Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Bezwaarschrift tegen uitvoer van 1.500.000 kg. geshredderd hout naar België

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Bezwaarschrift tegen uw op 7 juli 1999 in de Staatscourant gepubliceerde besluit

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


AANTEKENEN

De minister van VROM,
t.a.v. Directoraat-generaal Milieubeheer,
p.a. Afdeling gevaarlijke Afvalstoffen,
Postbus 30945,
2500 GX Den Haag.

Sint Oedenrode, 13 augustus 1999.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3391286 op 13 augustus 1999.
Ook verstuurd per fax 0348 - 487404 op 13 augustus 1999.

Ons kenmerk: RB/Gal/provFr/13089/BZ.

Betreft:

  R.M. Brockhus/Bezwaarschrift tegen uw op 7 juli 1999 in de Staatscourant gepubliceerde besluit met kenmerk NL94141 van 1 juli 1999, inzake de uitvoer van 1.500.000 kg. geshredderd behandeld hout vanaf de Fa. van der Galiën te Wouterswoude (provincie Friesland) naar de Fa. Unilin te Wielsbeke (België).


Excellentie,

Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende bezwaar aan tegen uw op 7 juli 1999 in de Staatscourant gepubliceerde besluit met kenmerk NL 94141 van 1 juli 1999, inzake de uitvoer van 1.500.000 kg geshredderd behandeld hout vanaf de Fa. van der Galiën te Wouterwoude (provincie Friesland) naar de Fa. Unilin te Wielsbeke (België) en wel op grond van de volgende motivering:


  Motivering bezwaarschrift.

  1e bezwaar

In het bestreden besluit hebt u aan de Fa. van der Galiën vergunning verleend voor de uitvoer van 1.500.000 kg. geshredderd behandeld hout, vanuit Nederland naar Unilin N.V. in België met het oogmerk deze afvalstof in te zetten bij de productie van spaanplaat.

Bij bindende uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval en dat om die reden betreffend hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval niet mag worden geshredderd. Dit betekent dat de Fa. van der Galiën op grond van deze bindende uitspraak van de Raad van State geen behandeld hout mag shredderen en derhalve ook geen geshredderd behandeld hout naar Unilin N.V. in België mag uitvoeren.

  2e bezwaar

In het bestreden besluit schrijft u dat geshredderd behandeld hout niet behoort tot de gevaarlijke afvalstoffen. Dit is niet juist. Verduurzaamd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, moet ingevolge artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG (pb EL L356) worden bewerkt en verwerkt als gevaarlijk afval.

Juist om die reden heeft de voormalige minister van VROM (de heer J.G.M. Alders) bij brief van 21 januari 1991, kenmerk: SR/29N0274, aan Remi Poppe van de Socialistische Partij laten weten dat met koper, chroom en arseen verduurzaamd hout dat in de afvalfase is beland, inderdaad als chemisch afval moet worden verwijderd en verwerkt. Een kopie van die brief vindt u bijgevoegd (bijlage 1).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Vanwege het feit dat verduurzaamd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, visueel niet te onderscheiden valt van niet-verduurzaamd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, betekent dat daarmee al het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval moet worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Het verdunnen van verduurzaamd hout (gevaarlijk afval) met niet verduurzaamd hout (niet-gevaarlijk afval) door het gezamenlijk in één installatie te shredderen is per definitie wettelijk verboden.

  3e bezwaar

Voor het shredderen van hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, dat verduurzaamd hout bevat, is een vergunning vereist om gevaarlijk afval te mogen bewerken, verwerken en verwijderen. De Fa. van der Galiën beschikt niet over een dergelijke vergunning. Om die reden hebben wij Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland bij brief van 26 juli 1999, kenmerk: RB/provFr/26079, verzocht om onder oplegging van een last onder dwangsom alle bedrijven die binnen hun provincie afvalhout shredderen, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, te verplichten daarmee onmiddellijk te stoppen. Een kopie van betreffend verzoek van 26 juli 1999 vindt u bijgevoegd (bijlage 2).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Dit betekent dat de Fa van der Galiën door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland onder oplegging van een last onder dwangsom moet worden gedwongen om het shredderen van hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, onmiddellijk te stoppen.

  4e bezwaar

Op grond van het in geding zijnde besluit behoeven betreffende houtsnippers niet onderzocht te worden op de parameters chroom en koper, alvorens die worden afgeleverd aan de Fa. Unilin te Wielsbeke (België). Dit ondanks het feit dat bij u bekend moet worden geacht dat gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval extreem hoge concentraties aan chroom (chroomtrioxide = chroom VI) en koper (koper-II-oxide) bevat en dat chroom VI verbindingen, (of chroom III zouten ontstaan uit chroom VI verbindingen), extreem gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu.

Om die reden zijn deze verbindingen genotoxisch carcinogeen, hetgeen inhoudt dat wanneer je eenmaal in je leven daarvan één molecuul binnenkrijgt het op termijn al kanker kan veroorzaken. Deze verbindingen zijn zo extreem gevaarlijk dat blootstelling aan die stoffen via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek moet worden voorkomen. Voor de nadere onderbouw vindt u bijgevoegd een kopie van onze brief van 29 augustus 1998, kenmerk: RB/provFr/29088, aan Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland (Bijlage 3).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Blootstelling aan asbest is vele malen minder gevaarlijk dan blootstelling aan chroom VI verbindingen en daaraan stelt u al extreme strenge eisen. Ook op grond hiervan mag u nooit toestaan dat de Fa. van der Galiën hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, shreddert en vervolgens als levensgevaarlijke houtsnippers aflevert aan Unilin N.V. in België met het oogmerk daar spaanplaat van te maken.

  5e bezwaar

Bijgevoegd vindt u:

 • Onze brief van 25 oktober 1998, kenmerk VROM/25108, aan u als minister van VROM (bijlage 4).
 • Brief van 3 oktober 1998, kenmerk, DWL/98085370, van appellant aan u als minister van VROM (bijlage 5).
 • Het recente persbericht "corruptie in Nederland" van appellant (Bijlage 6).
 • Brief van 19 maart 1992 van de Eerste Kamerfractie van Groen Links aan A.M.L. van Rooij (Bijlage 7).
 • Brief van 21 juni 1993, kenmerk A-22-89 FB/am, van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch (Bijlage 8).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat de organisatiecriminaliteit "poisoning for profit" in Nederland zodanig ernstige vormen heeft aangenomen dat Nederland steeds verder wordt vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen. Dat u nu ook nog geheel België daarmee wilt vergiftigen gaat appellant toch echt te ver.

Dat u als verantwoordelijk minister niets te vertellen hebt over uw eigen ambtenaren blijkt uit het feit dat u heden na 10 maanden nog steeds niet heeft gereageerd op bovengenoemde brieven van 25 oktober 1998 (bijlage 4), en 3 oktober 1998 (bijlage 5) die aan u persoonlijk zijn gericht. Wij eisen dat uw besluit op dit bezwaarschrift een inhoudelijke beantwoording van die brieven vervat.

  6e bezwaar.

Ing. A.M.L. van Rooij heeft bij brief van 7 september 1997 een bezwaarschrift op het Ontwerpbesluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen bij u ingediend dat stond gepubliceerd op blz. 8, 9 en 12 in Staatscourant 153 van 13 augustus 1997. De minister van VROM heeft betreffend bezwaarschrift op 9 september 1997 ontvangen. Als bewijs daarvoor vindt u de ontvangstbevestiging van de PTT-post bijgevoegd.

Vanwege het feit dat ook toentertijd deze collusie uw ministerie van VROM al in de greep had, hebt u het bezwaarschrift van 7 september 1997 van A.M.L. van Rooij op het Ontwerpbesluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen nog steeds niet in behandeling genomen. Betreffend bezwaarschrift d.d. 7 september 1997, kenmerk: VRO/07097, met ontvangstbevestiging, vindt u bijgevoegd (Bijlage 9).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit. Uit die inhoud kunt u opmaken dat u het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA) heeft opgesteld in strijd met o.a. de EEG-richtlijnen 78/319/EEG en 91/689/EEG. Vanwege het feit dat u het bezwaarschrift van 7 september 1997 van A.M.L. van Rooij tegen het Ontwerpbesluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen nog steeds niet in behandeling hebt genomen kan aan deze BAGA geen enkele rechtskracht worden ontleend.

Wij eisen dat uw besluit op dit bezwaarschrift een inhoudelijk besluit vervat op bovengenoemd bezwaarschrift van 7 september 1997 van A.M.L. van Rooij. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om op grond van bovengenoemd 6-tal bezwaren het bestreden besluit in te trekken. Tevens verzoeken wij u ondergetekende hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het feit dat ondergetekende op die andere dagen verplichtingen elders heeft. De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (Bijlage 10).


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Bijlagen: Dit bezwaarschrift bevat een 10-tal bijlagen bestaande uit 32 pagina's.

Website-adres van deze brief: http://www.sdnl.nl/pronk-7.htm