Brockhus verzoekt via het EKC om onmiddellijke intrekking
van alle provinciale milieuvergunningen voor het shredderen
van geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


AANTEKENEN

Gedeputeerde Staten en de leden van Provinciale Staten
van de provincie Utrecht
Postbus 80300, 3598 TH Utrecht

Sint Oedenrode, 29 augustus 1998.

Ons kenmerk: RB/provU/29088.

Betreft:

  R.M. Brockhus / verzoek om onmiddellijke intrekking van alle binnen Uw provincie verleende
  milieuvergunningen voor het shredderen van afvalhout dat vrijkomt als bouw en sloopafval.


  Geacht college,

Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: cliënt, verzoeken wij U om met onmiddellijke ingang over te gaan tot intrekking van alle binnen Uw provincie verleende milieuvergunningen voor het shredderen van afvalhout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval en wel op grond van de volgende motivatie:

  Motivatie:

Op grond van artikel 8:25 lid 3 van de Wet Milieubeheer kan eenieder, met uitzondering van de vergunninghouder, het bevoegd gezag verzoeken een vergunning met toepassing van artikel 8:25 lid 1 in te trekken. Op grond van artikel 8:25 lid 1a/1b kan het bevoegd gezag een vergunning voor een inrichting geheel of gedeeltelijk intrekken, indien:
 • de inrichting ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en het wijzigen van voorschriften redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt.
 • dit in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen noodzakelijk is.

Bij bindende uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 heeft de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist dat verduurzaamd hout niet visueel valt te onderscheiden van onbehandeld hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval en dat om die reden de verleende vergunningen voor het gebruiken van mobiele installaties voor het shredderen van hout, niet zijnde plantsoen- of tuinafval, worden geschorst (bijlage 1).

Bijgevoegd vindt U:

 • het aan betreffende uitspraak ten grondslag liggende schorsingsverzoek van 24 februari 1998, kenmerk: Prov/24028/VV, met bijbehorend beroepschrift van 24 februari 1998, kenmerk: Prov/24028/B van ondergetekende (bijlage 2+3).
 • de aan betreffende uitspraak ten grondslag liggende reactie van 22 juli 1998 van ondergetekende op het ambtsbericht van 17 juni 1998 van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (bijlage 4).

Wij verzoeken U kennis te nemen van die inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat uit analyse van een gewolmaniseerde schutting van een ambtenaar van de provincie Gelderland is vast komen te staan dat gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval o.a. bevat:

 • 1700 mg/kg arseen (arseenzuur)
 • 2600 mg/kg chroom (chroomtrioxide = chroom VI)
 • 1500 mg/kg koper (koper II oxide)

De concentratiegrenzen van 50 mg/kg arseen en 50 mg/kg chroom VI vanuit het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen (BAGA), waarbij afvalproducten worden aangemerkt als gevaarlijk afval, worden voor arseen en chroom VI resp. 34 maal en 52 maal overschreden. Als gemachtigde-deskundige ben ik hierdoor zeer geschokt. Het betreft om die reden extreem gevaarlijk afval. Uit die inhoud kunt U eveneens opmaken dat de Europese Raad op 22 december 1994 een lijst van gevaarlijke afvalstoffen heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 1, lid 4, van richtlijn 91/689/EEG (pb EG L356)

 • op betreffende lijst staat arseenhoudend afval onder EAC-code 060403 vernoemd als gevaarlijk afval. Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval dat 1700 mg/kg arseen bevat moet op grond van bovengenoemde EG-richtlijn worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.
 • op betreffende lijst staat afval dat verontreinigd is met andere zware metalen onder EAC-code 060405 vernoemd als gevaarlijk afval.
  Gewolmaniseerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval dat 2600 mg/kg chroom VI, 1500 mg/kg koper en mogelijk nog diverse onbekende zware metalen bevat moet op grond van bovengenoemde EG-richtlijn worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval. Op betreffende lijst staan onder de volgende EAC-codes vernoemd als houtverduurzamingsafval:
 • 030201 - niet gehalogeneerde organische houtverduurzamingsmiddelen
 • 030202 - organochloor- houtverduurzamingsmiddelen
 • 030203 - organometaal- houtverduurzamingsmiddelen
 • 030204 - anorganische houtverduurzamingsmiddelen

Met pentachloorfenol, lindaan, bifluoride, geïmpregneerd hout en overig geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval bevat zeer hoge concentraties houtverduurzamingsafval uit de hierboven genoemde EAC-codes en moet op grond van bovengenoemde EG-richtlijn worden verwijderd en verwerkt als gevaarlijk afval.

Via het shedderen van bouw- en sloopafvalhout worden jaarlijks ca. 300.000 kg. arsenicum-verbindingen, ca 600.000 kg chroom VI verbindingen, enorme hoeveelheden pentachloorfenol, lindaan, bifluorides, PAK's, e.d. diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gebracht op een zodanige manier dat het maximaal milieu- en gezondheidsschade tot gevolg heeft.

 • arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht.
 • chroom VI is een zwarte lijststof voor lucht.
 • pentachloorfenol is een zwarte lijststof voor water.
 • lindaan is een zwarte lijststof voor bodem en water.
 • PAK's zijn zwarte lijststoffen voor water, bodem en lucht.

Het in het milieu brengen van deze zwarte lijststoffen dient gezien hun stofeigenschappen, zoals giftigheid - waaronder carcinogeniteit, mutageniteit en teratogeniteit - afbreekbaarheid en (bio)accumulatie, die een ernstig risico inhouden, via een maximaal brongerichte aanpak met de best bestaande techniek te worden voorkomen. Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen zijn de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen die wij kennen. Er zijn 4-klassen aan kankerverwekkende stoffen.

Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen vallen in de zwaarste klasse; de klasse 1 van kankerverwekkende stoffen. Arseenverbindingen en chroom VI verbindingen zijn ook nog verdacht reprotoxisch, hetgeen inhoudt dat het toxische effecten op de reproductie functie van vrouwen en/of mannen (o.a. impotentie, fertiliteitproblemen, menstruatiestoornissen, testiskanker) en/of toxische effecten op het nageslacht via vrouwen en/of mannen (o.a. miskramen, ontwikkelingsstoornissen, doodgeboorte) als gevolg kunnen hebben.

Chroom VI verbindingen zijn ook nog genotoxisch, hetgeen inhoudt dat wanneer je slechts één molecuul van die stof binnen krijgt betreffend molecuul op termijn al tot kanker kan leiden. Ook kan deze stof genetische schade veroorzaken. Bijgevoegd vindt U het schadeclaimformulier, inclusief toelichting, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de Staat der Nederlanden (bijlage 5). Uit die inhoud kunt U o.a. opmaken dat via het shredderen van hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval voor wat betreft enkel en alleen arseen jaarlijks al zo'n 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht worden gebracht.

Nu de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 19 augustus 1998 (bijlage 1) heeft beslist dat verduurzaamd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval visueel niet te onderscheiden valt van onbehandeld hout, betekent dat hiermee is beslist dat al het hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval moet worden ingezameld en verwerkt als gevaarlijk afval. Alle provincies zijn op grond van de EG-richtlijn 91/689/EEG (pb EG L356) en op basis van bijgevoegde bindende uitspraak van 19 augustus 1998 van de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State daartoe wettelijk verplicht.

Op grond van vorenstaande verzoekt ondergetekende U alle verleende milieuvergunningen voor zowel de stationaire installaties alswel de mobiele installaties voor het shedderen van hout, niet zijnde plantsoen- of tuinafval, met onmiddellijke ingang in te trekken en ondergetekende dat schriftelijk te bevestigen. Deze aanvraag hebben wij laten registreren bij de Sociale Databank Nederland op site: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs01.htm

De volmacht van cliënt vindt U bijgevoegd (bijlage 6).

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze, Ing. A.M.L. van Rooij, directeur

 1. Bindende uitspraak no's F03.98.0171, F03.98.0179, F03.98.0180, F03.98.0181, F03.98.0182, F03.98.0183 en F03.98.0184 van 19 augustus 1998 van de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (6 pagina's).
 2. Schorsingsverzoek van 24 februari 1998, kenmerk: Prov/24048/VV van ing. A.M.L. van Rooij aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (2 pagina's).
 3. Bijbehorend beroepschrift van 24 februari 1998, kenmerk: prob/24028/B, van ing. A.M.L. van Rooij aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (4 pagina's).
 4. Reactie op het ambtsbericht van 22 juli 1998 van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (4 pagina's).
 5. Schadeclaimformulier, inclusief toelichting, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. aan de Staat der Nederlanden (3 pagina's). De volmacht van cliënt (1 pagina).

Brief aan Ria Oomen-Ruijten, europarlementariër m.b.t. Hanja Maij-Weggen's belofte
Advertentie van Provinciale Staten van Noord Brabant van 29 april 1999 met strijdig en onjuist besluit