Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Met de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum BV naar 'n schoon milieu

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Vanuit de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum naar een schoon milieu

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386


Drs. J. Pronk (persoonlijk)

Minister van VROM
Postbus 20951
2500 EZ 's-Gravenhage

Sint-Oedenrode 23 september 1998


Ons kenmerk: VROM/23098.

Excellentie,

Vanuit de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. naar een schoon milieu. Zo'n preventiegedachte zou je ook verwachten van uw ministerie van VROM. Echter het tegenovergestelde is waar. Uw ministerie van VROM geeft jaarlijks honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie uit om jaarlijks honderdduizenden kilogrammen arseenzuur en chroomtrioxide diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te brengen. Dit alles om de metaalindustrie en ertssmelterijen met winst van hun extreem hoogproblematisch afval af te helpen.

Als zodanig worden er: gifstoffen in het milieu verspreid, door ze als impregneermiddel in het hout te persen, als toeslagstoffen toe te voegen aan bouwmaterialen, als zogenaamde schone brandstof op te stoken, als zogenaamde grondverbeteraar over het land te verspreiden, etc. etc. Bijgevoegd vindt U:

 1. Het artikel "totaal verbod op vermalen van verduurzaamd hout". uit de Cobouw van 5 september 1998.
 2. Het artikel. "onderste boven" uit bet reformatorisch dagblad van 7 september 1998.
 3. De artikelen "verduurzaamd hout mag niet worden versnipperd" en "het hout rot niet, maar is puur gif" uit Trouw van 12 september 1998.

Uit die inhoud kunt U opmaken dat Uw ministerie van VROM reeds honderden miljoenen guldens en mogelijk miljarden guldens aan milieusubsidie heeft uitgegeven voor de vergiftiging van geheel Nederland met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen, waaronder arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI).

U moet echter niet denken dat uw ministerie subsidie verleent aan bedrijven die hoogwaardige milieuproblemen kunnen oplossen. Uw ministerie doet precies het tegenovergestelde. Het geeft honderden miljoenen guldens aan ambtenarensalarissen en proceskosten uit om juist die bedrijven en instellingen die zonder milieusubsidie hoogwaardige milieutechnologie hebben weten te ontwikkelen op hoge kosten te jagen.

De nuloptie-technologie van Edelchemie Panheel B.V. is daar een helder voorbeeld van. Het terugwinnen van schoon zand uit verontreinigde baggerspecie door bedrijven als Kurstjens B.V. te Hedel is daar een ander voorbeeld van. Deze 2 technieken kunnen de gehele gifdump van zo'n 2 miljoen ton klasse-4 specie in de Kaliwaal te Beneden Leeuwen voorkomen. Deze 2 technieken kunnen zelfs nagenoeg alle milieuproblemen oplossen. Hiervoor heeft Uw ministerie echter geen belangstelling.

Je zon verwachten: stop met het uitgeven van jaarlijks honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie ten behoeve van de algehele vergiftiging van Nederland met de meest kwalijke kankerverwekkende verbindingen en gebruik dat geld voor uitbreiding van bovengenoemde reeds bestaande technieken. Voor dat geld kan de Kaliwaal schoon blijven en haar hoge natuurlijke en ecologische waarden behouden.

Ondergetekende heeft middels het schrijven van honderden brieven al ruim 10 jaar lang uw voorgangers hierover geïnformeerd, echter zonder ook maar enig positief resultaat, en zelfs zonder ook maar enige uitnodiging voor een gesprek te mogen ontvangen. Ook via de Sociale Databank Nederland wordt hetgeen hierboven staat geschreven al jarenlang wereldkundig gemaakt, echter nog steeds zonder positief resultaat.

Wij vertrouwen erop dat U ons milieu, dat reeds aan de afgrond staat, nog wilt redden en via ondergetekende een afspraak belegt met de volgende bedrijven c.q. instellingen. Dit kan individueel maar ook gezamenlijk:

 • Edelchemie Panheel B.V. te Panheel.
 • Bedrijven Kurstjens B.V. te Hedel.
 • Stichting Behoud Leefmilieu en Natuur Maas en Waal te Beneden Leeuwen.
 • Stichting Sociale Databank Nederland te Huizen.

Uiteraard gaan wij ervan uit dat bij dat overleg desbetreffende verantwoordelijke ambtenaren van uw ministerie aanwezig zijn, Uw uitnodiging voor zo'n overleg zien wij gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. Onze dank daarvoor.


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


C.c.

 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie Panheel B.V. Sint Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel,
 • H. van Oers, Bedrijven Kurstjens B.V. De Steegen 6, 5321 JZ Hedel.
 • E. van Heck-Bosch, Stichting Behoud Leefmilieu, Natuur Maas en Waal,
 • Waalbandijk 69, 6658 KA Beneden Leeuwen.
 • R.M. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland, Westkade 227,1273 RJ Huizen.

  5 pagina's volgen.