den Haag was netjes aangegeven indien een bepaalde rechter geen bijbanen had. Van de groepen 2 en 3 stond helemaal niets in het register. Van de Rechterlijke Macht is bekend dat het indienen van klachten hen niet erg welgevallig is en repressief optreden tegen klagers is geen uitzondering. Van belang is daarom voor iedere burger dat deze kwestie zo snel mogelijk wordt opgelost zodat burgers niet hoeven te klagen en als gevolg daarvan geen repressief optreden van rechters jegens hen hoeven te riskeren.

  Van de Minister van Justitie is bekend dat zij het belangrijk vind dat Rechterlijke ambtenaren hun bijbanen per 01.01.97 dienen te registreren om controle van de burger op belangenverstrengeling in hun rechtszaken mogelijk te maken. Het bonafide deel van de Rechterlijke Macht heeft daar overigens geen problemen mee en voldoet loyaal aan deze wetgeving.

  Het Malafide deel vermeld onder de groepen 2 en 3 hebben daar blijkbaar wel moeite mee en worden in het negeren van wetgeving ondersteund door de President van de rechtbank Den Haag. Kamerlid Hendriks heeft al eens gezegd in de Tweede Kamer dat de problemen bij de Rechterlijke Macht veroorzaakt worden door de Rechterlijke Macht zelf omdat zij zich zelf niet aan de wet houden. Ook werd aan mij op aanvraag niet verstrekt de naam van de griffier met titel en initialen benoemd conform de wet bij de Rechtbank Den Haag zodat ik eventueel tegen de griffier een klacht kon indienen bij de Minister van Justitie en eventueel vervolgens bij de Nationale Ombudsman en ook hier werd ik in mijn verdediging en rechten als burger geschaad.

   Schade/Letsel

  Ondergetekende is gehinderd in de verdediging en voorbereiding van zijn rechtszaak 6 en 8 EVRM in strijd met artikel 6 EVRM. De gemaakte afspraak gemaakt met Mr. A.H. van Delden dat ik gespecificeerde afschriften kon krijgen van bijbanenopgaven werd teruggedraaid en aan mij geweigerd. Klager werd onder druk gezet en geïntimideerd om zijn verdediging te stoppen en/of te schaden. Klager heeft onnodig veel tijd en kosten moeten maken om de gevraagde gegevens te verkrijgen.

  De rechtbank Den Haag en/of de President proberen misstanden bij de rechtspraak door schending van de ambtseed en misbruik van bevoegdheden en macht af te dekken om de praktijken van malafide rechters af te dekken en deze tegen klagende burgers te beschermen. Burgers die klagen over belangenverstrengeling Rechterlijke Macht worden keihard aangepakt om kritiek op misstanden bij de rechtspraak de kop in te drukken. Oplossing van de onderhavige problemen zijn daarom van belang om te voorkomen dat er nog klachten over deze onderdelen hoeven te worden ingediend om zodoende agressie van gerechten tegen klagers te voorkomen. Door de enorme druk van Rechterlijke Ambtenaren op klager strijdig met 6 EVRM zijn spanningen ontstaan waarvan de schade en gevolgen nog niet zijn te in schatten.

   Schadevergoeding

  Ik verzoek u bij de afhandeling van deze aangifte in ieder geval de volgende schadevergoeding te vorderen omdat deze vordering ook van maatschappelijk belang is en andere burgers meeprofiteren.

  1. Een kopie van de bijbanenopgave van de rechters die wel hun bijbanen hebben opgegeven bij de rechtbank Den Haag maar waarvan de afspraak later door Mr. A.H. van Delden werd teruggedraaid en afschriften alsnog werden geweigerd.

  2. Een kopie van de bijbanenopgave van de rechters die geen bijbanenopgave hebben ingediend bij de rechtbank Den Haag zie bijlage overzicht.

  3. Een overzicht van de raio's en afschrift van hun hoofd en/of bijbanen voor zover van toepassing.

  4. Ontslagdata van Rechterlijke ambtenaren die vanaf 01.01.97 hun ontslag hebben ingediend bij de rechtbank Den Haag.

  Ik verzoek u ambtshalve aanvullingen te doen en/of fouten te corrigeren waarbij ik u erop wijs zo zorgvuldig mogelijk te hebben gehandeld maar door tegenwerking fouten niet uitgesloten zijn. Tenslotte wijs ik u nog even op de brief van de Minister van Justitie waarin zij mij vraagt problemen met bijbanenregisters aan de rechter voor te leggen. Zie internet http://www.sdnl.nl/kinderen/kind-70.htm

  Gelet op de wens van de Minister van Justitie welk advies ik hierbij opvolg ga ik ervan uit dat u deze kwestie zonder vertraging aan de rechter zal voorleggen.

  Met vriendelijke groet,   hoogachtend,

   J. Hop.
   Joubertstraat 24,
   3851 DM Ermelo,
   Mobiel: 06-53710648
   E-mail
   johnhop@hetnet.nl

    

  Bijlagen: Overzicht ca. 190 rechters die per 01.11.97 hun bijbanen niet hebben opgegeven bij de rechtbank Den Haag en een kopie brief Minister van Justitie deze kwestie de rechter voor te leggen.

  Kinderbescherming
  Integriteit Rechterlijke Macht

 • steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
  E-mailadres:
  sdn@planet.nl
  Site adres: http://www.sdnl.nl/irm-25.htm
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
  Tel.: (31)-35-5244141

  Disclaimer