Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Briefwisseling tussen confrères

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
advocaten & notarissen

    Koningin Julianaplein 30
    Gebouw Babylon,
    Kantoren 5e verdieping,
    2595 AA 's-Gravenhage
    Telefoon 070- 3488700
    Telefax 070-3477494    PER TELEFAX: 0299-366552
    De Weledele Heer
    Mr. B.W.M. Zegers
    Postbus 56
    1130 AB VOLENDAM

   datum:  14 mei 1997
 onze ref.:  ED/AM/48-1133578
Doorkiesnr.:  3488884 (secr.), telefax: 3825284
  Uw ref.:  044/98/M8
 Onderwerp:  Staat (Griffier Hoge Raad) / REM

  Geachte confrère,

  Kennelijk mede naar aanleiding van mijn brief aan u van 28 april 1997 hebben uw cliënten zich tot de President van de Hoge Raad gewend met de mededeling dat zij voornemens zijn op vrijdag 23 1997 om 1200 uur in het gebouw van de Hoge Raad opnieuw inzage te vragen in alle door de Hoge Raad in de periode van 1990 tot 1996 in het openbaar uitgesproken arresten.

  Voor de goede orde bericht ik u namens de President en de Griffier dat uw cliënten niet in de gelegenheid zullen worden gesteld om de betreffende arresten in te zien. De motivering voor dit standpunt is terug te vinden in mijn brief aan u van 28 april 1997, waarmee de President van de Hoge Raad instemt.

  Ik maak van de gelegenheid gebruik om, mede in reactie op de brief van 12 mei 1997, op te merken dat artikel 838 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geen wettelijk inzagerecht kent. Het voornemen bestaat de voorgestelde tekst van artikel 1.3.10 van het voorontwerp van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in die zin aan te passen dat daarin uitsluitend een recht op afschrift of uittreksel wordt opgenomen,. Ook naar komend recht zal dus geen recht op inzage, zoals door uw cliënten verlangd, bestaan.

  Ik geef u in overweging om uw cliënten te laten afzien van uitvoering van hun

  voornemen, zoals geuit in de brief van 12 mei 1997.

   Hoogachtend,

   uw dw. Cfr.

   P/o E.J. Daalder

  Terug naar de brief van H.J. Rem en A. Rem-Bruijn
  aan de President van de Hoge Raad mr. S.K. Martens


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/irm-7.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer