Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief van Mr. B. Zegers aan Jonkheer mr. W. van Nispen tot Sevenaer

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Zegers & Boers

Advocaten & procureurs

Volendam, 27 januari 1997.

  De Griffier van de Hoge. Raad der Nederlanden
  De Hoogwelgeboren Weledelgestrenge
  Jonkheer mr. W. van Nispen tot Sevenaer
  Postbus 20303
  2500 En 's-Gravenhage


Uw kenmerk: 044/96/NS
Inzake: Rem/Hoge, Raad

Geachte heer Van Nispen tot Sevenaer,

Onder verwijzing naar het standpunt van de Registratiekamer inzake het verlenen van inzage in arresten van de Hoge Raad, zoals vervat in haar brief van 23 december 1996, met kenmerk 96.V.0576.1, waarvan een afschrift rechtstreeks aan U is toegezonden 1 verzoek ik U binnen veertien dagen na heden aan mij te berichten dat aan de beer Rem en zijn medestanders inzage van alle uitspraken van de Hoge Raad zal worden gegeven alsmede afschriften daarvan overeenkomstig art. 10 van het reglement voor dagvaardings- en verzoekschriften procedures.

  Met de meeste hoogachting

  mr. B.W.M. ZegersHaringstraat 20, 1131 BV Volendam
Correspondentieadres:
Postbus 56, 1130 AB Volendam
Tel.: 0299-369918 Fax: 0299-366582


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-4.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer