Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Reactie op brief van drs. Geelen (VROM) en z'n antwoord 'Voor kennisgeving aangenomen'

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De kwalificatie: 'voor kennisgeving aangenomen', is m.i. onacceptabel

Huizen, 15 augustus 1999

AANTEKENEN

Aan de minister van VROM (persoonlijk)

Drs. J.P. Pronk (persoonlijk)
Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Interne Postcode 630
Tel: 070-3394945
Fax: 070 339 1317

Directoraat Generaal Milieubeheer
Directie Drinkwater, Water, Landbouw
Milieukwaliteit Landelijk Gebied


  Onderwerp: _ _ Ontvangstbevestiging van
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ Mijn brief van 6 augustus 1999

  Uw brief _ _ _ _ van 13 augustus 1999
  Uw kenmerk:_ _SBM 99200161 en SBM 99200644 _ _ _


Geachte heer Pronk,

Van de heer drs. P.F.M. Geelen van uw Stafbureau Milieubeheer ontving ik een uiterst korte, maar veelzeggende brief van 13 augustus 1999 met daarin een foutieve tenaamstelling, want mijn naam is niet "Brockhuis". De kwalificatie: 'voor kennisgeving aangenomen', is m.i. onacceptabel vanwege mijn bezwaar tegen de door uw ministerie gedoogde en zelfs gesubsidieerde vergiftiging van het milieu met 900.000 kg per jaar aan zwartelijststoffen. Volgens het EKC is deze jaarlijkse vergiftiging net zo ernstig als die van de ramp van Tjernobyl.

Ik verwijs daarvoor naar de correspondentie met U en uw ministerie op internet en naar het archief van het Ecologisch Kennis Centrum BV op http://planetpro.nl/sdn/ekc.htm. Verder wijs ik U op de technologische oplossing voor het zware metalen- en slibprobleem op de site van Edelchemie http://planetpro.nl/sdn/edelchem.htm. Bij een bezoek door een delegatie van VROM, onder leiding van de heer Luttikhuizen, werd 'n jaar geleden erkend dat die technologie een hoogwaardige oplossing biedt. (Van deze bijeenkomst is een videoverslag beschikbaar.)

Het gaat niet aan dat een ambtenaar van uw ministerie mijn brief - die zeker ongeduldig van karakter is - op een dergelijk onverantwoordelijke manier afdoet; en mij met een "Hoepel op..!!" als antwoord het bos in stuurt. Ik spreek U aan op uw ministeriële verantwoordelijkheid. Maar ook al bent U niet persoonlijk de opsteller van de brief, dan maakt dat U niet minder verantwoordelijk voor de inhoud. Wanneer U mijn verzoek om inhoudelijk te reageren geen gehoor geeft, dan stel ik vast dat U uw essentiële verantwoordelijkheid als minister niet neemt en deze zo verzaakt. Ik verwacht daarom dat U mijn brief van 3 oktober 1998, zoals werd verlangd in mijn brief van 6 augustus 1999, dus niet onbeantwoord zult laten.

Verder lijkt rond de wolmanzouten een internationaal conflict met België te ontstaan, mede vanwege de toestemming van VROM om het bedrijf van der Galiën kankerverwekkende stoffen in houtsnippers te laten exporteren en zo gif in Belgisch spaanplaat te dumpen. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een aantal procedures waarbij 'n fikse schadevergoeding kan worden geëist. Zie: http://planetpro.nl/sdn/pronk-7.htm. Ook verwijs ik in dit kader naar het Wetboek van Strafrecht art. 173a en 173b. dat hier van toepassing is.

Hoogachtend,

  R.M. Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ huizen
  035-5244141

C.c. op website: http://www.sdnl.nl/pronk-9.htm