Zwartboek Kinderbescherming op Internet


Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Kafka

Deze internetsite is gemaakt om voorlichting te geven over de Raad voor de Kinderbescherming Bureau Jeugdzorg en de (Gezins)voogdij. Het is voor burgers die met deze sector te maken krijgen heel belangrijk om te weten wat hen te wachten kan staan. Met voorlichting, tips en modelformulieren op deze internetsite kan de burger zich weerbaar maken. Ondergetekende heeft deze sector jarenlang bestudeerd, namens veel klagers veel procedures gevoerd en op basis van veel praktijkervaring inzicht gekregen in de handelwijze van deze sector. Ik geef daarom als eerste advies blijf er bij uit de buurt omdat je nooit weet waar je aan toe bent in deze sector en welke ingrijpende gevolgen hun bemoeienis voor ouders en kinderen kan hebben.

Heeft u (of kent u iemand die) problemen heeft met de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg of de (Gezins)voogdij dan kunt u naast de informatie op deze site ook bellen voor informatie, advies of deskundige hulp naar telefoonnummer:  0341-558356 /

Structureel probleem in deze sector is dat de burger te maken heeft met ongewenste dominante structuren, ernstige belangenverstrengeling en willekeur bij het benoemen van "gevaren en normen" om contact tussen kind en ouder te stoppen of te minimaliseren. Met als gevolg dat van familieleden soms vijanden gemaakt worden. Door het ontbreken van "normen" waarop (geheime) rapporten en (geheime) maatregelen worden gebaseerd, het ontbreken van duidelijke wetgeving die ouders en hun kinderen afdoende tegen de bemoeienis van deze sector beschermt. De wetgeving die er al is kan door de sector vaak ongestoord worden genegeerd. M.a.w. deze sector is veel te machtig geworden. De burger heeft daarom met name de hulp van de media en publicaties nodig om de sector te dwingen over hun (ethisch) handelen na te denken.

De positie van de klager. Klagers bij klachten over de jeugdzorg bevinden zich in een emotioneel zeer kwetsbare positie; het indienen van een klacht vergt moed. Daarom dient een klachtprocedure naar haar aard laagdrempelig te zijn: geen vormvoorschriften, geen eisen aan personen door wie klagers zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. In hun emotioneel kwetsbare positie geven klagers hun gemachtigde/vertrouwenspersoon het vertrouwen namens klagers de klachten zo helder mogelijk bij de klachtencommissie in te dienen en zodanig te formuleren dat de klacht mede door het op juiste wijze formuleren gegrond wordt verklaard. Het is de taak van de gemachtigde de klachten zakelijk op de hoorzitting aan de commissie helder te presenteren en toe te lichten, vragen van de commissie te beantwoorden. Want wat blijkt uit de praktijk? Klagers worden soms bedreigd door de (gezins)voogdij-instelling klachten via bemiddeling op te lossen want anders dient de instelling een verzoek machtiging uithuisplaatsing van het kind van de klager in. Niets is smeriger dan de praktijken zoals die zijn geconstateerd bij de Stichting Jeugd en Gezin Flevoland. Het is kenmerkend voor de sector gezinsvoogdij om dit soort zaken niet adequaat de kop in te drukken maar de aanklagers van dit soort praktijken aan te pakken.

De positie van de klachtencommissie. Een ander belangrijk aspect van de vereiste zorgvuldigheid is dat klachten binnen de hiervoor gestelde termijnen worden behandeld en dat klagers de beschikking hebben over alle stukken: "equality of arms". Een zeer belangrijke uitspraak is gekomen van de Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant. De beklaagde (gezins)voogdij-instelling dient aan de hand van een contactjournaal bij klachten het tegendeel te bewijzen. Niet voor niets willen burgers graag weten "wat staat er in het contactjournaal?" Niet voor niets verzetten instellingen zich hevig tegen afgifte van complete contactjournalen omdat door afgifte van een compleet contactjournaal de hulpverlening controleerbaar en doorzichtig gemaakt wordt.

Ik ben van oordeel dat de burger bij het eerste contact met de instellingen in deze sector op transparante wijze inzicht dient te krijgen in de organisatiestructuur en functieaanduidingen van de instelling. In relatie tot mogelijke gevoelens van afhankelijkheid en onmacht bij ouders en kinderen is terzake een direct belang aanwezig. Ik ben dan ook van oordeel dat er een aantal minimale normen met name bij de gezinsvoogdij doorgevoerd moeten worden om burgers tegen deze veel te machtige bestuursorganen te beschermen.

De handelwijze van J. Hop om bovengenoemde en andere zaken op internet te publiceren is de sector in het verkeerde keelgat geschoten. De gezinsvoogdij verzet zich dan ook fel tegen de invoering van deze minimale procedurele "normen en gevaren" en publicaties over de gezinsvoogdij op internet. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het beroepsverbod dat een aantal (gezins)voogdij-instellingen J. Hop hebben opgelegd wegens "aanzetten tot afgifte van het contactjournaal" en/of "aanzetten tot het indienen van procedurele klachten". Ik noem deze kritiek op mij hier nadrukkelijk omdat ik een voorstander ben van "hoor en wederhoor" en procederen op basis van "equality of arms" zonder mogelijke "schijn van belangenverstrengeling". Ik nodig u uit deze internetsite te bekijken, te gebruiken, zelf te oordelen over de inhoud van deze site Indien u meer informatie heeft dan ik, fouten of onjuistheden tegenkomt laat het mij dan omgaand even weten door sitenummer en passage te vermelden. Waar nodig kan ik gegevens aanpassen. E-mail: j.hop3@chello.nl

 

Weigering ouders als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige

  Minderjarigen hebben recht op bijstand van hun ouder(s) als vertrouwenspersoon of gemachtigde in gesprekken met medewerkers van de gezinsvoogdij. Wanneer u door de gezinsvoogdij geweigerd wordt als gemachtigde of vertrouwenspersoon van de minderjarige dan adviseer ik u dit schriftelijk te laten bevestigen en tegen deze beslissing een bezwaarschrift in te dienen.


Bekendste truc (gezins)voogdij is het niet vermelden van de juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing

  J. Hop adviseert ouders en minderjarigen alle beslissingen van de (Gezins)voogdij-instelling te controleren op het op juiste wijze vermelden van de juridisch juiste beroepsmogelijkheid onder een beslissing. Heeft u vragen of informatie nodig neem dan even contact met mij op.

 

Contactjournaal (Gezins)voogd

Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeel


Contactjournaal: Persbericht 121200 Vedivo besluit tot afgifte contactjournaal
Contactjournaal: Eerste bonafide uitspraak College van Advies Justitiële Kinderbescherming
Contactjournaal: Tweede bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
Contactjournaal: Derde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Groningen
Contactjournaal: Vierde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Haaglanden
Contactjournaal: Vijfde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Rotterdam
Contactjournaal: Zesde bonafide uitspraak Provinciale Klachtencommissie Noord-Brabant
Werkaantekeningen Eerste bonafide uitspraak College van Advies Justitiële Kinderbescherming
Contactjournaal: Het HVRM-arrest McMichael, Nederland schendt mensenrechten
President Mr. Offers Rechtbank Zutphen: "het is belangrijk om over visie te kunnen klagen"
Platform SCJF steunt opvragen contactjournaal (gezins)voogd met uitgave boekje over OTS
02-11-00 Contactgroep Jeugdzorg Flevoland deelt folders uit en eist afgifte contactjournaal
02-11-00 Demonstratie gezinsvoogden om meer geld voor werk zonder afgifte contactjournaal
Acties en "jacht" op de uitspraak Hoge Raad inzake contactjournaal. Waar is die uitspraak?
Contactjournaal: Platform SCJF schort samenwerking op met Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
Contactjournaal: Platform SCJF (Clientenorganisaties) verheugd over acties in Flevoland
Beroepsverbod voor J. Hop wegens "aanzetten tot klagen over afgifte contactjournaal"
Beroepsverbod voor J. Hop wegens "aanzetten tot klagen over naam GVI en contactjournaal"
Vedivo bepaalt in Nederland wat rechters en klachtencommissie wel of niet mogen lezen
Vedivo opent hulpdesk om (gezins)voogdij-instellingen tegen J. Hop te beschermen
Hop verzoekt Parlement onderzoek te doen naar schending mensenrechten door Vedivo
Oneerlijk rechtsproces bij klachtafhandeling, klagers hadden geen stukken/contactjournaal
Grootspraak, een publicatie over wetteloze praktijken en ondoorzichtige hulpverlening
Afgifte compleet contactjournaal (gezins)voogd noodzaak voor onafhankelijk toezicht/oordeelModelaanvragen

Modelaanvraag inzage/afschrift AMK
Modelaanvraag inzage/afschrift Indicatiebureau Jeugd
Modelaanvraag inzage/afschrift Bureau Jeugdzorg
Modelaanvraag inzage/afschrift MKD/MKH
Modelaanvraag inzage/afschrift Raad voor Kinderbescherming
Modelaanvraag inzage/afschrift (Gezins)voogdij-instelling
Modelaanvraag inzage/afschrift Voorziening voor Pleegzorg
Modelaanvraag inzage/afschrift Onderzoeksbureau
Modelaanvraag inzage/afschrift RIAGG
Modelaanvraag inzage/afschrift Residentiële Voorziening
Modelaanvraag inzage/afschrift Justitiële Inrichting
Modelaanvraag inzage/afschrift Rechter/Rechtbank/Hof
Modelaanvraag inzage/afschrift Hoge Raad
Modelaanvraag inzage/afschrift School
Modelaanvraag inzage/afschrift Leerplichtambtenaar
Modelaanvraag inzage/afschrift Gespecialiseerde Thuiszorg
Modelaanvraag inzage/afschrift (Huis)arts
Modelaanvraag inzage/afschrift Politie


  Stichting Jeugdzorg Friesland

  Verheugend inzake:
  - ?

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Jeugdzorg Friesland zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugdzorg Friesland.
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  Stichting Jeugd en Gezin Flevoland

  Verheugend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
  van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
  - "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.


Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Jeugd en Gezin Flevoland zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugd en Gezin Flevoland
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

 

Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht

Verheugend inzake:
- ?

Teleurstellend inzake:
- Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
- Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
- Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
- Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
- Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
   van alle leden van de indicatiecommissie.
- Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
- De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
- Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
- Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
  "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Bureau Jeugdzorg Utrecht
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  William Schrikker Stichting

  Verheugend inzake:
  - ?

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van William Schrikker Stichting zijn rapport?
Antecedentenregister William Schrikker Stichting
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland

  Verheugend inzake:
  - ?

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugd en Gezin Noord-Holland
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  Stichting Jeugdzorg Den Haag Zuid-Holland Noord

  Verheugend inzake:
  - ?

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Jeugdzorg Den Haag Zuid-Holland Noord zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugdzorg Den Haag Zuid-Holland Noord
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant

  Verheugend inzake:
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.

  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugdzorg Noord-Brabant
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

   

  Stichting Jeugdhulpverlening Jeugdbescherming Limburg

  Verheugend inzake:
  - Standaard vermelding van de beroepsmogelijkheid onder iedere beslissing van de instelling.


  Teleurstellend inzake:
  - Afgifte van het klachtreglement bij de introductie.
  - Afgifte van een compleet (contact)journaal (gezins)voogd.
  - Afgifte van (concept)rapporten minimaal een week voor een inzagegesprek.
  - Afgifte van indicatierapporten, zorgtoewijzingsbesluiten m.v.v. de namen en (neven)functies
     van alle leden van de indicatiecommissie.
  - Afgifte van het subjectief beeld en alle subjectieve gegevens.
  - De juiste functie aanduiding (gezins)voogd i.p.v. jeugdbeschermer in alle stukken.
  - Inzage en afgifte van alle (complete) dossiers aan belanghebbenden.
  - Complete klachtafhandeling binnen zes weken nadat een klacht door de instelling is ontvangen.
    "Gevaren" die een minderjarige bedreigen gespecificeerd te vermelden.

Hoe schrijft de gezinsvoogd van St. Jeugdhulpverlening Jeugdbescherming Limburg zijn rapport?
Antecedentenregister Stichting Jeugdhulpverlening Jeugdbescherming Limburg
Adressen en informatie over Indicatiecommissies en Zorgtoewijzingsorganen

 

Raad voor de Kinderbescherming

Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (1)

Mag een bestuursorgaan onderzoeken uitvoeren,met eigen belang bij conclusie en advies?

Justitiekrant: Is het wenselijk dat de Raad vd Kinderbescherming eigen onderzoeken mag verrichten?
Kinderbescherming rapporteert selectief en verzwijgt gegevens om toe te schrijven naar de conclusie
Waarschuwing voor het competentieprofiel praktijkleider Raad voor de Kinderbescherming
Nieuwe norm RvdK: Haalbaarheidsbeginsel als verkapte ontzeggingsgrond mag niet gebruikt
Nieuwe norm RvdK: Belofte over het stoppen van tijdoverschrijding blijkt een illusie

    

   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (2)

Mag een bestuursorgaan zonder agenda en zonder notulen met de rechter overleggen?

Een rechter moet recht spreken conform de Wet
Tripartite overleg, hoe maakt de Kinderbescherming in overleg met Kinderrechter verzoekschriften?
Gebruik voornamen tussen Kinderbescherming en rechter bij de rechtbank Utrecht voortaan taboe
Voorgedrukte griffieformulieren "Voogdij: De moeder" bij de rechtbank Arnhem voortaan taboe
Norm gezinsvoogdij: Geheim tripartite overleg met kinderrechters en Raad vd Kinderbescherming

    

   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (3)

Mag een vertegenwoordiger van een bestuursorgaan bij de rechter aan tafel blijven zitten?

76 Bonafide gerechten bevestigden dat bij hen de Kinderbescherming niet meer mag blijven zitten.
De Telegraaf: Kinderbescherming niet meer bij rechter aan tafel
Brief Hooymans aan gerechten. Kinderbescherming stopt zelf belangenverstrengeling na klacht Hop
Hooymans aan Hop bevestigt eind belangenverstrengeling Kinderbescherming bij rechter aan tafel
Brief I Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur aan J. Hop
Brief II Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur aan J. Hop
Brief J. Hop aan Algemeen Secretariaat Zittende Magistratuur
Zaak J. Hop, aanleiding onderzoek naar belangenverstrengeling tussen RvdK en Rechterlijke Macht

    

   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (4)

Mag 'n rechter zaken behandelen van een bestuursorgaan waarvan de echtgenoot directeur is?

Klacht J. Hop over belangenverstrengeling, Kinderrechter behandelt zaken van haar echtgenoot
Procureur-generaal Hoge Raad poeiert opnieuw 'n klacht van J. Hop over belangenverstrengeling af   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (5)


Mag 'n medewerker van 'n bestuursorgaan de dubbelfunctie rechter-plaatsvervanger uitoefenen?

Brief Hooymans aan J. Hop over dubbelfunctie Kinderbeschermer tevens Rechterlijk Ambtenaar
Kamervragen over belangenverstrengeling Kinderbescherming en Rechterlijke Macht

    

   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (6)

Mag een bestuursorgaan zwijgen over de vergiftiging van kinderen in Nederland?

Norm Kinderbescherming: Wij zwijgen liever over giftige speeltoestellen in kindertehuizen

    

   Kinderbescherming & Belangenverstrengeling (7)

Mag een bestuursorgaan zwijgen over normen en gevaren bij onderzoek en advies?

J. Hop in Justitieblad Perspectief, klantvriendelijkheid Raad kan nog veel beter
Norm Kinderbescherming: Ouders zijn geen clienten van de Raad voor de Kinderbescherming
Norm Kinderbescherming: Klagen over de Raad is contraproductief voor omgang ouder met kind
Norm Kinderbescherming: Kinderbescherming doet niet aan waarheidsvinding, maar aan beleving
Norm Kinderbescherming: Afdwingen van omgangsregelingen met 'n rechterlijke beschikking kan niet
Norm Kinderbescherming: Raad hoeft zich niet aan de rechterlijke beschikkingen te houden
Norm Kinderbescherming: Raad houd het normenrapport graag geheim
Norm Kinderbescherming: Justitie heeft een financieel belang bij conflicten over kinderen
Norm Kinderbescherming: Op vragen over normen onderzoek kindermishandeling zwijgen we liever
Norm Kinderbescherming: Ons lijfblad Raadsnieuws houden wij voor ouders en kinderen geheim

 

Kinderbescherming, onderzoek en willekeur (1)

De positie van vader en "normen" van de Kinderbescherming in onderzoeken Omgang & Gezag

De zaak Hop, onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, briefjes aan papa schrijven mag niet
Zaak Zander, normonderzoek Kinderbescherming inzake omgang, liedjes met papa zingen mag niet
Zaak Hop, norm onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, verzoekschrift aan rechter mag niet
De zaak Lukic, onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, vader geen agressor, geen omgang
De zaak Vermaas, norm onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, vader niet belanghebbende
Zaak Jansen, norm onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, alles is in deze zaak mis gegaan
De zaak Koole I, onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, vader dom geboren, veel bij leren
De zaak Koole II, publicatie in de Limburger
De zaak Puper, norm onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, In Memoriam
De zaak Hoytink, norm onderzoek Kinderbescherming inzake omgang, In Memoriam


De positie van vader en "normen" van de Kinderbescherming in onderzoeken Omgang & Gezag

Ik nodig u uit samen met mij de denk- en werkwijze van de Kinderbescherming te analyseren door fictief "norm(en)" vast te stellen. Zaken met elkaar te gaan vergelijken. Na te gaan door analyse van "gevaren"of er wel of niet sprake is van willekeur, ongelijke behandeling bij conclusies en adviezen inzake omgang en gezag. Ik nodig u uit door simpel na te denken de medewerkers van de Kinderbescherming te dwingen (ethisch) beter werk af te leveren en hun conclusies en adviezen op basis van "normen"te onderbouwen. Ik nodig u uit bij bemoeienis van de Kinderbescherming simpele vragen te stellen en steeds te verzoeken een "gevaar" gemotiveerd te onderbouwen door een fictief normmodel te hanteren. Ik geef enkele voorbeelden;

 

J. Hop stelt fictief als basis de "norm" die de Raad voor de Kinderbescherming hanteert:

"Geen omgang tussen vader en kind omdat vader liedjes zingt met zijn kind"

Vraag: Wat is het "gevaar" voor de kinderen?

Antwoord: Liedjes zingen met het kind

Gelijke behandeling ouders : Beide ouders hebben geen omgang met hun kinderen.

(Beide ouders zingen liedjes met hun kind)

Ongelijke behandeling ouders : Een van de ouders heeft wel omgang maar de andere niet.

(Beide ouders zingen liedjes met hun kind)

Vraag:

1. Waarom is "Liedjes zingen met het kind" een gevaar voor een kind?

Wat is het verschil in "gevaar" m.b.t. moeder en vader voor geen omgang tussen ouder en kind omdat het "gevaar", liedjes zingen met het kind, aanwezig is?

Ik nodig iedereen uit bij problemen met de kinderbescherming (gezins)voogdij inzake omgang en gezag fictief als basis een "norm" te bepalen, gevaren te benoemen en de zaak te analyseren, uitleg vragen wat de "norm" en wat precies het "gevaar" is voor een conclusie en advies.

   

  Kinderbescherming, onderzoek en willekeur (2)

  De positie van (groot)moeder en "normen" van de Kinderbescherming in onderzoeken (V)OTS

Ik nodig u uit samen met mij de denk- en werkwijze van de Kinderbescherming te analyseren door fictief "norm(en)" vast te stellen. Zaken met elkaar te gaan vergelijken. Na te gaan door analyse van "gevaren"of er wel of niet sprake is van willekeur, ongelijke behandeling bij conclusies en adviezen inzake omgang en gezag. Ik nodig u uit door simpel na te denken de medewerkers van de Kinderbescherming te dwingen (ethisch) beter werk af te leveren en hun conclusies en adviezen op basis van "normen"te onderbouwen. Ik nodig u uit bij bemoeienis van de Kinderbescherming simpele vragen te stellen en steeds te verzoeken een "gevaar" gemotiveerd te onderbouwen door een fictief normmodel te hanteren. Ik geef als "fictieve norm" de zaak Admiraal/Vermaas:

J. Hop stelt fictief als basis de volgende "norm" die de Raad voor de Kinderbescherming hanteert:

"De minderjarige woont vanaf haar geboorte meerdere jaren in een veilige en stabiele opvoedingssituatie bij oma."

Vraag

Wat is het "gevaar" voor het kind

Antwoord: 

De minderjarige woont vanaf haar geboorte meerdere jaren in een veilige en stabiele opvoedingssituatie bij oma.

Vraag: 

Waarom is "De minderjarige woont vanaf haar geboorte in een veilige en stabiel opvoedingssituatie bij oma", een gevaar voor een kind?

Antwoord:

1. Moeder is recent met een Engelsman getrouwd en wil in Engeland gaan wonen.

2. Er is een goed lopende omgangsregeling tussen minderjarige en haar vader.

Resultaat bemoeienis (OTS) Raad voor de Kinderbescherming Lelystad/Stichting Jeugd en Gezin Flevoland.

Oma en vader zien het kind na overdracht naar moeder niet meer terug en de minderjarige woont op een geheim adres in Engeland, terwijl de kinderrechter expliciet een goedlopende omgangsregeling eiste tussen minderjarige en haar oma/vader welke als belanghebbenden werden aangemerkt.

Ik nodig iedereen uit bij problemen met de kinderbescherming (gezins)voogdij inzake omgang en gezag fictief als basis een "norm" te bepalen, gevaren te benoemen en de zaak te analyseren, uitleg vragen wat de "norm" en wat precies het "gevaar" is voor een conclusie en advies.

Wat is de "norm" voor kinderbescherming of kinderdieven?

 

 

Kinderbescherming, onderzoek en willekeur (3)

Incest: "Normen", willekeur en analyses van onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

De Telegraaf: Andere Tijden
Raad voor de Kinderbescherming: Vaders moeten zich niet verdedigen tegen incestaanklachten
Norm Kinderbescherming: Bij incest wordt altijd geprobeerd 'n ontkenning of bevestiging te krijgen
Lancee beschuldigt OM van meineed en valsheid in geschriften

   

  Kinderbescherming, onderzoek en willekeur (4)

  Ontvoering: "Normen", willekeur en analyses van onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

TROS Vermist aanmeldingsformulier "Gestolen kinderen"
Ontvoering: Raad vd Kinderbescherming weigerde antwoorden op vragen over ontvoering kinderen
Ontvoering: Telegraaf 28.05.99 bericht politie beeindigt ontvoering meisje
Norm Kinderbescherming: Raad akkoord met ontvoering (klein)kind de zaak Admiraal/Vermaas
"sharon-j.html"> Norm Kinderbescherming: Raad akkoord met ontvoering (klein)kind de zaak Vermeulen/Jansen

Kinderbescherming, onderzoek en willekeur (5)

Kritiek van informanten op onderzoeken Raad voor de Kinderbescherming

Prof. Peter Hoefnagels: Alle raadsrapporten die ik zag zondigden tegen gezond verstand
Prof. Dr. A. de Zwaan publiceerde in de NRC over kinderdieven
Kinderrechter Doek: Zelfs advocaten zijn bang voor de Raad
Justitie waarschuwt de Raad voor de Kinderbescherming, drastische maatregelen
Platform SCJF: Publicatie boekje 'Kinderbescherming en Valkuilen' steun voor kritiek Hop
Kinderbescherming woedend na publicatie boekje Kinderbescherming en Valkuilen.
Kinderen pakken op latere leeftijd "kinderbeschermers" aan met eigen internetsite
Antecedentenregister Raad voor de Kinderbescherming met doorkliks naar andere internetsites

 

Aangiften, politie en Openbaar Ministerie

Trucs, Tips en Normen

Coornhert Liga: Rijk versluiert aantallen dode (jeugdige) gedetineerden
Norm Ministerie van Justitie: Aangifte doen tegen de Kinderbescherming is niet mogelijk
Norm Ministerie van Justitie: Aangifte tegen de Kinderbescherming worden doorgestuurd.
Norm Ministerie van Justitie: René Lancee beschuldigt lid OM van meineed en valsheid in geschrifte
Norm Ministerie van Justitie: Politie-inspecteur Lancee onthult: Gesjoemel met dossier-Lancee
Norm Ministerie van Justitie: Sorgdrager luchthartig over onjuiste beschuldigingen tegen Lancee
Norm Ministerie van Justitie: Nog een draai om de oren voor politie en Justitie in de zaak Lancee
Norm Ministerie van Justitie: Miljoen schadevergoeding voor Lancee
Norm Ministerie van Justitie: ANP van 18-2-1998 Persverklaring College van Procureurs-generaal
Norm Ministerie van Justitie: Persbericht over ultimatum voor Hoofdofficier van Gend
Norm Ministerie van Justitie: Aangiften tegen de Raad voor de Kinderbescherming doorgestuurd!
Samenspanning rechterlijke macht tegen de democratische rechtstaat
Norm Ministerie van Justitie: Jorritsma en Korthals voelen niets voor privatisering van OM
Aangifteformulier voor het doen van aangifte bij de politie
Ministerie van Justitie: Kritiek op internet leidt tot afname dubbelfuncties bij Rechterlijke Macht
Norm Ministerie van Justitie: Wetteloze rechtspraak is praktijk in Nederland

Bijbanenregisters op Internet sloeg in als een bom

Trucs, Tips en NormenBig Brother is watching you

 

Media bedankt


Macht is recht, een samenvatting van het Zwartboek kinderbescherming op internet:

Kinderdieven Wetteloze praktijken
Andere tijden Hoe wordt het raadsrapport geschreven?
De zaak Admiraal/Vermaas De zaak J. Zander
De zaak Jansen/Vermeulen De zaak J. Hop
Problemen met de Raad voor de Kinderbescherming, (gezins)voogdij-instelling of Bureau Jeugdzorg?
Bel 06-21943139 / E-mail: j.hop3@chello.nl