De geheimen van Vrouwe Justitia


Antecedentenregister RM . . . . . . SDN ====> Karel de Werd en zijn weblog   Door Karel de Werd

  Aan Regering en Parlement
  van de Staat der Nederlanden

  Geachte Volksvertegenwoordigers,

  De stelling van Karel de Werd luidt:
  Een corrupte rechter herkent men feilloos aan zijn
  motivering als een inbreker aan zijn vingerafdrukken.

  Deze stelling is even betrouwbaar als vingerafdrukken en/of DNA-onderzoek, daar deze is gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden; inhoudend dat beroepshalve gemaakte fouten zwaarder wegen, daar men beroepshalve wordt geacht te weten waarmee men bezig is. Ik geef U thans een voorbeeld, die de onaantastbaarheid van bovenvermelde stelling onderschrijft.

  Mr. A.H. van Delden, thans functionerend President bij de Rechtbank Arrondissement 's-Gravenhage, motiveerde ambtshalve dat een beslag (zonder van waardeverklaring ex. art. 738 Rv), en gelegd n.a.v. een dienstbeëindiging ex. art. 1639n Bw en ondanks HR 27 juni 1952 NJ 1952, 488, rechtmatig geacht moet worden, omdat uit het aanhangig maken van Kantongerechtprocedures blijkt dat de beslissing tot het leggen van een beslag niet zonder reden is genomen. Welnu: Geen enkele jurist op Nederlands Grondgebied zou het te goeder trouw aandurven beroepshalve voorgaande juridische onzin te motiveren, daar het een juridisch niveau vertegenwoordigt van een beginneling

  Van Delden durfde dat wel aan, en waagde het daarbij zelfs om het slachtoffer van zijn opzettelijk uitgesproken gerechtelijke dwaling tot ruim vierduizend gulden aan proceskosten te veroordelen. Daarmede staat feitelijk en onweerlegbaar vast, dat van Delden zich ondanks zijn ambtseed heeft ingelaten met onrechtmatig handelen en/of nalaten ex. art. 11 lid c Ro. Te weten, een handelen en/of nalaten dat ernstig nadeel toebrengt aan de goede gang van zaken bij de rechtspraak of aan het in haar te stellen vertrouwen, waarop blijkens art.12 lid a en b Ro U formele wetgever dwingend het onmiddellijke ontslag bij de rechterlijke macht heeft gesteld. Van Delden, gelet op het voorgaande, is volstrekt ongeschikt voor zijn functie gebleken, anders dan uit hoofde van ziekte of gebreken.

  De Procureur Generaal bij Uw Hoge Raad wordt in het rapport IRM als 'poortwachter' bestempeld. Gelet op de feitelijke omstandigheid, dat de genoemde magistraat al geruime tijd op de hoogte is van de malafide activiteiten zijdens van Delden, en dat van Delden daar nog steeds mee bezig is, waarbij de juridische belangen van derden zeer ernstig worden geschaad, kan men slechts concluderen dat genoemde magistraat ambtshalve faalt in het beschermen van het rechtssysteem. Tegen togacriminelen als van Delden dient men op te treden. En juist geachte 'volksvertegenwoordigers' omdat U vrijwel dagelijks discussieert over de rechten van de burgers in het buitenland, en zelfs bij meerderheid ageert tegen het plegen van gewelddaden tegen de menselijkheid. Indien U van mening bent dat volgens U in het buitenland de rechten van de burgers worden geschonden, waarom deze dan in Nederland zelf tolereren?

  Mijn vraag aan U is, gelet op de feitelijke omstandigheid, dat togacriminelen als van Delden op Nederlands grondgebied burgerlijke rechten ongestraft kunnen versjacheren aan de hoogste bieder als ware het schroot. Wordt het niet eens tijd dat U uw eigen stal uitmest, alvorens U het buitenland met de ziekte hollanditis confronteert? Wat gaat U doen met van Delden, kan hij verder gaan onder het motto 'Wir haben es nicht gewußt'? Hoe verdraagt zich 'n dergelijke houding met de Uw ambtseed? Realiseert U zich niet dat er voor de bevolking niets gevaarlijker bestaat, dan een overheid die haar eigen wetten niet respecteert? Wordt het niet eens tijd, dat U als formele wetgever wat meer belangstelling toont voor het correct functioneren van Uw eigen rechtssysteem, dan de ondeskundige buitenlandspecialist op dat gebied te spelen?

  Het is toch meer dan van den gekke, dat individuen als van Delden zo openlijk gecorrumpeerd kunnen functioneren, ondanks het feit dat U als wetgever daar het onmiddellijk oneervol ontslag bij de rechterlijke macht hebt gesteld. Is hier geen sprake van kiezersbedrog, indien U als formele wetgever het hier geldend rechtssysteem laat verloederen als thans het geval is? Hoe ervaart U het, dat Uw rechters op het Internet veelvuldig in staat van beschuldiging worden gesteld als zijnde zeer ernstig gecorrumpeerd? En dat zonder dat deze in staat zijn gebleken en/of ooit in staat zullen zijn de ernstige aantijgingen aan hun adres, die vanuit de burgerij veelvuldig worden geuit, als onjuist te weerleggen?

  Op z'n minst, geachte volksvertegenwoordigers, zou U toch bij Uw minister van Justitie kunnen laten weten dat Uw aanzien als volksvertegenwoordiger ernstig wordt geschaad, indien deze gang van zaken wordt geaccepteerd? En wat dacht U van al Uw soldaten, die U er op uitstuurt om met inzet van eigen leven uit naam van het "recht" te gaan vechten? En dat zij voor U vooral in het buitenland het recht moeten vertegenwoordigen door hun leven op het spel te zetten, terwijl de juridische rat van Delden dat zelfde recht op Nederlands grondgebied verkracht? Is het niet beter om eerst eens Uw eigen stal uit te mesten alvorens U aldaar aan een dergelijk avontuur begint?

  Is het niet beter om de verloedering bijvoorbeeld van bovenaf aan te pakken, alvorens U de privacy van alle burgers ter ziele helpt onder het onzinnige motto "camera's in het gehele land"? Heeft U het recht om burgers aan de wet houden, terwijl diezelfde wet door Uw rechters veelvuldig wordt aangerand? Hoe zou U zich voelen als U in goed vertrouwen Uw probleem ter beoordeling aan de rechter voorlegt en deze blijkt evenals van Delden ernstig gecorrumpeerd te zijn? Hebt U er enig idee van wat voor een schadelijke gevolgen er kunnen voortvloeien voor de gehele samenleving, indien individuen als van Delden ongestraft hun gang kunnen gaan?

  Beseft U niet dat elke minuut dat genoemd individu en/of soortgelijken in hun toga een aanfluiting vertegenwoordigen voor het gehele rechtssysteem? Hoe lang staat U nog toe, dat via hem de eer van Hare Majesteit en/of Vrouwe Justitia wordt aangerand? Acht U zichzelf niet in gebreke vanwege het feit dat dit alles veelvuldig en openlijk geschied? Hoeveel levensgeluk mag genoemd individu van U nog vernietigen alvorens eindelijk wordt ingegrepen? Realiseert U zich niet dat er tijdens de tweede wereldoorlog vijftig miljoen mensen voor niets het leven hebben moeten laten, indien U onder het motto "Wir haben es nicht gewußt" toestaat dat individuen als van Delden deel uit maken van de zittende magistratuur?

  Wist U dat van Delden onlangs nog zijn ongenoegen bij de landelijk Deken heeft geuit over het feit dat openlijk tegen zijn corrupte activiteiten door derden wordt geageerd? En dat de advocaat van die derde, ondanks de verplichte procesvertegenwoordiging, te verstaan werd gegeven dat hij als advocaat en procureur er verstandig aan deed zich onmiddellijk terug te trekken, op straffe van de consequentie dat anders zijn carrière en/of dat van zijn kantoor ernstig zou worden geschaad? Weet U dat de betreffende advocaat zich inderdaad onmiddellijk heeft teruggetrokken?

  Is het voor U volksvertegenwoordigers niet volstrekt onaanvaardbaar, dat in Uw rechtsstaat een advocaat op voorgaande wijze door van Delden wordt gechanteerd? Wordt het niet eens tijd geachte volksvertegenwoordigers dat er een parlementaire enquête komt die onderzoek doet naar de integriteit van de zittende magistratuur? U moet toch beseffen dat de rotte appel van Delden via zijn malafide contacten de gehele fruitmand infecteert? Wat voor een waarde heeft Uw rechtsstaat indien bij een ondeugdelijk gelegd beslag, dat 8 maanden zonder "van-waardeverklaring" werd gelegd en waarbij door van Delden als rechter wordt gemotiveerd, dat dit rechtmatig moet worden geacht, omdat er kantongerechtprocedures aanhangig werden gemaakt. Hij begaf zich daarmede op het juridisch niveau van een beginneling!

  Hoelang duurt het nog volgens U voordat er een alternatieve jodenvervolging komt, indien U toestaat dat de zittende magistratuur op dit niveau functioneert? Waarom hebt U zo laks gereageerd op het IRM-rapport van de verontruste burgers waaruit zeer ernstige belangenverstrengeling, lees corruptie, is gebleken? Hebt U echt niet in de gaten gehad dat Dittrich (D66) als ex-rechter uit valse togasolidariteit daarover zo oppervlakkig mogelijke vragen aan de minister heeft gesteld, zodat minister Sorgdrager daarop in algemene zin kon antwoorden; en dat alles wederom met de deken der liefde werd afgedekt?

  Wordt het niet eens tijd geachte volksvertegenwoordigers, dat U wakker wordt voordat de bevolking bij gebrek aan naleving van de formele wet binnenkort komt te leven onder een ambtelijke dictatuur? Ik heb gezegd, en ben benieuwd of er eindelijk eens een volksvertegenwoordiger uit zijn pluche komt die het aangeschoten wild van Delden kenbaar maakt dat hij als rechter niet meer behoort te functioneren, gelet op de feitelijke omstandigheid dat hij via de stelling van de Werd, gekenmerkt werd als zijnde een juridische oplichter in de overtreffende trap.

  Een volk dat corrupte rechters accepteert, heeft geen recht van spreken indien het wordt geknecht of onteerd!

  De wijze waarop van Delden als rechter meent te kunnen functioneren vindt U uitgebreid beschreven op het Internet in het boek DE GEHEIMEN VAN VROUWE JUSTITIA. http://www.sdnl.nl/de-werd.htm

  Amsterdam 16 januari 1999

  K.H. de Werd

  
  
  
  

  SDN-rubrieken
  Statusoverzicht van het conflict tussen De Werd en overheid
  Brief aan de President, rechtbank Amsterdam mr. mevr. C.M.T. Eradus
  Karel de Werd signaleert en ontmantelt criminele organisatie ex art. 140 Sr bij justitie
  Het eerste artikel in De Telegraaf van 3 mei 2003
  Het tweede artikel in De Telegraaf van 10 mei 2003
  Openbaar antecedentenregister Rechterlijke Macht
  Kort geding tegen de directie van de Bijlmerbajes
  Het boek van Karel de Werd over zijn gevecht om recht
  Het proces-verbaal van Hendrik Oud en Pieter Keesman, rechercheurs gemeentepolitie Amsterdam
  Corrupte rechters herkent men feilloos aan hun motivering als 'n inbreker aan zijn vingerafdrukken
  Mr. R.W. Asser: De zeer gedetailleerde aangifte van De Werd terzake meineed is zinvol geweest
  Hoofdofficier van Justitie de Wit saboteert schadeclaim van de Werd tegen Staat der Nederlanden
  Brief van de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over College Procureurs-generaal
  Voorstel tot Bijzondere Rechtspleging om de Bende van Vier binnen het OM openbaar te berechten
  Ambtelijk corrupte Procureur-generaal de Wijkerslooth de Weerdesteyn slikt elke belediging
  Uw bijzondere aandacht voor het hiernavolgende stemt geheel overeen met de ernst van de situatie
  De keiharde confrontatie tussen Procureur-generaal de Wijkerslooth en Karel de Werd
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Het levensverhaal van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman en strijd tegen het OM
  Brief met prangende vragen aan de Minister van Justitie zijne excellentie J.H. Donner
  Brief van Karel de Werd aan de Nationale ombudsman met klacht over het OM
  Beklag ex.art. 12 Sv van Karel de Werd aan de Advocaat-generaal Gerechtshof Den Haag
  Interview met Karel de Werd met 'n verslag over onwettige manipulatie van Openbaar Ministerie
  Nationale Ombudsman behandelt de klacht van Karel de Werd tegen het Openbaar Ministerie
  Brief met een rekening van 12 miljoen euro van Karel de Werd aan minister Donner
  Brief van Karel de Werd aan minister Donner met uitdagende belediging als nazi

  Verklaring van de vriendin van rechter Eveline van Schaardenburg over de macht van de vakbonden.
  Zij sprak corrupt uit onder druk van de vakbeweging om die af te schermen voor juridische gevolgen

  Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
  Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
  Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
  De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht

  Terug naar het begin