Reactie op de brief van het EKC inzake Klomp aan Claassen Advocaten


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English


EINDHOVEN     CLAASSEN ADVOCATEN
MR. C.W. CLAASSEN
MR. T.W.H.M. WELLER
MR. A ONG SIEN GWAN
Mr. C.PUI. VAN BEUKERING-MICHIELSEN
VAS-Scheidingsbemiddelaar
MR. G.P.M. SANDERS*

PARADIJSLAAN 5-7   Ecologisch Kennis Centrum B.V.
TELEFOON 040-2448970     t.a.v. A.M.L. van Rooij
      fax: 0413-490386
OIRSCHOT RIJKESLUISSTRAAT 49D
TELEFOON 0499-579795

BEIDE KANTOREN
POSTDUS 831
5600 AV EINDHOVEN
FAX 040-24580$0

      Eindhoven, 13 november 2000
      Gemeente Oirschot/Klomp


Geachte heer van Rooij,

Mijn cliënte, de gemeente Oirschot, verzocht mij Uw brief aan haar van 4 november jl. te beantwoorden. Op 19 juli 2000 heb ik al aan uw cliënt geschreven dat een betaling eerst in mindering strekt op de gemaakte kosten en vervolgens op de verschenen rente. Door Uw cliënt was toen derhalve nog een bedrag van F 17.201,37 aan hoofdsom verschuldigd.

Inmiddels zijn er weer diverse kosten (en rente) bijgekomen. De executieveiling en de voorbereiding daartoe zal gewoon worden doorgezet. Uw cliënt kan de veiling enkel en alleen voorkomen door betaling van alle tot op het moment van betaling verschuldigde hoofdsom, rente en kosten. Hoe langer Uw cliënt wacht met betaling, hoe hoger het te betalen bedrag wordt. indien Uw cliënt (wederom) net voor de veiling mocht willen betalen zal hij zich er tijdig van dienen te vergewissen wat dan verschuldigd is. Hij loopt anders het risico dat toch wordt geveild.

De notaris zal, aan Uw cliënt op eerste verzoek een opgave verstrekken van wat verschuldigd is, Ik begrijp dat inmiddels de advertenties al weer zijn geplaatst.STICHTING BEHEER DERDENGELDEN CLASSEN ADVOCATEN, ING Nr. 66.09.49.946 BIJ AANVAARDING VAN OPDRACHTEN BEPERKEN WIJ DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID TOT EEN BEDRAG VAN f 2.000.000,-

- 2 -


Uit het systeem der wet volgt dat mijn cliënte, naast een titel tot verhaal van hoofdsom, rente en proceskosten, ook titel tot verhaal van de executiekosten heeft.

De notaris heeft aan Uw cliënt al de betreffende wetsartikelen opgegeven. De titel. tot beslaglegging (in 1994) is niet op die wetsartikelen gegrond maar op het daartoe door de president van de Rechtbank gegeven verlof. Doordat het arrest van het Gerechtshof zowel uitvoerbaar bij voorraad was als (inmiddels) onherroepelijk is, is het in 1994 gelegde conservatoire beslag overgegaan in eer executoriaal beslag.

Met de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft zulks niets van doen.

Er bestaat verder geen enkele verplichting om het gelegde beslag op te heffen.

Uw overige opmerkingen doen, afgezien van het feit dat geen strafbare feiten zijn gepleegd (U dient een civiele vordering terdege van het strafrecht te onderscheiden) in het geheel niet terzake.

Verdere correspondentie hierover is zinloos en ik sluit niet uit dat ik en/of mijn cliënte mogelijk verdere brieven van U en/of de heer Klomp onbeantwoord laat.

Hoogachtend,
G.P.M. Sanders