Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Slimme redacties nemen ANP-bericht niet op

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

ANP292 3 DIN Z40 SUURMOND IIHPIONU N09
MEDIA 26 RECHTERS, DEN HAAG RECHTERS AD


Rechters: berichtgeving AD onzorgvuldig en suggestief

DEN HAAG (ANP) - De berichtgeving in het algemeen Dagblad van afgelopen zaterdag over nevenfuncties van rechters is deze beroepsgroep geheel in het verkeerde keelgat geschoten. "De berichtgeving is onzorgvuldig en suggestief", oordeelt de Nederlandse Vereniging voor rechtspraak maandag in reactie op de publicatie.

Het AD meldde in het artikel dat rechters nauwelijks inzicht in hun bijbanen geven, terwijl zij daar sinds 1 januari toe verplicht zijn. Bij de gerechtshoven en rechtbanken ontbreken zelfs de lijsten met nevenfuncties of zijn ze niet volledig, zo schreef de ochtendkrant na eigen onderzoek. Bovendien zou bijna de helft van de 1500 rechters bijbanen niet opgeven.

Onzorgvuldige berichtgeving, menen de rechters. "De indruk wordt gewekt dat rechters die niet in de openbare registers van nevenfuncties staan vermeld, weigeren hun bijbanen op te geven. Als rechters echter geen nevenfunctie hebben, dan zijn zij volgens de wet niet tot melding verplicht. Het feit dat sommige rechters niet in de registers vermeld staan, betekent dus nog niet dat zij nevenfuncties hebben en die suggestie wordt nu wel gewekt" aldus de vereniging voor rechtspraak.

Ook zijn de rechters gepikeerd over de suggestie dat rechters vooral nevenfuncties hebben om daaraan geld te verdienen. De vereniging: "Het is voor rechters niet verboden een betaalde bijbaan te hebben. De wet geeft aan welke nevenfuncties, betaald of niet, zijn toegestaan." Het overgrote deel van de bijbanen van rechters betreft onbetaalde functies ten algemene nutte. stelt de vereniging. "Zij geven daarmee onder andere gehoor aan de roep uit kringen van parlement en pers om een groter maatschappelijk engagement ten toon te spreiden na de kritiek uit de jaren zestig en zeventig dat de rechterlijke macht zich in een ivoren toren had verschanst. Ook vloeien veel nevenfuncties voort uit wettelijke verplichtingen."

De rechters verwijten de krant ook beroepsrechters en plaatsvervangers door elkaar te halen. "De laatste groep betreft immers personen, voor wie het rechterswerk zelf een nevenfunctie is. Vooral bij die groep treft men betaalde bijbanen aan. Meestal gaat het dan gewoon om de hoofdfunctie van betrokkene, die tevens Rechter-plaatsvervanger is."


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: irm-anp2.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer