Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Brief aan de Minister van Justitie Sorgdrager

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

  AANTEKENEN

Aan: de Minister van Justitie W. Sorgdrager,
Postbus 20301,
2500 EH 's-Gravenhage.


Sint Oedenrode, 5 april 1998.

TEVENS PERSBERICHT


  Mijn kenmerk: Sorg/05048.


  Geachte Mevrouw Sorgdrager,

Het Ecologisch Kennis Centrum B.V. streeft vanuit de preventiegedachte naar een schoon milieu. Verspreidt dus geen gifstoffen door ze als impregneermiddel in hout te persen, als toeslagstoffen toe te voegen aan bouwmaterialen, als zogenaamde schone brandstof op te stoken, als zogenaamde grondverbeteraar over het land te verspreiden, etc.etc.

Zo'n preventiegedachte zou je ook verwachten van drs. E. Nijpels, voormalig minister van VROM. Echter het tegenovergestelde is waar. Jarenlang onderzoek naar het reilen en zeilen van drs. E. Nijpels (VVD) leveren de volgende zeer opmerkelijke feiten op:

 1. In 1989 heeft de gebr. van Aarle B.V. met steun van drs. E. Nijpels, als minister van VROM, temidden van burgerwoningen in het kritische Dommeldalgebied van Sint Oedenrode zonder de vereiste vergunningen een Post Seveso bedrijf mogen oprichten, zonder een daarvoor vereist extern veiligheidsrapport en zonder een vereist rampenbestrijdingsplan die de verre omgeving van dat bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die in Seveso (Italië).
 2. Onder verantwoordelijkheid van drs. E. Nijpels, als voormalig minister van VROM, heeft Hickson Garantor B.V. te Nijmegen sterk arseenzuur- en chroomtrioxide-houdend gevaarlijk afval van de metaalindustrie en ertssmelterijen (Billiton) door middel van aangebrachte tekortkomingen in de bestrijdingsmiddelenwet om mogen zetten in het toegelaten niet agrarische bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co. Hickson Garantor B.V. brengt via dekmantelbedrijf Gebr. van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 7000 kg. arseenzuur en 10.000 kg. chroomtrioxide, zijnde zwarte lijststoffen, diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht.
 3. Dit ondanks het feit toen al bekend was dat zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat ze in Internationaal verband via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd. Zoals bij de Gebr. van Aarle B.V. werden er in kritische natuurgebieden diverse houtimpregneerbedrijven opgericht, veelal met milieusubsidie van het ministerie van VROM. Betreffende locaties zijn nu allemaal sterk verontreinigd met arseen, chroom, koper e.d.

 4. Op 18 januari 1996 wordt in Bunnik de Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in de Bouw N.V. opgericht, met als directeur G. Blankendaal. Per 1 oktober 1996 wordt drs. E. Nijpels daar benoemd tot adviseur en voorzitter van de Technische Raad.
 5. De Naamloze Vennootschap Garantie en Zekerstelling in de Bouw N.V. (G.Z.B.) krijgt milieusubsidie van het ministerie van VROM voor herziening van de beoordelingsrichtlijnen houtverduurzaming onder vacuüm en druk BRL 0601/03. Hiervoor wordt een begeleidingscommissie in het leven geroepen met G. Blankendaal als voorzitter. Opvallend hierbij is dat de kleine voorbereidingscommissie die de voorstellen moesten uitwerken was samengesteld uit vertegenwoordigers van de Hicksongroep danwel van bedrijven die met het Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor hun hout impregneren.
 6. Op 12 december 1995 heeft de Staatssecretaris van VROM onder registratienummer MG-95-34 de tijdelijke stimuleringsregeling duurzaam bouwen vastgesteld waarin is besloten dat aan consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens het KOMO productiecertificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL 0601/03, is verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen.
 7. Op 29 oktober 1996 is in de diverse streekgewesten in Nederland bij Verordening tijdelijke stimulering duurzaam bouwen wettelijk bepaald dat consumenten die verduurzaamd hout in de bouw toepassen dat volgens het KOMO productie certificaat houtverduurzaming onder vacuüm en druk, BRL0601/03, is verduurzaamd 25-75% milieusubsidie krijgen. Het gebruik van met arseen en chroom VI verduurzaamd hout in de bouw wordt hiermee door ons ministerie van VROM zwaar gesubsidieerd. Zo zwaar zelfs dat het veel goedkoper is dan niet geïmpregneerd hout.

 8. Met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval wordt door ons ministerie van VROM uitgezonderd als gevaarlijk afval. Dit ondanks het feit het de grens van gevaarlijk afval 40x te boven gaat. Ons ministerie van VROM handelt hiermee in ernstige mate in strijd met o.a. de richtlijnen 78/319/EEG en 91/689/EEG en de Verordening (EG)nr. 142/97. Betreffend bouw- en sloopafval wordt door houtshredderinstallaties vermalen tot houtspaanders en als groene stroom opgestookt.

  Door drs. E. Nijpels, als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, wordt reclame gemaakt voor het gebruik van groene stroom als zijnde goed voor het behoud van de natuur. Mede daarom geeft ons ministerie van VROM 1,5 cent per kilowattuur milieusubsidie voor het verbranden van met arseen en chroom VI verduurzaamd hout en overig verduurzaamd hout in installaties die daar in zijn geheel niet geschikt voor zijn. Als gevolg daarvan zal geheel Nederland zowel via de lucht alswel via het resterend as in een hoog tempo nog verder worden vergiftigd met enorme hoeveelheden aan uiterst kwalijke kankerverwekkende stoffen zoals arseen en chroom VI die ook ons nageslacht genetisch beschadigen.

 9. Op de hierboven omschreven manier worden jaarlijks zo'n 3.00.000 kg. arseenzuur, 600.000 kg. chroomtrioxide en nog zeer veel andere levensgevaarlijke stoffen met enorme bedragen aan milieusubsidie diffuus in ons milieu gebracht. Jaar in jaar uit. Uiteindelijk komt dit allemaal in onze rivieren en in de Noordzee terecht. Mede daarom is het slib in onze rivieren sterk verontreinigd met arseenzuur, chroomtrioxide (chroom VI) en overige levensgevaarlijke chemische verbindingen. Deze verontreinigingen zijn door toedoen van met name drs. E. Nijpels (VVD) met vele honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie tot stand gekomen.
 10. Bijgevoegd vindt U het schadeclaimformulier met toelichting, welke U kunt vinden bij de Sociale Databank Nederland op internet onder site adres: sdnl.nl/claim-2.htm en site adres sdnl.nl/claim-3.htm (bijlage).

Uit die inhoud kunt U opmaken dat mede door toedoen van drs. E. Nijpels de Staat der Nederlanden op grond van het arrest nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan elke Nederlandse inwoner f. 10.000,- (zegge: tienduizend gulden) aan schadeclaim zal moeten betalen. Dit komt neer op een totaal bedrag van 150 miljard gulden.


CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande feiten verbaast het mij niets dat het Wereld Natuur Fonds, onder voorzitterschap van drs. E. Nijpels, het voor ons milieu een zeer goede zaak vindt om in de Kaliwaal zo'n 4 miljoen ton levensgevaarlijke baggerspecie te dumpen en dat ook nog goed voor ons milieu durft te noemen. Dit ondanks het feit bedrijven Kurstjens B.V. te Hedel met het terugwinnen van "schoon zand" uit verontreinigde grond (slib) en Edelchemie Panheel B.V. te Panheel met zijn wereldwijd gepatenteerde "Nuloptie-Technologie" het probleem van deze sterk verontreinigde baggerspecie zonder procesvervuiling volledig kunnen oplossen.


OPROEP AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MEVROUW W. SORGDRAGER

Hierbij stel ik aan U, als minister van justitie, de volgende twee vragen:

  Vraag 1:

  Bent U bereid om op grond van vorenstaande opdracht te geven tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek naar de hierboven omschreven handelwijze van drs. E. Nijpels en overige betrokkenen?

  Vraag 2:

  Bent U bereid om op grond van vorenstaande de beslissing te nemen dat in de Kaliwaal geen verontreinigde baggerspecie mag worden gedumpt, zolang het strafrechtelijk onderzoek onder "vraag 1" nog loopt? Uw antwoord op deze vragen zie ik gaarne zo spoedig mogelijk tegemoet. Uiteraard sta ik ter Uwer beschikking voor het verstrekken van de benodigde informatie c.q. onderbouw.


OPROEP AAN DE PERS (MEDIA)

Hierbij roep ik de pers (media) op om minister Sorgdrager maximaal te ondersteunen. Dit alles in het belang voor leefbaar houden van Nederland en als zodanig voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen.


GEPLAATST OP INTERNET.

Een afschrift van deze brief heb ik laten registreren bij Stichting Sociale `Databank Nederland op site adres: sdnl.nl/irm-43.htm Een afschrift van deze brief heb ik verstuurd aan:

 • Drs. E. Nijpels, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, Postbus 7, 3700 AA Zeist.
 • M.A.L. van Heck-Bosch en Ir. J.L.H.T. van Heck, Belangengroep Geen Gif in de Kaliwaal p/a Waalbandijk 69, 6658 KA Beneden Leeuwen.
 • tr. R.M. Brockhus, hoofdredacteur van de Sociale Databank Nederland, Westkade 227, 1273 RJ Huizen.

Uw antwoord op mijn bovengenoemde 2-tal vragen zie ik met belangstelling tegemoet.Hoogachtend,

  Ing. A.M.L. van Rooij
  DirecteurSteun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Site adres: http://www.sdnl.nl/irm-43.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374

Disclaimer