Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Herinneringsbrief aan minister Pronk wegens het uitblijven van zijn antwoord plus toevoeging

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ik bracht een flink aantal fundamentele zaken die uw beleidsterrein raken onder uw aandacht

Huizen, 15 januari 1999

PER FAX op 070-3391352

Aan de minister van VROM

Drs. J.P. Pronk (persoonlijk)
Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Interne Postcode 630
Tel: 070-3394945
Fax: 070 339 1317

Directoraat Generaal Milieubeheer
Directie Drinkwater, Water, Landbouw
Milieukwaliteit Landelijk Gebied

Mijn ref: Mijn brief van 3 oktober 1998

Uw kenmerk DWL/98085370


  Geachte heer Pronk,

Vandaag, 15 januari 1999 herinner ik u aan mijn brief van 3 oktober 1998 als reactie op uw brief aan mij van 1 oktober 1998. In mijn brief bracht ik een flink aantal uiterst fundamentele zaken die uw beleidsterrein raken onder uw aandacht. Tot vandaag heb ik van u nog geen enkele reactie mogen ontvangen. Dit temeer, omdat ik u persoonlijk op het Europese verkiezingsconferentie Sterk en sociaal van de PvdA aan de Haagse Hogeschool op 7 november 1998, Westerdijkplein 75, Den Haag (waar u enigszins verlaat arriveerde) een aantal vragen overhandigde; en aan alle overige deelnemers.

Het verbaast mij in hoge mate dat u precies op het punt van uw ministeriële verantwoordelijkheid voor het milieubeleid en alle fundamentele aspecten daarvan, deze uit de weg gaat door niet te reageren. De redelijke termijn om een brief te beantwoorden is ruimschoots overschreden. Bovendien neem ik aan dat - omdat u mijn brief ook aangetekend op uw privé-adres hebt ontvangen - van een ambtelijke fout geen sprake kan zijn, en ik derhalve moet constateren dat u uw politieke en ministeriële verantwoordelijkheid ontloopt.

Het is volstrekt onacceptabel dat u als verantwoordelijk minister op een zodanig lichtzinnige, ja, zelfs onfatsoenlijke wijze omgaat met correspondentie die van vitaal belang is voor de leefomgeving van alle toekomstige generaties. Niet alleen die van mijn eigen kinderen en kleinkinderen, maar zelfs die van de mensheid in zijn geheel, tot in duizenden jaren in de toekomst.

Ik verlang van u dat u inhoudelijk antwoord geeft op al die vragen, opmerkingen en waarschuwingen die in mijn brief exact vallen onder uw beleidsverantwoordelijkheid. Uw populariteitscijfer zoals dat onlangs gepubliceerd werd in de Volkskrant interesseert mij niet. Wel had ik van u meer ruggengraat verwacht dan u toe nu toe hebt getoond. Onze eerdere briefwisseling verandert daardoor helaas van teneur en dat kan voor mij, indien u uw verantwoordelijkheid niet neemt, aanleiding zijn om u voor ontslag bij de minister-president voor te dragen. Ik pik het niet dat u er politiek de kantjes vanaf loopt met de kwaliteit van mijn leven en dat van mijn nageslacht in de waagschaal.

Mocht, om welke reden dan ook, mijn benadering onjuist blijken te zijn, dan spijt mij dat zeer. Maar ik kan niet verder zitten afwachten totdat door uw mogelijke nalatigheid de gehele mensheid slachtoffer wordt van opportunisme, lafheid, domheid, corruptie, of wat dan ook. Ik eis nu zeer snel een integere en deskundige beantwoording van mijn brief.

In afwachting


  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ huizen
  035-5244141C.c. op website: http://www.sdnl.nl/pronk-4.htm


Toevoeging per 7 februari 1999

P.s.:

Op 25 januari 1999 werd ik tegen zes uur 's avonds gebeld door een ambtenaar van het ministerie van VROM om (naar aanleiding van mijn nijdige brief van 15 januari 1999 over het uitblijven van een antwoord op mijn zeer gedegen brief van 3 oktober 1998 nog steeds geen reactie was gekomen) alsnog een extra kopie per fax te sturen van de bewuste brief. Hij was namelijk spoorloos gebleken. Dat is curieus, omdat die brief ook aangetekend aan het privé-adres van de minister was gestuurd. Inmiddels is er vandaag op 7 februari 1999 nog geen antwoord. In het kader van de parlementaire enquête over de Bijlmer wil ik wijzen op de afsluitende opmerking die ik in mijn brief aan de minister van 3 oktober maakte, en ik citeer mijzelf:

  Ik hoop dat ik niet zoals bij de Bijlmerramp, waarbij 43 doden en 1000 mensen met
  gezondheidsklachten te betreuren waren, waarover bij de SDN eveneens onthullingen
  staan, nog zes jaar moet wachten op de openbaarmaking van wellicht het grootste
  gifschandaal aller tijden. Ik heb het over een milieuramp van via de voedselketen
  gerecyclede arseen- en chroom VI-verbindingen. Hoe erg de Bijlmerramp ook is, het
  is een bagatel vergeleken bij wat er komen gaat als gevolg van de wolmanzouten.

Het zal duidelijk zijn dat deze benadering van de Bijlmerramp niets af doet aan de enorme omvang en het leed van die ramp. Maar dat ook nu nog met subsidie van VROM een vergiftiging van mens en milieu in stand wordt gehouden, is een schandaal van de hoogste orde, met identieke milieugevolgen als die van de Bijlmerramp.

Het lijkt het goede moment om de pers, de politiek, de jeugd, studenten en ouders van kinderen wakker te schudden voor dit minstens zo verschrikkelijke drama in wording. Bij de Bijlmerramp waren er met vuur en grote verwoesting in een klap tientallen doden en gewonden te betreuren. Zoals nu al blijkt zijn er meer dan duizend slachtoffers met gezondheidseffecten door o.a. het gif uit de El Al Boeing. De lijst van slachtoffers wordt elke dag langer en langer, want het overlijden in stilte aan de gevolgen van deze ramp gaat gewoon door.

Door gesubsidieerde wolmanzoutvergiftiging zal het aantal slachtoffers in de vele tienduizenden kunnen lopen. Want ook die slachtoffers sterven niet allemaal tegelijk, niet op dezelfde plek en niet in een razend geweld, maar gewoon heel stilletjes thuis of - waarschijnlijker - in een kankerkliniek, na een lange lijdensweg. De parlementaire enquête over wolmanzouten komt er.... gegarandeerd !! En wat mij betreft, vlak na die van de Bijlmer nu we het toch over de vergiftiging van ons milieu hebben.

Terug naar het begin

SDN-rubrieken
De brief van 1 oktober van minister Pronk
De brief van 3 oktober aan minister Pronk