Uitvoer van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders van
G.P. Groot Recycling B.V. (Nederland) naar Norrköping Miljö & Energi AB in Zweden

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Aantekenen.

Zweedse ambassade,
t.a.v. Frederik Dahlgren,
Den Burgemeester van Karnebeek 6a,
2585 BB 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 4 september 1999.

Ons kenmerk: ZAMB/04099.


Betreft:

  Uitvoer van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders van G.P. Groot Recycling B.V. (Nederland) naar Norrköping Miljö & Energi AB (Zweden) met het oogmerk deze gevaarlijke afvalstof als brandstof in te zetten in een energiecentrale in Zweden.


Geachte heer Dahlgren,

Nederland staat vol met hout dat is verduurzaamd met de zwarte lijststoffen Arseenzuur en/of chroomtrioxide. Wanneer dit hout, als bouw- en sloopafval, in de afvalfase is beland dan is het visueel niet of nauwelijks te herkennen van niet-verduurzaamd hout.

Zo'n 20 tot 40% van al het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval is verduurzaamd hout. Met arseenzuur en chroomtrioxide verduurzaamd hout bevat zo'n hoge concentraties aan arseen en chroom VI (of chroom III zouten van chroom VI zuur) dat het de grens van gevaarlijk afval meer dan een factor 100 te boven gaat!). Daarnaast bevat verduurzaamd hout koper, boorzuur, pentachloorfenol, lindaan, bifluoride, PAK's en nog ten minste zo'n 200 chemische verbindingen meer.

Wat zijn de gevaren van arseenzuur en chroomtrioxide?

 • Arseenzuur is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
 • Chroomtrioxide (Chroom VI) is een zwarte lijststof voor lucht.
 • Pentachloorfenol is een zwarte lijststof voor water.
 • Lindaan is een zwarte lijststof voor bodem en water.
 • PAK's zijn zwarte lijststoffen voor water, bodem en lucht.

Het in het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio) accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek te worden voorkomen. Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4-klassen aan kankerverwekkende stoffen. Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen vallen in de zwaarste klasse; de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen.

Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten op de reproductie functie van vrouwen en/of mannen (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het nageslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) als gevolg kunnen hebben.

Chroom VI verbindingen zijn ook nog genotoxisch, hetgeen inhoudt dat wanneer je slechts één molecuul van die stof binnenkrijgt betreffend molecuul op termijn al tot kanker kan leiden. Ook kan deze stof genetische schade veroorzaken!), 11).

Om te voorkomen dat deze levensgevaarlijke kankerverwekkende verbindingen via houtspaanders als brandstof in elektriciteitscentrales worden opgestookt; als grondstof worden verwerkt in spaanplaat of veevoer; worden gebruikt als strooisel voor op voetpaden in tuinen, rondom bomen e.d. om ongewenst onkruid te voorkomen; in manegebakken of onder koeien, varkens of paarden in de plaats van stro e.d. heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij bindende uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 beslist dat het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval niet mag worden geshredderd!). Alle provincies in Nederland weigeren echter uitvoering te geven aan deze bindende uitspraak van ons hoogste rechtsorgaan de Raad van State, die heeft uitgesproken in naam van Hare Majesteit de Koningin 4)5)6).

U zult zich afvragen; hoe is het toch mogelijk dat de verantwoordelijke minister van VROM niet ingrijpt? Ondergetekende kan maar een antwoord bedenken, en dat is:

  Onze minister van VROM maakt onderdeel uit van het collusiecircuit "Poisoning for Profit", zoals criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk dat schrijft in zijn brief van 21 juni 1993, kenmerk: A-22-89 FB/am, aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch 7). Heden, na 6 jaar, heeft mr. Ficq nog steeds niet gereageerd op deze brief van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk. Wel heeft mr. Ficq een bliksemcarrière naar boven gemaakt. Hij is namelijk al ruim 2 jaar lang onze hoogste Procureur Generaal (P.G.) in Nederland die de aanpak van georganiseerde milieucriminaliteit in zijn portefeuille heeft.

Dit verklaart dat het Openbare Ministerie deze transporten van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders naar Zweden oogluikend toestaat en niet strafrechtelijk ingrijpt 8).

Dit verklaart ook dat onze minister van VROM drs. J.P. Pronk, na 10 maanden, nog niet inhoudelijk heeft gereageerd op onze brief van 25 oktober 1998 aan hem!). Dit ondanks het feit hij dit onze minister president W. Kok al ruim 5 maanden geleden zeer nadrukkelijk had beloofd 10).

Dit verklaart ook dat de heer K. Boon, als voorzitter van de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (VHN), het gehele Nederlandse volk onjuist en onvolledig mag voorlichten over de gevaren van gewolmaniseerd hout en dat daartegen niet strafrechtelijk wordt opgetreden 11). Bij verbranding in een elektriciteitscentrale komen genoemde kankerverwekkende stoffen in de lucht, de gasreinigingsresiduen en de as terecht. Diffuse vergiftiging is het gevolg.

Wij vertrouwen erop dat u niet toestaat dat op deze manier vanuit Nederland ook Zweden wordt vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen (zwarte lijststoffen) en dat daarmee tevens het Nederlandse collusiecircuit "Poisoning for Profit" het ook in Zweden voor het vertellen gaat krijgen. Enkel en alleen daadwerkelijk ingrijpen vanuit de Zweedse regering kan dit voorkomen. Daarbij kunt u rekenen op onze kennis en kunde. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar onze brieven op internet; siteadres: ekc.htm.

Voor de technologische oplossingen verwijzen wij u naar de nuloptie-technologie van Edelchemie Panheel B.V. op internet: siteadres: edelchem.htm

Opmerkelijk hierbij is dat hetzelfde Nederlandse circuit van "Poisoning for Profit" al ruim 8 jaar lang met alle mogelijke middelen deze wereldwijd gepatenteerde nuloptie-technologie van Edelchemie tegenwerkt. Wij zouden het om die reden erg waarderen wanneer een delegatie vanuit de Zweedse regering zich wil verdiepen in nuloptie-technologie van Edelchemie en een bezoek brengt aan het proefbedrijf van Edelchemie in Panheel (provincie Limburg).

Wij stellen het op prijs dat u de ontvangst van deze brief schriftelijk bevestigd en ons van de voortgang op de hoogte houdt. In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Bijlagen

 1. Aangenomen Tweede Kamer motie 25 000 XI nr.25 van M.B. Vos c.s. d.d. 5 november 1996. (2 pagina's)
 2. Ons verzoek d.d. 29 augustus 1998, kenmerk RB/provNH/29088, aan Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten van de provincie Noord Holland (4 pagina's)
 3. Uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van de Raad van State (6 pagina's).
 4. Artikel "totaal verbod op vermalen van verduurzaamd hout" uit de Cobouw van 5 t/m 7 september 1998 (2 pagina's).
 5. Artikel "Provincies negeren verbod Raad van State op houtversnippering" uit het Algemeen Dagblad van 31 juli 1999 (1 pagina).
 6. Artikel "shredderen is levensgevaarlijk" uit het Nieuwsblad van het Noorden van 30 juli 1999 (1 pagina).
 7. Brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. drs. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. (2 pagina's).
 8. Besluit van 5 augustus 1999, kenmerk no: NL 90877 van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met bijbehorende aanvraag van 6 mei 1999 (5 pagina's)
 9. Onze brief van 25 oktober 1998, kenmerk: VROM/15108, aan drs. J.P. Pronk, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (9 pagina's).
 10. Brief van 1 april 1999, kenmerk: 99M002930, van Minister President W.Kok. (1 pagina).
 11. Onze brief van 28 september 1998, kenmerk Boo/26098, met bijbehorende open brief tevens persbericht d.d. 26 augustus 1999 aan ing. K. Boon voorzitter van de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen in Nederland (6 pagina's).
Al zestien jaar lang voert Ad van Rooij uit Sint-Oedenrode een verbeten gevecht